Computer Monitor

مقدمه

کمپیوتر می تواند که در مسائل مختلف زنده گی مورد استفا ده قــــــرار بگیرد مثلا در بانک داری،امور تجارتی، مسائل دفاعی و غیره ولی برای اظـهار نتائج آن از مانیتور استفاده می کنیم . ما نیتور ها یکی از اجزای جانبی بسیار ضــــروری در کمپیوتر می باشند جهت نمایش معلوما ت پروسیس شده استفاده می گردد.که نتیجه کار را برای ما

نشان می دهند.ما نـــیتور به دو نوع می با شــــــــند که عبارت از  Cathode Rade Tubeو Display Screen که مانیتور CRTبه برق بسیار زیاد ضرورت دارد یعنی

 High Voltage بوده که می تواند که در حدود10000  50000-را در خود ذخیره مینماید. که در مقابل، مانــــیتور Display Screen به ولتاژ کمتر ضرورت دارد که این هم به دو نوع می با شند .

در این زمینه تلاش گردیده که در مورد انواع مانیتورها، ساختار مانیتور ها، مانیتور مبتنی بر شبــــــکه شیار دار،چگونگی نمایش تصویر ها در ما نیتور، کالبیراســـیون رنگهای ما نیتور،شکل لامپ تصویر مانیتور،پخش اشعه مانیتور، کنترولـــــگر های مانیتور،پوشش ضد انعکاس مانیتور،نوع اتصال دهنده مانیتورو غیره معلومات ارائه گردد.و از ســــــا یت های انتر نیتی و منابع معتبر معلومات جمع آوری گردیده است

در اخیر از دیپارتمنت کمپیوتر ساینس،فاکولته علوم طبیعی،پوهنتون تعلـــیم و تر بیه کابل به خصوص استاد نهایت گرامی محترم پوهیالی شاولی “شهـــیدی” جهان سپاس

امتنان دارم. که در این مــــــــورد همکاری های شا یا ن کرده است و امید وارم  که

محتویات این اثر برای دیگر محصلین هم مفید واقع گردیده و مورد استفا ده آنها قرار بگیرد و تا حدود خود آنها هم در زمینه معلومات با شند.

_________________________________________

نویسنده: سید ظاهر”امــــــــــــــــــیری”   –   مرجع: پوهنتون تعلیم تربیه، کمپیوتر ساینس

استاد راهنما : پوهیا لی شاولی ” شـــــهیدی”     –  سال 1386 خورشیدی

_________________________________________

Display Technologies

VDU(visual Display Units)

از اجزای مهم و ضرور ي بوده که برای اظهارنتایج می باشد.یعنی برای نشان دادن معلومات پروسیس شده استفاده ميشود.مانیتورها  (out puting Device) به طور عموم به دو نوع می باشد.که عبارت اند از:

 

:Monitor(CRT)

:Mornitor (Display Screen)

:CRT(Cathode Rate Tub)

این نوع ماینتور ها بر تکنالوژی تلویزیون بوده و از تخنيك بنام   Raster scan technology   می باشند باشد.

 در داخل CRT  سه تنفنك الكترونيكي قرارداشته كه براساس آن آن معلومات فعال یاactive  گردیده معلومات که اشعه الکترنیکی را به طرف جدار فیر یا پرتاب میکند الکترون های پرتاب شده لایه فاسفو CRTجدار داخل فاسفورس های دیسک تاپ آن به انرژی نوری تبدیل می شوند که قابلیت دیدن را برای استفاده کننده آماده می سازند. CRTدارای ولتاژ بلند بوده است که چارچ برقی را در خود ذخیره می کنند خودش یعنی خا صیت خاذن را دارد.که می توان گفت که چارچ برقی را در خود ذخیره می کنند که نظربهDielectric اندازه و یا سایز آن متفاوت است.

 برق در آن ذخیره می شود.در حدود 10000-50000ولت در پلیت هاي آن ذخيره شده كه درآن يك مدت طولاني با قی می ماند یعنی می تواند که ساعت ها، روزها، ماها، با قی بما ند که عمدتا از سه رنگ استفا ده می کنند که عبارت از رنگهای سرخ، سبزو آبی می باشند .

Display Screen

یکیازتکنالوژی های نمایش بوده که معمولا در compact pc

استفاده می گردد و هم چنان می توان در سیستم های

Standard pc هم استفاده نمود ان نگا شکل کمی کوچک تر از

CRT می باشد که در ولتاژ کم استفاده می شود یعنی به

برق کمتر ضرورت دارد و هم دارای انرژی نوری کمتر نسبت به CRT می باشند که طور عموم بدونوع است که عبارتنداز

(Liquid Crystal Display)LCD Display

(Thin Film Transistor)TFT Display

یکی  LCDاز انواع مانیتور های Screen displayکه رنگ های سرخ،آبی و سبز را توسط دایود بالای صفحه نمایش فیر میکند و تصویررا تشکیل میدهنددر این نوع تکنالوژیی یکنوع مواد نیمه مایع که خاصیت انعکاس یا تقویت کننده نوری را دارد استفاده شده است. TFTنوع دیگراز مانیتورهای Display screenبوده که رنگها متذکره توسط

Transistor بالای فاسفورس فیر شده وتصویر تشکیل میشود

Resolution

مجموعهیاتعداد از پیکسیل هایک تصویر را در صفحه نمایش نشان می دهند Resolutionمی گویند هر قدرکه تعداد نقاط زیادتر باشند به همان اندازه تصویر خوبتر وواضح تردیده میشود و یا گفته می توانیم که مجموعه یااساس سطر وستون یک تصویر را به نام نتیجه یا یادResolutionیمی کند.

V-RAM

اینحافظه از نوع RAMمی باشند که یک نوع حافظه گرافیک معلومات بوده است که جهت ایجاد تعادل بین پروسیسر و صفحه نمایش استفا ده میشود.

در ابتدا این در حافظه V-RAMذخیره شده و بعد از آن به تکنالوژی نمایش میدهد.در سیستم های قبلی این حافظه به شکل built inد Graphic cartر  می باشد و در تکنالوژی نو که بنام حا فظه مشترک یاد می شود. که همین حافظه مشترک وابسته به حافظه حرکی می باشند.

 

Graphicگرافیک:

 

کمپیوتر می توا ند که نقاط ،خطوط ،اشکال هندسی،تصاویر،نقشه ها وغیره اشکال هنده سی را دیزاین و پروسیس نما ید .گرافیک کمپیوتر می تواند در بخش های ختلف از قبیل چاپ ها، نقشه های هندسی هــــــنر و اعلانات تجا رتی و غیره مودر استفاده قرار بگیرد.

صفحه نمایش و گرافیک:

 

صفحه نمایش که به آن ما نیتور هم گفته می شود مهم ترین د ستگا هی خروجی کمپو تر های شخصی است که معمولا توسط کارت به نام کارت گرافیکی اتصال یا فته و برای استفاده کننده گان کمپیوتر پا سخ لحظه را منعکس می کند در حقیقت این نمایش ما نند یک پنجره در حا فظه کمپیوتر شما ، قسمت از آن را نما یش می دهد هنگام که شما متن را روی صفحه نمایش تایپ می کنید این متن وارد حا فظه شده و در حا فظه نمایش انعکاس می یابد به طوری که شما بتوانید که آن را ببنید چون شما وقت زیاد خود را صرف نگاه کردن صفحه نما یش می کنید لذا کنفیت و توانایی های آنها هم مهم می با شد به عنوان مثال بعضی صفحات نما یش فقط کرکتر های متون را نمایش می دهد برخی تصویر را به یک رنگ و دیگری صفحه نمایش را به چند رنگ نما یش می دهد سکرین کمپیوتر دارای دو حا لت می با شد که عبارت از:

حا لتمتن یا (Text Mode)

حا لتگرا فیکی یا (Graphic Mode)

 

که در حا لت متن سکرین هشتادو تعداد 80کمپیوتر به سطر ها و ستون ها تقسیم می گردد که تعداد ستون هامی رسد و هم می تواند که زیاد تر از آن با شد .البته هیچ یک از  25سطر ها به دستور های گرافیک در حا لت متن صفحه نما یش مو رد استفاده قرار قرار گرفته ستون تغییر داده 40نمی تواند و در پرو گرام های مختلف توسط دستگاهای معیین به همه DOSمی شود که در آن صورت اندازه حروف دوچند می گردد مثلا در پروگرام و بر 40به 80صفحات نمایش را می توانیم به تعداد ستون ها تغییر دهیم یعنی از و بر عکس تغییر می دهیم می توان این کار را انجام داد وقتی که می خواهیمWithتوسط دستور   GBدریک از سکرین استفاده کنیم باید حالت سکرین را از متن به گرافیک تبدیل نما ییم.

لسان های مختلف پرو گرام نویسی از دستور های خا ص برای تبدیل کردن حالت سکریناز متن به گرا فیک استفاده می کند.کویک بسیک از دستور سکرین برای این کار استفا ده می کند در حالت گرا فیکسکرین کمپیوتر به نقاط تبد یل می شود که بنام پکسیل یاد می گردد. به این ترتیبتمام تصاویر که به روی صفحات نما یش نشان داده می شود ، از نقاط به وجود آمده است بدین منظور صفحه نمایش به یک شبکه تقسیم می گردد.

 

 

 

 

که این شبکه صفحه نمایش را به واحد های کوچک که به نام عناصرتصویر یایادPictuer Elementمی کند.هر قدر تعداد همین نقاط زیاد با شد به همان اندازه تصویر واضیح تر و روشن تر دیده می شود در حا لت در حا لت گرافیک سکرین کمپیوتر می تواند که با 320نقاط افقی و 200نقاط عمودی داشته با شندیا می تواند که 640نقاط را در جهت افقی و 200نقطه را در جهت  عمودی داشته با شند وقتی که سکرین کمپیو تر به حد وسطی با شد در آن صورت تعداد نقاط در جهت افقی 320و در جهت عمودی 200نقطه می با شند.

 وقتی که سکرین کمپیوتر به حالت (High Resolution)با شند در آن صورت تعداد پکسیل های در جهت افقی 640نقطه ودر جهت عمودی 200نقطه می با شد حا لت سکرین را توسط دستور screenطور ذیل تعیین کرده می توا نیم.Screenدر این صورت حا لت متن می با شد و از حالت ها گرافیک استفاده کرده نمی توانیم.(Screen one)بعد از این دستور سکرین کمپیوتر از حالت های گرافیک تبدیل می گردد که 320*200در جهت افقی محور 320 پکسیل در جهت عمودی 200 پکسیل می باشند یعنی حا لت متوسط با د قت

متوسط  می باشد. بعد از این دستور ما نند دستور screen oneصفحه نمایش در حالت گرافیک بوده ولی تعداد نقاط در جهت افقی به 640 و در جهت عمودی 200  می با شند.

 

مختصات گرافیکی:

وقتی که صفحه نمایش در حالت گرافیک با شد در آن صورت به شکل مستقیم مورد سترسی قرار گرفته می تواند یعنی می توا نیم یک نقطه معیین را روشن نما ییم با روشن کردن چندین نقطه یک تصویر را به وجود می آورید برای مشخص کردن اینکه کدام نقطه روشن گردد از سیستم.مختصات گرافیکی در روی صفحه نمایش استفاده می گردد. بر خلاف سییتم مختصات ریاضی مبدا مختصات گرافیکی زاویه بالای چپ upper left cornerصفحه نمایش می باشد که xبه طرف راست و y به طرف پایین افزایش می یابد ما نند شکل ذیل:

 

دستور pset

 

ایندستور یک نقطه را مشخص نموده و در روی صفحه نمایش مشا هده می گردد و از این دستور برای ترسیم کردن خطوط و اشکال هنده سی و غیره استفاده می گردد که شکل عمومی این دستور قرار ذیل می با شد.

 

P set [step] (x,y)[color]

 

 

 

 

 

X,yعبارت از مختصات نقطه می باشد که به یک رنگ مشخص روشن می گردد که از کلمه کلید stateاستفاده می  گردد نقطه به مصافه  x,y و دور تر از نقطه ها روشن می گردد.

به جای آن از ستاره استفا ده می کنیم البته این شماره نظر به رنگ های که صفحه نمایش داردبه در حا لت گرافیک صفحه نمایش مر بوط می شود پروگرام ذیل نقطه (50,100)را به رنگ شماره 2 روشن می نماید .

 

Screen 1

P set (100,50),2

End

توسط دستور p set  می توا نیم که طرف افقی و عمودی رارسم کرده می توا نیم و جهت افقی و عمودی نقاط را دز امتداد خط نظر به طول خط روشن می نماییم چون مختصاتy برای تمام نقاط خط افقی دارای عین قمت ها می با شند پس در اثنای رسم نمودن خطوط افقی قمت yرا ثا بت نگهداشته و قمت xرا نظر به طول خط تغییر می دهیم .پروگرام ذیل یک خط افقی را در روی صفحه نمایش  به طول 100نقطه رسم می نماید.

Screen 1

For I = 110 to 210

P set (I,100),2

Next i

End

برای روشن نمودن 100نقطه پهلو به پهلو از دستور for next استفاده گردیده تا عملیه روشن ساختن نقطه 100مرتبه تکرار گردد. برای رسم نمودن خطوط عمودی Cordinate xرا ثا بت نگهداشته و yرا نظر به طول خط تغییرمی دهیم

مثال:  پروگرام ذیل یک خط عمودی را از نقاط (100،50) و (100,170)به روی صفحه نمایش رسم می نماید.

 

Screen 1

For I = 50 to 170

P set (100,I), color

Next I

End

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توانیم که خط افقی و یا عمودی منعقد را نیز رسم نماییم الگوریتم رسم کردن خطوط منعقط طوری است که در اثنایی روشن نمودن نقاط بین هر دو نقطه یک نقطه را غیر روشن می نماییم .

مثال: پروگرام ذیل یک نقط افقی منعقط را روی صفحه نمایش رسم می نما ید .

 

Scareen 1

For I = 1 to 200

P set (I,200),2

Next I

End

 

مثال: پروگرام ذیل یک خط عمودی منغقد را روی صفحه نما یش رسم می نماید .

  

Screen 1

For I = 10 to 90

P set (100,i),2

Next I

End

 

مثال:پروگرام ذیل به تعداد 1000نقطه به شکل تصا دفی در قسمت های مختلف صفحه نمایش به 7رنگ  مختلف رسم می نماید.

 

Screen 1

For I = 1 to 1000

P set (rnd *300,rnd *200)rnd *7

Next I

End

 

در پروگرام همراهی cordinate  ینقطه و شماره رنگ از تا بع Rnd استفاده گردید ه تا  

نقاط در قسمت های مختلف و غیر پیش بینی شده صفحه نمایش به رنگهای مختلف نشان داده شود.

البته cordinateاز 1-300و شماره رنگ وcordinate  yاز 1 الی 200 و شماره رنگ از

1 الی 7 به شکل تصا دفی انتخاب می گردد چون سرعت کمپبوتر های امروزی بسیار زیاد

است بعد از اجرای پروگرام فوق مشا هده کننده احسا س می کند که تمام این 1000 نقطه

یکجا رسم گردیده

 

 

 

 

برای جلو گیری از این حادثه می توانیم که از دستور Sleep در پروگرام خود استفاده می نماییم .

Screen 1

P set (rnd*180,rnd180)rnd *7

Sleep 1

Next i

End

 برای نما یش گرافیک در یک صفحه نمایش در وفق دهنده نیز ضرورت داشته و بدون این وفق دهنده نمی توانیم که سکرین کمپیوتر را به حا لت گرافیکی تبدیل نما ییم وفق دهنده های مشهور که همراهی صفحه نمایش به کار برده می شود قرار ذیل شرح می گردد.

 

 • وفق دهنده CGA (Color Graphic Adapter)وفق دهنده CGA می تواند که هر سه حا لت سکرین حا لت متن حا لت گرافیک با دقت عالی و حا لت گرافیک با دقت متوسط داشته با شد .
 • وفق دهنده EGA(Enhanced Graphic Adapter)این وفق دهنده دارای یک حالت متن و 6 حا لت گرا فیک می با شد و کیفیت تصویر آن نسبت به CGAبهتر است .
 • وفق دهنده VGA(Vedio Graphic Adapter )نسبت به دو وفق دهنده قبلی قوی تر بوده و می تواند که گرافیک های با د قت بسیار عا لی را در د سترس قرار می دهد این وفق دهنده گرا فیکی می تواند از هر یک از 10 حا لت نما یش استفاده نماید .
 • SVGA(Super Graphic Garaphic Adapter) این وفق دهنده گرافیکی است که دارای دقت و کیفیت خیلی عالی بوده می تواند تفکیک پزیری (1000*80)با رنگ 256 نشان می دهند.

 

سیستم مختصات خقیقی

   Real Word Cordinate sistem                                

طوریکه قبلا دیده شد مختصات صفحه نمایش کنج با لا طرف چپ صفحه نمایش می باشد ولی سیستم مختصات حقیقی مبدا مختصات در کنج پا یین طرف چپ قرار دارد

برای تبدیل نمودن مختصات صفحه نمایش به مختصات صفحه حقیقی مختصات جهانی از د ستور windowاستفاده می نماییم .که شکل عمومی آن قرار ذیل است .

 

Window [screen]; (x1,y1),(x2,y2)

 

 

 

 

 

 

مثال :(100,100)      window (0,0)دستور فوق یک ویندو را (0،0)تا

(100،100)در صفحه نمایش به وجود آورده و تمام دستور ها و توا بع گرا فیکی از این مختصات استفاده می کنند.

بعد از این دستور با لای مبدا مختصات کنج پا یین طرف چپ صفحه نمایش می با شد که xبه طرف راست و y با لای افزایش می یا بد اگر از کلمه سکرین در دستور ویندو استفاده شود در آن صورت یک ویندوز طبق مختصات داده شده

Refresh Rate

معلومات تصویری که در روی صفحه نمایش داده می شود در وقفه های معیین زمان باید  تازه گردد. زمان تازه کردن و تعداد (refresh)تصویر درثانیه را به نام (Screen Refresh Rate)

ساختار مانیتور

مانیتور ها مبتنی بر مشبک:

نمایش اصلی (لامپ کاتدی CRTاست که به آن “لامپ تصویر نیزگویند.شکل ذیل را ملا حظه کنید این لامپ ها در وا قع لوله ای شیشه ای است که یک انتهای آن کوچک و انتهای دیگرش بزرگ و نسبتا مسطح است. داخل آن نیز از گازی بی اثر با فشـاری بسیار پایین پر شده اســـــــت درانتهای کوچک تفکیک الکترونی قرار دارد که از کا تد با فشار منفی  تشکیل شده است.

و پرتو الکترونی را به سمت “آند” که بار مثبت دارد پخش می کند (که خود پخش از تفکیک الکترونی به شمار می رود پر تو مزبور به صورت مداوم به سمت آند در حرکت است و توسط انحراف دهنده های الـکترومقناطسی در جهت های عمودی و افقی هدایت می شود با بر خورد ایـــن پر تو به سطح مقابل که توسط فسفر پو شانیده شده است مـو جـــــب درخشیدن آنها و در نتیجه ایجاد تصویر می شود.

متداولترین و رایجترین  نوع لامپ تصویر رنگی نوعی است که در آن ازنقطه های سه گا نه یا رنگ های سه گانه استفا ده شده است این نـــــوع لامپ تصو یر را در شــــکل مشا هــــد همی کنید نقـــطه های سه گانه از فسفر تشـکیل شده اســــت یعنی ماده ای که در اثر بر خــــــــورد با پر تو

الکترونی نــورایجاد می کند یکی از نقطه های سه گانه نور قرمز و یکی نوری ســــبز و یکینور سفید تولید می کنند . )با ایجاد تصویر از رنگ سفید یــــک دست بر روی ما نیتور با استفاده از ذره بین برای مشــا هده صفحه نمایش می توانید نقطه های ســــــه گانه را مشـــا هـــده  کنید در لامپ تصویر (3)مجموعه از تفکیک الکترونیک انحراف دهنـــــــــده وجــــــــود دارد.

 

 

 

که هر کدام به یکی از رنگهای مربوط می شوند.شـد ت نور ایجا د شده توسط فسفر های موجود در نقطه های سه گانه

می تواند متفاوت با شند بــــــرای این کار باید شد ت پر توالکترونیـکی مر بوطه تغییر  کند.نقطه های سه گـــانه بسیار به یکدیگر  نزدیک هستند به طــور که چشــــم هـــای آنها را به صــــــورت یــک نقطه منفرد در نــظرمی خورد تر کـــیب رنــــگهای سبز وآبی سفید با شدت های مختلف که رنـگهای متــــفا وت را ایجاد می کند مدل سا زی رنگ های آبی سرخ و ســـبزنا میده می شـود .وقتی که هر سه پرتو الکترونی و تا ثیر بـر نقطه های مـجاور که رنگ های متفاوت دارند و در نتیجه جلو گیری از افــزایش نا خو استه  در شدت درخشش هر یک با پوشش فلزی خاص به نام پوشش مشبک را درســـت و در پشت شـیشه صفحه نمـــــایش قـــرار می دهند.روی ایـــــــن صـفحه فلزی سوراخ های قـــــرار داردکه با تک تک نقطه ها ی سه گانه مطـــابقت دارد وجود آن مو جـــب می شود. که هر یک از نقطه ها  در مقابل پرتو مر بوط به نقطه مــجاورمحا فظت کند . روش عملکرد پوشش مشبک در شـــکل نشان داده شده اســــت در شکل لامپ تصویر را نشان می دهد.تفنگ های الکترونی مر بوط به صــــورت افقی در کنار یک دیگر قـــــرار گرفته اند

در ایــن حالت آرایش قرار گرفتن فسفر های رنگی با ید تغییر کند اما نتیجه نها یی به همان صورت خواهد بـــــود ( لامپ تصـو یر های که تفنگهای الکترونی آنها به صورت افـــقی قرار گــــرفته اند کمی دقیق تر می باشند.

البته با ید تفنگ های الکترونی به صورت مناسبی تنظیم شـــده با شــــــند.

تا بتواند به صـــورت دقــــــــــیق انجام شود تا موقعیت پر تو الکترونی در سرتا سر صفحه نما یش به صورت دقیق تنظیم شود.اگر تنظیم ها کمی به هم بخورند نقطه های سفید به صــورت رنگی ظا هر می شوند.

به این حالت عــــدم تنظیم همگرایی (Misconvergence)هم می گویند. پوشش مشبک در اثر برخورد با پرتـو الکترونی به میزان زیادی گـرمی میشود. این گرما ممکن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آن اعو ایــجاد کــند در نتیجه محل سوراخ های پوشش مشبک تغییر کرده و کـیــفیت تصــــــویر را کــــــا هـــــــش می دهد.پو شش ها مشبکی کــــــه کیــفیت با لای داشته باشد از مـاده بنام

Invarساخته می شوند این آلــــــــیاژ فلزی در مقا بل اعو جاج نا شی از  حـــرارت مقــــــــــا ومت است.هر چند که نقطه های سه گانه کوچکتر با شند تصویر به میزان کمتر دندانه دار می شود کار خانه های سـازنده برای نشان دادن میزان کوچکتر بودن نقطه های سه گــانه واحدی به نام فاصله نقطه Dod Pitchرا ابداع کرده اند.این واحـد نشان دهنده فاصله بین دو نقطه هم رنگ متوالی می باشند.البته بیان گراندازه نقــــطه های مزبور نمی باشد در این مورد به شکل نقطه های سه گا نه مرا جعه کـنید.

ما نیتور های که فاصله نقطه کمتری داشته باشد.در واقع از نقطه های کوچکتری نیز ساخته شده اند و در نتیجه تصویــر آن ها کمــــتر حالت دندانه دار پــــیدا می کند فاصله های نقطه از 0/24-0/22ملی متر مـی باشد.برای مشاهده مانیتور های کــه فاصــــله آنها از (0/28)ملی متربشـــــــتر با شد در ان صورت با ید دقت بـسیار زیادی به کــار برد.البته باید گفت که فا صله نقطه در تلویزیون ها معمـــــــــولی در حــدودی (0/65)ملی متر و تفکیک پذیری آن در حدود (320و 525)ملی مـــــتر است.نقطه قا بل مشاهده بر روی صفحه نمایش پیکسیل که مخفف کلمه های (picture elecment) میباشد بسته به تفکیـــــک پذیری تصویر موجود بر صفحه نما یش هر یک پکسیل ممکن اســــــــت.

چندین نقطه سه گا نه را شــــا مل میشود شکل که اثـر انــــدازه پکسیل بر تصویر را نشان می دهد.

فواید سکرین(Screen Saver)

اگر ما سکرین سور (Screen Saver)دا شته باشیم در ایــــن صورت سگــــــــــرین کمپیوترخراب  نمی شود.به خا طریکه تصویر های مختلف بالای آن می آید و اگر آن را غیر فعال نگاه کنیم.

در این صورت اگر یک تغییر یا فیال را بـــــــــرای مدت زیادی روی صفحه بمانیم در آن صورت چاپ آن روی سکرین میماند.ما نیتور های مبتنی بر شبکه شیار دارشرکت سونی تکــنا لوژی دیگری را به جای پوشـش شبکه ارایــه کردکه در لامپ های تری نیترون مــــــورد استفاده قرار گرفته اند. از زمان اختراع این تکنا لوژی کـــــار خا نه های سازنده دیگری نیز به آن روی آورده اند

و ما نـــیتور های خـــــود را با شبکه شیار دار تو لید می کنند . در ایـــن تکنالوژی سطح داخلی صفحه نما یش به صــــــورت نــــــوار هـــای موازی عمـــــــودی با فسفر های رنگی سه گانه پوشش داده می شود. در این حا لت در شکل ذیل نشان داده شده اســـــــت.شبکه شــــــیار دار که  جای گــــــزین پوشش شبکه شده اســـــــت. به صورت شبــــکه ایاز شیار های عمودی می باشد .

   سیم هــــای جدا کننده شیار ها از بر خورد پر تو نـــــورانی با فسفر    های مـــجاور جلو گیری می کنند.فا صله بیــن شبکه که با رنــــــگ  های متفاوتی مترادف است.   فا صله مر گز در نوار هم رنگ مـــجا ور فاصـله شیار می گویند.  مثلا اگــــــر فاصله شیار (0/29)ملی مـــتر با شد معا دل فا صـله

  نوار (0/3)ملی متر است.چگونگی نمایش تصویر ها در نمایشگر پویش رسترپر تو الکترونکی تصویر مــــو جــود در روی ما نیتور را پویش یاسکن می کنـــد. ایــــن کـــاراز طرف با لا و چپ شــــروع شده و بعداز پویش افقی نقطه های سه گــــا نه به ســمت پایین ادامه می یا بــد کـــا رت وید یویی سیگنال هـــا را بـــرای گنترول حرکــت و شــــــدت پر تو الکترونی به ما نیتور ارسال می کند مثلا کــــــارت وید یویی با ارسال سیگنال همزمان افقی ما نیتور از رسیدن پرتـــــــو به سـطرآ گاه می کند .

 

 

 

 

زمان لازم برای جاروب یک خـــــط افقی سرعت پویــــش افــــقی یا فر کانس پویش افقی نام دارد.معمولا بر حسب کــــــیلو هرتز بــــــیان شده است این واحد تـــعداد پویش های انجام شــده در ثانیه را بیــــــا ن می کند مثلا (30)کیــــلو هرتــــــــز نشان دهنده (30000)پــــویش در ثا نیه می با شد وقتی که پــــــر تو الکترونی به انتهای ســـــطر افقی برسد به صــــورت موقف پویش شــــده و به ابــتدای سطــر بعدی می رودرونـــد باز گشت پر تو الکترونـــی از انتهای یــک ســـــطر و ابتدایســـــطری بــــــعدی را بــــا گشت افقی می گویند.از پویش تمــــــــام سطر های افقی کــــارت ویدیویی بــــا ارسال سیگنال ها همــــــزمان عمودی ما نیتور را مطلع می سازند.

در این زمان دو باره پـــر تو الکترونی خا موش شده و به گوشه بالایو چپتصویر باز می گردد.این رونــــد بازگشت عمودی نامیده می شودزمان لازم برای یک بار صفحه نمایــــش سرعت پویش عمــــــــودی یاسرعت تجدید پویش عمودی نا میده می شود.که به اختــــصار سرعت فرم هم می گویند .

 زیرا معادل مــــــدت زمانی است که پرتو الـکترونی کل تصویر یا فرم را باز سازی می کند هر چه سرعـت فرم با لا تر با شند پویش تصـــویر کمـــــــتر به چشم می رسد که روند با لا پویـــــش رستر نا میده می شود توجه داشته با شید که در روند پویش رســــتر کارت وید یویی داده ها شدت نـــور های قرمزسبز و آبی را نیز هــــــمراه با سیگنا لهای زمان افقی ویا عمودی ارسال می کند .برای ایجاد تصویر مو رد نظر در مانیتور بخشهای الکترونیکی آن با ید بتوانند به صورت هما هنگ با این سیگنال های عمل کند .بنا بــــر این مانیتوربایدبتواند فریــــــــکانس های پویــــش ایجاد شده توسط کارت ویدیویی را کنترول کند عدم تطابق در این زمینه ممــــکن است که به ما نیتور آسیب برساند.

 

عا مل دیگری که در کیفیت تصویر ما ثر است فقط زمان خا مــوش شدن نقطه های صفحه نمایش است که به مدت زمانی اطلاق می شـودکه طول می کشد تا نقطه های فسفری خا موش شـــوند این پدیــــده دوام می کند که یـــــــــک مدت زمان طول می کشد تا فسفر تحریـــــک شده  و دو باره تحریک شده و دوباره خاموش شود .که ایــــن حا لت مــــو جب میشود که اجزای متــــحرک تصویر دنباله دار می شوند یعنی هر چه دوام بالا تــر باشد سرعت تجدید پویــــــــش پایین ترمی خواهد شد.

.به این ترتـــــیب هم در مصرف برق سیستم صرفه جویی به وجود خواهد آمد.و هم میزان آسیب پزیری صفحه نماـــــــــیش کاهش مییابد.

اگر یـــک تصویر مدت زمان زیادی بـــدون تغییر بر روی صفحه نما یش ظا هر شود آن گاه عملیات خا موش خود کار ما نیتور اتـــــفاق می افتد.چطور می توان مانیتور خود را بعد از مــــدت زما نی تعیین شده به طور خود کار یا اتومات خا موش کرد درصورت که از آن اســــــتفاده صورت نگیرد.

 1. بر ناحیه خالی از محیط کاری ویندوز رایت کـلـــــــیک کنید و گزینه (Properteis)را انتخاب کنید.
 2. برگه (Screen Saver)را فعال سازید.
 3. زیر قســــمـت  (Monitor Power)دکمه (power) کلیک  کنید.
 4. در بـــر گه power scheemeesفیلد (turn off monitore)را فـشار

    داده و یــــک گـــزینه را انتخاب نــــموده و

 سپس دکمه (apply)وپس   دکمه ok را کلیک کنید .

وصل نمودن چندین ما نیتور به یک کا مپیوتر اگر از کارت های وید یویی (pci or agp)استفاده نمایید می توانید که کمپیوتر را طوری تنظیم کنید تا از چندین ما نیتور استفاده نمایید.

 نصب چند مانیتور در یک کمپیوتر :

 1. کمپیوتــــــــــــــر را خا موش نمـــــــوده و
 2. از برق جداکنید.
 3. درب جعبه کمپیوتر را باز کنید .
 4. برای هر یک از ما نیتور ها با ید کارت وید یویی جدا گانه نصب کنید.کارت ها با ید (pci or agp)با شند.
 5. درب جعبه کمپیوتر را ببندید .

      سیستم را روشن کنید گاهی لازم است نرم افزار درایور هر یک از کارت ها را نصب کنید .

 1. پس از نصب درایور ها سیستم را خا موش کنید پس از راه اندازی سیستم در نا حیه خالی از محیط کاری ویندوز کلیک راست نموده و گزینه (Properties)را انتخاب کنید .
 2. برگه (Settings)را فعال نما یید.
 3. آیکن مانیتورها را کلیک نموده و جا به جا کنید با به ترتیب دلخواه برای آنها ایجاد شود دکمه (Apply)بعد(OK)را کلیک کنید .

 

کالیبراسیون رنگهای ما نیتور

کار بران عادی کالیبراسیون ما ینتور به معنی انتخاب یک تنظیم برای یک سنتر است. و روشنایی صفحه نمایش است اما برای گرافیست های حرف های کالیبراسیون مانیتور بسیار مهم است .بشتر کارمندان جوان گرافیست تعجب می کنند. که چرا رنگ های آ ن ها بر روی صفحه نما یش طراحی و انتخاب نموده اند. که هنگام چاپ کا ملا متفاوت ظا هر می شود. اگر چه عوا مل از قبیل نوع کاغذ و جو هر چا پ بر ظا هر رنگ های چاپ شده تا ثیر دارد اما ممکن اسـت مشکل اصلی مربوط به کمیات مانیتور شما با شد.

اگر چه بر نامه های ما نند فتو شاپ (photoshope)شامل نرم افزارمانند (Adobe Gamma)هستند که به شما اجازه می دهند

تا دقت ما نیـــــتور خود را به درستی تنظیم نمایید .

 به کمک این نوع بر نا مه ها مــــــی توان برنامه های زیر را تنظیم نمایید.(Gamma)شدت ولتاژ ورودی ماینتور ایجاد درخشنـــــده گی صفحه نمایــــش را یک در جه حرارت بر حسب معیار کالوین (Kelvin) تنظیم می کند.

که درخشش سفید تو لید می کند .    Ambient Lig تنظیمات از ما نیتور را کنترول می کند که سطح نور محیط کاری شما را (on)میکند پس از کالیبراسیون ما نیتور می تـــــواند کــه از برنامه های(Windows color maningment)استفاده نموده و یـــــک پروفیل رنگ را برای صفحه نمایــــــش خود انتخاب کنید تا خروجی با چاپ تصاویر مـطا بقت  بشـــتری با تصا ویر صفحه داشته با شد .

 1. در نا حیه خا لی از محیط ویندوز کلیک راست کنید و گزینه پراپرتی را انتخاب کنید
 2. برگه (Settinges)را فعال سازید.
 3. دکمه (advenced)را کلیک کنید پنجره مشخصات و تنظیمات کارت وید یویی آشکار خواهد شد .
 4. برگه (Color Managmente)را فعال سا زید .
 5. اکنون می توانید که د کمه (add)را کلیک نموده و یک پروفایل رنگ را برای صفحه نما یش نتخاب کنید .

– 6    حال دکمه (Set As Defautlt)را کلیک کنید تا آن پروفیل رنگ  پیش فرض سیستم را تبدیل نما یید .

ما نیتور و شکل لامپ تصویر :

صفحه نما یش ما نیتور ها با شکل ها ی متفاوت ارایه شده است .لامپ تصویر مسطح مربعی در وا قع کمی انحنا دارد . و گوشه های آن کمی گرد شده است اما لامپ تصویر مسطح عمودی که اولین بار تو سط شرکت سونی در لامپ های تری نیترون مورد استفاده قرار گرفت فقط کمی انحنا در جهت افقی دارد.(درست ما نند مقطع طولی استوانه ) این نوع لامپ تصویرها اکنون توسط سایر کار خانه ها ی سازنده نیز مورداستفاده قرار می گیرد لامپ تصویرها، تصویر های روشن تر وخوب تر نشان می دهد.

کنترول های مانیتوربعضی از ما نیتور ها، کنترول گر های زیاد تری را نسبت به سایر نمونه هاارایه می دهند. یعنی علاوه بر کنترول گر های تعیین اندازه و موقعیت وتصویر که وجود شان مسلم است. ممکن است کنتروگر های دیگری نیز وجود داشته باشد.

در این میان می توان ))کنترولگر حرارت رنگ))را نام  برد.این کنترولگر ها میزان گرم بودن رنگ ها (اصطلاح نقاشی)را تعیین می کند نمونه دیگر تطبیق رنگ است که مو جب می شود بارنگ خروجی چاپی مطا بقت داشته باشد از همه مهمتر کنترلگر هند سی می باشد که برای تصحیح مشکلات نشان داده شده در شکل مناسب می باشد .

پوشش ضد انعکاس

سطح بشتری مانیتور ها با نوعی ماده سیلیسه پوشان شده است. تا از درخشنده گی بیش از حد نور باز تاب شده جلو گیری کند هدف از قرار دادن چنین پوشش این است که سطح نا صاف ایجاد کرده و نور های که از منا بع های مختلف می آیند.که در جهت های متفا وت منحرف کند .در نمونه های گران قیمت لایه متشکل از اجزای متفاوت مو رد استفاده قرار گرفته اند در مورد کیفیت ماده ضد انعکاس نیز ما نند سایر جنبه های خرید مانیتور بیش از هر چیز قضاوت شخص مطرح است.

نوع اتصال دهنده ها :

برای اتصال ما نیتور به کارت وید یویی (2)روش اصلی وجود دارد. که در شکل نشان خوا هم داد.

اتصال دهنده (15)پایه نوع (D) متداولتر است. اما مانیتور های سریع گاهی تعدادی دیگری از اتصال دهنده های (BNC)را نیز مورد استفاده قرار می دهند. که معمولا بین (3- 5)اتصال دهنده می با شند اتصال دهنده های مزبور می توانند که داده ها را بسیار سریع تر از اتصال دهنده نوع (D)انتقال دهند .به این ترتیب نمایش تصویر ها یی با تفکیک پذیری و تعداد رنگ های بسیار زیاد را امکان پذیر می سازند .اتصال دهنده های مزبور به کارت آداپتور احتیاج دارند. که بتواند . که آنها را پشتبانی کند.

در مورد انتخاب حروف (BNC)اتفاق نظر وجود ندارد . احتمال دارد که حروف مــــغرق سر نام های کلمه های (Bayonedt naat conn)باشنـد.

این اتصال دهنده ها به صورت رایجی برای اتصال کابلها مهم مــــــحور)کواکسیال)مورداستفاده قرار می گیرند .)احتمالا تلویزیون های تان نیز با استفاده از همین اتصال دهنده به کابلها متصل شده است )

نحوه انتخاب یک ما نیتور :

ما نیتور یکی از عناصر مهم سخت افزار در کمپیوتر است. که از آن به عنوان دستگاه استندرد خروجی و در جهت نمایش اطــــــلاعات استفاده می گردد.تما می کار بران کمپیوتر به منظور مشا هده خروجی منا سب نیـــاز مند استفاده از یک ما نیتور مطلوب می با شد انتخاب یک ما نیتور به عوامل متـــــفاوتــــــی ما نند مشخصات فنی و نــــوع کار بــــرد آن بستگی دارد

اولین نما یشگر ها (ما نیتور های مبتنی بر متن )به منــظور استفاده در کمپیوتر های شخصی در سال (1970(ارایه گردیدند از سال 1970تاکنون مدل های متفاوتی از ما نیتور ها با بهره گیری از تکنالوژی های متفاوت و ارایه قابلیت های مختلف تولید و عرضه شده اند.ما نیتورهای (Tube Ray Cathod)  و مدلهای متفاوت (Crystal Display Liquid)LCDنمونه های از مانیتور های ارایه شده طی سالیان گذشته و اخیر می با شند در این مقا له قصد داریم به  برخی از پرسش های متداول در زمینه انتخاب یک ما نیتور پا سخ داده و از این رهگذر با ضوابط انتخاب صحیح یک مانیتور بشتر آشنا شویم . در ابتدا لازم است به برخی اصطلا حات مرتبط با مانیتور که در این مقاله از آنان استفاده شده است آشنا شویم.

اصطلاحات:

 

:Aperture Grilleدر تکنا لوژی فوق به منظور ایزوله نمودن پیکسیل ها به صورت افقی از مجموعه ای سیم های عمودی استفاده می کنند. ما نیتور های که از تکنا لوژی های فوق استفاده می نمایند دارای شفافیت و وضوح تصویری مناسبی می با شند. پیکیسل ها با توجه به ماهیت خطوط پویش استفاده شده به منظور نگاه داشتن تصویر به صورت عمودی از همدیگر متمایز می گردد.

Aspect Ratio: نسبت پهنای تصویر به ارتفاع را می گویند و بـــرای اکثر از ما نیتورهای موجود 4:3می با شند.

 : Asset Controlویژه گی فوق با عث صرفه جویی در زمان به منظور رد یابی مانیتور ها در شبکه می گردد. در صورت که مانیتورازآن به همراهی نرم افزار ها ضروری در شبکه استفاده کند جستجو برای مدیران شبکه بسیار ضروری می باشد.

  : Bandwithسرعت  حسب میگا هــــرتز)داده دریافتی توسط مانیتوراز پردازنده کارت گرافیک را می گویند. به هــر اندازه که مـیزان درجه زیاد باشند تصاویر به همان اندازه خوبتر و شفاف تر دیده می شود.

 : Color vonvergenceپارا متر فـــــــوق معیاری به منظوری سنـجش نحوه تـلافی سه تفنــــگ رنگی (قرمز ســـــبز و آبی)در هر پیکسیل بــــوده که وضــــــوح بهتر تصاویر در صورت همــــــگرایی منا ســـــــب به دنبال خواهد داشت.

 :Conventional Tubeمـــروج تریـن و متداولتریـــــن لامپ استــــــفا ده شده در ما نیتورها طی سالیان گـذ شته بوده است . مانیتور ها ی کــــــه از لامپ تصویری پانـــــزده اینچ یا با لا تر آن اسـتفاده نموده اند.

هم اینک در صدد استفاده از صفحات مسطح یا سایر لامپ های تصویر ها و لامپ های تصویر می باشند.

 : Dot Pitchیک واحد اندازه گیری به منظور محاسبه فاصله بین دو مراکز دو نقطه نورانی با رنگ های مشابه بر روی نمایشگر خواهود بود.

:(Energy Star)استـندرد ارایه شده توسط به(EPA)(Environmental Protecton Agency)منظورتولیـــــد استفاده از کمپیوتر های شخصی با هدف بهینه سازی مصرف انــــــــرژی می باشد

.استندرد فـــوق اولین مــــــرتبه در  17ژون 1993- ارایـه گردید .مصرف انرژی کمپیوتر ها و مانیتور های که از استندرد فوق تبعید یااستفاده می نماید با ید در پایین تـرین وضعیت ممکن به کمتر از 30-وات تنزیل نماید.

(Monitor Flate-Screen Color CRT)

ما نیتور های رنگی که دارای صفحات نمایشگر مسطح می با شند نمایشگرهای مسطح نسبت به نمایشگر های غیر مسطح علاوه بر تصــاویر با کیفیت مطلوب تر کا هش تشعشعا را نیز به د نبال خوا هد داشت.

  (MPR-II)استندرد فوق نیز به منظور کا هش انتشار امواج الکترواستا تیک و الکترو مقنا طسی می با شد .  (II)  استندرد تعریف شده به منظور سنجش میزان تشعشعات از دستگاه های مانند مانیتور ها است . (Phosphor)موادی بر روی صفحه که در واکنش به سیگنال های تعریف شده توسط تفنگ های پرتاب الکترونی از خود نور ساتع می کنند (Pixel)از کلمات Elemente Pictureاقتباس شده است پیکسیل ها نقاط کلیدی مــوجود بر روی صفحه نمایشگر به منظور ایجاد تصــــا ویر می با شد.

 :pixel clock speedفریکانس و یا سرعت نوشتن پیکسیل های مر بوط به یک تصویر به روی صفحه نما یشگر می باشد به هر اندازه که میزان سرعت فوق با لا باشد لرزش تصاویر کمتر خوا هد بود.

 : Refresh Rate  به سرعت پویش و باز نویسی اطلاعات بر روی یک صفحه نمایشگر اطلاق می گردد در فریکانس های با لاتر با توجه به این که پیکسیل ها با سرعت بشتری فعا ل می گردد.

لرزش تصاویر کمتر خواهد شد (مهمترین عا مل لرزش تصویر کم نوری است)به پا را متر فوق فریکانس عمودی نیز گفته میشود.

:Resolution به تعداد پیکسیل های نمایش داده شده افقی وعمودی ر روی صفحه گفته می شود به هر اندازه که میزان پارامتر فوق افزایش پیدا کنند امکان مایش بشـتری بر روی نمایش گر بدون ضرورت استفاده از Scorllingفراهم می گردد.

 : Scan Rate) پغا متر فوق سرعت(بر حسب کیلو هرتز )تریسم یک سیکنال خط افقی بر روی صفحه نمایشــــگر را مشخص نموده و هر اندازه مقدار پارا متر فوق بشـــــــتر باشد به هما ن اندازه تصاویر واضح تر و در دقت های بالا انجام خواهد شد به پارا متر فوق فریکانس افقی نیز می گویند.(Shadow Mask)

صفحات فلزی به همرای سراخ های درون آنان که تفنگ الکترون از بین آنا ن پر تو ها ی الکترون را به منظور تولید پیکسیل ها بر روی نمایشگر ارسال می نماید .(Stripe pitch) یکواحداندازه گیری به منظور محا سبه فاصله بین مراکز دو نوار با رنگ های مشا به که باعث ایجاد یک تصویر بر روی صفحه نمایشـگر می گردد.به هر اندازه که نوارهای رنگی با همدیگر نزدیکتر باشد به همـــان انــدازه قر پارامتر فوق کاهش و به دنبال آن وضــــــوح تصویر بــهبود می یابد

(Viewing Angles)

به زاویه افقی یا عمودی که کاربر یا استفاده کننده قادر است که تصاویر را مشاهده کند بدون کاهش کیفیت رنگ و شفافیت تصویر می با شد اطلاق می گردد.

جایگاه مانیتور

 

در زمان ارتقاء سیستم اکثرا کار بران و استفاده کننده گان ترجیح می دهند که مانیتور ها ی خود را نگه داشته و از آن همچنان استفاده نما یند با توجه به این که عمر مفید یک ما نیتور بیش از پنج سال بــر آورد می شود تصمیم بر استفاده از ما نیتور های قبلی در زمان ارتقا ء سیسـتم حرکت منطقي و اصولی است.

در صورت که مانیتور های موجود از نوع پانزده اینچ است که صر فا قادر به نمایش متن با دقت 800در 600  می باشند .استفاده از ما نیتور های قبلی می تـــــواند که پیـــــامد ها منفی از بعد کار آیی آن و بهر ه وری کاربران و استفاده کننده گان را به دنبا ل داشته با شند .بر خی از کـــار بران در رمان ارتقاء سیستم تما یل دارد که ما نیتور های  (CRT) قبلی خود را به مـــانیتور های (LCD) مســــطح تبدیل نمــــــا یند بر اساس آمار های مـــــوجود میزان فروش ما نیتور های (LCD)در سال های 2003برای اولین مرتبه بــــــیش از مانیتور های (CRT)بوده است.

اکثرتو لید کننده گان مانیتور مدل های زیادی را تولید و عرضه نـموده اند که علاوه بر دارا بودن قـمـت منا سب از پتانسیل هــای مــطلوبی نیز  بر خوردار می باشند .ازاین نــوع ما نیتور ها می توان در مـوارد متعدد استفاده به عمل آورد  Resolution and Refresh Rate در این نوع ما نیتور ها نیز منا سب می باشد تــو لید کننــده گان ایــن نوع مــا نــــیتور هــا علا وه بــر عرضه ما نیتور های فوق اقدام به تو لید و ارایه مانیتور های حــــــرفه ای تر نیز نموده اند . ما نیتور های فوق دارای کیفیت به مرا تب با لا تری بوده اند و از پتانسیل های بشــــتری ما نند کنترول های تنـظیم تصویر پور ت های USB2.0

گزینه های مــــتفاوتی ارگونومی (نظیر تنظیم ارتفاع) Resolution     با لااســـتفاده نما ید برخی از ما نیتور های حرفه ای دارای Asset Control به منظور ارایه تســـــــــــــهیلات لازم در خصوص رد یابی ما نیتور ها در شبکه می با شند.

گرا فیست ها معمو لا “ما نیتور های  CRTرا به ما نیتور های دیگر تـــر جـــیح می هــــند چـــــرا که ایــــن نوع از مـــا نیتور ها رنگ ها را واقعی تر نمایش می دهند.

کار بران و استـــفاده کننـــده گــان اکثر فعـــا لیت ها و استفاده انان از کمپیوتر های مبتنی بر متن می با شند تما یل بشتری به استـــــــــفا ده از ما نیتور های بر روی حروف و وضـعیت نمــایش مطلوب خواهـــد بود.(کا بران یا استفاده کننده گان از بازی های کمپیوتر نیز ما نیتور های  CRTرا تر جیح می دهند .چرا که فرایند ترسیم مجدد صفحات در ما نیتور های  CRTبا کندی بشتری انجام می شود .)مشا هده دنباله ای از یک تصویر گرافیکی با وجود شبهی از بصو یر قبلی).

ویژ ه گی های مهم:

 

از مهم ترین ویژه گی های مر تبط با مانیتور های LCDمی توان به موارد ذیل اشاره نمود (Native Resolution)باتوجه به اینکه ما نیتور ها LCD از یـــک ماتریس مشتمل بر سلول به منظور نما یــــــش تصا ویر در بهترین وضعیت خوا هد بود که ما نیتور های LCD  دارای یک Native Resolutionمعا دل 1024در 768می با شـــــند و این در حا لیست که اکثر مــــا نیــتور های هفده هجده و نوزده اینچ ازیــــک(Native Resolution)معا دل 1280در 1024استفا ده می نمــاید.

در صورت که تنظیم ما نــــیتور پا یین تر از Native Resolution انجام شود تصا ویر به نمــــا یش در آمده و حا لت طبیعی خود را از دست می دهند (مات و کـــدر)چرا که نمـا یش گر صرفا”بخش از پیکسیل های مر بوط به خود را استفا ده نـمـــــــوده و به منـــــظور نما یـــــش تصویر در صفـحه Scale خود را افزایش خوا هد داد. با این که تکنا لوژی های Scallingدر طی سا لیا ن ا خیر بهــــبودپیدا کرده اند.

ولی نتا یج هم چنان غیر مطلوب می باشند.(عدم رضا یت کار بران و استفاده کننده گان رموارد که  (native Resolution) مــا نیتور های  LCD پا سخ گویی تما می نیاز های استفاده کــــننده می با شند انتخاب آنان منطقی خواهد بود.

Viewing Angle

با توجه به این که ما نیتور های  (LCD)نور از طریق کریسـتال های مایع در نما یشــــگر عبور داده می شود.زمانی که مستقیما”در مقا بل آ نــــــها استا ده با شیم. بهترین وضعیت نما یشــــگر را مشـــا هـــــده خـــــو اهیم کرد در صورت که :

زاویه مشاهده خودرا تغییربدهیم در آن صــــــــورت (حرکت به گوشه  و یا بالا و پا یین ) میـــــــزان تا بناک نـــــور افـــت خوا هد شد مو ضـوع فــــــوق یکی از دلایل تـــــــــر جیح ما نیتور های CRT به ما نیتور ها   تو  (LCD)  سط گرافیست ها و کار بران یا اسـتفا ده کننده گان است که حجم عمــــده فعا لیت ها آنانگرا فیک بوده سا یــــر کاربــــــران می توانند که با وضعیت فوق مدا را نما یند. Viewing angle  يك ما نیتور ) (LCDبر حسب در جه اندازه گیـری می شود( که آن نشان دهنده قدرت انعطا ف د ر مقا بل حرکت و جا به جا شدن بین گو شــــه هـــا پا یین و یا با لای مر کز نما یشـــــگر بدون از دســت دادن هیچ گونه روش استنــــــدرد بــــــــرای اندازه گیری Viewing angleایجاد نشده است اعــــداد اعلام شده توسط تو لید کننده گان بر مبنای یک استندرد وا حد نبوده و صرفا”می توا ند معیاری در بین ما نیتور های تولید شده تو لید کنند با شد  بهتــــــرین روش قضــــــاوت در را بطه یکviewing angleما نـیتور مشا هده مستقیم ما نیتور و برر سی عملی آن می با شند. در این راستا می توان برخی از مدل های را که از یک حد اقل مشخص شده پایین تر می با شد را حذف و عملاآنان را بـــــررسی نکرد یکی از پا رمتر های مهم در در انتخاب  ما نیتور های بزرگ دامنه محدوده (ViewingAngle) میباشد.

مثلایک  مدل 15ممکن است که صرفا” توسط یک کا ربر استفاده گردد. که وی نیز مستقما”در مقا بل ما نیتور ها قرار گرفته و از آن استفا ده می نما ید .

 

 

بنابر این در صورتکه مقدار (Viewing Angle )تکنا لوژی معا دل 120درجه و یا بشتر از آن با شد نیاز های کار بر یا استـــــفا ده کننده مر فوع خوا هد شد.در ما نیتور های هفده اینچ و یا با لا تر حــــد اقل زاویه دید 150پیشنها د می گردد اغلب کار بران  به این نوع ما نیتور تما یل دارد که  از ما نیتور ها به صورت مشترک استفا ده نما ید.

خصوصا”در مواردکه به صـــورت گروهی بر روی پــروژه یاتمـــــرین کــــــارمـــــی شود)یکی از عوامل مو ثر در (viewing angle)تکنا لوژی استفـــــا ده شده در رابطه با پیکسیل ها است .در ما نیتور های هجده اینچ (LCD)و با لا تر از جدید تـــــرین فــنا وری در ارتباط با پیکسیل ها استفا ده شده که افزایش زاویه دید مشــــــــا هده را به دنبال خوا هد شد. در ما نیتور های پانزده اینچ (LCD)تــــــــو لید کننده گان از پا نل های ارزان قـمت. استفا ده نموده که با عث کا هش زاویه دید می گردد.در تعداد زیادی از ما نیتور های (LCD)جدید امکان چرخش و یا تنظــــــیم نمایشـــــگر داشته و همین مو ضوع با عث بهـبودو پوشش زاویه دید بشتر می گردد .(Contrast)پارا متر فوق تفا وت دانسیه نور بین روشن ترین رنگ سفـــید و تــــیره ترین رنگ مشکی را که یک مانیتور (LCD)قا در به تو لــــید آنـــان می  با شد را نشان می دهند در این را بطه پیشنـــهاد می گردد که ما نـــــیتور با نسبت  400:1و یا بهتر از آن انتخاب گردد.

 : Brightnessپارا متر فوق حد اکثر میزان نوری که از صفحه نمایشـگر به منـــظور نمایــــــش “سفید محـــض”سا تع می گــــــر دد.را نمایــــــش می دهــــد.تشعشعات در هر متر مربع (cm2/m)تقریبا تمام ما نیتور های LCDدارای (Brightness)معادل 250دو صد پنجا (2cm/m) و یا بشتر می با شند)مانیتورهای CRدارای Brightnessمعا دل یکصد میبا شددیجیتال در مقا بل انالوگ:

در صورت که بر روی سیستم یک کارت گرافیک با خروجی وید یویـی دیجیتال نصب شده با شد. می توان از یک LCD کـــــه دارای ورودی دیجیتال می با شد اســــــتفا ده نمود در چنین حا لت ضرورتی به تبـدیل انا لوگ به دیجتا ل و بر گشت مجدد وجود ندا شــــته و کیفیت تصــویر به مرا تب بهتر خوا هد بود در صورت که کارت گـــرا فیـک نصب شده بر روی سیستم دارایی یک پورت DVIنمی باشــــــد می توان با توجه به امـــــکان ارتقاء و با تعویض سیســتم در آینده یک مانیتور دیجیتا ل LCDرا انتخا ب نمود.

ار تقاء نما یشگر:

 

نما یشگر های کهنه معمولا شفا فیت خود را از دست می دهند. زیــترا پوشش کا تود آنها به مرور زمان از بین می رود. و در نتیجه پــــر تابفسفر با الکترون های کمتر و کمتری صورت می گیرد برای امتـــــحان

نما یشگر صفحه محا فظه ضد تشعشع آن را بر داریــــد پیچ های کند تر است و میزان روشنی را تا آخر با ز کنید . اگر صفحه نمایش کـــــدر به نظر می آید با ید در فکر خرید یک ما نیتور نو با شید چرا که تعـمــــیر چنین نما یشگر ها به ند رت مقرون به صرفه جویی است .اگر نوشته های روی صـفحه نمایـــش کــج و معوج و یا رنگ رو رفته

است نما یشگر را روشن بگذارید تا داغ شود. در این حال تصویر آن را کنترول کنید. اگر امکان داشته با شد یک نما یشگر را به همان پریز بزنید.

 

 

 

 

 

 

در صورت که هر دو نما یشگر دارایی پــــرش های مـــــتقا رن به همـــزمانی هســـتند علت می تــوانــد که تـــد اخـــــــلا ت خا رجی با شد.

روی صفحه نمایش اکثر نمایشگر ها تک رنگی که در با زار دســته دوم پیدا می شود علا یمی وجود دارد که اصلا پاک نمی شود که این نقـطه ها را اصطلا حا نقطه های سوخته می گویند .اگر تصویر بر نامه را روی صفحه نمایش ضعیف می بینید ممکن است که زمان طو لا نی آن را بدون هیچ تغییری روی صفحه نمایش نــــــگه

دا شته با شند وقتی که چنین شده باشد نقطه های از تصویرکه شـــد تروشنایی بشتری دارد داغ و نهایت می سوزد.

برای جلوگیری از سوختن نقطه های روی صفحه نمایش می توان از یک بر نامه محا فظه صفحه نما یش استفاده کرد بنا بر این اگر احتما لا سا یه مر بوط به یک بر نا مه کا ربردی را مشا هده کردید ممکن است که آن صفحه نیز سوخته با شد برای بررسی این حا لت صفحه نمایش را به سمت نور بگیرید به هر حال اگر این سا یه ها شما را اذیت می کند شما نا چارید که ما نیتور نو تهیه کنید .

نما یشگر رنگی می تواند دو تا سه سال کار مداوم عمر کند . اما پس از این مدت در نما یشگر های رنگی سه شعاع الکترونی که فسفر های قرمزسبز وآبی را به جنبش می آورد. از تنظیم خا رج می شود عـــــــمولا این این حا لت را با مشا هده یک سایه رنگین کمانی در لبه منا طق رنـــــگیتشخیص می دهد.

امکان بروز ایرادات دیگری در تصویر روی صفحه نما یش وجـــود دارد که ممکن است از خود نما یشگر نبا شد برای مثا ل اگر روی صفحه نمـا یش لکه های تیره ای دیده می شود احتما لا اشــــکا ل مربــوط به کـارت گرافیکی است

نگه داری و مرا قبت نمایشگر:  

 

وقتی که به شیشه تلویزیون د ست می زنید بار الکتریکی در بدن تان تخلیه می شود. زیرا در اثر برخورد شعاع الکترونی به صفحه نمایش الکترونهابر روی صفحه نمایش جمع شده با ر سا کن ایجاد می شود. واین خا صیت با عث می شود صفحه نمایش گرد غبار را سریع به خود جذب کرده  و زودکثیف شود.

از آنجا که در حدود 25000ولت برق جـــــــریان برق پشت نما یشگر وجـود دارد. صفحه نمایـــــش آن نیز دارای الکترسته سا کن اســــت ما نند تلویــــز یون گرد و غباررا به خـــــود جذب می کند. که کار دیــــدن و خواندن صفحه نمایش را دشوار می کند.

در نتیجه لازم است که صفحه نمایش را پا ک کرد. برای پاک کردن صفحه نما یشگر لازم است که موارد زیر را رعا یت کنیم .

 • برای تمیز کردن صفحه نما یش نما یشگر توسط مایعا ت پاک کنندهشیشه حد اقل مدت یک سا عت پس از خا موش کردن کمپـیو تـــــــر صبرکنید و سپس اقدام به پا شیدن چنین مــــوادی بـــــر روی صفـــحه نمـــا یـش نما یشـــــگر کنید. اما بهتر است ما یع شیشه شور را روی پارچه بریزید و به روی صفحه نما یش نپا شید.

برای کا هش میزان با بش اشعه ســطح صفحه نمــــــــایش بعضی ازنما یشگر ها را با ماده سیلیکون اندود می کند. در این صورت در ایــن نوع نمایشگرها نبا ید از موارد پاک کننده استفا ده کرد در بشتر مــوارد آب معمولی و یک د ستمال کاغذی نرم برای این کار کا فی است. بـــرای نــــگه داری و مرا قـبـــت از نمایشگر لازم است موارد زیر را در نـــظر بگیریم .اطراف نمایشگر را نزدیک منبع حرارتی محیط نمناک و مرطوب نزدیـــــک آهن ربا مو تر ها و غیره به کار نبرید. درصــــــورت امـــــکان به صـــفـحه نما یش دست نزنید زیرا زیرا چربی ها و کثیفی دست روی صفحه نمایــــش با قی خو اهد ما ند.

و از کا بل های مخصوص نمایشگر استفا ده کنید زیــرا

آن ها از عهده عبور صحیح ولتاژ مو رد نیاز نمایشگر بر می آ یند.

نما یشگر ها حا وی قطعا تی هستند که با ر الکتریکی زیادی در خود ذخیره می کند حتی پس از قطع برق اگر جعبه نمایشگر زا باز می کند احتمال قرار گرفتن در معرض شوک الکتریکی وجود دارد.

عیب یابی و تعمیر نمایشگر:

 

معمو لا اگر نمایشگر از کار بیفتد شما فورا متوجه آن خو اهد شد به علت اینکه در شروع کار کمپیوتر فرض بر این است که همه چیز ها در جای خود قرار دارد و کلیه کابل ها به کمپیوتر هستند.با روشن کردن کمپیو تربا ید مکا ن نما در روی صفحه نمایش چشمک بزند و یا وارد پنجره صفحه اصلی سیستم عا مل شوید. اگر لامپ سبز کوچک نمایشگر هم روشن شده با شد.

با ید حد اقل تعدادی حروف و علایم دیگر را بتوانید روی صفحه نمایش مشا هده کنید در غیر این صورت قبل از هر کاری به محل قرار گرفــتن کلید ها کنترل روشنایی و کنتر است توجه نمایید زیرا عــــدم تنـــــــظیم

به هم خوردن تنظیم آن ها بار ها روی می دهد اگر با تغییر این کلید هانما یشگراز  خود عکس العمل نشان نداد می توانید دنبال عیب در خود نما یشگر و یا کارت گرا فیکی بگردید .

اگر خوش شا نس با شید و یک نما یشگر دیگر در دسترس دا شته با شیدمی توانید با وصل کردن آن به کمپیو تر نسبت به خـــــرابی یا سا لم بودن

نما یشگر یقین حا صل نما یید اگر کمپیو تـــــــر شما با نما یشـــــگر جدید  تصو یر نما یش داد اشکال از نما یشگر است و اگر موفـــــق به مشا هـده هیچ نو ع علایم نشد ید مطمین با شید که کارت گرافیـــکی از کا ر افتـا دهبعضی از کارت های گرافیکی مجهز به جامپر هایی هستند.

 که نما یشــگر های رنگی و سیا و سفید کار گذاشته شده اند توصیه می شود که قبــل از اقــــــدام به هر کاری مو قعـــــیت ایــــن جا مپر ها را نــیز باز دید نمــایید اشکا ل های نمایش گر ها شا مل صفحه نما یش با تصـویرها در هم برهم

است. این اشکال ها را معمولا می توان در نما یشگر کارت گرافیــــکی یا کابلی که این دو را به هم وصل می کند. رد یا بی کرد.

اگر هیچ چیز در روی صـفحه نما یـــــــش دیده نمی شود و بر نا مه پست با یوس بوق صحت را می زنــد و صـــــدای چرخش صـفحات دا خل هارددسک را می شنوید احتما لا کارت گرافیــکی درست کار می کند. در ایـن صورت بررسی کنید.

 که چراغ برق نما یشگر روشنی باشد و پیچ های تنظیم کنتر است وروشناییرا که معمولا در کنار کلید خاموش و روشن نما یشگر قرار دارند تنـــظیم با شند.اگر هنگام اجرایی بر نامه پست با یوس چند بوق زده شود ممــکن اســـت عـــلا مت مسا له دار بودن کارت گرافیـــکی یا مادر برد با شد .اگراشکال در کارت گرافیکی است تعویض آن با یک کارت و گاه لازم اسـت در ضمن بعـضی از مـادر بــرد ها دارای کارت گرافـیکی اســت سرخـــود )کنترول گر های گرافیکی)هستند آن را نیز می توان غیر فعال کرد و از

واز کارت گرافیکی جدید استفاده نمود.

تصویر ها مملو از اعو جاج )واپچیش )نا شی از چند عا مل مختلف هستند.خط های لکه لکه نما یـــــش در هم الگو های گردان به این معنی هستند که کنترول گر های نما یشگر و نرم افــــــــزار را انداز  بررسی وکنترول شوندعلت دیگر می تواند که تدا خل امواج الــکترو مقنا طسی با شد نما یشــــگر خــــود را از نز دیــــکی منا بع مقنا طسی ما نند بلند گو ها ســـیم کشی کناره دیوار ها ترانس های محا فظ دور کنید .

تصویر بد در نما یشگر جدید و نو معنی این است که آنرا با ید پس بد هید زیرا ساخت نمایش گر ها و کیفیت آن ها در برخی از کار خا نه ها به اندازهزیادی به دست انسان وا بسته است. آهن ربا کوچکی که هدایت اشعه هایالکترونی داخل آن ها را به عهده دارد معمولا در کار خانه ها با دست کار گران تنظیم می شود.

نمایشگرها به اشکال های فرا هم شده به وسیله عدم دقت در راه اندازی حساس می با شند حمل و نقل یا تکان نمایشگر می تواندکه تنــــظیم ها را به هــم بــزند .یک جایی مــــکا نی بعد از ایــن که نما یشگر کار خانه را ترک می کند. می تــــواند که یک نما یشگر را از تنظیم خارج کند و روی کیفیت تصویر تا ثر بگذارند.

اگر کمپیو تر رنگ های عجیب و غریب نشان می دهد و یا هیچ تصویر را نشان نمی دهد کابل های نمایشگر را بررسی کنید ممکن است که کابل های رابطه تصویر خم شده باشد در این صورت پا یه های خم شده را به آرامــی به جای اصلی اش بر گردانید.

اگر وقتی بر نامه خاص را اجرا کردید رنــگ های عجیب حا صل شد تنظیم های آن بر نا مه را که در یکی از بر نامه های پنجره بر نا مه قرار دارداگر امکان داشت نوع رنگ آن را تغییر دهید هنگام خرید یک نما یشـــــگر لازم است که بر نامه ویندوز را اجرا کنید و مــــــوارد زیر را کنترول کــنید یکسا نی تمــــــرکز اشعه در تمام قسـمت های صــــــفحه نمایش نـــــــماد های روی صفحه نمـایش در تمام نقطه های صفحه نمایش که دارای وضوح یکسان باشد.

 • یک واژه پــــرداز ما نند (word pad or write)را در وندوز  باز کرده و یـــک متن دمخواه را تا یپ کنید و به خوا نایی وضــــوح   را تایپ کنید و به خوانایی و وضـــــــوح حرف ها و کلمه ها دقـــــت کنید سرو صدای تق تق در خود نمایشگر معمولا چیز های خطری است بسیا ری از نما یشگر ها سویچ دارد.

محا فظت مانیتور

 1. از گردو غبار های دیگردور نگنداشته شود.

 

 1. ازماندن آشیا ثقیل بالای مانیتورخودداری گردد.هم چنان ازماندن پوش پلاستیک،تکه و غیره اشیای که مانع سرد شدن مانیتور در وقت کارکردن می گردد خود داری گردد.

 

 1. توسط تکه های سخت پاک نگردد خصوصیات شیشه آن در جهت پاک کردن آن از تکه های نرم و اسپری خاص استفاده گردد.

 

 1. اگر برای مدت طولانی استفاده نمی گردد جریان برق را قطع گردد.

 

 1. نمایش طولانی عین معلومات باعث تقلیل فاسفورس موجود در پرده مانیتور می گردد و عمر مانیتور را کم می کند به خاطر جلو گیری از این کار باید از سکرین سور استفاده گردد.

 

 1. هیچ وقت پوش خارجی و کور COVER آن را باز ننمایید. تنها اشخاص فنی در وقت ضرورت لزوم می توانند این کار را انجام دهند.
 2. در صورت لزوم به شکل درست پاک کنید.

 

 1. از وسایل که حرارت را تولید می کند دور نکهداری شود.

 

 1. در صورت بروز مشکلات همراهی اشخاص فنی در تماس شوید .

 

 1. جهت تهیه برق باید ار وسایل مناسب استفاده گردد تا باعث سوختن مانیتور نگردد.

نتیجه گیری

 

مانیتور یکی  ازاجزای بسیار مهم و ضروری در کمپیوتر می باشند که این وسیله صرفا برای اظهار نتا ئج یعنی نشان دادن اطلاعات پروسیس شده استفاده می گردد.که طور عموم به دو نوع می با شند که عبارت اند از:

 

 • ما نیتور های (Cathod Rade Tube )CRT
 • مانیتور های Display Screen                

 

CRT دارای ولتاژبلند یا High Voltageبوده که چارچ هی بر قی را در خود ذخیره می کند که ظرفیت آنها نظر به  Size  آنها متفاوت است CRT می تواند که در حدود 50000—10000 Vولت برق را در خود ذخیره کند که همین چارچ های ذخیره شده  می تواند که ساعت ها ، روزها، ماه ها در آن با قی بما ند .و هم چنان دارای سه تفنک الکترونیکی بوده که به اساس آن معلومات فعال گردیده به طرف جدار مانیتور فیرپرتاب می شود و الکترون های پرتاب شده به انر انرژی نوری تبدیل می شود. که قابلیت دید را برای استفاده کننده آماده می سازد .

مانیتور CRTمتشکل از دو صفحه Dielectriceبوده که در داخل آن ولتاژ انود می با شند که معمولا در tandard Pcاستفاده می شود و هم چنین می توانیم درCampact Pcاستفاده نماییم .یکیDisplay Screen   دیگر از تکنالوژ های نمایش بوده که معمولا در کمپیوتر های Campaceاستفاده می گردد.این نوع مانیتور دارای ولتاژ پایین می باشد یعنی به برق کمتر ضرورت دارد که به دو نوع می باشد که عبارت اند از:

 

(Liquid Crystal display)LCD Display

(Thin film Transistor )TFT Display  

 

که LCDرنگهای سرخ،سبزو آبی را توسط دایود فیر می کند .

در TFTرنگ ها سرخ،سبز و آبی توسط Transistor فیر یا پر تاب می شود.

منا بع و مآ خذ

 

 

 • سایت انترنیتی——pajoohesh.persianblog.ir           

 

 • سایت انترنیتی——-forum.p30world.com

 

 • سایت انترنیتی——answer.com

 

 • سایت انتر نیتی—–         irtin.com

   

 • سایت انتر نیتی—–srco.ir

 

 • صارمیراد،تورج.1384،راهنمایی جا مع و کاربردی سخت افزار کمپیوتر های شخصی جلد دوم.انتشارات : سها دانش.

 

 • عدلیار ،سید حسن ،اساسات کمپیوتر ،کابل. انتشارات دانشگاه کابل،1384