تامین برق مکرویان ها – 8 و 9

مقدمه 

پیشرفت تخیک معاصر در شقوق مختلفه صنعت بدون استفاده از انرژی برق امکان پذیر نبوده وانرژی برق در جهان امروزی دارای اهمیت زیاد میباشد که مقدارزیاد این انرژی بوسیله جنراتور ها مستقیمآ از انرژی میخانیکی بدست می آید .

 طرق تبدیل انرژی هستوی و حرارتی به انرژی برقی که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد ممکن است که در آینده انکشاف بیشتر نموده و قسمت اعظم  منابع انرژی برقی را تشکیل میدهند . بهر ه گیری از انرژی برقی به علت قابلیت انتقال و سهولت آن چنان توسعه یافته است که هر انسان به ساده گی میتواند از این انرژی استفاده نمــــــــــــــاید .

انرژی برقی اساس فعالیت های تمام آلات ،اپارات ها، موتورها و دیگر واحد های الکترونیکی محسوب میگردد . آلات برقی که در سیستم های اتومات تخنیک کار میکند مانند رادیو . تلویزیون . کمپیوتر . آلات اندازه گیری و غیره برای فعالیت خود به یک وات و یا چندوم حصه یک وات انرژی برق ضرورت دارد . و از جانب دیگر تجهیزات برقی که در دستگاه های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار داده  میشود مستلزم ده هاو صد ها کیلوات طاقت میباشد .

 بطور فشرده تر میتوان گفت که از انرژی برق در موسسات صنعتی ، امور کشاورزی در تنویر و تسخین تعمیرات رهایشی و در ترانسپورت شهری، موسسات تعلیمی، شفاخانه ها و در عالی ترین تحقیقات علمی مانند قمر مصنوعی در مواردهای دیگر استفاده وسیع صورت میــــــگــرد.

ازمنابع تولیدی انرژی برق که عبارت از سب ستیشن های برقی حرارتی اتومی (A ЭС ) سب تشن های برقی آبی ( ГЭС   ) سب تشن های آفتابی (  СЭС   ) سب ستیشن های بادی انرژی برقی (ВЭС  ) فابریکات تولیدی حرارتی انرژی برق (   ТЭС ) سب ستیشن های هایدروکیلی تولیدی انرژی برق (   ТЭС   ) گازی ( СТ  ) و غیره میباشد میتوان انرژی برقی را بدست آورد .

 سب ستیشن های تولیدی انرژی برقی نه تنها انرژی برقی را تولید می نماید بلکه یک مقدار انرژی برقی را نیز درخود سب ستشن ها بخاطر تهیه نمودن انرژی برقی به مصرف میرساند . مقدار تولید و مصرف انرژی برقی هر مملکت بیانگر حجم تولید صنعتی و در مجموع صنعتی بودن آن است .

 مقدار مصرف و ضرورت انتقال امروزی به انرژی برقی نشان دهنده رول و اهمیت آن در زندگی بشر است . ازهمه مهمتر انرژی برقی در تولید ،انتقال ،توزیع استعمال ( مصرف ) میگردد.

 در منازل رهایشی استمعال و مصرف آن بشکل انرژی حرارتی ، میخانیکی و نوری مثال برجسته آن است . مصرف کننده های انرژی برقی را میتوان گفت که تبدیل کننده های نوع انرژی برقی را به انرژی میخانیکی تبدیل مینماید.مانند موتور های اسنبکرونی وسینکرونی جریان وجریان متناوب و موتور های جریان ثابت . تبدیل کننده های نوع حرارتی که انرژی برقی را به انرژی حرارتی تبدیل مینماید : منقل ها . داش ها و کوره های برقی ماشین های ولدینگ و غیره . تبدیل کننده های نوع نوری که انرژی برقی را به انرژی نوری تبدیل مینماید مانند : گروپ های گازی . حرارتی وغیره .

 انتقال انرژی برقی از منبع الی مصرف کننده توسط شبکه های انرژی برقی صورت میگرد متشکیل از لین های هوائی  و کیبلی ، سب ستیشن ها، ترانسفارمرها و غیره تجهیزات کمکی و ساختمانهای توزیعی انرژی برقی میباشد .

 انرژی برقی به مصرف کننده های نزدیکی با ولتاژ جنراتوری و به مصرف کننده های  به ولتاژ بلند و بلند تر فرستاده می شود . بلند بردن ولتاژ جهت کاهش ضایعات طاقت و انرژی برقی و درنهایت امر جهت بلند بردن مشخصات تخنیکی اقتصادی شبکه و سیستم صورت میگرد .

 برای تحقق این منظور در شروع و انجام لین های انتقال انرژی برق اعمار سب ستشن های کاهشی در محل مصرف و افزایشی در محل تولید میباشد . درسب ستشن ها علاوه از ترانسفارمر ها تجهیزات دیگری مانند . سویچ های اتومات . قطع کننده ها و سیستم دفاعی نیز و جود دارد . که توسط آن قطع کردن و صل کردن و هدایت تجهیزات اساسی شبکه و سیستم مانند لین ها و تراسنفارمر ها صورت میگرد .با پیشرفت جامعه بشری و ازدیاد نفوس در جهان مصرف انرژی برقی تز اید می یابد که علت بلند رفتن مصرف انرژی برق همان برقی ساختن موسسات ترانسپورتی کشاورزی و غیره موارد زندگی است . که در نتیجه باعث ازدیاد طاقت سب ستیشن ها میگردد . در کشور افغانستان طوریکه دیده می شود در سال 1357 طاقت سب ستشن ها برقی تمام کشور به MBT  396 در سال 1364 به MBT  476 میرسید . به همین ترتیب در منطقه کابل سب سبتشن های شمال غرب، شمال، برشناکوت ،بتخاک و سب ستشن پلخمری فعالیت دارند که تمام این سب ستشن ها در سیستم تامین برق 15kB شهر کابل شامل بوده و بشکل رنگ همه آنها فعالیت دارند .

________________________________________________________________

نگارنده: احمد ضیا

همکاری: محترم پوهاند محمد قیس                                   مرجع: پوهنتون پولیتخنیک کبل

سال 1391

________________________________________________________________

 

فصل اول

معلومات عمومی

معلومات عمومی در مورد پروژه رهایشی مکرویونهای 8 و9  نوآباد پلچرخی

پروژه رهایشی مکرویون های 8 و 9 نوآباد پلچرخی که درشا نزده کیلومتری شهر کابل موقیعت دارد و در بر گیرنده 1700 نمره (منزل) رهایشی ، مکاتب ، کودکستان ، مساجد شریف ، سوپر مارکیت ها ، دکاکین مواد صنعتی و غذایی ، سرک های عمومی و فرعی ، و غیره میباشد.

مصرف کننده های مختلف در این پروژه عبارت اند از: اپارتمان های رهایشی، مکاتب ، کودکستان ، مساجد شریف ، سوپر مارکیت ها ، دکاکین مواد صنعتی و غذایی ، ورکشاپ های ،  سرک های عمومی و فرعی ، و غیره شامل میباشد مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.

 درپروژه مذکور مساحت برای یک منزل از طرف ریاست مهندسی و پلان سازی به طول 25m و عرض 12m که مساحت یک قطع (نمره رهایشی) آن 2300 m مترمربع میباشد پلان گردیده است .

پلان مذکوربه مقیاس 1:1300 و مقطع سرک ها به مقیاس 1:200 طرح ریزی گردیده است . تغذیه انرژی برق این ساحه از سب ستیشن شرق که در فاصله 6 کیلو متری این پروژه قراردارد صورت میگیرد وولتاژ تغذیوی آن 15 کیلو ولت میباشد و در طرحریزی تامین برق این پروژه رهایشی مسایل ذیل مورد مطا لعه قرار گرفته است.

جمع اوری یک سلسله معلومات مورد نیاز پروژه و اجرای محاسبات ابتدای جهت پیشبرد کار های بعدی ، تقسیم سیستم تامین برق پروژه به دو قسمت عمده ( تامین برق داخلی و خارجی )

در قسمت تامین برق داخلی (شبکه ولتاژ پائین) نوعیت شبکه کیبلی و هوای در نظر گرفته شده و بعد ا” به اساس جریان مجازی و ضایعات ولتاژ مقطع کیبل ها و لین های هوایی انتخاب میگردد.

درقسمت تامین برق خارجی شبکه (ولتاژ بلند) بعد از تشکیل یک تعداد اسکلیت ، وریانت مناسب انتخاب مسگردد. برای هر وریانت سیلان های طاقت محاسبه شده که در نتیجه مناسب ترین وریانت نظربه مصارف اضغری اورده شده سالانه انتخاب میگردد.در شبکه های ولتاژ بلند انتخاب مقطع به اساس جریان مجازی ، کثافت اقتصادی جریان واستحکامیت حرارتی صورت گرفته است.

جریان شارتی در سطوح مختلف ولتاژ محاسبه گردیده و به اساس ان اپارات های برقی انتخاب شده است. در بخش موضوع اختصاصی تامین برق تعمیر 3 منزله نظر به پلان مهندسی و سایر خوصوصیات ان محاسبه گردیده است در بخش اخیر درمورد تخنیک بی خطری (مصونیت کار)دستگاه های برقی ، اصول و قواعد ان معلومات ارایه گردیده است.

.1.2ارقــــــام اولــــــــیه:

درین بخش مشخصات منازل رهایشی ازقبیل تعدادمنازل،تعداد بلاک وهمچنان تعدادتأسیسات عام المنفعه و تجارتی ومساحت آنها بشکل جدول ذیلا” در جداول جداگانه ارائه میگردد.

     جدول.1.1مشخص نمودن بلاک ها و تعداد منازل رهایشی مکروریون های 8 و 9 نوابادپلچرخی در یک بلاک.

شم÷اره نمبر بلاک تعداد اپارتمان تعداد منزل شماره نمبر بلاک تعداد اپارتمان تعداد منزل
1 1 27 1 24 24 36 1
2 2 54 1 25 25 36 1
3 3 54 1 26 26 15 1
4 4 54 1 27 27 30 1
5 5 54 1 28 28 30 1
6 6 27 1 29 29 30 1
7 7 22 1 30 30 52 1
8 8 22 1 31 31 52 1
9 9 58 1 32 32 52 1
10 10 36 1 33 33 52 1
11 11 36 1 34 34 26 1
12 12 22 1 35 35 32 1
13 13 44 1 36 36 32 1
14 14 44 1 37 37 42 1
15 15 44 1 38 38 42 1
16 16 17 1 39 39 42 1
17 17 28 1 40 40 21 1
18 18 28 1 41 41 28 1
19 19 42 1 42 42 28 1
20 20 42 1 43 43 42 1
21 21 42 1 44 44 42 1
22 22 42 1 45 45 42 1
23 23 36 1 46 46 21 1

  جدول1.2.. مشخصات تاسیسات عام المنفه مکروریون های 8 و 9 نوابادپلچرخی.

شماره شماره در نقشه نوع ساحه واحد اندازگیری تعداد مساحت

M2

مساحت مفیده

M2

کتگوری
1 1 تعمیر اداری M2 1 273 273 II
2 2 مکاتب شاگرد 2 42256 7098 III
3 3 کودکستان طفل 2 8139 1952 II-III
4 4 مسجد قسمت 8 نمازگزار 1 1524 530 III
5 4 مسجد قسمت 9 نمازگزار 1 1519 431 III
6 5 موسسات ارتباطی M2 1 334 334 II
7 6 بانک M2 1 741 741 II
8 8 کتاب خانه M2 1 547 243 III
9 13 موسسات خدماتی M2 1 304 304 II
10 14 کمکهای اولیه M2 1 393 283 II
11 16 حمام M2 1 446 446 III
12 18 ساحه تربیت بدنی M2 1 2844 439 III
13 19 پارکینگ قسمت 8 M2 1 1301 1301 III
14 19 پارکینگ قسمت 9 M2 1 527 527 III
15 19 پارکینگ قسمت 9 M2 1 1115 1115 III
16 20 پولی کلینک M2 1 1554 554 II
17 21 تشناب های عمومی M2 1 270 270 III
18 25 تعمییر ریزرفی M2 1 60 60 III

جدول1.3. مشخصات تاسیسات تجارتی مکروریون های 8 و 9 نوابادپلچرخی.

شماره شماره در نقشه نوع ساحه واحد اندازگیری تعداد مساحت

M2

مساحت مفیده

M2

کتگوری
1 9 دکان ترکاری فروشی 8 M2 1 60 60 III
2 9 دکان ترکاری فروشی 9 M2 1 200 100 III
3 10 دکان های موادغذیی 8 M2 1 101 101 III
4 10 دکان های موادغذیی 8 M2 1 60 60 III
5 10 دکان های موادغذیی 8 M2 1 60 60 III
6 10 دکان های موادغذیی 8 M2 1 365 365 III
7 11 دکاکین مواد صنعتی 8 M2 1 101 101 III
8 11 دکاکین مواد صنعتی 8 M2 1 179 179 III
9 11 دکاکین مواد صنعتی 8 M2 1 273 273 III
10 12 کافی و کباب 8 M2 1 100 100 II-III
11 12 کافی و کباب 9 M2 1 1252 1252 II-III
12 15 ورکشاپ و ترمیم گاه ها M2 1 270 194 II-III
13 17 خشکه شوئی M2 1 152 152 III
14 22 سوپر مارکیت M2 1 1350 1350 II-III
15 23 رستورانت M2 1 321 321 II-III
16 24 هوتل M2 1 479 479 II-III
17 26 قرطاسیه فروشی M2 1 229 229 III
18 27 مغازه و گدام های مواد سوخت و ساختمانی M2 1 591 591 III

فصـــــــــــــــــــــــل دوم

دریافت بار محاسبوی

             .2.1  محاســــبه بار های برقی مصرف کننده های منطقه مسکونی :

 تعین مناسب بارهای برقی از جمله مسایل عمده و اساسی نخستین مراحل پروسه طرح دیزاین شبکه های برق رسانی مناطق مسکونی شهری بوده و یکی از شرایط لازمی انتخـاب مناسب پارامتر های شبکه میباشد . غلطی در محاسبه بار های برقی باعث بلند رفتن سرمایه گزاری در شبکه ها  گردیده و تاثیرات قابل ملاحظه را بالای پارامتر های شــــــبکه های برقی و اطمینان لازم تامین انرژی برق مصرف کننده ها وارد میسازد .

باربرقی قابلیت عبوری و شاخص های تخنیکی واقتصادی شبکه و همچنان تدابیر را جهت تنظیم ولتاژ و   تامین کیفیت انرژی تعین و مشخص میسازد. ارقام اولیه جهت محاسبه بار های برقی بالای تحقیقات خـــــــاص و تجارب بهره برداری استوار میباشد . بار های برقی محاسبوی مصرف کننده های انرژی برقی و همچنان شبکه های برقی کمیت های تصادفی ( اتفاقی ) بوده که احتمال مشخص میتوانند قیمت های مختلف را داشته باشند .

دریافت و محاسبه بارهای برقی با در نظر داشت تغیر و تحول آنهـــــــا نظر به زمان نخستین مرحله پروسه طرح ودیزاین تامین برق را تشکیل داده و انرا میتوان به اسـاس تحلیل همه جانبه سیستم موجوده تامین برق و کلیه امکانات توسعه بعدی سکتور های صنعتی رهایشی  موسسات عام المنفعه  ساختار اجتماعی و شرایط اقلیمی داخل نمود.

تا چند سال قبل در اکثر کشور های جهان جهت دریافت بار های محاسبوی برقی مصرف کننده های منازل رهایشی از میتود های مخصوص استقاده میگردند . مقادیر ولزوم های مخصوصه برقی توسط هدایات و دستور العمل های موسسات دولتی ایکه درین بخش فعالیت های نموده تعین و تنظیم می گردند . بطور مثال مقدار بار مخصوصه برقی منازل رهایشی وات بر میتر مربع (w/m2  ) مساحت مفیده تعین میگردند . اما در این اواخر در نتیجه تحقیقات میتود جدید محاسبه بار های برقی تهیه و مروج گردیده است .

مطابق به این میتود اساس  محاسبه بار برقی منازل رهایشی را اندازه گیری متعددی بار برقی در نقاط مختلف شبکه برقی چون میتر بکس ها، لین های ولتاژ 380 ولت و ترانسفارمرستیشن ها ( ТП ) تشکیل میدهد .

درنتیجه تحقیقات معلوم گردید که پرکاری (پوشش) باربرقی ومقادیر باراعظمی چگونه تحول مینماید وعلت عمده این تحول ها دراحتمالی بودن کمیت بارهای برقی نهفته است . بناُ به این نتیجه رسیدند تا درمحاسبات نتایج اندازه گیری ها ازمیتود های تیوری احتمالات واحصائیه ریاضی استفاده شود .

طی تحقیقا ت چندین ساله  ارقام لازمی در مورد مصرف انرژی گیرنده های مختلف وتعداد ساعات اعضمی استفاده ازآن بدست آمده است . که به اساس آن نورم های مشخص مصرف انرژی برای مصرف کننده های مختلف انرژی تعین وکمیات  بارهای مخصوصه برقی مشخص گردیده است .

خصوصیات بارهای برقی در ارتباط به پروژه سازی شبکه های برقی نظر به شکل وساختار شبکه های برقی متفاوت میباشد . بطورمثال حین طرح ودیزاین شبکه های شهری درمجموع ویا مناطق مشخص شهرها بارمحاسبوی به اساس شاخص های عمده واساسی مصرف کننده های جداگانه تعین میگردند ، درحالیکه حین پروژه سازی شبکه های توزیعی 380 ولت وتا مین برق منازل رهایشی از ترانسفارمرستیشن  باید بارمحاسبوی هر بلاک (هرمصرف کننده ) دریافت گردد .

بدین ترتیب مسایل عمده واساسی که دراین فصل باید مطالعه ومحاسبه گردند عبارتند از:

الف) دریافت ومحاسبه بارهای برقی منازل رهایشی ؛

 ب) محاسبه بارهای برقی موسسات عام المنفعه وادارات دولتی ؛

ج ) محاسبه باربرقی منطقه مورد نظر درمجموع ؛

د  ) تعین شاخص های عمده منطقه مورد نظر ؛

.2.2دریافت بار های برقی محاسبوی منازل رهایشی و موسسات عام المنفعه .

میتودهای مختلف محاسبه  بارهی برقی منازل رهایشی وموسسات عام المنفعه وجود دارد که دربالاازآنها تذکر به عمل آمده است . دراین جاه بارمحاسبوی برقی منازل رهایشی ومؤسسات عام المنفعه را به شکل جداگانه دریافت میداریم :

الف. بارمحاسبوی منازل رهایشی .

جهت در یافت بارمحاسبوی منازل رهایشی از میتود که اساس آن را مصرف انرژی یک خانه تشکیل میدهد استفاده مینما ییم . مطابق به این میتود باربرقی محاسبوی مساویست به :

 (1.2)                                                                                    PkB = PKB.yg .nKb                                 

دراینجا :

PKB.yg ـــ بارمخصوصه فعال برقی منزل ، که از جدول راهنما یا از روی گراف زمنس نظر به تعداد خانه در یک قسمت و طاقت مجموعی نومینال مصرف کننده های در یک منزل یا خانه از گراف زمنس اخذ میشود ، kw/kvar

nkB ـــ تعداد خانه ( منزل ) در یک قسمت.

 درتعمیرات بلند منزل که دارای لفت باشند بار محاسسبوی لفت از رابطه ذیل دریافت میگردد :

 (2.2)                                 Рр(л )   = кс(л) ∑n рн(л)i√пвi +Pg(i)  ≈ Kc(л) ∑ Рн(л)i    ,

دراینجا :

Кс(л) ـــ ضریب تقاضآ برای لفت ؛  n ــ تعداد لفت های که به لین 380 ولت وصل میشود ؛

Пвi ــ  دوام چالانی لفت که طور اوسط مساوی به 0.6(60%  ) میبا شد .

Рg(i)ـــ بار اضافی که در ارتباط به برک الکترو مقنا طیسی ، اپارات رهبری کننده وتنویر لفت ها که به تعداد منازل ارتباط میگرد ( برای موتورهای برقی   4ــ7.5 کیلو وات 1.5ــ2.5 کیلووات انتخاب میگردد.

 جهت در یافت بارمحاسبوی منطقه مورد نظر محاسبات را به تر تیب ذیل انجام میدهیم :

ازهمه اولتربادرنظر داشت شماره گذاری بلاک های پایین و بلند منزل به ترتیب تعداد خانه ها در یک بلاک طاقت ناصبه یک منزل بادرنظرداشت طاقت های نومینال مصرف کننده ها در یک منزل محاسبه منمایم . طاقت های نومینال ، وتعداد مصرف کننده ها دریک اپارتمان در جدول 2.1 درج گردیده است .

جدول .2.1 نوع ، تعداد وطاقت نومینال مصرف کننده ها دریک اپارتمان یا منزل رهایشی .

شماره نوع مصرف کننده تعداد طاقت نومنال

W

طاقت مجموعی

W

1 منقل 1 1500 1500
2 آب گرمی 2 1000 2000
3 بایلر(100 لیتره) 1 1000 1000
4 اتو برقی 2 1000 2000
5 بخاری برقی 2 600 1200
6 ایرکندیشن 2 1300 2600
7 یخچال 1 300 300
8 واتر پمپ 1 350 350
9 ماشین لباس شوئی 1 350 350
10 تلویزیون 2 200 400
11 دی ویی دی 1 40 40
12 کمپیوتر 1 360 360
13 چاروب برقی 1 1400 1400
14 چراغ های رشته دار 7 100 700
15 چراغ های نیون 5 40 200
16 تیپ و رادیو 1 150 150
17 مکسر 1 100 100
18 ماشین خیاطی 1 100 100
مجموعه 14750=14.75KW

طاقت ناصبه یک منزل را از رابطه ذیل دریافت میداریم :

 (2.3)                                                              PycT = ∑ Pнi    ,

بادر نظرداشت ارقام جدول  فوق  طاقت یک منزل را= 14.75kw  PycTقبول مینمایم . نظــــربه طاقت ناصبه (PycT ) یک خانه ازتابع Pyg = f (n)   که به شکل جدول ویا گرافیکی داده شده استفاده منمایم . تابع مذکوردرگرافیکی که از زیمنس داده شده بشکل متعددارایه گردیده است .

هم چنان بار محاسبوی سایر موتورهای ممکنه در یک اپارتمان از رابطه ذیل دریافت میگردد :

Рр(gB) = 0,9∑Рр(gB) = 0.9. Ро(gB) .n ,                                                                            (2.4)   دراینجا  :

Ро(gB) ـــ بارمخصوصه سایر موتور های ممکنه در یک منزل وتقریبا مساویست به 0,05kw/kvar

با استفاده از توضیحات فوق محاسبات را برای یک بلاک ( مجموع از چندین خانه ) مثلا در بلاک (1) که دارای 27 اپارتمان (خانه ) است انجام داده ومتبا قی محاسبات را در جداول .2.2 ارایه میداریم .

محاسبات را قرار ذیل آغاز مینمایم  :

n – تعداد خانه یا منزل در یک بلاک:

n = 27 kvar

از گراف راهنمای Ziminsدر صورتیکه طاقت ناصبه هر اپارتمان PycT = 14.75 kw باشد برای 27 خانه طاقت مخصوصه را P yg = 2.2 kw/kvar دریافت مینمایم  :

Ppвар  =Руg  . nКвар  = 2.2 * 27  = 59.4 kw

بنا بر فورمول فوق طاقت یا بار محاسبوی سایر موتور های ممکنه را در بلاک 1 . که دارای 27 اپارتمان است دریافت میداریم :

P0(gB) – بار مخصوصه سایر موتور های ممکنه در یک منزل که تقریبا” مساوی است به:

P0(gB) = 0.05KW/KVar

Ррgв = 0,9*Р0(gB) * n=0.9*0,05*27 = 1.215 kw

طاقت مجموعی فعال را از رابطه ذیل دریافت میداریم :

Рр ∑ = РркBартр(gB)   (2.5)

طاقت مجموعی بلاک (1)  را دریافت میداریم :

Рр∑ = Pp + Pp(gB) = 59.4 + 1.215 = 60.615 kw .

طاقت غیر فعال را از رابطه ذیل دریافت مینمایم :

Q ркBар = Рр∑ .tgj   (2.6)

برای منازل رهایشی ضریب طاقت فعال COSj =0.97  بوده که مطابق آن برای منازل رهایشی  tgj=0.25 دریافت میگردد .

طاقت غیرفعال برای بلاک (1) را دریافت میداریم ، بنا بر فورمول (2.6) داریم :

Q рквар = Pp∑ * tgj = 60.615*0.25 = 15.192 кvar

بعداز دریافت طاقت غیر فعال برای هر اپارتمان طاقت کلی را از رابطه ذیل پیدا مینمایم :

(2.7) Sp =√ Pp2+Qp2

طاقت کلی را برای بلاک فوق الذکر دریافت میداریم :

Sp =√(Pp∑)2+(Qp∑)2 == 62.490 KVA

محاسبه باربرقی سائیربلاکهای(سکشنهای)پایین منزل ویااگربلندمنزل هم باشندمشابه به محاسبه باربرقی بلاک یاسکشن  (27)اجرأنموده ونتائیج آن درجداول 2.2و2.3درج میگردد،چنانچه دراین پروژه بلاکــــهای بلندمنزل وجود ندارددرینصورت تنهابلاکهای کم منزل محاسبه ودرجدول(2.2)درج گردیده است.

جدول .2.2دریافت باربرقی محاسبوی بلاکهای پائین منزل رهایشی مکروریون های 8 و 9 نواباد پلچرخی:

 شماره  نمبربلاک تعدادآپارتمان یا نمرات رهایشی Pyg

Kw/home

Pp

Kw

Pp( gb)

Kw

Pp∑

Kw

COSφ

 

Tgφ

 

Qp

kvar

Sp

KVA

1 1 27 2.2 59.4 1.215 60.615 0,97 0,25 15,192 62,490
2 2 54 2.25 121.5 2.43 123.93 0,97 0,25 31,060 127,763
3 3 54 2.25 121.5 2.43 123.93 0,97 0,25 31,060 127,763
4 4 54 2.25 121.5 2.43 123.93 0,97 0,25 31,060 127,763
5 5 54 2.25 121.5 2.43 123.93 0,97 0,25 31,060 127,763
6 6 27 2.2 59.4 1.215 60.615 0,97 0,25 15,192 62,490
7 7 22 2.3 50.6 0.99 51.59 0,97 0,25 12,930 53,186
8 8 22 2.3 50.6 0.99 51.59 0,97 0,25 12,930 53,186
9 9 58 1.9 110.2 2.61 112.81 0,97 0,25 28,273 116,299
10 10 36 2.08 74.88 1.62 76.5 0,97 0,25 19,173 78,866
11 11 36 2.08 74.88 1.62 76.5 0,97 0,25 19,173 78,866
12 12 22 2.3 50.6 0.99 51.59 0,97 0,25 12,930 53,186
13 13 44 1.9 83.6 1.98 85.58 0,97 0,25 21,448 88,227
14 14 44 1.9 83.6 1.98 85.58 0,97 0,25 21,448 88,227
15 15 44 1.9 83.6 1.98 85.58 0,97 0,25 21,448 88,227
16 16 17 2.5 42.5 0.765 43.265 0,97 0,25 10,843 44,603
17 17 28 2.2 61.6 1.26 62.86 0,97 0,25 15,754 64,804
18 18 28 2.2 61.6 1.26 62.86 0,97 0,25 15,754 64,804
19 19 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
20 20 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
21 21 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
22 22 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
23 23 36 2.08 74.88 1.62 76.5 0,97 0,25 19,173 78,866
24 24 36 2.08 74.88 1.62 76.5 0,97 0,25 19,173 78,866
25 25 36 2.08 74.88 1.62 76.5 0,97 0,25 19,173 78,866
26 26 15 2.6 39 0.675 39.675 0,97 0,25 9,943 40,902
27 27 30 2.19 65.7 1.35 67.05 0,97 0,25 16,804 69,124
28 28 30 2.19 65.7 1.35 67.05 0,97 0,25 16,804 69,124
29 29 30 2.19 65.7 1.35 67.05 0,97 0,25 16,804 69,124
30 30 52 1.92 99.84 2.34 102.18 0,97 0,25 25,609 105,340
31 31 52 1.92 99.84 2.34 102.18 0,97 0,25 25,609 105,340
32 32 52 1.92 99.84 2.34 102.18 0,97 0,25 25,609 105,340
33 33 52 1.92 99.84 2.34 102.18 0,97 0,25 25,609 105,340
34 34 26 2.31 60.06 1.17 61.23 0,97 0,25 15,346 63,124
35 35 32 2.12 67.84 1.44 69.28 0,97 0,25 17,363 71,423
36 36 32 2.12 67.84 1.44 69.28 0,97 0,25 17,363 71,423
37 37 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
38 38 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
39 39 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
40 40 21 2.38 49.98 0.945 50.925 0,97 0,25 12,763 52,500
41 41 28 2.2 61.6 1.26 62.86 0,97 0,25 15,754 64,904
42 42 28 2.2 61.6 1.26 62.86 0,97 0,25 15,754 64,804
43 43 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
44 44 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
45 45 42 2 84 1.89 85.89 0,97 0,25 21,526 88,546
46 46 21 2.38 49.98 0.945 50.925 0,97 0,25 12,763 52,500
3628,56 909,403 3740,784

ب ـــ باربرقی محاسبوی موسسات عام المنفعه و تجارتی:

 بارمحاسبوی فعال برقی موسسات عام المنفعه ، تا سیسات اداری و ساحات تجارتی با استفاده از فورمول ذیل دریافت میگردد :

   Ррьщ.зg = Po.no .Kм (2.8)

دراینجا :

Po ــ بارمخصوصه موسسات عام المنفعه بوده واز رهنما گرفته می شود ؛

 n ــ تعداد( نظربه خصوصیت موسسه باهم متفاوت میباشد )؛

Км ــ ضریب سهم گیری باربرقی دربار اعظمی شبانه ؛

بنا بر توضیحات فوق باربرقی تاسیسات عام المنفعه و تجارتی را به شکل ذیل محاسبه مینمایم . باربرقی را برای مسجد واقع دراین پروژه دریافت میداریم :

n- تعداد نمازگذار (مساحت مفیده مسجد را تقسیم 0.7 متر مینمایم که در این جا 0.7 متر عبارت از جای است که برای یک نماز گزار طبق نورم در نظر گرفته شده است) که به قسم ذیل یافت میگردد.

     نمازگزار n = 530 / 0.7 = 757

Pyg – بار مخصوصه فعال برقی مسجد که از جداول اخذ میگرددPyg = 0.04 Kw/m2

Pp = Pyg * n = 0.04 * 757 = 30.28 Kw

Km – ضریب سهم گیری بار برقی در بار اعظمی شبانه که از جدول نظربه بار مخصوصه فعال اخذ میگردد. Km = 0.8

ضریب طاقت هم نظر برای موسسات عام المنفعه از جدول نظربه Pyg و Km اخذ میگردد:

 соsj = 0,96                        ,                             tgj = 0,29

Ррьщ.зg = Pyg * n * Km = 0,04 * 757 * 0,8 = 24.224 kW

ازفورمول (2.8) میا بیم که :

Q рьщ.зg = Ррьщ.зg. tgj = 24.224 * 0.29 = 7.024 kvar

بادر نظرداشت طاقت محاسبوی فعال وغیر فعال ، طاقت کلی را به اساس رابطه ذیل در یافت مینمایم :

= 25.22 KVA  ==  Sp

برای مسجد تسخین توسط انرژی برق درنظرگرفته شده است .

محاسبات مشابه برای تمام موسسات عام المنفعه ، تجارتی وادارات دولتی صورت گرفته ونتایج آن درجداول 2.3 و 2.4  درج گردیده است.

محاسبه باربرقی مجموعی مکروریون های 8 و 9 نواباد پل چرخی .

 محاسبه باربرقی ساحه فوق الذکرنظربه پاراگراف 2.1 .قرارذیل انجام میدهیم:

مقدارمجموعی آپارتمانهای پایین منزل درپروژه مطروحه به  1700 آپارتمان میرسدیعنی

nkварт= 1700 квартup.

ازگراف زمنس برای 1700 آپارتمان و نظر به طاقت یک منزل رهایشی که = 14.75kw  PycTقبول کرده بودیم طاقت مخصوصه رادریافت میداریم.

Pyg = 1,3 квт/ квартup

بارمحاسبوی فعال را قرارذیل دریافت میداریم :

Рркварт =Pyg *n = 1,3 *  1700 = 2210 kw.

بارمحاسبوی سا یرموتورهای ممکنه دراین پروژه مساویست به :

РP(gв) = 0,9 * 0,05 * 1700 =76.5 kw.

بارمحاسبوی فعال بادر نظرداشت باربرقی سایر موتور های ممکنه مساویست به :

РP = РPквар + РPgв = 2210+76.5 =2286.5 kw.

ظریب طاقت فعال Cosj =0,97 که مطابق آن5 tgj =0,2 میباشد:

Qp =  РP‘∑ . tgj = 2286.8 * 0.25  = 571.625 kvar

بارمحاسبوی کلی را از روی بارمجموعی فعال وغیرفعال راقرارذیل دریافت میداریم:

S’P∑=== 2356.87 KVA

بارمحاسبوی فعال تأسیسات عام المنفعه و تجارتی را با استفاده ازفورمول ذیل دریافت میگردد:

PΡΟШУg=Pp∑1+Pp∑2+….+Pp∑n  (2.9)

بارمحاسبوی فعال تأسیسات عام المنفعه و تجارتی قرارذیل میباشد.

PΡΟШУg= Pp∑1+Pp∑2 = 335.793 + 666.604 = 1002.397 KW

بارمحاسبوی غیرفعال تأ سیسات عام المنفعه و تجارتی را با استفاده ازفورمول ذیل دریافت میگردد:

QpΟШУg=Qp∑1+Qp∑2+….+Qp∑n    (2.10)

QpΟШУg= Qp∑1+Qp∑2 = 139.529 + 231.486 = 371.015 Kvar

 طاقت کلّی رابرای تأسیسات عام المنفعه و تجارتی قرارذیل دریافت میداریم:

SpΟШУg= Sp∑1+Sp∑2 = 366.089 + 706.762 = 1072.815 KVA

 

بارتنویری داخل ساحه وکوچه های فرعی.

بارتنویری داخل ساحه به اساس رابطه ذیل دریافت میگردد:

PygъHyTp=(1.2÷1.6) x F´KW (2.11)

طول مجموعی سرک های عمومی مساویست به 4485 متر

مساحت سرک های فرعی یا کوچه ها مساویست به 198017.3 مترمربع =19.8 هکتار

مساحت عمومی ساحات تجارتی و عام المنفعه مساویست به 70289 مترمربع

مساحت ساحات سبز و کوچه ها مساویست به 301111 مترمربع

مساحت ساحات سبز مساویست به 103093.7 مترمربع =10.30937 هکتار

مساحت عمومی پروژه بدون سرکهای عمومی 881400 مترمربع =0.8814 کیلومترمربع

بنابر فورمول 2.11 داریم که:

PygъHyTp= 1.2 * 30.1111 = 36.133 kw

بارتنویری محیط محیط(سرک عمومی) پروژه مذکورازرابطه ذیل دریافت میگردد:

PpygъHapyҗ=Pyg * L (2.12)

Lـــطول سرک های عمومی پروژه موردنظر به متر.

L= 4485 M

Pyg-طاقت مخصوصه برای هر متر سرک عمومی که این یک نورم تعین شده است.

Pyg=40W/m

نظربه رابطه(2.12) داریم که. PpygъHapyҗ= 40 * 4485 =179400 Watt=179.4 KW      به اساس محاسبات فوق طاقت های فعال،غیرفعال وکلّی پروژه قرارذیل دریافت میگردد:

Pp = Рркварт+ Рр(gв)+ PΡΟШУg+ PygъHyTp+ PpygъHapyҗ  (2.13)

Pp= 2210+76.5+1002.397+36.133+179.4=3504.43KW=3.50443MW

Qp= Qp+ QpΟШУg+ QygъHyTp+ QpygъHapyҗ   (2.14)

Qp= 571.625+371.015=942.64kvar

Sp= =3628.994KVA=3.628994MVA (2.15)

.2.4محاسبه شاخصهای عمّده :

الف.تراکم باربرقی نظربه طاقت فعال ازرابطه ذیل دریافت میگردد:

Бp=(Mw/KM2)  (2.16)

  دراینجا:

– Pp∑  طاقت محاسبوی فعال مجموعی پروژه فوق به Kwx10-3  ؛

-F مساحت مجموعی پروژه به2км؛

Бp==3.975 MW/km2

ب.تراکم باربرقی نظربه طاقت کلّی چنین دریافت میگرد:

Бs=Sp.10-3 /F(MVA/2км) (2.17)

دراینجا :

Sp ــ طاقت محاسبوی کل پروژه به Kva.10-3  ، F ــ مساحت مجموعی پروژه به km2 .

бs==4.1173

فصل سوّم

مسایل اطمینانیت تامین برق

1.3. تعین کتگوری مصرف کننده های انرژی برقی.

تمام مصرف کننده های انرژی برقی به اساس قواعد ساختمان دستگاهای برقی(ПУЭ ) بادرنظرداشت درجه اطمنانیت به سه کتگوری تقسیم می شوند. درموقع ایجا دسیستم تامین برق مصرف کنندهای مشخص (گروپ مصرف کنندها) باید مسآله تغذیه آنها به شکل مستقلانه بررسی گردد .

تعین کتگوری مصرف کننده ها بنابرتفاوت های زیادی که میان آنها وجود دارد کاری بسا مشکل ودشوار است ، ولی باآن هم مصرف کننده های مختلف دارای خصوصیات مشترک بوده که میتوان آنهارا دریک کتگوری مشخص ساخت . شناخت کامل از پروسه تخنالوژیکی وتولیدی مصرف کننده ها وهمچنان تاثیرات وعواقب سکتگی درتامین برق گیرنده ها (مصرف کننده های برقی ) درمجموع ازجمله شرایط اساسی وعمده درحل مناسب تامین برق میباشد  .

درکتگوری I گیرینده های برقی  که شامل این کتگوری میشود وقفه تامین برق دران  خطرات جانی نقصان بزرگ  دراقتصاد ملی ،عارضه درتجهیزات ، اساسی تولید  نیمه  کار،محصولات واختلال پروسه های مغلق تکنالوژیکی رادرقبال دارد مانند کوره های فلزکاری  فابریکات کیمیاوی  کرن ها شفاخا نه ها وغیره شامل میباشد .

وقفه انرژی برق برای مصرف کننده های کتگوری اول وصل کردن منابع احتیاطی توسط)  AПΒ (  میباشد وبرای کتگوری اول دویا بیشتر ازدومنبع باید  درنظرگرفته شود .

منابع مستقل تغذیوی میتواند درسکشن ها ویاسیستم شین یگانه ودوگانه ستیشن ویا سب ستیشن باشد . منبع مستقل دومی میتواند منابع جداگانه چون (ستیشن های دیزلی ،بطری های اکومولاتوری ) وارتباط ریزرفی درجانب 0.4 کیلوولت باشد که ازنزدیکترین ترانسفارمرستیشن (ТП )درشبکه ولتاژمتوسطّ ازمنبع مستقل تغذیه میگردد،توسطّ ساختمانهای چالانی اتوماتیکی ریزرف (ABP ) درمحلات دخول لین های  0.4کیلو ولت به گیرنده های کتگوری اول درنظر گرفته میشود.

درکتگوریII مصرف کننده های شامل اندکه وقفه درتغذیه آنهاباعث برهم خوردن فعالیت نورمال اهالی یک منطقه شده ومقدارتولیددرفابریکه صنعتی بطورقابل ملاحظه کاهش مییابد.

مصرف کننده های این کتگوری باید ازدومنبع مستقل تغذیه گردندوقفه درتغذیه آنهاصرف درمدت زمان مجازمیباشدکه منبع ریزرفی توسط پرسونل نوکروال چالان گردد.درموقع طرح ودیزان شبکه برق رسانی مصرف کننده های کتگوری دوم تغذیه آنها توسط لین های یک دوره یی ولتاژ0.4-20 کیلو ولت مجازاست بشرط آنکه درصورت بروز حادثه عارضوی لین مذکوردرمدت  24ساعت ترمیم کردد.تغذیه گیرنده های کتگوری دوم ТП های یک ترانسفارمره مجاز است بشرط که درصورت بروزحادثه درترانسفارمرستیشن امکانات ترمیم ونصب ترانسفارمر ریزرفی درمدت 24 ساعت ممکن میباشد . تغذیه گیرنده های کتگوری دوم درژیم  عارضوی میتواند بصورت یکطرفه ازیک منبع که اتصال ریزرفی بصورت اتوماتیکی صورت نگیرد تغذیه گردد.

تمام گیرنده های که درکتگوری اول ودوم شامل نمیباشد شامل کتگوری سوم میشود مانند :منازل رهایشی کودکستان ها  گدام های مواد سوخت وساختمانی وغیره که میتواند ازیک منبع تغذیه شوند .

وقفه انرژی برقی برای کتگوری سوم الی ترمیم ویاتعویض منبع احتیاطی مجاز میباشد اما نباید که  وقفه انرژی برقی  ازیک شبانه روز تجاوز نماید .بادرنظرداشت موادمندرج فوق مصرف کننده های انرژی برق مکروریون های 8و9 نواباد پلچرخی درجداول 2.2،2.3 ،2.4 و2.5 درج میباشد .چنانچه به ملاحظه میرسد که درقسمت پروژه فوق مصرف کننده های Iوجودندارد،مصرف کننده های کتگوری II تقریبا    % ومتباقی   %  مصرف کننده های III راتشکیل میدهد .

2.3.انتخاب تعداد مناسب ترانسفارمرستیشن ها و ترانسفارمرها درانها:

ترانسفار  استیشن ها ( ΤΠ ) ارتباط مستقیم را به مسایل اقتصادی تخنیکی و اطمینانیت سیستم تامین انرژی برق مصرف کننده داشته و یکی از حلقه های اساسی در سیسم تامین برق منازل رهایشی ، تاسیسات عام المنفعه موسسات صنعتی بشمار میرو د بنا براین در موقع ساختمان سیستم تامین برق جابجا کردن و انتخاب تعداد مناسب ترانسفار مر ها و محل نصب ترانسفار مر استیشن ها در محلات تراکم مسکونی موسسات عام المنفعه و موسسات صنعتی یک مسله مهم و اساسی میباشد .

محل تراسنفار مر استیشن ها باید قسم انتخاب شود که نزدیک مرکز بار برقی ( مرکز مصرف کنند ه ها ) باشد که از نظر اقتصادی در طول لین و مقطع لین های شبکه ولتاژ بایین ( 400 )ولت و کاهش مصارف در سرمایه گذاری فلزات رنگه و کاهش ظایعات انرژی برق و بالاخره کاهش مصارف عمومی در ساختمان شبکه میگردد .

با در نظرداشت دلایل فوق الذکر در سیستم تامین برق شهر ها تراسنفار مر های کم طاقت الی( 1000KB.A ) مورد استفاده وسیع صورت میگیرد .

انتخاب تراسنفار مر استیشن ها به اساس تعداد ترانسفار مر ها باید از نقطه نظر اقتصادی تخنیکی اساس      د رست داشته باشد زیرا تعداد و طاقت ترانسفار مر ها تاثیرات قابل ملاحظه را بالای شیمای مناسب سیستم تامین برق دارد . تعداد ترانسفارمر ها به اساس تقا ضا های اطمینانیت تامین برق تعین میشود . نصب ترانسفار مر ها در ترانسفار مر استیشن ها (  ΤΠ  )  معمولایک ترانسفارمره، دو ترانسفاره مره، سه ترانسفارمره و یا اضافتر از آن میباشد . اما انتخاب تعداد ترانسفارمر ها ارتباط مسقیم با مصرف کننده ها از نگاه کتگوری دارد مثلا برای مصرف کننده های کتگوری اول و مصرف کننده های کتگوری دوم ترانسفارمر های استیشن های دوترانسفارمره بهتر و مناسب تر میباشد نسبت به یک ترانسفارمره و سه ترانسفارمره و یا چندین ترانسفارمره . که نصب دو ترانسفارمر در رژیم نورمال هر کدام آن به مصرف کننده های خود انرژی میرساند و هر کدام از ترانسفارمر ها به منبع مستقل وصل بوده و به شکل جداگانه کار میکند اما در رژیم عارضه در یکی از ترانسفارمرها ، ترانسفارمر دیگر با درنظرداشت درجه اضافه باری مجازی انرژی مورد ضرورت مصرف کننده های مربوط ترانسفارمر استیشن را تامین نماید .

قسم که در فوق تشریح گردید در رژیم نورمال باید ترانسفارمر ( 100% ) بار داشته باشد اما در رژیم عارضه در یکی از ترانسفارمر ها نظر به قواعد ساختمان تجهیزات برق ، ترانسفارمر دیگری باید 140% ) استعداد اضافه باری در داشته باشد که در وقت ترمیم و یا تعویض ترانسفارمرعارضه دیده ، ترانسفارمر دیگری باید مصرف کننده های مهم ترانسفارمر عارضه دیده راتامین نماید و این اضافه باری نباید از پنج شبانه روز تجاوز نماید و هر شبانه روز نباید از شش ساعت این اضافه باری تجاوز نماید .

که دراین صورت مصرف کننده های کتگوری سوم قسمآ مصرف کننده های کتگوری دوم بشکل وقفی قطع گردد ترانسفارمراستیشن های که دارای مصرف کننده های کتگوری دوم و سوم باشد میتوان آنرا توسط یک ترانسفارمر تغذیه نمود که در رژیم عارضه تغذیه مصرف کننده های مهم کتگوری دوم را از نزدیک ترین ترانسفارمر استیشن که اتصال ریزرفی آنها در ولتاژ ( 400 ) ولت ترانسفارمر استیشن ها اتصال آنرا میسر میسازد تا در رژِیم نورمال در ساعات بار اصغری ( ایام تابستان ساعات شبانه ) تعداد مختلف ترانسفارمر استیشن ها از شبکه تعداد مختلف ترانسفارمر استیشن ها را از شبکه جدا ساخته و بار آنها از طریق همین اتصال ریزرفی از دیگر ترانسفارمر استیشن ها تامین نماید . و در نتیجه میتوان ضایعات طاقت و مصرف طاقت غیر فعال را کاهش بخشد .

دروقت اعمارویا طرح ترانسفارمرسنیشن ها با ید توسعه بعدی نیزدرنظرگرفته شودکه امکان جابجا نمودن ترانسفارمر باطاقت بلند تر موجود باشد .

با در نظرداشت آنچه تذکر یافت  تعین طاقت  مقدماتی ترانسفارمر ها به اساس محاسبات تخنیکی – اقتصادی وریانت های مختلف ساختار شبکه 0.4 کیلوولت ولتاژ شبکه ولتاژ متوسط15 کیلوولت و ترانسفارمر استیشن ها در مجموع محاسبه وقرارذیل  تعین میشود .

Зс =Зтп +Зв +Зн  (3.1)

در اینجا :

ЗС مصارف آورده شده تمام شبکه برق رسانی Ruble/year  ؛

ЗΤП مصارف آورده شده ترانسفارمر استیشن ها بهRuble/year ؛

 – ЗBمصارف آورده شده شبکه ولتاژ متوسط (20-6) کیلو ولت بهRuble/year ؛

Hمصارف آورده شده شبکه ولتاژ الی1000 ولت به Ruble/year ؛

بعضی اوقات بطور مختصر ازکتاب راهنما نظربه تراکم طاقت فعال طاقت مناسب ترانسفارمرستیشن ها قرارذیل تعین می گردد :

бp =0,8 – 1 MW/km2 Þ   1×160 KV.A

бp =1-2 MW/km2       Þ   1×250 KV.A

бp =2- 5 MW/km2      Þ   1×400 KV.A

бp = 5-Þ MW/km2 Þ   1×630 KV.A

نظربه دریافت طاقت مناسب ترانسفارمرستیشن که ازفورمول 3.2 بدست آمده مقطع مناسب ستندردرابه طورمفدماتی قراررابطه ذیل دریافت میداریم :

Fопт = Pтп.опт / m.

Fотп = Pтп.опт / m.

طوریکه دریافت کردیم درصورت که لین های خروجی m=6 باشد مقطع مناسب Fотп = 70-95mm2 ودرصورتیکه لین های خروجی m=4 باشد مقطع مناسب Fотп = 95-120mm2 باید انتخاب گردد.

بادرنظرداشت اینکه اکثرا مصرف کننده های پروژه رهایشی مکروریون های 8و9  نواباد پلچرخی کتگوری III اند ومصرف کننده های II هم آنقدرعمده نیستند ، پس طاقت مناسب ترانسفارمرستیشن را 1×400 KVA  انتخاب مینما یم .

بعد ازانتخاب وریانت فوق (1×400 KV.A) ساحه مربوطه که درپلان تفصیلی داده شده است طوری تقسیمات منمایم که در ساحه اضافه باری ترانسفارمردرساعات اعظمی باررژیم نورمال 130%  تجاوز نکند وبدین ترتیب تعداد ترانسفارمرستیشن هارا برای وریانت 1×400 کیلو ولت امپیر دریافت مینمایم .

حال طورمثال ساحه نمبر(1) را برای وریانت فوق مطالعه وبررسی مینما یم ، درساحه نمبر (1)مصرف کننده های ذیل شامل اند :

Pp=0.48Kw , Qp=0.23Kvarیک باب تعمیر ریزرفی

Pp=3.36Kw , Qp=0.974Kvar دو باب دکان های مواد غذایی                                Pp=3.36Kw , Qp=0.974Kvar

Pp=12.024Kw , Qp=3.006Kvar یک باب موسسات ارتباطی                                                  Pp=1.26Kw , Qp=0.315Kvarیک باب ترکاری فروشی

مجموعا” تعداد اپارتمان ها درین ساحه به270 اپارتمان ( nквар = 270 ) میرسد . بنابرتعداد اپارتمان های فوق ازگراف  2.1یاگراف ذیمنس طاقت مخصوصه رابرای این تعداد اپارتمان دریافت میداریم :

nквар∑ =270 кБарmup.

Pyg =  1,4KW/кБарт

ــ بارمحاسبوی فعال اپارتمان های رهایشی ساحه  را بااستفاده ازفورمول 2.1 دریافت میداریم :

Рквар = Pyg . nквар =   1,4.270 = 378 kW

ــ بارمحاسبوی سایرموتورهای ممکنه که درمنازل موجود است ازرابطه (2.4)  چنین دریافت میگردد:

Pp(gв) = 0,9.0,05.nкв = 0,9.0,05.270=12,15 kW

ـــ طاقت مجموعی فعال راازرابطه  2.5چنین دریافت میداریم :

Pp.kв = 378+12,15 = 390,15kW

ـــ بارمحاسبوی غیرفعال اپارتمان های رهایشی را بااستفاده ازرابطه 2.6 طورذیل دریافت میداریم :

Qp.kB = Pp,kB .tgφ =390,15 . 0,25 =97,5375 kvar

ـــ دریافت بارمحاسبوی تاسیسات عام المنفعه و تجارتی دراین ساحه را مستقیما ازجدول 3.2 و 4.2 میگیریم .

Ррьщ.зg∑=0.48+3.36+3.36+12.024+1.26=20.484 KW

Qрьщ.зg∑=0.23+0.974+0.974+3.006+0.315=5.499Kvar

ــ بارمحاسبوی تنویر داخلی ساحه 1 ازرابطه (2.13) دریافت میگردد. مساحت ساحه1 را از پلان دریافت منمایم :

مساحت کوچه های فرعی در داخل ساحه نمبر1  :26685.1m2=2.66851hectar     مساحت ساحه سبز در داخل ساحه نمبر1  8619m2=0.8619 hectar      و مجموع هر دو این ساحه مساویست به:3.53041 hectar

Fвнуm =3.53041 hectar

Pвнуm.ocB =1.2. Fвнуm =1,2. 3.53041 =4.2365 kW

ـــ بارمحاسبوی تنویرخارجی ساحه 1 (سرک های عمومی ) را ازرابطه 2.14 دریافت نموده وطول راازپلان اخذ میکنیم که:    L=715m

Pвнуm.ocB = 40.715 =28600w = 28.6 kw

ــ بارمجموعی فعال را برای ساحه 1 قرارذیل دریافت میداریم :

Pp = Рквар+ Pp(gв) + Ррьщ.зg+  Pвнуm.ocB

Pp = 390.15+20.48+4.2365+28.6=443.4665  KW

بارمجموعی غیر فعال رابرای ساحه 1)  (چنین میابیم :

Qp = Qp.kB + Q рьщ.зg = 97,5375+5,499=103.0365 kvar

مطابق به محاسبات اجراشده تعداد ساحات درپروژه رهایشی مکروریون های 8و9  نواباد پلچرخی درصورتیکه 1×400 باشد به 8 ساحه تقسیم میگردد.

محاسبات مشابه برای تمام ساحات اجراگردیده درجداول ذیل درج گردیده است .

.3.3 تعین محل اعمارترانسفارمر ستیشن ها.

ترانسفارمرستیشن (тп) ازجمله حلقه های عمده واساسی سیستم تامین برق شهرها بوده ازاینروجابجانمودن مناسب آنها درساحه مسکونی ازمسایل با اهمیت به شمار میرود . درسیستم تامین برق شهرها (тп) ها معمولا به شکل تعمیرات جداگانه  وخاص درساحات مسکونی اعمارمیگردند .

جابجا نمودن ترانسفارمرستیشن ها درساحات مسکونی باید با درنظرداشت کمترین مصارف ، تقاضاها وخواسته های ادارات شهر سازی ومسکن ونیز سهولت ها دربهره برداری ترانسفارمرستیشن ها صورت بگیرد. ترانسفارمرستیش ها باید درمرکز بارهای نیرویی که ازهمین (тп) تغذیه میشوند جابجا گردند . فاصله میان (тп) از10m کمتر نباشد ودرمرکز ساحات سبزومیدانهای سپورتی اعمارنگردد.

Xi ،Yi ــ فاصله ازمحورات X ،Y  که ازروی پلان اندازه می شود.

به طورمثال مرکز با ربرقی طا قت فعا ل وغیرفعا ل محل نصب ترانسفارمرستیشن رادرساحه1-ΠΤ ازروی پلان تفصیلی قرارذیل دریافت میداریم .

جدول.9.3 بارمحاسبوی فعال و کاردینات بلاک های رهایشی و موسسات عام المنفه و تجارتی  ساحه نمبر 1 از 1- ΠT.

تفصیلات گیرنده ها نمبربلاکها وموسسات فاصله نظربه محور

Xi (m)

فاصله نظربه محور

Yi (m)

بار محاسبوی

Pi(Kw)

منازل رهایشی 1 314.6 184.6 60.615
2 263.9 184.6 123.93
3 201.5 184.6 123.93
4 140.4 184.6 123.93
5 78 184.6 123.93
6 27.3 184.6 60.615
ساحات تجارتی و تاسیسات عام المنفه 25 338 322.4 0.48
10 338 305.5 3.36
5 335.4 179.4 12.024
10 338 52 3.36
9 338 39 1.26
637.434

ХЦ.Н  ==60,615.314,6+123,93.263,9+123,93.201,5+123,93.140,4+

+123,93.78+27,3.60,615+0,48.338+3,36.338+12,024.335,4+3,36.338+1,26.338

/637,434=112355,1225/637,434=176,26mدرساحه = 135,58 mm درنقشه

Yц.н ==60,615.184,6+123,93.184,6+123,93.184,6+123,93.184,6+

123,93.184,6+60,615.184,6+0,48.322,4+3,36.305,5+12,024.179,4+3,36.52+1,26.39

/637,434=117451,1676/637,434=184,256 m = 141,735 mm

بدین ترتیب اولاکاردینات تمام بلاک های پایین منزل وتاسیسات عام المنفعه را ازروی پلان تفصیلی اندازه کرده وبرای سهولت محاسبه مانند جدول ذیل درج میگردد.

  جدول 10.3.نمبر ساحه و کاردینات مرکزبارهای برقی مکروریون های 8و9 نواباد پلچرخی

نمبر  ساحه نمبر Tn کاردینات مرکزبارهای برقی نظریه محورX

XЦН , M

کاردینات مرکزبارهای برقی نظریه محورY

YЦН , M

1 Tn-1 176,26 184,256
2 Tn-2 215 214,5
3 Tn-3 149,5 188,5
4 Tn-4 234,57 35,1
5 Tn-5 184,6 248,376
6 Tn-6 179,169 142,1
7 Tn-7 175,075 26
8 Tn-8 404,95 40,3

نظربه فومول  .3.3وجدول فوق محل اعمارترانسفارمرستیشن محاسبات مشابه برای سایر (тп) ها این پروژه رانیزمیتوانیم دریافت نماییم .

بدین ترتیب مرکزباربرقی ومحل اعمارترانسفارمرستیشن ها برای پروژه رهایشی مکروریون های 8و9 نواباد پلچرخی دریافت میشود.

دربعضی مواردچنین اتفاق میافتد که مرکزباربرقی ومحل جابجا نمودن ترانسفارمرستیشن ها نظربه محاسبات درداخل محوطه منزل مسکونی تصادف نموده که درآنصورت محل ترانسفارمرستیشن به نقطه دیگری انتقال داده می شود . دربعضی مواردمحل ТП ها نظربه محاسبات درکوچه وپیاده رو ها داخل ساحه تصادف نموده که دراینصورت هم محل آنها تقیرنموده وچندین متردور تراز مرکز باربرقی دریافت شده درمحل مناسب تعین می گردد.

فصل چهارم
شبکه های تقسیماتی ولتاژپایین0.4 کیلوولت

.1.4 طرق محاسبه مقطع لین های شبکه برقی

مقطع لین های هوایی وکیبلی شبکه های ولتاژپایین ، متوسط وبلند بادرنظرداشت یک تعدادفکتورهای تخنیکی ــ اقتصادی انتخاب میشوند. این فکتورها برای لین های هوایی عبارتند از: تاثیرات حرارتی جریان کاری (جریان محاسبوی ) ،شرایط میخانکی ، اقلیمی، حادثه کرونی وضایعات ولتاژ .
برای لین های کیبلی عبارتند از: تاثیرات حرارتی جریان کاری (جریان محاسبوی ) ، شرایط میخانکی ، استحکامیت یا پایداری ترمیکی دربرابر جریان شارتی وضایعات ولتاژ.
بنابرین میتود های متعدی و جود دارد که به اساس آن مقطع لین های هوای و کیبلی شبکه های ولتاژ پایین . متوسط و بلند انتخاب می شود . که از جمله میتوان در سه میتود عمده که اساس سایر میتود های دیگر میتود های محاسبوی را تشکیل میدهد مختصرایاد آوری نمود :
الف – انتخاب مقطع لین های هوایی و کیبلی نظربه شرایط حرارتی :
نظر به قانون ژول ـ لینز میدانیم که عبور جریان برق از یک هادی باعث گرم شدن هادی مذکور گردیده و درجه حرارت در هادی بصورت تدریجی بلند میرود مقدار انرژی حرارتی در این صورت متناسب به مربع جریان عبوری از هادی ، مقاومت های هادی و زمان عبورجریان از هادی بوده که از رابطه ذیل دریافت میگردد .
درجه حرار ت هادی تا زمان بلند میرود که بیلانس میان مقدار حرارت هادی در فی واحد زمان و مقدار حرارتی که هادی به ماحول خود د رهمان واحد زمان میدهد برقرار گردد . حین برقرار شدن این بیلانس گرم شدن بعدی هادی قطع میگردد . ودر این صورت درجه حرارت بنام درجه حرارت استقراری یادمیشود . درجه حرارت زیاد بلند لین های هوایی و کیبلی باعث فرسوده شدن عایق انها و خراب شدن اتصالات و کانتکت ها و همچنان بروز حوادث غیر مترقبه چون حریق میگردد.با درنظر داشت آنچه که تذگر یافت در پراکتیک حدود معین جریان عبوری برق از یک هادی تعین گردیده است .
مقدار اعظمی جریان عبوری برق را بنام جریان مجازی نظر به شرایط حرارتی یا د مینماید در صورتیکه حین عبور آن از یک هادی ،درجه حرارت هادی د رحدود مجازی قرار داشته باشد .
مقدار جریان مجازی به مقطع و مواد که از آن هادی ساخته شده و همچنان درجه حرارت محیط ماحول، نوع و مواد هادی و طریق تمدید و استفاده وابستگی دارد . مقدار جریان مجازی لین های هوایی و کیبلی رابادرنظرداشت درجه حرارت مجازی ، شرایط محیط ماحول و خصوصیات تمدید لین های مذکورمی توان در نتیجه محاسبات حرارتی بدست آورد ولی این محاسبات دشوار و پرحجم بوده که در پراکتیک از جدول تهیه شده جریان های مجازی برای مقطع های مختلف استفاده می نمایند . کمیت های مندرج این جدول درنتیجه محاسبات آزمایش های عملی و بادر نظرداشت درجه حرارت مجازی و شرایط تمدید برای انواع و مقطع های مختلف لین های هوایی و کیبلی بدست آمده است . بدین ترتیب مقطع های لین های هوایی و کیبلی نظر به شرایط حرارتی به قرار ذیل انتخاب میگردد.
ب – انتخاب مقطع لین های هوایی و کیبلی نظر به کثافت اقتصادی جریان : واضح است که قیمت ضایعات انرژی در لین های اتنقالی ، ترانسفارمرها و همچنان مصارف سالانه بهره برداری از چندین مرکبه تشکیل شده و در مصارف مجموعی شبکه شامل میباشد بنآ در اثنای طرح ریزی شبکه های برق رسانی باید مصارف اصغری تامین گردد . این مسله با انتخاب درست مقطع لین های انتقالی انرژی برق وابستگی عمیق دارد اگر مقطع لین بلنتر انتخاب شود قیمت ضایعات انرژی کمتر و معکوس آن در صورت انتخاب مقطع های کوچک قیمت ضایعات انرژی بلند میرود مقطع های که به مصارف اصغری تصادف نماید بنام مقطع های اقتصادی یاد میشود بنآ باید حدود دریافت شود که به اساس آن مصارف آورده شده در اعمار و بهره برداری شبکه های برقی اصغری باشد . اجرای این محاسبات با نظرداشت تمام فکتور های دخیل در آن کار زیاد دشوار میباشد ولی با آن هم تراکم اقتصادی جریان تعین و مشخص گردیده که با مصارف آورده شده اصغری مطابقت کامل داشته و تناسب مناسب را میان مصارف فلزات رنگه و ضایعات انرژی برقی در لین انتقالی برقرار میسازد .
مقطع لین های هوایی و کیبلی مطابق به میتود فوق الزکر به ترتیب ذیل صورت میگرد:
ابتداجریان عبوریرادررژیم نورمال به اساس رابطه4.2 دریافت مینمایم ، بعدا مقطع اقتصادی رابااستفاده ازرابطه ذیل محاسبه مینمایم :
Fэк = (4.7)
درحالیکه :
JэΚ ــ تراکم (کثافت) اقتصادی جریان A/mm2 بوده و از جدول رهنما بانظرداشت مواد لین و تعداد ساعات استفاده از باراعظمی اخذ میگردد مقطع انتخاب شده به اساس میتود فوق الزکر نظر به شرایط حرارتی ( میتود اول ) و ضایعات مجازی ولتاژ امتحان شود یعنی :
IH.P  Igon ,H.p
UH.P  Ugon,H.P
نظر بهПуэ محدودیت های ذیل برای این میتود مشخص گردیده است :
الف : مقطع شبکه های ولتاژ کمتراز1000 ولت که جهت تغذیه مصرف کننده های جداگانه تمدید شده باشد ونیز شبکه های تنویری ؛
ب : مقطع شبکه های کمتراز1000 ولت درموسسات صنعتی وشهرها Tmax= 4000-5000hour.
ج – انتخاب مقطع لین های هوایی وکیبلی نظربه ضایعات ولتاژ
در بعضی موارد در محاسبات لین های انتقالی از مقاومت غیر فعال صرف نظر میشود که باعث سهولت زیادی در محاسبات میگردد. درمحاسبات شبکه های مناطق مسکونی و موسسات عام المنفعه ازطریقه فوق استفاده نموده ، چون که محاسبات برای پریود (زمان) بار اعظمی زمانیکه ضریب بار قیمت بلند را در شبکه های تنویری،شبکه های تغذیوی منازل رهایشی و موسسات عام المنفعه ( بیدون لفت ها ) اختیار مینماید و تقریبآ 0.9 تا 0.95 ارتقا مینماید در این صورت رابطه دریافت ضایعات ولتاژ را به فیصدی به شکل ذیل میتوان نوشت .

ب. دریافت مقطع لین نظر به شرایط اضغری بودن مصارف فلزات رنگه .
بار برقی لین که چندین مصرف کننده را تغذیه مینماید از مرکز تغذیوی بطرف انجام لین کمتر میشود . بنا استفاده از لین عین مقطع در طول لین گرچه سهولت های زیادی را در رابطه به بهره داری دارد، مگر غیر اقتصادی میباشد . چونکه لین درآغاز اضافه بار ولی در انجام کم بار میباشد، که در حالت اول باعث افزایش ضایعات و در حالت دوم باعث اضافه مصرف فلزات رنگه میشود. از این جهت طریقه دیگری که این دونقیضه فوق را مرفوع ساخته باشد و در عین زمان ضایعات مجازی ولتاژ صرفه جوی فلزات رنگه را تامین نموده باشد مورد ارزیابی قرار میدهیم .لین های انتقالی که صرف دو مصرف کننده انرژی برقی را تغذیه مینماید

شکل.4.1شیمای شبکه دارای دوباربرقی.
درشکل .4.1 مقادیر باربرقی ، سیلان های طاقت درقسمت های شبکه وهمچنان ضایعات ولتاژ درمقاومت های فعال قسمت اول ودوم ونیز تمام لین نشان داده شده است .هدف عمده عبارت ارآنست که شرایط Ugon درقسمت های اول ودوم شبکه صدق کند ومصارف فلزات رنگه اصغری باشد ، پس :
مقطع درقسمت اول شبکه برقی :
مقطع درقسمت دوم شبکه برقی:
حجم فلزیکه در هر سه فاز لین مذکور به مصرف میرسد مساویست به :

در رابطه فوق تمام کمیت هاداده شده ثابت مباشد بجز ضایعات ولتاژ درقسمت اول لین .
با تغیردادن کمیت های مختلف حجم فلزات رنگه رابدست میاوریم :
جهت دریافت مقدار اصغری فلزات رنگه باید مشتق اول معادله فوق را نظربه گرفته و مساوی به صفر قرار داد:

• مقدار ΔUa goп نظر به رابطه (4.22) وKp از رابطه(4.25) دریافت و بعدا مقطع لین در قسمت مربوط از معادله( 4.25) در یافت میگردد .
نزدیکترین مقطع بلنتر از مقطع محاسبوی از جدول مقطع های استندرد انتخاب میگردد و نظر به ضایعات ولتاژ وجریان مجازی مقطع انتخاب شده امتحان میشود .

ج : دریافت مقطع های هادی نظر شرایط اصغری بودن ضایعات طاقت .
درطریقه اصغری بودن مصارف فلزات رنگه که قبلا تشریح گردید مصارف اصغری فلزات رنگه تامین میگردد. ولی مقطع هادی که به اساس میتود مذکور انتخاب میشود ، نمیتواند ضایعات اصغری طاقت را در شبکه تامین نماید .
حالا شرایط انتخاب مقطع لین را که جوابگوی تقاضای اصغری بودن ضایعات طاقت در شبکه باشد مورد مطالعه قرار میدهیم .
شبکه شکل .4.1 را در نظر میگیریم میدانیم که ضایعات طاقت در شبکه مذکور مساویست به: (4.28)
در حالیکه : :و به ترتیب مقاومت های فعال قسمت اول و دوم لین .
حجم فلزات رنگه یک فاز را در تمام طول لین به V و حجم فلزات رنگه در قسمت اول لین به V1 نشان میدهیم پس :
و قیمت را دررابطه فوق قرارداده چنین بدست میاوریم :
.
جهت دریافت قیمت اصغری ضایعات طاقت لازم است تا مشتق اول رابطه فوق رانظر به V1( وابسته به مقطع است )
در نظر میگیریم و مساوی به صفر قرار میدهیم:

میتود های متذکره که اساس آنرا ضایعا ت ولتاژ تشکیل میدهد برای شبکه های محلی که در تراکم ( کثافت جریان ) از کثافت اقتصادی جریان اضافتر باشد مورد استفاده قرار میگرند.این میتود که در شبکه های قابل استفاده میشود که برای آنها میتود تراکم ( کثافت ) اقتصادی جریان مورد اجرا نباشد .
طوری که دیده میشود هر کدام از میتود های متذکره دارای جهات مثبت بوده و درعین حال نواقص هم دارند که تمیتوان بصورت کامل جواب گوی تقاضا های ارایه شده باشند .
.2.4انتخاب اسکلیت(شیما) شبکه توزیعی ولتاژپایین 0.4 کیلوولت .
اسکلیت شبکه عبارت از شیما مشخص اتصالی بوده که رابطه مستقیم به موقیعت منابع و مصرف کننده ها ،تعدادآنها، طاقت مصرف کننده ها و خصوصیات اقلیمی دارد.
شبکه توزیعی باید تقاضای ذیل را برآورده سازد :
ـــ باید اطمینانیت لازم تامین برق را به مصرف کنده ها بادرنظرداشت کتگوری آنها برآورده سازد.
ــــ تغذیه مصرف کننده ها ازکوتاترین فاصله صورت بگیرد ،کیفیت انرژی ومقدار معین ولتاژ را درتمام رژیم گیرنده های کاربه مصرف کننده ها تامین نماید.
ـــ به حد اعظمی سعی شود تا مصارف مواد وضایعات انرژی کم باشد تا قیمت اعمار ومصارف سالانه بهره برداری شبکه درحدود مناسب قرارگیرد .
شبکه های توزیعی الی 1000 ولت دارای شیماهای مختلف میباشد که نظر به کتگوری مصرف کننده ها مورد استفاده قرارمیگیرد .
جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری سوم ( تعمیرات رهایشی الی 5 منزل ) اکثرا از شیمای رادیالی استفاده میمایند.
معمولا مصرف کننده درانجام لین وصل میگردد. واین شیما ها انرژی برق را ازمنبع (ستیشن ،سب ستیشن ، مرکزتقسیماتی وтп ) بدون انشعاب به مصرف کننده انتقال میدهد.
برای تغذیه مصرف کننده های شبکه شهری درصورتیکه تغذیه آنها توسط شبکه (شیمای ) رادیالی مناسب نباشد وتعداد مصرف کننده ها زیاد باشد میتوان ازشیمای مگیسترالی استفاده نمود . درشکل 4.2a و4.2b شبکه رادیالی ومگیسترالی ارایه گردیده است .

شکل 4.2.شیمای رادیالی و مگسترالی.
a – شبکه رادیالی،
b – شبکه مگستریالی،
طوریکه ازاشکال فوق به وضاحت دیده میشود که در شبکه های رادیالی و مگسترالی تغذیه مصرف کننده را صرف رژیم نورمال تغذیع مینماید درصورت عارضه یعنی قطع شدن یکی از لین ها و یا بروز شارتی و قسمت از لین ها تعداد زیادی از مصرف کننده های انرژی برقی فاقد تغذیه انرژی میگردد در این صورت مصرف کننده ها صرف بعد از ترمیم محل آصیب دیده مبرا تامین انرژی میگردد .
در شبکه های توزیعی حلقوی جهت تغذیع مصرف کننده های عمده کتگوری دوم بطور مثال تعمیرات رهایشی بلندتر از5 منزل زیاد معمول میباشد این نوع شبکه در شکل 4.3 نشان داده شده است :

شکل.4.3شبکه توضیعی حلقوی.
دراین نوع شبکه ها اتصال دورانی نیز در نظر گرفته شده که در رژیم نورمال قطع (باز) میباشد در صورت بروز حادثه اتصال مذکور بسته شده و تمام مصرف کننده ها تغذیه میگردد .
در صورت بروز شارتی در نقطه K2 مصرف کننده 2 فاقد تغذیه مانده ولی بابسته شدن اتصال ریزرفی مصرف کننده 2 ازطریق لین L2 تغذیه میشود .
این شیما ها دارای نواقص ذیل میباشد .
ـــ درصورت بروز شارتی در نقطه K1 تمام مصرف کننده ها از لین L2 تغذیه میگردد که این کار باعث بلند رفتن مقطع لین تغذیوی میگردد.
ـــ اتصال ریزرفی در رژیم نورمال استفاده نمیشود ،
جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری اول (منازل رهایشی بلند تر از 16 منزل که دارای مصرف کننده های کتگوری اول مانند لفت ها و غیره میباشد) از شبکه ها ریزرف اتوماتیکی شکل 4.4.استفاده میمایند .

شکل .4.4 شیمای اصولی تغذیه تعمیرات بلند تر از 16 منزل .
دررژیم نورمال مصرف کننده های کتگوری اول ازطریقL2 وTP2تغذیه میگردد.درصورت عارضه درL2 یاTP2تغذیه مصرف کننده هابشکل اتوماتیک ازلین L1 وTP1تامین میگردد.تغذیه تعمیرات چندین منزله رهایشی،چندین سکشنه وهمچنان مصرف کننده های بزرک جداگانه ازشیمای شکل ذیل صورت میگیرد.

شکل .4.5 شیمای اصولی تعمیرات بلند منزل ، رستورانت و یا مغازه.
در شهرهای بزرگ از شیما های بسته 380 ولت استفاده میشود با در نظرداشت اطمینانیت تامین برق، شبکه های بسته میتوانند دارای یک ویا چندین منابع نغذیوی باشند در صورت که شبکه بسته دارای یک منبع تغذیوی باشد درآن صورت آنرابنام شبکه بنام حلقوی یاد میکند .

شکل .4.6شبکه بسته ساده بایک منبع تغذوی.
ازشکل بوضاحت دیده میشودکه درصورت قطع شدن لین مصرف کننده ها فاقد انرژی نه میماند .
بطورمثال درصورت قطع شدن لین درنقطه K مصرف کننده های 1,2,3,4 ازلین بالایی ومصرف کننده های 6,5و 7 ازلین پایینی تغذیه میگردند .
اگرشبکه ازدوجانب منابع مستقل انرژی تغذیه شود ، درآنصورت بنام شبکه تغذیه دوجانبه یادمیشود .

درشبکه ها ی شهری از جمله شبکه های بسته ساده که دارای یک منبع تغذیوی باشد استفاده وسیع صورت میگیرد. این شبکه ها از نقطه نظر ساختار بسیط بوده وبه اطمینانیت عالی برق رسانی مصرف کننده ها را تا مین مینماید .
شبکه های بسته 220/380ولت شکل خیلی مشابه به جالی مانند داشته که به ساختمانهای تقسیماتی ترانسفارمرستیشن ها وصل میگردند ازاینکه مصرف کننده های عمده پروژه رهایشی مکروریونهای 8و9 نواباد پلچرخی اکثرا مصرف کننده های کتگوری سوم میباشد بناء بعداز تحلیل همه جانبه انواع گوناگون شبکه های ولتاژ 0.4 کیلوولت برای پروژه مذکور شبکه رادیالی انتخاب مینماییم .
برای تامین تدابیر بی خطر وتامین زیبایی منطقه درولتاژ پایین ازشبکه کیبلی استفاده مینماییم .
.4.3محاسبه مقطع لین های شبکه ولتاژ 380 ولت .
قبل ازاینکه به محاسبه مقطع لین های ولتاژ پایین بپردازیم وطریقه مشخص راانتخاب نماییم باید خاطر نشان ساخت که بارمحاسبوی برقی هرسرکیت (لین ) خروجی ازترانسفارمرستیشن که مصرف کننده های مختلط راتغذیه منماید (منازل رهایشی وموسسات عام المنفعه ) به اساس رابطه ذیل محاسبه میگردد:
Pp = Ppmax +K1PP1+K2PP2+…..+KiPPi , (4.32)
دراینجا : PP ــ بارمحاسبوی لین ( سرکت ) موردنظر ؛
Ppmaxــ باراعظمی مصرف کننده که نظربه باربرقی سایر مصرف کننده های وصل شده به لین بیشترباشد
Ki،….K2 ، K1 ــ ضرایب سهمگیری سایر مصرف کننده ها نظربه مصرف کننده اعظمی باربرقی [ ] ؛
طرق محاسبوی مقطع لین های هوایی وکیبلی ولتاژهای مختلف درپراگراف4.1همه جانبه توضیح گردیده است . همچنان برتری ها ونواقص هرکدام از طرق برجسته گردیده است .
جهت محاسبه مقطع لین های شبکه 400 ولت منطقه مکروریونهای 8و9 نواباد پلچرخی ازطریق شرایط حرارتی استفاده مینماییم .جهت اجرای محاسبات شبکه 0.4 کیلوولت درقدم اول اسکلیت شبکه راتشکیل میدهیم ، بعدا برای هرقسمت لین های خروجی ازтп ازرابطه 4.22 بارمحاسبوی رادریافت میداریم .برای اجرای محاسبات PP وQP منازل رهایشی وتاسیسات بااستفاده ازمواد مندرج درجدول 2.2 ، 2.3 ، 2.4 ، 2.5 دریافت منمایم .
بعداز دریافت طاقت محاسبوی فعال وغیرفعال طاقت محاسبوی کلی رادریافت میداریم وجریان حالت نورمال راازرابطه ذیل دریافت میکنیم :
[A]
مطابق به جریان محاسبوی ازماخذ ها مقطع راانتخاب نموده که شرایط ذیل رابرآورده سازد .

دراینجا :
ــ جریان مجازی مقطع انتخاب شده ؛
ـــ ضایعات مجازی ولتاژدرشبکه 0.4 کیلوولت که مساویست به 5%؛
ـــ ضایعات ولتاژ دررژیم نورمال بوده وازرابطه ذیل بدست میاید :

{علا یم اختصاری }
: ترانسفارمرستیشن یک ترانسفارمره 1x400KV.A
: لین کیبلی شبکه ولتاژ 0.4 کیلوولت ،
: میتر بکس های 8 میتره ؛
: میتر بکس های 6 میتره
: پنل بورد تاسیسات عام المنفعه ؛
: نقاط مشترک(گره)
: طول لین به کیلومتر بر سیلان طاقت به کیلوولت امپیر ؛
: سرکتi ــ ام
الف .انتخاب مقطع برای ولتاژ پا یین 0.4 کیلولت برای ТП-1 :
وریانت (1x400KVA)
سرکیت اولC1:
قسمت 1-2
Pp =0.48+3,36=3,84 kw , Qp =0,23+0,974=1,204 kvar

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینماییم :
FCT = 4 mm2 , Igon = 50A , , R0=4,6 om/km , X0=0.095om/km
R= Ro .L =4,6.0,1352=0.6219 
X=Xo. L =0,095.0,1352= 0.01284 
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت 2-3 :
Pp=3,84+12,024=15,864 kw ,Qp =1,204+3,006=4,21kvar , L=0,1261

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 4 mm2 , Igon = 50A , , R0=4,6 om/km , X0=0.095 om/km
R= Ro .L =4,6.0.1261=0.58 
X=Xo. L =0,095.0.1261= 0.012 
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت3-4
Pp=15,86+3,36=19,22 kw ,Qp =4,21+0,974=5,184 kvar , L=0,013 km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 4 mm2 , Igon = 50A , L=0,013Km , R0=4,6 om/km , X0=0.095 om/km
R= Ro .L =4,6.0.013=0.0598 
X=Xo. L =0,095.0.013= 0.001235
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت4-J
Pp=19,22+1,26=20,48 kw ,Qp =5,184+0,315=5,499 kvar , L=0,04946 km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 4 mm2 , Igon = 50A , L=0,013Km , R0=4,6 om/km , X0=0.095 om/km
R= Ro .L =4,6.0.04946=0.2275 
X=Xo. L =0,095.0.04946= 0.00469
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت8-7
Pyg=2,9Kw/homeکه برای 8 خانه از گراف زمنس نظربه تعداد خانه اخذمیگردد
Pp(gb)=0,9.0,05.8=0,36 Kw
Pp∑=Pp(gb)+Pyg.n=0,36+2,9.8=23,56 KW
Cosφ=0,97 , tgφ=0,25
Qp=tgφ.Pp∑=0,25.23,56=5,89 Kvar
L=93,6m=0,0936 Km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 4 mm2 , Igon = 50A , L=0,0936Km , R0=4,6 om/km , X0=0.095 om/km
R= Ro .L =4,6.0.0936=0.43 
X=Xo. L =0,095.0.0936= 0.00889
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت7-6
Pyg=2,6Kw/homeکه برای 16 خانه از گراف زمنس نظربه تعداد خانه اخذمیگردد
Pp=42,32 Kw
Qp=10,58 Kvar
L=81,9 m=0,0819 Km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 10 mm2 , Igon = 85A , R0=1,84 om/km , X0=0.073 om/km
R= Ro .L =1,84.0.0819=0.151 
X=Xo. L =0,073.0.0819= 0.0059787 
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت6-5
Pyg=2,4Kw/homeکه برای 22 خانه از گراف زمنس نظربه تعداد خانه اخذمیگردد
Pp=53,79 Kw
Qp=13,45 Kvar
L=0,0702 Km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 10 mm2 , Igon = 85A , R0=1,84 om/km , X0=0.073 om/km
R= Ro .L =1,84.0.0702=0.129 
X=Xo. L =0,073.0.0702= 0.0051246 
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمت5-J
Pyg=2,2Kw/homeکه برای 27 خانه از گراف زمنس نظربه تعداد خانه اخذمیگردد
Pp=60,615 Kw
Qp=15,154 Kvar
L=0,0274 Km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 16 mm2 , Igon = 115A , R0=1,15 om/km , X0=0.0675 om/km
R= Ro .L =1,15.0.0274=0.0315 
X=Xo. L =0,0675.0.0274= 0.0018495 
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

درقیسمتJ-Tn
Pp=20,48+60,615=81,095 kw ,Qp =5,499+15,154=20,653 kvar , L=0,22567 km

بادرنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قیسمت ازماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 25 mm2 , Igon = 150A , L=0,22567 Km , R0=0,74 om/km ,X0=0.0662 om/km
R= Ro .L =0,74.0.22567=0.167 
X=Xo. L =0,0662.0.22567= 0.015
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژرا دراین قسمت دریافت میداریم :

محاسبات مشابه رابرای سائیرΠTهاانجام داده وآنرامستقیمادرج جداویل مذکور مینماییم.

فصل پنجم
شبکه های توزیعی ولتاژ متوسط

1.5 شبکه های توزیعی ولتاژمتوسط 10-20 کیلوولت .
شبکه های توزیعی ولتاژ10-20 کیلوولت میتواند مستقیما ازمنبع تغذیوی (ип) ویاجکشن (РП ) تغذیه گردند . اگرشبکه توزیعی ازРП تغذیه شود ، درآنصورت یک حلقه اضافی ایجاد میگردد که شبکه 10-20 کیلوولت رابا منبع تغذیوی پیوند مینمایند . ضرورت اعمار به جکشن به مثابه حلقه اضافی شکل تغذیوی باید درنتیجه مقا یسه آن باوریانت اتصال مستقیم شبکه 10-20 کیلوولت به منبع تغذیوی مدلل ساخته شود.
درحالت نورمال قطع کننده P1 بازبوده وتغذیه مصرف کننده ها توسط دولین مگسترالی بطور مستقلانه صورت میگیرد .درصورت بروز عارضه دریکی ازلین ها لین عارضوی توسط سویچ مربوط از منبع تغذیه میگردد وتغذیه تمام مصرف کننده های مربوط لین عارضوی بعد از بسته نمودن قطع کننده P1 ازطریق لین سالیم صورت میگیرد . نقیصه عمده این شیما ها عبارت ازعدم استفاده ازقطع کنندهP1دررژیم نورمال میباشد. بادرنظرداشت مطالبات فوق جهت تغذیه مصرف کننده ها،شبکه ولتاژمتوسط پروژه رهایشی مکروریون های 8 و9 نوآباد پلچرخی سکلیت های مختلف رادرسه وریانت رسم نموده وازجمله آنهاوریانت مناسب راانتخاب ومحاسبات بعدی رابه اساس آن انجام میدهیم. اولاسه اسکلیت شبکه ولتاژمتوسط رارسم وبعدامحاسبه اقتصادی نموده واقتصادی ترین آنهاراانتخاب مینماییم.
وریانت اول- شبکه رادیالی ؛
وریانت دوم- شبکه مگسترالی؛
وریانت سوم-شبکه حلقوی.
محاسبه رابرای وریانت اول بترتیب ذیل انجام میدهیم:
– طول هرقست راازپلان اندازه نموده ودرجدول یاشیما درج مینمایم؛
– سیلان طاقت رابادر نظرداشت ضریب همزمانیت برای هرسه قسمت دریافت مینمایم؛
– سیلا نهای عارضوی رادرهرقسمت دریافت مینمایم؛
– جریان محاسبوی حالت نورمال رادرهرقسمت دریافت مینمایم؛
– جریان عارضوی رادرهرقسمت دریافت مینمایم؛

درصورتیکه شبکه را منحیث شبکه متجانس قیاس کنیم درآنصورت دراین طریقه مجبورهستیم تاطاقت شاخه های عمده شبکه را دریافت کنیم که دراین صورت سیلان طاقت را چینین دریافت می کنیم .

Pp7-8=508.64*2,96+497,336*2,515+499,851*1,789+443,466*1,776+481,486+ +1.336+483,455*0,83+482,883*0;46/0.48+0.445+0.726+0.013+0.41+0.536+0.37+0.46

طاقت غیرفعال را مانند طاقت فعال دریافت میکنم .

طاقت ها (سیلان طاقت ) را در نقاط دیگر حاصل کرده میتوانیم در هر جائیکه علامه حاصل تفریق تغیر میکند در همان نقطه سیلان از دو طرف بوده وشیما از همان نقطه باز میشود .

به همین طورطاقت غیر فعال را دریافت میکنیم

درصورت که علایم طاقت فعال وغیرفعال در یک نقطه مطابقت نکند درآنصورت برای طاقت فعال وغیر فعال شیمای های جداگانه ترسیم گردد در غیر صورت یک شیما کفایت میکند .

دریافت طاقت کلی : بعد ازمحاسبه نقطه انقسام که درنقطه تیپییک میبا شد نظربه طاقت فعال وغیرفعال دریافت شده است دراین صورت سیلان طاقت عبوری رابادرنظرداشت ضریب سهم گیری یعنی km بالای لین انتقالی دریافت میداریم .
تعداد تیپی 2 3~5 6~10 11~20 20~30
ضریب سهم گیری 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7

– انتخاب مقطع لین هوائی برای شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت نظر به کثافت اقتصادی جریان .

Jэk: کتافت اقتصادی جریان mm2 A/که قیمت ان میباشد .
محاسبه مقطع برای قسمت :

حال مقطع را ازررهنما قرار ذیل انتخاب میکنیم :
باقی مانده محاسیبات مانند فوق انجام گرفته است ونتایج آن درجدول (5.1) درج گردیده است .

جدول 1.5 نتایج محاسبات شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت وریانت اول
وریانت قسمت نوع شبکه Pp
KW Qp
Kvar Sp
KVA L
Km IHop
A Fэk
Mm2 Fck
Mm2 Igon
A U∆
V U∆
% R0
Ω/km X0
Ω/km مارک و مقطع لین
] 1-2 هوای 286.7 51.93 291.37 0.41 11.22 8,011 25 160 5.94 0.039 0.74 0.117 3xAc-25
2-5 هوای 691.37 163.23 710.38 0.54 27.34 19,53 25 160 18.95 0.13 0.74 0.117 3xAc25
5-6 هوای 1064 301.358 1105.8 0.37 42,56 30,4 35 190 14.47 0.096 0.52 0.112 3xAC-35
6-7 هوای 1387.6 398.148 1443.6 0.46 55.56 39.68 50 235 17.01 0.113 0.37 0.105 3xAC50
1-3 هوای 156.75 51.104 164.87 0.013 6.35 4,53 25 160 0.105 0.001 0.74 0.117 3xAC25
3-4 هوای 591 166.59 614.03 0.73 23.64 16.88 25 160 22.1 0.147 0.74 0.117 3xAC25
4-8 هوای 981 263 1015.6 0.45 39.2 27,92 35 190 16 0.107 0,52 0.112 3xAC35
8-7 هوای 1330.1 343.19 1373.6 0.48 52.87 37.76 50 235 16.9 0.113 0.37 0.105 3xAC50
7Nn هوای 2717.7 741.34 2817 6 108.4 77.45 95 340 239,6 1.597 0.194 0.097 3xAC95

محاسبه وریانت دوم ( وریانت باز ) :
در این بخش طاقت های هر نقطه وشیمای محاسبوی قرار ذیل داده شده است

محاسبات مانند وریانت های دیگر محاسبه میشود ونتایج آن در جدول 2.5 درج است .
جدول 2.5 نتایج محاسبات شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت وریانت دوم (شبکه باز)
وریانت قسمت نوع شبکه Pp
KW Qp
Kvar Sp
KVA L
Km IHop
A Fэk
Mm2 Fck
Mm2 Igon
A U∆
V U∆
% R0
Ω/km X0
Ω/km مارک و مقطع لین
] 2-1 هوای 443.46 103.036 455.27 0.41 17.5 12.52 25 160 22.68 0.062 0.74 0.117 3xAc-25
5-2 هوای 832.46 209.22 858.35 0.54 33.04 23.59 25 160 42.69 0.153 0.74 0.117 3xAc25
6-2 هوای 1118.5 325.04 1164.8 0.37 44.8 32,03 35 190 41,2 0.102 0.52 0.112 3xAC-35
7-6 هوای 1281.1 374.55 1334.7 0.46 51.4 36.69 50 235 34,22 0.105 0.37 0.105 3xAC50
4-3 هوای 499.86 134 517.51 0.73 19.92 14.23 25 160 25.7 0.124 0.74 0.117 3xAC25
8-4 هوای 897.5 232,4 227.07 0.45 35.68 25.48 25 160 46,1 0.137 0.74 0.117 3xAC25
7-8 هوای 1195.2 299,25 1232.1 0.48 47.42 33,87 35 190 43,67 0.139 0,52 0.112 3xAC35
Nn7 هوای 1981.1 539 2053.1 6 79.02 56.45 70 285 37.97 1.52 0.26 0.101 3xAC50

محاسبه وریانت سوم (مغلق) :
در این بخش طاقت های هر نقطه وشیمای محاسبوی قرار ذیل داده شده است
محا سبه این گونه شیماها آسان بوده برای دریافت سیلان های طاقت در هر نقطه از طاقت بار که در هر نقطه داده شده قرارذیل دریافت میگردد.

S3-1=
S2-1=S2= 481.486+J129.43 kVA

S7-1=(S3-1+S2-1 +S1 )=
(499,859+J134+481,486+J129,43+443,466+J103,036).0.85=1211,1+J311,5 kVA

S5-6=S5 =483,455+J173,177 kVA
S6-7=0.9 (S5-6+S6) =
=(483,455+J173,177+482,883+J143,146).0.9=869.7+J284,69 kVA

S4-8=S4 = 497.336+J124.229 kVA
S8-7 =0,9(S4-8+S8) = (497.336+J124.229+508.639+J119.655).0.9=
=905,377+J219.495 kVA
SNn-7=(S6-7+S7-1+S8-7+S7).0.8=
=(869,7+J284,69+1211,1+J311,5+905,377+J219,495+383,78+J88,043).0.8=
=2695,9656+J722,98 KVA

با قی مانده محاسبا ت مانند وریانت اول انجا م داده ونتائیج آن درجدول 3.5درج شده است.

جدول 3.5 نتایج محاسبات شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت وریانت دوم (شبکه باز)
وریانت قسمت نوع شبکه Pp
KW Qp
Kvar Sp
KVA L
Km IHop
A Fэk
Mm2 Fck
Mm2 Igon
A U∆
V U∆
% R0
Ω/km X0
Ω/km مارک و مقطع لین
] 3-1 هوای 499.86 134 517.51 0.013 19.92 14.23 25 160 0.334 0.002 0.74 0.117 3xAc-25
2-1 هوای 481.49 129.43 498.58 0.41 19.19 13,71 25 160 10,11 0.067 0.74 0.117 3xAc25
7-1 هوای 1211.1 311.5 1250.5 1.099 48.13 34.38 35 190 48.69 0.325 0.52 0.112 3xAC-35
5-6 هوای 483.45 173.177 512.54 0.398 19,76 14,12 25 160 9.32 0.062 0.74 0.117 3xAC25
6-7 هوای 869.7 284.69 915,11 0,46 35,22 25.16 25 160 20,74 0.14 0.74 0.117 3xAC25
4-8 هوای 497.34 124.23 512.62 0.445 19.73 14.09 25 160 10.35 0.076 0.74 0.117 3xAC25
8-7 هوای 909.37 219.495 931.61 0.48 35.86 25.61 25 160 22.26 0.148 0,74 0.117 3xAC25
Nn7 هوای 2695.9 722.98 2791.2 6 107,4 76.74 95 340 237,3 1,582 0.194 0.097 3xAC95

5.3 . محاسبات تخنیکی – اقتصادی وریانت های شبکه ولتاژ متوسط:
محاسبات تخنیکی – اقتصادی برای اهداف ذیل انجا م داده میشود.
– برای انتخاب مناسبترین شیمای تامین برق در موسیسات صنعتی وشهری .
– برای انتخاب تعداد , طاقت ورژیم کارترانسفارمرهای سب ستیشن های اساسی کاهیشی .
– برای انتخاب ولتاژ مناسب سیستم تامین برق .
– برای انتخاب مناسب واقتصادی آلات جبران کننده طاقت غیرفعال ومحل نصب ساختمان های جبران کننده .
– برای انتخاب اپارات های برقی , عایق ها وسختمان های هادی جریان .
– برای انتخاب مقطع لین های هوائی , شین ولین های کیبلی نظربه نوع عوامیل تخنیکی – اقتصادی .
– برای انتخاب طاقت مناسب سبستیشن ها ودستگاهای جنراتوری برای مصارف ذاتی موسیسات در صورت ضرورت به آنها .
– برای انتخاب مسیر لین , طرق جابجا کردن (تمدید ) شبکه های برقی کیبلی با درنظرداشت کمونیکشن .
هدف اساسی محاسبات تخنیکی – اقتصادی عبارت است از تعین شیمای وریانت مناسب پارامترهای شبکه برقی وعناصر آن .
مطابق به طریقه محاسبات تخنیکی – اقتصادی معیار مناسب بودن وریانت ها در انرژتیک عبارت است از سطح مصارف آورده شده سلانه
درهنگام طرح ریزی سیستم تامین برق انتخاب مناسب ترین وریانت به اساس تحلیل همه جانبه شاخصه های تخنیکی –اقتصادی انجام میابد
شاخصها ی تخنیکی عبارت اند از : اطمنانیت , بهره برداری مناسب , طویل المدت بودن ساختمان , حجم ترمیمات جاری واساسی , درجه اتوماتیزه شین وغیره.
شاخصها ی اقتصادی عبارت است از : سرمایه گزاری ومصارف بهره برداری (جاری ) سلانه . انتخاب بهترین حل مصرف در صورت مقایسه وتحلیل تمام شاخصهای تخنیکی – اقنصادی وریانت ها ممکن است.
مطابق به طریق موجوده محاسبات تخنیکی – اقتصادی به حیث طریقه اساسی ارزیابی اقتصادی بوده وریانت ها از طریق مقایسه زمان باز خرید که عبارت از سرمایه گزاری اساسی به مصارف بهره برداری میباشد پیشنهاد میگردد.
شاخصهای اقتصادی در اکثر حالات در موقع محاسبات تخنیکی – اقتصادی فیصله کن میباشد درحالیکه اگر وریانت مطالعه شونده از نظر ارزش نسبت به شاخصهای ارزشی مساوی باشد . باید برتری به وریانت باشاخصهای بهتر تخنیکی داده شود ضمنآ باید درنظرداشت که نتایج مقایسه اقتصادی باید با درنظرداشت درجه احتمالی اشتباه نتایج محاسبات که توسط ارقام اولیه غیر دقیق واستفاده از شاخصها ی تقریبی وغیره تعین میشود انجام میابد .
انتخاب اقتصادی ترین وریانت جهت محاسبه درنتیجه مقایسه تخنیکی – اقتصادی چندوریانت صورت میگیرد برای اینکه انتخاب وریانت اقتصادی از بین چندین وریانت اجراگردد باید مصارف آورده شده سالانه دریافت گردد
مصارف اورده شده سالانه از رایطه ذیل دریافت میگردد.

K2-1=2.4 x 0.41 =0,9796TousandRuble
K5-2=2.4 x 0.53558=1.2854 TousandRuble
K6-5=2.5 x 0.36976 =0.9244 TousandRuble
K7-6 = 2.68 x 0.4596 = 1,23173 TousandRuble
K3-1=2.4 x 0.013 =0.0312 TousandRuble
K4-3=2.4 x 0.72575 =1.7418 TousandRuble
K8-4=2.5 x 0.4451 = 1.11275 TousandRuble
K7-8 =2,68 x 0.48 =1.2865 TousandRuble
KNn-7 =3,18 x 6 =19.08 TousandRuble
سرمایه گزاری مجموعی را قرار ذیل دریافت میداریم .مصارف مجموعی در استهلاک رابرای شبکه وریانت اول قرارذیل دریافت مینمایم :
ИA2-1=0.035×0,9796 = 0.0343.TousandRuble/year
ИA5-2=0.035 x 1.2854 = 0.044989TousandRuble/year
ИA6-5 = 0.035 x 0.9244 = 0.032354TousandRuble/year
ИA7-6 = 0.035 x 1.23173 = 0.0431 TousandRuble/year
ИA3-1 = 0.035 x 0.0312 =0.001092TousandRuble/year
ИA4-3 = 0.035 x 1.7418 = 0.06096TousandRuble/year
ИA8-4 = 0.035 x 1,11275 = 0.03895TousandRuble/year
ИA7-8 = 0.035 x 1.2865 = 0.04503 TousandRuble/year
ИANn-7 = 0.035 x 19.08 = 0.6678 TousandRuble/year
مصارف مجموعی دراستهلاک رابرای شبکه وریانت اول قرارذیل دریافت مینمایم:
И∆э2-1=2,5.10-7(291.376)2. 0.74=0.0157 Tousand Ruble/year
И∆э5-2 =2,5.10-7 (710.385)2.0.74=0.0934 Tousand.Ruble/year
И∆э6-5= 2,5 10-7 (1105,85)2.0.52 = 0,1589 Tousand Ruble/year
И∆э7-6 = 2,5.10-7 (1443,62) 2 .0,37 = 0,19277 Tousand Ruble/year
И∆э3-1= 2,5. 10-7 .164.875 2 .0.74=0.005028 Tousand Ruble/year
И∆э4-3 = 2,5. 10-7 614,03 2 .0.74 =0,06975 Tousand Ruble/year
И∆э8-4 = 2,5. 10-7 .1015,64 2 0.52 = 0.1341 Tousand Ruble/year
И∆э7-8 = 2,5. 10-7 .1373,66 2 0.37 = 0.1745 Tousand Ruble/year
И∆эИΠ-7 = 2,5 . 10-7 2817 2 .0,194 = 0.3848 Tousand Ruble/year

بادر نظرداشت محاسبات انجام شده , مصارف مجموعی در بهره برداری را قرار ذیل مییا بیم :

مصارف آورده شده سالانه مساویست به :
З∑
اگر قیمت یک دالر 0.68 روبل قبول شود مصارف اورده شده سالانه به دالر از تناسب ذیل یافت میگردد:
0.68 Ruble = 1$
5.5183 Tousand Ruble = X
X = 5,5183 / 0,68 = 8,115 $ / Year
برای وریانت های باقی مانده محاسبات مشابه اجرا گردیده ونتایج آن در جدول (4,5) درج گردیده است . درنتیجه محاسبات وریانتی مناسب انتخاب میگردد که دارای مصارف آ ورده شده سالانه اصغری باشد یعنی باشد.T.Ruble ИA
T.Ruble/year И∆э
T.Ruble/year
T.Ruble/year ضریب نورماتفی
P
T.Ruble/year

T.$/year
I 27.6734 0.968575 1,2289 2,1975 0.12 5.5183 8,115
II 25.8 0.904 1,195 2,099 0.12 5,195 7,64
III 27.048 0.946 1,0889 2,035 0.12 5,281 7,766

شکل.2.5شبکه تغذیوی ولتاژ 10-20KV .جهت تغذیه گیرنده های کتگوری اول.

دررژیم نورمال تغذیه جکشن صرف توسط لین L1 ازمنبع ИП1 صورت میگیرد ولین L2 .ازمنبع ИП2 به شکل لین ریزرفی تحت ولتاژ قرارداشته میباشد .درسویچ 1 لین دومی ساختمان اتومات ABP نصب میگردد که درصورت عارضه L1تغذیه РП به شکل اتوماتیکی ازلین L2 .ومنبع ИП2 تامین میگردد.

ایجاد واعمار جکشن (РП ) درشبکه های شهری شرایط خاصی دارد که بابارمحاسبوی منطقه وفاصله آن ازمنبع تغذیوی وابستگی دارد .که دردستورالعمل پروژه سازی شبکه های شهری به شکل ذیل ارایه شده ایت . درولتاژ های 10-20 kv اگر بارمحاسبوی منطقه ( مصرف کننده های انرژی) درحدود8MV.A باشد ودرفاصله 10km ویااضافه ترازآن منبع تغذیوی موقعیت داشته باشد .، جنکشن درنظرگرفته میشود .

.2.5انتخاب شبکه توزیعی ولتاژ10-20کیلوولت.

انتخاب شیمای شبکه توزیعی بادرنظزداشت خصوصیات مصرف کننده ها درساحه صورت میکیرد ، قبلا تذکرگردید که جهت تغذیه مصرف کننده هاازشیمای بسته ( شیما با تغذیه احتیاطی ، شیمای دایروی وشیمای مغلق بسته) شیما باز (شیمای بدون تغذیه احتیاطی ، شیمای رادیالی ومگیسترالی ) استفاده صورت میگیرد.

استعمال شیمای بسته مغلق درطرحریزی پروژه تامین برق صورت میگیرد که:

الف . طول مجموعی شبکه بسته نظربه شبکه باز کمترباشد .

ب. دردوره های بسته مصرف کنندهای کم طاقت شامل نباشد .زیرا شرایط فعالیت شبکه دررژیم بعدازعارضه دشوارمیگردد. وبالای مشخصات تخنیکی – اقتصادی تاثر منفی واردمیشود .

انتخاب ومشخص ساختن شیمای شبکه توزیعی 10-20kv به درجه اطمینانیت تامین برق به مصرف کننده ها وهمچنان موقعیت مصرف کننده ها نظزبه ИП  ویا РПوابستگی دارد  شیمای رادیالی ومگیسترالی شبکه های10-20kv ازجمله شیماهای ساده ،بسیط واقتصادی محسوب میگردند

وریانت اول- شبکه رادیالی ؛

وریانت دوم- شبکه مگسترالی؛

وریانت سوم-شبکه حلقوی.

محاسبه رابرای وریانت اول بترتیب ذیل انجام میدهیم:

طول هرقست راازپلان اندازه نموده ودرجدول یاشیما درج مینمایم؛

سیلان طاقت رابادر نظرداشت ضریب همزمانیت برای هرسه قسمت دریافت مینمایم؛

سیلا نهای عارضوی رادرهرقسمت دریافت مینمایم؛

جریان محاسبوی حالت نورمال رادرهرقسمت دریافت مینمایم؛

جریان عارضوی رادرهرقسمت دریافت مینمایم؛

بعدامقطع رانظربه کثافت اقتصادی جریان (jЭK)به اساس رابطه ذیل محاسبه میکنیم:

jЭK-کثافت اقتصادی جریان بوده که به نوع مواد هادی،تعداد ساعات استفاده ازطاقت اعظمی واقلیم منطقه ارتباط داردوازمآخذ jЭK=1.4A/MM2دریافت میگردد[2].

محاسبه سیلان طاقت در شاخه ها برای دریافت نقطه انقسام .

1.3.5 :طریقه تبدیل نمودن شیما.

اولآ برای هر نقط طاقت کلی بار را می نویسیم .

محاسبه وریانت اول (وریانت بسته ) : 

7-6=0,46 km

6-5= 0,37 km

5-2=0,536 km

2-1=0,41 km

1-3=0,013 km

3-4=0,726 km

4-8=0,445 km

8-7=0,48   km

چون بادرنظرداشت محاسبه شیمای ساده بسته که درآن طاقت فعال وغیرفعال دریک نقطه مطابقت داشت درآن صورت ازشیمای بسته که درآن طاقت یک گره به گره دیگرآورده شده است استفاده مینمایم .

درصورتیکه شبکه را منحیث شبکه متجانس قیاس کنیم درآنصورت دراین طریقه مجبورهستیم تاطاقت شاخه های عمده شبکه را دریافت کنیم که دراین صورت سیلان طاقت را چینین دریافت می کنیم .

Pp7-8=508.64*2,96+497,336*2,515+499,851*1,789+443,466*1,776+481,486+ +1.336+483,455*0,83+482,883*0;46/0.48+0.445+0.726+0.013+0.41+0.536+0.37+0.46

طاقت ها (سیلان طاقت ) را در نقاط دیگر حاصل کرده میتوانیم در هر جائیکه علامه حاصل تفریق تغیر میکند در همان نقطه سیلان از دو طرف بوده وشیما از همان نقطه باز میشود .

به همین طورطاقت غیر فعال را دریافت میکنیم

درصورت که علایم طاقت فعال وغیرفعال در یک نقطه مطابقت نکند درآنصورت برای طاقت فعال وغیر فعال شیمای های  جداگانه ترسیم گردد در غیر صورت یک شیما کفایت میکند .

دریافت طاقت کلی : بعد ازمحاسبه نقطه انقسام  که درنقطه تیپییک میبا شد نظربه طاقت فعال وغیرفعال دریافت شده است دراین صورت سیلان طاقت عبوری رابادرنظرداشت ضریب سهم گیری یعنی    km   بالای لین انتقالی دریافت میداریم .

تعداد تیپی 2 3~5 6~10 11~20 20~30
ضریب سهم گیری 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7

– انتخاب مقطع لین هوائی برای شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت نظر به کثافت اقتصادی جریان .

Jэk: کتافت اقتصادی جریان mm2    A/که قیمت ان میباشد .

جدول 1.5 نتایج محاسبات شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت وریانت اول

وریانت قسمت نوع شبکه Pp

KW

Qp

Kvar

Sp

KVA

L

Km

IHop

A

Fэk

Mm2

Fck

Mm2

Igon

A

U∆

V

U∆

%

R0

Ω/km

X0

Ω/km

مارک و مقطع لین
1-2 هوای 286.7 51.93 291.37 0.41 11.22 8,011 25 160 5.94 0.039 0.74 0.117 3xAc-25
2-5 هوای 691.37 163.23 710.38 0.54 27.34 19,53 25 160 18.95 0.13 0.74 0.117 3xAc25
5-6 هوای 1064 301.358 1105.8 0.37 42,56 30,4 35 190 14.47 0.096 0.52 0.112 3xAC-35
6-7 هوای 1387.6 398.148 1443.6 0.46 55.56 39.68 50 235 17.01 0.113 0.37 0.105 3xAC50
1-3 هوای 156.75 51.104 164.87 0.013 6.35 4,53 25 160 0.105 0.001 0.74 0.117 3xAC25
3-4 هوای 591 166.59 614.03 0.73 23.64 16.88 25 160 22.1 0.147 0.74 0.117 3xAC25
4-8 هوای 981 263 1015.6 0.45 39.2 27,92 35 190 16 0.107 0,52 0.112 3xAC35
8-7 هوای 1330.1 343.19 1373.6 0.48 52.87 37.76 50 235 16.9 0.113 0.37 0.105 3xAC50
7Nn هوای 2717.7 741.34 2817 6 108.4 77.45 95 340 239,6 1.597 0.194 0.097 3xAC95

محاسبه وریانت دوم ( وریانت باز ) :

در این بخش طاقت های هر نقطه وشیمای محاسبوی قرار ذیل داده شده است

محا سبه این گونه شیماها آسان بوده برای دریافت سیلان های طاقت در هر نقطه از طاقت بار که در هر نقطه داده شده قرارذیل دریافت میگردد.

محاسبات مانند وریانت های دیگر محاسبه میشود ونتایج آن در جدول 2.5 درج است .

جدول 2.5 نتایج محاسبات شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت وریانت دوم (شبکه باز)

وریانت قسمت نوع شبکه Pp

KW

Qp

Kvar

Sp

KVA

L

Km

IHop

A

Fэk

Mm2

Fck

Mm2

Igon

A

U∆

V

U∆

%

R0

Ω/km

X0

Ω/km

مارک و مقطع لین
2-1 هوای 443.46 103.036 455.27 0.41 17.5 12.52 25 160 22.68 0.062 0.74 0.117 3xAc-25
5-2 هوای 832.46 209.22 858.35 0.54 33.04 23.59 25 160 42.69 0.153 0.74 0.117 3xAc25
6-2 هوای 1118.5 325.04 1164.8 0.37 44.8 32,03 35 190 41,2 0.102 0.52 0.112 3xAC-35
7-6 هوای 1281.1 374.55 1334.7 0.46 51.4 36.69 50 235 34,22 0.105 0.37 0.105 3xAC50
4-3 هوای 499.86 134 517.51 0.73 19.92 14.23 25 160 25.7 0.124 0.74 0.117 3xAC25
8-4 هوای 897.5 232,4 227.07 0.45 35.68 25.48 25 160 46,1 0.137 0.74 0.117 3xAC25
7-8 هوای 1195.2 299,25 1232.1 0.48 47.42 33,87 35 190 43,67 0.139 0,52 0.112 3xAC35
Nn7 هوای 1981.1 539 2053.1 6 79.02 56.45 70 285 37.97 1.52 0.26 0.101 3xAC50

محاسبه وریانت سوم (مغلق) :

در این بخش طاقت های هر نقطه وشیمای محاسبوی قرار ذیل داده شده است

محا سبه این گونه شیماها آسان بوده برای دریافت سیلان های طاقت در هر نقطه از طاقت بار که در هر نقطه داده شده قرارذیل دریافت میگردد.

S3-1=

S2-1=S2= 481.486+J129.43 kVA

S7-1=(S3-1+S2-1 +S1 )=

(499,859+J134+481,486+J129,43+443,466+J103,036).0.85=1211,1+J311,5 kVA

S5-6=S5 =483,455+J173,177 kVA

S6-7=0.9 (S5-6+S6) =

=(483,455+J173,177+482,883+J143,146).0.9=869.7+J284,69  kVA

S4-8=S4 = 497.336+J124.229 kVA

S8-7 =0,9(S4-8+S8) = (497.336+J124.229+508.639+J119.655).0.9=

=905,377+J219.495 kVA

SNn-7=(S6-7+S7-1+S8-7+S7).0.8=

=(869,7+J284,69+1211,1+J311,5+905,377+J219,495+383,78+J88,043).0.8=

=2695,9656+J722,98 KVA

با قی مانده محاسبا ت مانند وریانت اول انجا م داده ونتائیج آن درجدول 3.5درج شده است.

جدول 3.5 نتایج محاسبات شبکه ولتاژ متوسط 15 کیلوولت وریانت دوم (شبکه باز)

وریانت قسمت نوع شبکه Pp

KW

Qp

Kvar

Sp

KVA

L

Km

IHop

A

Fэk

Mm2

Fck

Mm2

Igon

A

U∆

V

U∆

%

R0

Ω/km

X0

Ω/km

مارک و مقطع لین
] 3-1 هوای 499.86 134 517.51 0.013 19.92 14.23 25 160 0.334 0.002 0.74 0.117 3xAc-25
2-1 هوای 481.49 129.43 498.58 0.41 19.19 13,71 25 160 10,11 0.067 0.74 0.117 3xAc25
7-1 هوای 1211.1 311.5 1250.5 1.099 48.13 34.38 35 190 48.69 0.325 0.52 0.112 3xAC-35
5-6 هوای 483.45 173.177 512.54 0.398 19,76 14,12 25 160 9.32 0.062 0.74 0.117 3xAC25
6-7 هوای 869.7 284.69 915,11 0,46 35,22 25.16 25 160 20,74 0.14 0.74 0.117 3xAC25
4-8 هوای 497.34 124.23 512.62 0.445 19.73 14.09 25 160 10.35 0.076 0.74 0.117 3xAC25
8-7 هوای 909.37 219.495 931.61 0.48 35.86 25.61 25 160 22.26 0.148 0,74 0.117 3xAC25
Nn7 هوای 2695.9 722.98 2791.2 6 107,4 76.74 95 340 237,3 1,582 0.194 0.097 3xAC95

5.3 . محاسبات تخنیکی – اقتصادی وریانت های شبکه ولتاژ متوسط:

محاسبات تخنیکی – اقتصادی برای اهداف ذیل انجا م داده میشود.

– برای انتخاب مناسبترین شیمای تامین برق در موسیسات صنعتی وشهری .

– برای انتخاب تعداد , طاقت ورژیم کارترانسفارمرهای سب ستیشن های اساسی کاهیشی .

– برای انتخاب ولتاژ مناسب سیستم تامین برق   .

– برای انتخاب مناسب واقتصادی آلات جبران کننده طاقت غیرفعال ومحل نصب ساختمان های جبران کننده .

– برای انتخاب اپارات های برقی , عایق ها وسختمان های هادی جریان .

– برای انتخاب مقطع لین های هوائی , شین ولین های کیبلی نظربه نوع عوامیل تخنیکی – اقتصادی .

– برای انتخاب طاقت مناسب سبستیشن ها ودستگاهای جنراتوری برای مصارف ذاتی موسیسات در صورت ضرورت به آنها .

– برای انتخاب مسیر لین , طرق جابجا کردن (تمدید ) شبکه های برقی کیبلی  با درنظرداشت کمونیکشن .

هدف اساسی محاسبات تخنیکی – اقتصادی عبارت است از تعین شیمای وریانت مناسب پارامترهای شبکه برقی وعناصر آن .

مطابق به طریقه محاسبات تخنیکی – اقتصادی معیار مناسب بودن وریانت ها در انرژتیک عبارت است از سطح مصارف آورده شده سلانه

درهنگام طرح ریزی سیستم تامین برق انتخاب مناسب ترین وریانت به اساس تحلیل همه جانبه شاخصه های تخنیکی –اقتصادی انجام میابد

شاخصها ی تخنیکی عبارت اند از : اطمنانیت , بهره برداری مناسب , طویل المدت بودن ساختمان , حجم ترمیمات جاری واساسی , درجه اتوماتیزه شین وغیره.

شاخصها ی اقتصادی عبارت است از : سرمایه گزاری ومصارف بهره برداری (جاری ) سلانه . انتخاب بهترین حل مصرف در صورت مقایسه وتحلیل تمام شاخصهای تخنیکی – اقنصادی وریانت ها ممکن است.

مطابق به طریق موجوده محاسبات تخنیکی – اقتصادی به حیث طریقه اساسی ارزیابی اقتصادی بوده وریانت ها از طریق مقایسه زمان باز خرید که عبارت از سرمایه گزاری اساسی به مصارف بهره برداری میباشد پیشنهاد میگردد.

شاخصهای اقتصادی در اکثر حالات در موقع محاسبات تخنیکی – اقتصادی فیصله کن میباشد درحالیکه اگر وریانت مطالعه شونده از نظر ارزش نسبت به شاخصهای ارزشی مساوی باشد . باید برتری به وریانت باشاخصهای بهتر تخنیکی داده شود ضمنآ باید درنظرداشت که نتایج مقایسه اقتصادی باید با درنظرداشت درجه احتمالی اشتباه نتایج محاسبات که توسط ارقام اولیه غیر دقیق واستفاده از شاخصها ی تقریبی وغیره تعین میشود انجام میابد .

انتخاب اقتصادی ترین وریانت جهت محاسبه درنتیجه مقایسه تخنیکی – اقتصادی چندوریانت صورت میگیرد برای اینکه انتخاب وریانت اقتصادی از بین چندین وریانت اجراگردد باید مصارف آورده شده سالانه دریافت گردد

K2-1=2.4 x 0.41 =0,9796TousandRuble
K5-2=2.4 x 0.53558=1.2854 TousandRuble

K6-5=2.5 x 0.36976 =0.9244 TousandRuble                                                                                                              

K7-6 = 2.68 x 0.4596 = 1,23173 TousandRuble

K3-1=2.4 x 0.013 =0.0312 TousandRuble

K4-3=2.4 x 0.72575 =1.7418 TousandRuble

K8-4=2.5 x 0.4451 = 1.11275 TousandRuble

K7-8 =2,68 x 0.48 =1.2865 TousandRuble

KNn-7 =3,18 x 6 =19.08 TousandRuble

سرمایه گزاری مجموعی را قرار ذیل دریافت میداریم .

محاسبه مصارف بهره برداری متشکل است از محاسبه مصارف دراستهلاک ومصارف در ضایعات انرژی برقی وطبق فورمول های (5.5)و(5.6) دریافت میشود:

مصارف مجموعی در استهلاک رابرای شبکه وریانت اول قرارذیل دریافت مینمایم :

ИA2-1=0.035×0,9796 = 0.0343.TousandRuble/year

ИA5-2=0.035 x 1.2854 = 0.044989TousandRuble/year

ИA6-5 = 0.035 x 0.9244 = 0.032354TousandRuble/year

ИA7-6 = 0.035 x 1.23173 = 0.0431 TousandRuble/year

ИA3-1 = 0.035 x 0.0312 =0.001092TousandRuble/year

ИA4-3 = 0.035 x 1.7418 = 0.06096TousandRuble/year

ИA8-4 = 0.035 x 1,11275 = 0.03895TousandRuble/year

ИA7-8  = 0.035 x 1.2865 = 0.04503 TousandRuble/year

ИANn-7  = 0.035 x 19.08 = 0.6678 TousandRuble/year

مصارف مجموعی دراستهلاک رابرای شبکه وریانت اول قرارذیل دریافت مینمایم:

محاسبه مصارف درضایعات انرژی برقی :

И∆э2-1=2,5.10-7(291.376)2. 0.74=0.0157 Tousand Ruble/year

И∆э5-2 =2,5.10-7 (710.385)2.0.74=0.0934 Tousand.Ruble/year

И∆э6-5= 2,5 10-7 (1105,85)2.0.52 = 0,1589  Tousand Ruble/year

И∆э7-6 = 2,5.10-7  (1443,62) 2 .0,37 = 0,19277 Tousand Ruble/year

И∆э3-1= 2,5. 10-7  .164.875 2 .0.74=0.005028 Tousand Ruble/year

И∆э4-3 = 2,5. 10-7  614,03 2 .0.74 =0,06975 Tousand Ruble/year

И∆э8-4 = 2,5. 10-7 .1015,64 2 0.52 = 0.1341 Tousand Ruble/year

И∆э7-8 = 2,5. 10-7 .1373,66 2 0.37 = 0.1745 Tousand Ruble/year

И∆эИΠ-7 = 2,5 . 10-7 2817 2 .0,194 = 0.3848 Tousand Ruble/year

بادر نظرداشت محاسبات انجام شده , مصارف مجموعی در بهره برداری را قرار ذیل مییا بیم :

مصارف آورده شده سالانه مساویست به :

اگر قیمت یک دالر 0.68 روبل قبول شود مصارف اورده شده سالانه به دالر از تناسب ذیل یافت میگردد:

0.68 Ruble = 1$

5.5183 Tousand Ruble = X

X = 5,5183 / 0,68 = 8,115 $ / Year

برای وریانت های باقی مانده محاسبات مشابه اجرا گردیده ونتایج آن در جدول (4,5) درج گردیده است . درنتیجه محاسبات وریانتی مناسب انتخاب میگردد که دارای مصارف آ ورده شده سالانه اصغری باشد یعنی باشد.

جدول 4,5 . نتایج محاسبات تخنیکی ـــ اقتصادی شبکه 15 کیلوولت

نمبر

وریانت

T.Ruble ИAS

T.Ruble/year

ИэS

T.Ruble/year

T.Ruble/year ضریب نورماتفی

P

T.Ruble/year  

T.$/year

I 27.6734 0.968575 1,2289 2,1975 0.12 5.5183 8,115
II 25.8 0.904 1,195 2,099 0.12 5,195 7,64
III 27.048 0.946 1,0889 2,035 0.12 5,281 7,766

چنانچه از جدول 4.5 به مشاهده میرسدکه وریانت دوم یعنی شیمای باز اقتصادی می باشد .

فصـــل ششم
محاسبه جریانهای شارتی وانتخاب اپاراتهای برقی

1.6. علل واقسام جریانهای شارتی درسیستم تامین برق.
یکی ازعلل عمده مختل شدن کارنورمال تجهیزات وشبکه ها درمجموع پیدایش شارتی درسیستم تامین برق بوده که آنها به شکل تصادفی ویابدون درنظر گرفتن رژیم نورمال شبکه بین اتصا لات نقا ط مختلف تجهیزات وبازمین بوجود میآ ید.
درمحل شارتی ممکن است قوس برقی ایجا دشود.چنین قوس به مقا یسه جریا ن زیا دکا ملا ثابت وبدون تاغیر میبا شــد.تماس مستقیم بازمین ویا درشبکه های ریزونا نسی به وسیله قوس برقی وهمچنا ن اتصا لات مستقل تجحهیزات راشارتی گویند.به ارتبا ط ازرژیم نترال درشبکه های برقی اقسا م مختلف شارتی ها وتما س های سا ده بوجود میا ید.
شا رتی وتما سها اقسا م مختلف داشته که دراینجا ازانواع شارتی وعلامت گذاری آنها ذیلا نام میبریم:
ـــ شا رتی سه فا زه که اکثرابنا م شا رتی متنا ظریا د میشودوبه (3)К نشا ن داده میشود؛
ـــ شا رتی سه فا زه تما س با زمین وبه شکل (1،1،1)К نشا ن داده میشود؛
ـــ شا رتی دوفازه وبشکل (2)Кنشا ن داده میشود؛
ـــ شا رتی دوفازه تما س با زمین وبشکل (1،1)К نشا ن داده میشود؛
ـــ شا رتی یک فا زه بشکل (1)К نشا ن داده میشود؛
کمیت وسطی فیصدی احتما ل بوجود آمدن شا رتی ها درعمل قرارذیل میبا شد:
%5ـــ(3)К ؛ %10ـــ(2)К ؛ %65ـــ(1)К ؛ %20ـــ(1،1)К
لیکن بررسی ستا تیکی سال های اخیرنشا ن میدهد که سرعت نسبتی پیدایش شا رتیها وابسته به ولتا ژمیبا شد.همچنا ن مطاله وبررسی ستا تیکی نشا ن میدهد که پیدایش شا رتیها درتما م حصص سیستم تا مین برق یکنواخت نبوده ؛ درسب ستشن ها %47 دربخش برقی سب ستشن ها %19.1 ؛ دربخش نیروئی ستیشن ها %26.6 ؛ودردیگرحصص شبکه ها %7.7رااحتوامینما یید.
شا رتیها درنتیجه تخرییب عایق ها که به علل مختلف(فرسوده شدن عایقها،بهره برداری متداول،اضافه ولتاژی،اصا بت مستقیم ساعقه،آسیب میخانیکی،افتا دن اشیای اجنبی با لای ها دیها وعلل دیگرآنها عمل اشتباه پرسونل خد مات بوقوع میپوندد.
2.6.حوادث ناشی ازوقوع شارتی.
غیرمجازبودن گرما ئی تجهیزات برقی وآسیب استحکا میت ترمیکی آنها بخا طرافزایش جریا ن از10-5مرتبه ،پیدایش فشاربین ها دی های جریا ن که باعث آسیب میخا نیکی عایق ها میگردد.کاهش ولتاژوانحراف مجازی که تا ثیرات منفی را به مصرف کننده ها وارد میکند.درصورتیکه ولتاژ%40-30کاهش یابد،فعا لیت موتور نبا یداضا فه تراز%1تجا وز نماید. زیرااین عمل باعث تخریب دوره های تخنا لوژیکی ، نقص درتولیدونواقص زیا درادرفوایدعا مه بوجود میآ ورد.اگرشا رتی های نا متنا ظرباعث بوجودآمدن قوۀ تحریک برق بین لین های ارتبا طی وسیگنا لیزیشن با شد ، چنین حا لت باعث خطربرای پرسونل خد ما تی واپا راتهای اجرائیوی خواهد بود.
ازبین رفتن ثبا ت تجهیزا ت ورژیم های سیستم تا مین برق بصورت عموم باعث حوادث عارضوی ما نند قطع مصرف کننده ها وسوختن تجهیزات میگردد.اثرات زیا د خطردرتجهیزات ، خصوصا درنقطۀ شا رتی میبا شد.درصورت شا رتی دورافتا ده ، جنراتورافزایش جریا ن راما نند اضا فه باری تحمل نموده وکا هش زیا د ولتا ژصرف درمحل شا رتی سه فا زه میبا شدوبس. برای اینکه تا مین برق مصرف کننده ها رابه شکل بهتروخوبتربرآورده نمود با ید نکا ت ذیل رادرنظر گرفت:
امکا ن پیدایش شا رتی ها ، مراعا ت جدّی قوانین تخنیک بهره برداری ، بلند بردن سطح تخنیک وکیفیت تجهیزات برقی رادرطرحریزی وساختما ن سیستم تا مین برق درنظرگرفت.
جهت جلوگیری ازتا ثیرات شارتی درسیستم تا مین برق وتحکیم ثبا ت با ریلی های دفاعی باعمل سریع هریک ازاجزای سیستم ، شیمای اتوما تیکی چا لانی احتیا طی ، تقسیم پروسه های چا لانی خودبخودی ، تجهیزات تحریک ما شین های سینکرونی وغیره راداخل سیستم فوق مینما یند.
محا سبه جریا نهای شارتی درسیستم تا مین برق بمنظوردریا فت کمیت جریا ن وولتا ژ دردوره های شارت بوده که این مسئله دارای اهمیت مهم جهت طرحریزی وبهره برداری درسیستم تا مین برق میبا شد.
3.6. اهداف محا سبۀ جریا نها ی شارتی.
محا سبه جریا نها ی شا رتی راجهت اهداف ذیل انجا م میدهند:
1. روشن سا ختن شرایط کا ر مصرف کننده ها در صورت احتما ل بروزشا رتی ودریا فت رژیم های مجازی ؛
2. انتخا ب اپا راتهای تجهیزات برقی نظر به شرایط استحکا میت ستا تیکی والکترودینا میکی ؛
3. طرحریزی وعیّارنمودن تجهیزات دفاعیه های ریلی یی واتوما ت ها درسیستم ؛
4. مقا یسه ، تخمین وانتخا ب شیمای ارتبا طی سیستم تا مین برق ؛
5. تخمین ثبا ت کا ر سیستم وتعیین قا بلیت با رگیری آنها ؛
6. طرحریزی تجهیزات زمین کننده ؛
7. تعیین وتا ثیرات جریا ن شا رتی درلین های ارتبا طی ؛
8. انتخا ب تخلیه کننده ها ؛
9. تحلیل عا رضه ها درتجهیزات برقی ؛
10. براه انداختن آزما یش های مختلف درسیستم تا مین برق.
درپروژه هذاازجمله اهداف که فوقا ذکرگردیده محا سبه جریا ن شا رتی را بخا طرانتخا ب اپا راتها انجا م میدهیم. بمنظورمحا سبه جریا ن شا رتی درشبکه ولتا ژمتوسط 15کیلوولت ابتداشیما ی تعویضی راالی نقطه شا رتی ترتیب داده ومقا ومت مجموعی رادریا فت مینما ییم ، شیمای تعویضی به اسا س شیمای محا سبوی ترتیب وتشکیل داده میشود. شیمای تعویضی دربرگرنده شیمای تعویضی عنا صر شبکه بوده وبا یدهما ن ارتبا طا ت که درشیما ی محا سبوی وجوددارد درشیمای تعویضی نیزحفظ شود.

4.6.محاسبه جریانهای شارتی وانتخاب اپارات های شبکه15کیلوولت.
بمنظورانتخا ب اپاراتهای شبکه 15 کیلوولت جریا نهای شارتی رادرنقاط ایکه درشیمای اتصالات برقی نشا ن داده شده است محاسبه مینمایم. بدین منظور شیمای تعویضی سیستم تا مین برق راالی نقا ط شارتی ترتیب مینما یم وپا راهای که برای انتخاب اپاراتها ضروراست میا بیم.
ــــ دریا فت جریا ن شارتی درنقطه K1 (برای کوتا ترین سرکت).
برای محا سبه جریا ن شارتی دراین نقطه با یداولامقا ومت سیستم دریا فت گردد.نظربه ارقا م ایکه ازسب ستیشن شرق (ادخیل) اخذگردیده جریا ن شارتی درولتا ژپا ئین سب ستیشن مذکورمسا وی است به: KA 3.7= I″K، بنا مقا ومت سیستم رااولابه واحدات حقیقی وبعدابه واحدات نسبتی قرارذیل دریا فت میداریم:
درصورتیکه:
I″K =3.7 KA
Uδ =UCP =UH.1,05 =15.1,05 =15,75 KV
Sδ =SC = 100 MVA
دراینجا:
Uδـــ ولتا ژقاعدوی ؛ UCPـــ ولتا ژمتوسط ؛ UHـــ ولتا ژنومینا ل ؛
برای مقا ومت سیستم داریم که:
XC= = ═>X*C
برای سهولت محا سبه مقا ومت های نسبتی لین های هرقسمت راقرارفورمول ذیل میا بیم:
X* =XO. .
چنانچه میدانیم قسمت مکروریان 8و9 پروژه رهایشی نوابادپلچرخی ازسب ستشن شرق(سب ستشن ادخیل)توسط لین AC بفاصله 6km تغذیه میگردد.
ــــ دریا فت جریا ن شارتی درنقطهK1.:
X*1= X*C+X*ℓ Ип-7=0,5+0.2443=0.744 o.e
IK-1=E ∕ X*1= KA
قبول میگردد . 1 (o,e) قومحرکه منبع – E
X*1 مفاومت نسبتی نتبجه وی که درنتیجه جمع کردن مقاومت های لین انتقالی الی نقطه ( k) درنظرگرفته میشود.
مرکبه جریان پیریودکی .-Iп,о.1
IKЗ-1=IΠO 1= IK-1.Iδ=1.344 . 3.665 = 4.926 KA
جریا ن ضربوی رادرنقطه K-1 طبق رابطه ذیل دریا فت مینما یم.
iyg= .Ky.IKЗ= x1.8×4.926 = 12.539 KA
Kyــــ ضریب ضربوی چالانی است ومسا وی است بهKy=1.8 .
جریا ن موثرضربوی راطبق رابطه ذیل دریا فت مینما یم.
Iyg=IKЗ-1.
امپولس مربعی جریا ن راتوسط رابطه ذیل دریا فت مینما یم.
Bk=(IKЗ-1)2.(toTK+ta)=(4.926)2(0.08+0.01)=2.184 kA2.sec
دراینجا:
toTK ـــــ زما ن قطع سویچ که مسا ویست به .toTK = 0.08cek
ta ــــ زما ن خا موشی مرکبه غیرفعا ل پیریودیکی که مسا ویست به0.01cek =ta ،
ــــ دریا فت جریا ن شارتی دردورترین نقطه یا درنقطهK2.:
X*2= X*1 +x*L7-6 + x*L6-5 + x*L5-2 + x*L2-1 =0.744+0.0195+0.01669+0.0253+0.0193=0.82479 o.e
IK-2= KA , IKЗ-2=IΠO= IK-2.Iδ=1.212 . 3.665 =4.443 KA
جریا ن ضربوی درنقطه K-2 طبق رابطه ذیل دریا فت مینما یم:
iyg= .Ky.IKЗ= x1.8×4.443=11.31 KA
Iyg=IKЗ-2. =6.708 kA
Bk=(IKЗ-2)2.(toTK+ta)=(4.443)2(0.08+0.01)=1.776 kA2.sec
جدول 6-1 نتایج محاسبات جریان شارتی در نقاط K1 و K2
Bk
KA2 .sec Iyg
KA Iyg
KA Ky Ino
KA Ik
o.e X*∑
o.e Id
KA Ud
Kv Sd
MVA نقاط
شارتی
2,184 6,61 12,539
1,8 4,926 1,344 0.744
3,665
15,75
100 K1
1,776 6,708 11,31 4,443 1,212 0.824 K2

جدول.2.6انتخاب اپارات های برقی برای شبکهKv 15
شماره اسم اپارات
کمیات محاسبوی
شرایط انتخاب اپارات
کمیات پاسپورتی تیپ
1 2 3 4 5 6

1
سویچ IHP=79,023 A
UH=15 KB
IKЗ= 4,926 KA
iyg= 12,539 KA
BK=2,184 KA2.sec IHOM>IHP
UHOM=UCeT
IOTK≥IHOM=IKЗ
IOTK≥iyg
I2t.tT≥BK IHOM=1000 A
UHOM =20 kv
IOTK =15 kA
I2t.tT=57.6 kA2.sec BMK-20 -1000-15
2

جداکننده UCeT=15 kv
IHP=79,023 A
iyg= 12,539 KA
BK=2,184 KA2.sec UHOM≥UCeT
IHOM≥IKЗ
iygH≥ iyg
I2t.tT≥BK UHOM=15.75 kv
IHOM =200 A
iygH =17 KA
I2t.tT =4/1 KA2.sec PB(3)-1-15.75/200
3 سویچ تحت بار UCeT=15 KB
IHP=79,023 A
IKЗ=4,926 KA
iyg= 12,539 KA
BK=2,184 ;KA2.sec UHOM≥UCeT
IOTKΛ ≥IKЗ
IHOM≥IKЗ
iygH≥ iyg
I2t.tT≥BK UHOM =20 kv
IHOM=400 A
IOTK =12 kA
iygH=20 kA
I2t.tT=45 kA2.sec BH-20(T)
4 سویچ تحت بارفیوز UCeT=15 KB
IHP=79,023 A
IKЗ=4,926 KA
iyg=12,539 KA
BK=2,184 KA2.sec UHOM≥UCeT
IOTKΛ ≥IKЗ
IHOM≥IKЗ
iygH≥ iyg
I2t.tT≥BK UHOM =20 Kv
IOTKΛ= 12 KA
IHOM =200 A
iygH =20 KA
It2/tI=11/1 kA2.sec BHП-16
5 ترانسفارمر
اندازه گیری جریان UceTИ=15 Kv
IHPПOK=79,023 A
IKЗ= 4,926 KA
UHOM≥UCeT
IHOM≥IHP.MaX
ITCP ≥IKЗ
UHOM =20 Kv
IHOM =6000 A
ITCP =20/4 kA
TWB-15

ادامه جدول(2.6)
1 2 3 4 5 6
6 شین تچمعی FЭK= 56,44 mm2
IH,Max=79,023 A
Бmax=306 N/mm2
Smin=16.79mm2
F≥FЭK
≥IHOX IgΛuTgoп
Бgoп ≥ Бmax
S>Smi Fct=160mm2
Igon=480 A
Бg=40 N/mm2
S=160 mm2
AЛЮMИHИM- AД0
7 شین ارتباطی FЭK=36,696 mm2
IHOMaAX=51,375 A
Бmax= 10,89 N/mm2
Smin=16,79 mm2 Fct≥FЭK=
≥IHOX IgΛuTgoп
Бgoп ≥ Бmax
S>Smin Fct=75 mm2
Igon=265 A
Бgo =40 N/mm2
S=75 mm2
AЛЮMИHИM- AД0

.6.6محاسبه جریان های شارتی وانتخاب اپارات های شبکه ولتاژ0.4kv .
شبکه های ولتاژکوچکتر ار1kv بادرنظرداشت طاقت بلند وفاصله زیاد ازمنبع تغذیه مشخص میگردد.طوریکه میدانیم طاقت سب ستیشن ها 25 مرتبه ازطا قت دستگاه های ترانسفارمری 6-10/0.4 کیلوولت افزایش نموده وروی همین منظورمرکبات پیریودیکی جریان شارتی به طرف ولتاژپائین ترانسفارمرثابت وبدون تغیرقیاس میگردد. دراین حالت مقا ومت ارتبا طی بین ترانسفارمر کاهشی وسیستم انرژی
IK.Bــ جریا ن شارتی سه فازه اتصالیه های ولتاژبلند گوتک های ترانسفارمرکاهشی .
فرق عمده محاسبه جریان شارتی ولتاژ کوچکتراز1kv وولتاژهای بلند عبارتند از:
ـــ درشبکه های ولتاژکوچکتراز1kv پارامترهای شیمای تعویضی به واحدات حقیقی دریافت میگردد ،
ـــ درشبکه های ولتاژپائین بخش عمده مقا ومت های مرکبه فعال مقا ومت تجهزات رادربرمیگرد ، مقا ومت غیرفعال دراین سطح ولتاژمساوی ویا کوچکترازمقا ومت فعال میباشد ،
ـــ دراین نوع شبکه هابرعلاوه ازدریافت مقا ومت تجهیزات نیروی ضرورا” باید مقا ومت تجهیزات هدایت کننده ودفاعیوی نیزدریافت میگردد .
بادرنظرداشت مطالب فوق ابتدا شیمای برقی یک п رابطرف ولتاژ پائین بااستفاده ازماخذترسیم نموده وجریان شارتی رادرنقط (دردورترین مصرف کننده ونزدیک ترین مصرف کننده) دریا فت مینما یم . یه منظورمحا سبه جریا ن شارتی شیمای تعویضی تجهیزات را الی نقط شارتی تشکیل میدهیم [4] .
درصورتیکه اگررابط Sп , 50SC راصدق نماید ، بنا” ازمقا ومت سیستم XC درمحاسبه بعدی صرف نظر میگردد. چون پروژه رهایشی نوابادپلچرخی مکروریای 8 و9 ازسب ستیشن شرق که دارای دوترانشفارمر 25Mv.A میباشد که مجموعا” 50MV.A میشود پس :
Sп , 100SC
400 . 100  100000 kv.A
40000  100000 kv.A
بادرنظرداشت رابط فوق ازمقا ومت سیستم درمحاسبات بعدی صرف نطرمیگردد .
درشیمای فوق :
XTP , RTP -مقاومت فعال وغیر فعال ترانسفارمر باطاقت 400 KBA
RTT , – XTT مقاومت فعال وغیر فعال ترانسفارمر جریان
XoBT , RoBT – مقاومت فعال وغیر فعال سویچ های اتومات
ــ مقاومت فعال وغیرفعال شین
,RPyб XPyб – مقاومت فعال وغیر فعال قطع کننده
– مقا ومت فعال وغیرفعال کانتکت ها Xpacn , RPaCn
RTP = 0.026 m XTP= 0.012 m 
RTT = 0.4 m XTT = 0.7 m
RЩ =2.12 m XЩ = 3 m
RPyб= 0.2 m XPyб= 0.7 m
ROЬT=1.3 m XoЬт= 0.9 m
RPaCn= 0.3 m Xpacn=0.4 m
اولا برای محاسبه جریان شارتی شیمای تعویضی راقرارذیل ترتیب میدهیم :

محاسبه اربرای مصرف کننده دورونزدیک دریکی ازلین ها(سرکت) انجام میدهیم (لین L1 د رп -1 ):
Rkub=Ro . L Xkub=Xo . L
R1=RTP+RTT+ ROЬT+ RPyб+ RЩ=0.026+0.4+1.3+0.2+2.12=4.04 m
X1=XTP+XTT+ XoЬт+ XPyб+ XЩ=0.012+0.7+0.9+0.7+3 =5.312 m
مقا ومت مجموعی مسا وی است به:
m =0.00667 
جریا ن شارتی درنقطه k1 مسا ویست به:

iyg=
جریا ن شارتی برای نزدیکترین نقطه (مصرف کننده)k2 :
Rkub=0.034  =34.3 m Xkub=0.0136  =13.6 m
R2= R1+ RPaCn +Rkub =4.04+0.3+34.3=38.64 m
X2= X1+ Xpacn+ Xkub=5.312+0.4+13.6=19.312 m
m
جریا ن شارتی درنقطهk2 مسا ویست به:

جریا ن شارتی درنقطهk3 :
Rkub=0.409  =409 m Xkub=0.0357  =35.7 m
R3= R2+ RPaCn +Rkub =4.04+0.3+409=413.34 m=0.41334 
X3= X2+ Xpacn+Xkub=5.312+0.4+35.7=41.412m =0.041
=0.4154 

-7.6انتخاب شین برای شبکه:0.4 Kv

Spــ طاقت کلی п-1 میباشد .

شین ازکتاب رهنما به اساس شرط ذیل انتخاب میگردد:

F=250 mm2 h=5 mm ، b=50 mm , 5×50 mm
Igoп=665 A => 665 >657,14 A
امتحان شین در استواری دینامیکی :
اعظمی ترین وایه بین سیلتر ها :
LMax=
=KBP× iyg2/a×10-7=
شین استواری دینامیکی دارد اگر شرایط ذیل صدق کند .
<бgoп бgoп =40N/mm2
8,006<40 N/mm2

شماره اپارت
کمیات محاسبوی
شرایط انتخاب
کمیات پاسپورتی تیپ
1 2 3 4 5 6
1 سویچ اتومات 0.4 Kv
657,14 A
8,814 KA
5,346 KA UHOM≥UceTИ
IHOM≥IHP.Max
igun≥iyg
IoTk≥IKЗ 0.4 Kv
1000; A
42 KA
20 KA ABM-10-И
2 جداکننده 0.4 Kv
8,814 A
5,346 KA
1.776 KA2.sec UHOM≥UceTИ
IHOM≥IHP.Max
igun≥iyg
I2T.tT≥BK 0.4 Kv
1600 A
30 KA
90 KA2cek PB-400-1600
3 ترانسفارمرجریان 0.4 Kv
8,814 A
1.776 KA2.sec UHOM≥UceTИ
IHOM≥IHP.Max
ITep ≥BK 0.4 Kv
1000 A
50 kA Tпoн-0.4
4 شین SЭK=233,97mm2
IH,Max=657,14 A
Бmax=8.006N/m2
S≥SЭk
Igoп≥IHP
Бgoп≥БMax
250 mm2
665A
40N/mm2 At-300

فصل هقتم
تامین برق داخلی تعمیرمسکونی

.1.7 عمومیات.
تامین برق تعمیرمسکونی یا منازل رهایشی بصورت عموم بدو بخش عمده واساسی تقسیم میگردد:
ــــ تنویر ، ـــ بارهای نیرویی داخل منزل . بخش تنویر عبارت از تعین نورم شدت روشنایی برای اطاق های مختلف میباشد.
قبل ازمحاسبه بارهای تنویری تعمیرمسکونی تذکر نکات چند پیرامون مبحث تنویر ضروری پنداشته می شود.
درعصر حاضر دستگاهای تنویر مصنوعی ( برقی) نسبت به سایر ساختمانهای انجنیری زیادتر مورد استفاده ساختمان وبهره برداری آن مصارف هنگفت مادی ، کار انسانی ومقدار زیاد انرژی برقی را میطلبد .
این مصارف نه تنها موثریت خودرا به اثبات رسانیده بلکه به اسرع وقت بازخرید گردیده ،تنویر مصنوعی شرایط نورمال زنده گی و کار در شرایط عدم موجودیت نورطبعی و ناکافی بودن آن مهیا میسازد . بر علاوه خصوصیت کار دستگاه های تنویری در اکثر موارد مصونیت کار و افزایش تولید را ارایه میکند.
معمولادستگاه های تنویر برقی عمارات بزرگ رهایشی وکامپلکسی موسسات صنعتی مغلق بوده که از ساختمانهای تقسیماتی شبکه مگستر الی ، گروپی ، الکتریکی ،وسایل مختلف اندازه گیری ، منابع نوری، . آرماتور، برای نصب منابع نوری وغیره آلات و ترتیبات استحتکامی تشکیل گردیده است.شیماهای تنویربرقی ، طرز اجرای اتصالات برقی، ساختار چراغ ها (سیت ) و منابع نوری از ویژه گی های ساختمانی دستگاه های تنویر برقی بوده که برای هدایت آنها از ساختمان های پیچیده اتوماتیکی استفاده مینمایند .

. 7.2انواع تنویر
نظر به وظایف، دستگاه های تنویربرقی را میتوان به انواع ذیل تفکیک کرد .
ـــ تنویر عمومی : عبارت از تنویر کلی وقسمت ا ز اطاق و یا شعبه میباشد ؛
ـــ تنویر محلی (موضعی) : عبارت از تنویر محل کار یک شی و یا بک سطح معین میباشد ؛
بطور مثال : تنویر پرزه جات تحت کار و یا افزار کار در ماشین های خرادی .
ـــ تنویر ترکیبی : استفاده از تنویر عمومی وتنویر موضعی را بنام تنویر ترکیبی یاد میکند ؛
ـــ تنویر کاری : عبارت از تنویر است که زمینه نور مال فعالیت تولیدی و مواد کمکی موسسات را مهیا میسازد ؛
ـــ تنویر عارضوی : عبارت از تنویر است که از اثر اختلال موقتی تنویر کاری بوجود آمده ادامه کار و یا تخلیه پرسونل از محل کار مهیا میسازد .از تنویر عارضوی شعبات تولیدی ، دهلیزها ، زمینه ها و محلات عبور و مرور زیر زمینی استفاده میگردد .

.3.7 محاسبه شدت روشنایی .
هدف اصلی محاسبه شدت روشنایی را دریافت تعداد وطاقت چراغها (گروپ) برای مقدار ضروری شدت روشنایی تشکیل میدهد. درصورتیکه تنویر توسط گروپ های عادی ، نکالی ، دسیچارچ گازی (نیونی ) صورت گیرد، تعداد چراغ ها رامعمولا قبل ازمحاسبه تعین نموده وموضوع تعین طاقت گروپ ها ازجمله مسایلی است که باید حل گردد.اما درتعمیرات رهایشی شدت روشنایی به حیث ارقام اولیه برای اطاق های مختلف داده شده ونظربه آن ابتدا بادر نظرداشت مساحت اطاق وارتفاع ، طاقت مخصوصه دریافت گردیده ومطابق ان تعدتد گروپ ها دریافت میشود .
محاسبه تنویر توسط طرق ذیل صورت میگیرد :
ـــ محاسبه به اساس سیلان نوری ( طریقه ضریب استفاده دستگاهای تنویری وطریقه طاقت مخصوصه )؛
ـــ طریقه نقطوی ؛
ـــ طریقه ترکیبی ؛
طوریکه قبلا متذکر شدیم درمحاسبه تنویر تعمیرمسکونی یاتعمیرمنازل رهایشی عموما از طریقه طاقت مخصوصه استفاده می گردد.
طریقه طاقت مخصوصه برای محاسبات تقریبی بکاربرده میشود . برعلاوه ازاین میتود برای امتحان محاسبات به منظور جلوگیری از اشتباهات زیاد استفاده به عمل می آید.انتخاب محل نصب شیت ها ( چراغها) تنویر عمومی ازجمله مسایل عمده واساسی بوده که تاثیر معین را بالای کیفیت تنویر ، بهره برداری مناسب واقتصادی بودن تنویر داشته ودراثنای طرح وساختمان دستگاهای تنویر برقی حل میگردد.
دراشکال ذیل طرق جابجا نمودن چراغها دراطاق نشان داده شده است .

.5.7محاسبه تنویرتعمیرمسکونی.
تامین برق شبکه های برق تعمیرمسکونی، منازل رهایشی و تجارتی بصورت عموم به دو بخش تقسیم میگردد .
.1تنویر
.2تسخین
مسایل که شامل بخش تنویر میگردد در اول تامین نورم های روشنائی برای اطاقهای مختلف و هم چنان ساحات تجارتی میباشد .
شدت نور وابسته به ارتفاع مساحت نوعیت چراغ و غیره میباشد . هم چنان چراغها از نقطه نظر نوعیت خود بصورت عموم به دو دسته عادی ( نکال ) و نیون ( دسچارچ گازی ) تقسیم میگردند . که شدت نور نیز نظربه چراغها متفاو ت میباشند باید گفت که اکثر چراغها ونیون در ساحات تجارتی و تعمیرات اداری و دولتی و از چراغهای عادی در منازل رهایشی استفاده میگردد .
گرچه استفاده از چراغهای عادی از نقطه نظر غیر اقتصادی میباشد . اما از ینکه درتعمیرمسکونی وقتافوقتا روشن و خاموش میگردند بنا باعث تخریب دسچارچ کننده میگردد . لذا استفاده از آن در تعمیرمسکونی زیاد معمول است .
نظربه پلان مهندسی تعمیر رهایشی فوق الذکر دارای سه منزله میباشد . از پلان استفاده نموده مساحت و ارتفاع هر اطاق را معلوم نموده نظر به اطاق شدت روشنائی نورم تعین شده را از کتاب رهنما تعین نموده و محاسبات را مطابق به میتود ضرایب استفاده انجام میدهیم .
فورمول میتود ضرایب استفاده عبارت است از :
7.8
S – مساحت سطح روشن شونده .
ــ ضریب مفیدیت که ازازجدول نظربه اندکس محل اخذ میگردد؛
Z ــ ضریب اصغری روشنایی Z=1.1-1.15 ؛
K ــ ضریب احتیاطی K=1.1-1.5
ــ سیلان نوری گروپ ؛
(9,7) ,Lumin
اندکس محل را توسط افاده ذیل دریافت میداریم :
7.10
ارتفاع محاسبوی مساویست به :

دراینجا : به ترتیب ارتفاع کلی اطاق . ارتفاع از سقف الی چراغ ارتفاع از کف الی سطح کاری که اکثرا مطابق به اندکس محل ضریب مفیدیت را از کتاب راهنمااخذ مینمایم .
محاسبه برای اطاق خواب نمبر 1:
شدت روشنائی مساویست به : En= 100 lux از کتاب رهنما اخذ میشود.
ارتفاع اطاق H =3m hp=0m hc= 0.35m

اولا چراغ رابرای محل انتخاب نموده که درین صورت چراغ دارای پنچ گروپ میباشد .
تعداد چراغ ها نوسط فومول ذیل بذست می آید:
سیلان نوری را نظر به طاقت گروپ از جدول گروپ های عادی انتخاب مینمایم:

محاسبات مشابه برای تمام قسمت ها ( تشنابها،اشپزخانه ، دهلیزها ، حمام و غیره) انجام شده وبرای تمامی منزل محاسبات را انجام می دهیم و درج جداول ذیل میباشد.و باید یاد اور شد که پلان هر سه منزل یک قسم یعنی تیپیک میباشد و محاسبات برای هر سه منزل مشابه است بنا” در اینجا محاسبه یک منزل یا طبقه مورد محاسبه قرار گرفته است و از محاسبات دوباره صرف و نظر شده است و محاسبه یک طبقه درج جدول ذیل گردیده است.

.6.7 دریافت بارنیروئی تعمیرمسکونی :
ازجمله بار های نیروئی تعمیرمسکونی ،منازل رهایشی و تجارتی . ساکت ها از اهمیت خاص برخوردار بوده که پارامتر ها ی مربوط آنرا ذیلا متذکر میشویم .
برای تعمیرات در هر 36m2 مساحت مصرف بارنیرئی 1kW در نظر گرفته میشود . ساکت های عادی دارای طاقت 250W و ساکت های مصرف کننده های دیگر مانندجاروبرقی ، بایلربرقی ، ایرکندیشن و غیره دارای طاقت مختلف میباشند .
فاصله های ساکت های از سطح اطاقM (0.35-0.45) در نظر گرفته میشود . و فاصله ساکت ها از دروازه وردی به اندازه 0.5M دور تر باشند .
مقطع سیم برای ساکت های عادی (cu)M-2.5mm2و برای مصرف کننده با طاقت بیشتر 4mm2 در نظر گرفته میشود .
برای هر ساکت سه لین در نظر گرفته میشود ( فاز.. صفری .. و آرت ) .
آرت نمودن ساکت ها باعث اطمیناینت آنها میگردد . باید توجه کرد که در هنگام منتاژ ساکت های عادی درتعمیرمسکونی و منازل رهایشی 25A و16 در نظر گرفته میشوند .
باید متذکر شد که تمام مصرف کننده های نیروی و تنویری از یک پنل بورد ر که در جای مناسب نصب میگردد تغذیه میشوند .
تامین برق شبکه های منازل رهایشی بلند منرل بلند از ( 15 منزل ) و تاسیسات عام المنفعه دارای محاسبات طولانی و طرحریزی وسیع میباشد .
محاسبات تنویرو تسخین را نظر به طریقه صریب استفاده و مطابق به پلان مهندسی هر اطاق انجام داده و فواصل تعداد وطاقت چراغها برای تمام محلات فرق میکند .
برای قطع و وصل چراغها از چراغهای یک پله و دوپله استفاده شده است .
ارتفاع سویچ از کف اطاق 1.4-1.5.m بوده و فاصله آن از دروازه ورودی 0.5mمیباشد . در هر اطاق یک جین بکس در نظر گرفته میشود که از سقف اطاق 0.4m پاینتر جایجا میگردند . قابل یاد آوری است که در بخش بار های نیروئی مهمترین بارنیروی عبارت ازلفت میباشد که در پلان موجود لفت ضرورت نمیباشد .
بارتنویری را ذیلا محاسبه میداریم :
ـــ شدت روشنایی را نظربه نورم برای اطاق های جداگانه ازمآخذ دریافت مینمایم ؛
ـــ مساحت هراطاق را ازروی پلان حساب میکنیم ؛
ـــ طاقت محاسبوی را بااستفاده از طریقه طاقت مخصوصه دریافت میداریم .
Pp=Pyg .F 7.2
درانجا:
Pyg ــ طاقت مخصوصه بهW/m2 ؛
F ــ مساحت به m2 ؛
ــ بادرنظرداشت طاقت محاسبوی تعداد شیت هارا دراطاق ازرابطه ذیل دریافت میداریم :
N=Pp/n.PH 7.3
درانجا :
N ــ تعداد شیت (چراغ ها)دراطاق ؛
PHــ طاقت نومنال یک گروپ ؛
n ــتعداد گروپ دریک شیت .
محاسبه سرکت های سیستم تنویری :
انتخاب مقطع : برای بارتنویری با طاقت 1.5kWمقطع 1.5mm2 را در نظر میگیریم . وانتخاب فیوز به اساس جریان که نسبت طاقت فعال به ولتاژ است انتخاب میگردد .
-1بارمحاسبوی سرکت های تنویر .
بار محاسبوی سرکت های تنویر از رابطه ذیل در یافت میگردد
درانیجا:
– Pciبار محاسبوی سرکت نمبر i
n – تعداد گروپهای در یک بست .
– PHOM طاقت یک گروپ .
– miتعداد سیت ها در اطاق نمبر
کمیات فوق از جدول 1.7 برای تهکوی و منزل اول اخذ میگردد .
تعین بار محاسبوی سرکت های تنویری ونیرویی برای منزل اول :
بار محاسبوی سرکت های نیروئی از رابطه ذیل در یافت میگردد :
Pci=PHOM x n
در اینجا:
PHOM طاقت ساکت .
– n تعداد ساکت در یک سرکت .
Pc1 =6×250 = 1500 W
Pc2= 6×250 =1500 W
Pc3= 1x 3000= 3000 W
Pc4=1x 3000 = 3000 W
Pc5= (5x 100) + (5×75)+(1×75)+(1×75)= 1025W
Pc6=(5×100)+(5×100)=1000W
Pc7=(6×100)+(9×100)=1500W
دریافت جریانهای محاسبوی و انتخاب فیوز قرار ذیل میباشد :
IC1=
F=10A
IC2=
IC3= IC4=
IC5=
IC6=
IC7=
دریافت بار مجموعی یک اپارتمان :
P∑1 = Pc1 + Pc2 + Pc3 + Pc4 + Pc5 + Pc6 + Pc7
P∑1 =1500+1500+3000+3000+1025+1000+1500=12525W
I∑1 =
دریافت بار مجموعی یک منزل یا طبقه :چون تمامی اپارتمان ها تیپیک است پس داریم که:
P∑2 =4x P∑1 xKm= 4x12525x0,8= 40080 W
I∑2 =
چون منازل یا طبقات تعمیر مذکور تیپیک است پس بار محاسبوی سرکت های تنویری ونیرویی منازل دوم و سوم همانند منزل یا طبقه اول بوده پس در این صورت بار مجموعی تمام بلاک قرار ذیل در یافت میگردد:
P∑3 = P∑2 x 3 = 40080 x 3 =120240 W
I∑3 =

فصل هشتم
تخنیک بیخطری برق

.8.1شرایط جراحات وارده به انسان ها ناشی از جریان برق
بهره برداری تمام انواع دستگاه های برقی دارای خطرات معین میباشند .این خطرات ضرورت به مراعات جدی مطالبات قواعد تخنیک بی خطری وتخصصی مربوط به پرسونل داشته که خدمات دستگاه های برقی را به عهده دارد .
خطرات جریان برق درحالت تماس به قسمت های هادی جریان دستگاه های برقی ویابه قسمت های فلزی غیرهادی تجهیزات برقی که باخراب شدن عایق هاتحت ولتاژقرارمیگرند ممکن است دستگاهای برقی میتواند خطرات حریق (درموقع شارتی)اضافه باری لین ها(هادیها)،کیبل ها وگرنده های برقی ،جرقه وازدیادحرارت اتصال کانتکت هاراایجادمینماید.
بدن انسان دارای مقاومت برقی معین بوده که درحدودوسیع تغیرمیکند.(از500الی 10اوم)ومربوط به عوامل مختلف مانند:حالت مزاجی،ضخامت وحالت قشرپوست بدن ورطوبت ان ،شرایط محیط ماحول،دوام عبورجریان وبعضی عوامل دیگرمیباشد.درمناسبات تخنیک بی خطرمقاومت بدن انسان معمولا مساوی به Ω1000قبول میشود.
انواع ذیل تاثیرات جریان برق بالای ارگانیزم انسان هاقرارذیل تفکیک میگردد.
تاثیرات حرارتی (سوختگی)،مخانیکی (قطع پوست) الکترولیزخون وتاثیرات بیولوژیکی (صدمات سیستم عصبی)،مخصوص جریان برق ازطریق قلب انسان باعث فلج شدن عضلات قلب میشود صدمات برقی تابع قمت جریان برق ودوام عبوران میباشد فرضا دراکثرحالات جریان0.1A سبب مرگ انسان میشودضمنا عبورجریان به مدت 3ثانیه ازطریق دست به دست یاازطریق دست به پا میتواند قلب رافلج نماید.

چنانچه جریان متناوب برای انسان خطرناک است . جریان ثابت نیز خطرناک میباشد. لیکن خطرزیاد را جریان متناوب فریکونسی صنعتی (50 Hz) رادارا میباشد باازدیاد فریکونسی جریان متناوب خطرصدمات برق کاهش مییابد بادرنظرداشت تآثیرجریان برق بالای بدن انسان ها درقواعد ساختمانی دستگاه های برق ، اماکن امارات (تعمیرات) که دران تجهزات برقی جابجامیشود وجوددارد قرارذیل صنف بندی میکنند:
.1اعمارات یعنی تعمیرات بدون خطرزیادکه کف اطاق انها غیرهادی جریان ، خشک ، سرد، بدون ساختمان فلزی میباشد. بطورمثال تعمیرات رهایشی ، اداری وغیره تعمیرات عام المنفعه که کف اطاق های چوبی وغیره میباشد.
.2اماکن باخطر زیاد که عبارت از تعمیرات مرطوب (بارطوبت نسبتی بالاتراز75%) گرم (بادرجه حرارت بالاتراز30C0) باکف هادی جریان (آهن کانکرتی ،فلزی ،خاکی) تعمیرات که همزمان خطرتماس باساختمان های فلزی اعمارات ، لوله های آب رسانی ،دستگاه ها وبدنه های فلزی دستگاه های برقی را داراست .
.3محلات مخصوص خطرناک که عبارت است ازمحلات محروقاتی مرطوب بوده کف اطاق ها ، دیوارها وسقف انها رطوبت (حمام ،دبی خانه وغیره ) داشته ورطوبت نسبی هوانزدیک به 100%میباشد همچنان اماکن بامحیط فعال کیمیاوی که بالای عایق ها تآثیر میکند منفی گذاشته نیز مربوط به این گروپ میباشد. تماس انسان به قسمت های هادی جریان درحالات امکان دارد دوقطبی نعی وقتیکه انسان به دوهادی عایق ناشده شیکه برقی تماس نماید ویک قطبی یعنی زمانیکه انسان به هادی عایق ناشده تماس گیرد. ازهمه خطرناک ترتماس دوقطبی اگردست انسان به هادی های مختلف تماس نماید  ضمناً جریان که ازطریق جسم انسان عبورمیکند درشبکه های سه فازه چهارلینه میتواند قیمت ذیل را حاصل نماید .

درموقع تماس یک قطبی انسان به یک از هادی عایق ناشده ، دوره برقی یا به قسمت های فلزی غیرهادی تجهزات برقی که درنتجه عارضه ای عایق ها تحت ولتاژقرارگرفته تماس پیدامیکند دراین حالت جریان که ازطریق انسان وجود انسان عبورمیکند نه تنها تابع ولتاژواقع شده میباشد بلکه تابع رژیم نترال منبع تغذیوی ، مقاومت فعال عایق ها وظرفیب لین ها نسبت به زمین میباشد .
دسگاه های برقی را میتواند توسط اتصال ثابت نیترال به زمین یا بوسیله نیترال عایق شده به زمین جنراورها یا ترانسفارمرها اجراکرد، اتصال ثابت نیترال بزمین قبارت ازاتصال نیترال جنراتور، ترانسفامر باساختمان زمین کننده که مستقیماً ازصریق مقاومت کوچک وصل شده است . نیترال عایق شده جنراتور ویاترانسفارمر عبارت از اتصال ووصل شدن به ساختمان های زمین کننده یا وصل کردن آن از طریف مقاومت با کمیت بزرگ میباشد مطابق به ЭПУدرکشورها ، دستگاه های برقی وشبهک های برقی وشبکه برقی با ولتاژالی 1000 Vجریان متناوب مانند اتصال ثابت نیترال به زمین وهمچنان با نیترال عایق شده از زمین تولید میشوند درشبکه های چهارلینه جریان متناوب اتصال ثابت نیترال حتمی میباشد.
– شکبه های باولتاژ110 ,220 ,500کیلوولت به شکل ثابت نیترال به زمین اجرا میگردند . وشبکه های باولتاژ 6,10 ,35کیلوولت به شکل نیترال عایق شده به زمین اجرامیگردد.
درشبکه باولتاژ35 KVبه منظورجبران جریان های ظرفیتی درحالت شارتی یک فازه به زمین اکثراً اززمین کردن نیترال ازطریق گوتک با مقاومت اندوکتانسی استفاده میگردد . د رحالت تماس یک قطبی به لین فازی درشبکه های سه فازه چهارلینه 380/220 V درگوتک دومی ترانسفارمر کاهشی با اتصال ثابت نیترال به زمین مورد مطالعه قرارمیدهیم . طوریکه ازشکل8.2معلوم میشود ،جریان ازطریق بدن انسان کفش های آن ، تهداتی که بالای آن قراردارد. وازطریق ساختمان زمین کننده نیترال ترانسفارمرعبورمیکند.

– مقاومت کفش انسان وتهداب که درآن آیستاده است به اوم ؛ – مقاومت ساختمان زمین کننده نیترال.
دررابطه (8.3) ازمقاومت لین های فازی وازمقاومت زمین ازسبب کم بودن قیمت آن صرفنظرشده است.

درصورت ولتاژ220Vو جریان Iبه 0.2 Aخواهد رسید، که برای حیات انسان خطناک شمرده میشود . باوجود این جریان شارتی یک فاز بزمین یا عارظه عایق های یکی از فاز ها درشبکه با اتصال ثابت نیترال بزمین ومقاومت کمتر زمین کننده های نیترال، جریان شارتی بطور کافی بزرگ بوجود آمده وقسمت عارضه دارشبکه باید بطور سریع توسط اپارات های دفاعی قطع گدد . بنابراین احتمال تماس انسان در این لحظه به بدنه عارضه در گیرنده برقی خیلی کم بوده ف که این خود یکی از برتری های مهم شبکه های با اتصال ثابت نیترال بزمین میباشد.
برعلاوه درموقع شارتی یکی از لین های شبکه 380/220 Vبزمین ، پوتنسیل لین سالم (با محاسبات درست زمین کننده کاری نیترال) 250 Vاضافه نه شده وامکانات اتصال گیرنده های برقی تنویری ونیروئی به چنین شبکه ها را تمین مینماید . درفوق بقضی برتری های دیگر که باعث حتمی بودن استعمال شبکه های برق چهارلینه جریان متناوب با اتصال ثابت نیترال بزمین میشود درЭПУمعین گردیده است.
درشبکه های سه فازه با نیترال عایق شده ، جریان درموقع تماس انسان به لین فازی (شکل8.3) طبق فورمول ذیل تعین میشود:

-مقاومت عایق یک فاز نسبت بزمین به اوم (یا قیمت یکسان برای تمام سه فاز)
ازرابطه 8.5 معلوم میشود که برای شبکه های سالم باولتاژالی 1000 Vباسطح عالی عایق جریان قابل ملاحظه نخواهد بود ،وشبکه بانترال عایق شده کمتر خطرناک تر درهنگام تماس یک قطبی به شبک با اتصال ثابت نیترال به زمین میباشد بنابراینЭУПاستعمال شبکه های برقی به ساختمان های بانیترال عایق شده را ازجمله دستگاه های باخطرات بشتر (معدن ذغال سنگ وغیره) پیشنهاد مینماید.
باوجود این درچنین شبکه ها عارضه عایق ها وشارتی به زمین یکی از فاز ها میتواند زمانی زیادبروزنکند وتماس بافاز سالم باعث آن میگردد که انسان تحت ولتاژکامل لینی قرارگیرد .
بنابراینЭУПمطالبات داردکه درشبکه های برقی بانیترال عایق شده اززمین باید ساختمان های مخصوص برای کنترول حالت عایق ، سگنالیزیشن سریع برای عارضه عایق ها یا قطع قسمت که درآن شارتی به زمین رخ داده است استعمال میگردد. درخاتمه خاطرنشان میسازیم که درشبکه های شدیداً انشعاباتی وطویل الشکل بطورکافی سطح عالی مقاومت عایق ها را تعین کرد وبرعلاوه تآثیر ضرفیت هادی ها نسبت به زمین نیز اشکارمیگردد.
که خطرات تماس یک قطبی را افزایش میدهد واستعمال سیسم بانیترال عایق شده را محدود میسازد.

8.2 : تدابیر عمومی بیخطری (ایمنی):
برای برطرف کردن صدمات جریان برق باید قبل از همه امکانات تماس تصادفی با قسمت های هادی جریان از بین برده شود برای این منظور موانع مربوط را ایجاد نموده یاقسمت های هادی جریان را در ارتفاع که دسترسی به آن بدون وسائیل مخصوص امکان پذیرنمیباشد قرار داده میشود .
شیت های تقسیماتی ، پنیل بوردها ، مراکزتقسیماتی را درجای مخصوص یادرالماری های دارای قسمت های هادی جریان درقسمت های پیش رو نباشد جابجا میکنند. گیرا های موتورهای برقی ودیگر گیرنده های برقی وهمچنان اپارات های چالانی باید توسط روپوش (محفظه) بسته میشود وقابلیت دسترسی برای تماس رانداشته باشد .
ترمیم موتورهای برقی واپارات های چالانی درزمان کارآنها مجاز نمیباشد ترمیم هادی های جریان برق بدون قطع کامل سویچ ها درشیت های گروپی وغیره نباید اجراشود.
دستگاه های بیرونی وشبکه های برقی هوائی باید درارتفاع لازمی قرارداده شود وفاصله تقریبی ازاعمارات وساختمان های مختلف که تماس به هادی را ناممکن میسازد تآمین گردد این فاصله ها مربوط به ولتاژشبکه درЭУПونورم های ساختمان نشان داده میشود توسط قواعدتخنیک بیخطرمطالبات بیخطری تعین گردیده ، که باید توسط پرسونل خدماتی دستگاه های برقی درپروسه های بهره برداری دستگاه های برقی مراعات گردد برای دفاع پرسونل خدماتی از صدمات برق وتاثیر قوس برقی ، ازوسایل وآلات مخصوص دفاعی مختلف استفاده بعمل میاید این وسایل وآلات عبارت انداز: وسایل بادسته های عایق شده ، دست کش های عایق ، موزه ها وبوت ها ،فرش های رابری ، عینک های دفاعی زینه های مخصوص وسبک ، زمین کننده های سیار ودستگاه های محافظ وهچنمین نشان دهنده سیار سگنال ولتاژ وجریان درموقع کار بالای دستگاه ها الی ولتاژ1000 Vبرداشتن مکمل ولتاژ حتمی است . تمام قسمت ها ی قطع شده هادی جریان دیگر تجهزات هم جوار بطورثابت دارای حصار (محفظه) بسته باشد یابه فاصله یابه ارتفاع موقعیت داشده باشد ودرموقع تماس تصادفی با انها امکان کار وجودندارد. عین کار دردستگاه های که تحت ولتاژ قرار دارد درصورت که از الات دفاعی ووسایل مخصوص استفاده گردد قواعد اجازه انرا میدهد دراین حالت باید دونفر ترمیم کاربرق یکجا کارنماید سرترمیم کار باید دارای تخصیص کار درتخنیک بی خطر بسویه گروپ چهار وترمیم کاردیگرباید دارای تخصیص کمتر ازگروپ سه نداشته باشد .
طوریکه قبلاً تذکررفت قیمت مهم را سطح عایق دارد باید اجرای بیرونی انحراف مطالبات ЭУПراراجع به ساختمان دستگاه های برقی درارتباط به کتگوری های محلات تآمین گردد درموقع هدایت از راه دور دردستگاه های برقی باید از سگنالیزشن نوری یاصدادار استفاده گردد که جلوگیری ازچالانی کار میخانیزم ها ودربعضی حالات (ПТوПPوغیره) احاطه ساختمانی های برای ناممکن کردن تماس به قسمت های هادی جریان که تحت ولتاژ قرار میگرد تآمین گردد معاینات پیش گیری واندازه گیری که حالات تجهزات برقی را درزمان تنظیم قواعد بهره برداری تخنیکی معین میسازد باید بطور جدی مراعات گردد برای جلوگیری انسان ها ازخطرات تمام انواع تجهزات برقی ، بطو ر وسیع از اشکال مختلف اطلاعات از جمله رساله های ابتدأی لوحه ها ، لکچرها ، صحبت ها معاینات پرکتیک ها درارگان های تآمین انرژی برق استفاده میگردد یک سلسله تدابیر عمومی بیخطری برای دفاع انسانها ازصدمات جریان برق درشبکه ها ودسگاه های برقی باید حد اقل یکی از دابیر ذیل استعمال گردد:
زمین کننده ها ی دفاع ، نقاط صفری سیستم های برقی را باهم وصل کردن ، قطع ولتاژ کوچک دفاعی (الی 42V) ترانسفارمرهای جداکننده محوطه عایق شده ، اهمیت مهم تساوی پوتنسیل ها درحدود دستگاه ها یاقستهای انرا دارامیباشد دربعضی حالات بیرونی تساوی پوتنسیل ها تآمین بی خطری ممکن است این تدابیر دفاعی یکجا بازمین کننده های دفاعی وصل کردن نقاط صفری وغیره تدابیر دفاعی استعمال میشود.
8.3 : تدابیربی خطری دستگاه های برقی مؤسسات شهری مقتضیات اساسی:
.1مطالبات قواعد مربوط دستگاهای برقی موسسات شهری ، کانالیزاسیون (آبزسانی ) ، هوتلها ، حمام ها وهمثال آنها وهچنان مصرف کنندهای غیرتولیدی وموسسات شهری ومنازل رهائشی ( آلات برقی بصورت عموم درمنازل رهایشی عبارت اند ازمنقل های برقی ) را دربرمیگرد.
.2خدمات وترمیم دسگاهای برقی وموسسات شهری ومنازل رهایشی به استثنائی موسسات که به مشابه به موسسات صنعتی اند ( نظربه سیستم محاسبه ) باید مطابق این قواعد توسط پرسونل تخنیکی اجراگردد.
.3مطالباط مربوط به قواعد( تشریحات ) تولید ی فابریکه وهمچنان شرایط بهره برداری محیطی به پرسونل مؤظف توضح گردد.
.4آزمایش مقدماتی وترمیم پلانی آلات برقی باید بصورت متداوم (بعد معیارمعین ) طبق هدایات قواعد دستگاهای تخنیکی اجراگردد.
.5تمام دستگاهای برقی بعد از بازسازی باید طبق ПУЭ و СИHП (قواعد ونورم های ساختمانی صورت کیرد ) .

8.4 . تدابربی خطری منقل ها ( اجاقها ) برقی درمنازل مسکونی :
منقلها ی برقی ثابت وقابل انتقال درمنازل باید ازنل های آبرسانی مرکزگرمی به اندازه 1 مترفاصله داشته باشد، درصورت عدم امکانات باید ازپوشهای مخصوص استفاده شود . علاوه برآن منقل خورد وبزرگ که دارای پوش فلزی باشد باید توسط لین مخصوص که مقطع آن با مقطع لین های فازی تغذیوی مساوی باشد به زمین ارت گردد. براارت نمودن پوش فلزی منقل ها با استفاده ازنل های آبرسانی ومرکزگرمی بکلی ممنوع است . هرخانه باید دارائی سوچ اتومات باشد ومطابق به مصرف همان خانه انتخا ب گردد وهم ازاتومات یا فیوز داخل جین بکس فرق داشته با شد یعنی جریان عمل آن کمتر از جریان عمل فیوز داخل جین بکس باشد .
پرسونل الکتروتخنیکی که موظف خدمات تخنیکی منقل های برقی اند بایر نکات ذیل را مراعات نمایند:
استفاده کنندگان اجاق برقی به مسائل تخنیکی بی خطری آشنا ساخته شوند طبق گراف درطول ششماه یک مرتبه ترمیم جاری عملی گردد. درصورت ترمیمات جاری واحتیاطی پلان درست بوده پرزجات منقل ونیزپرزجات تبدلشده اطمنانیت اززمین کردن پوش آنها امتحان گردیده ومقاومت عایق در حالت سردی آن باید کمترازیک میگاه اوم نباشد.

8.5 – آلات برقی تعمیرمسکونی:
آلات که درمنازل رایشی مورد استفاده قرارمیگیرند عبارت اند از:
– صندوف تقسیمات ولتاژ در قسمت دخولی منزل .
– شیت ها وگروپ های تنویری اطاف ها ، دهلیزها ، ذینه ها وغیره .
– آلات تنویری ونیروئی پمپ ها وبخارخانه ها ، ترمیم کاه ها و گراژهای مخصوص منازل .
– آلات برقی لفت ها .
بهره برداری وترمیمات جاری آلات ، توسط پرسونل اکلتروتخنیکی طبق قواعد تخنیک بی خطری صورت میگرد.
دربهره برداری آلات تنویری داخل وخارج منازل باید ازتحهیزات که استفاده میشود که جوابگوی مطالبات محیط زیست باشد.
ازسیت ها و گروپ های تنوری عمومی باید بصورت متداوم مرافبت نموده ودرطول یکسال دومرتبه پاک کاری صورت کیرد. علاوه ازآزمایش وقایوی شبکه های نیروئی وتنویری منازل رهایشی باید اندازه گیری جریان فازها ، انخاب درست فیوزها ف امتحان کمیت ولتاژدرنقاط مختلف شبکه یک مرتبه درطول یکسال توسط پرسونل مؤظف صورت گیرد.

ماخذ

1. ПраЬЦЛа усмройсмь Элекмроусманоьк/Мцнэнерго.
– М: энергамащзуам.1985.

2. электромехнйческйй cnравочник , тощз, кнuга 1 .нроuзводство, нередача и раснределение . электромехнйческйй энергш/под овщ. Ред. Профессоров мэи тераймов в.т,п.т,ысуков Л.А.и др. – м.:энергоuзgam, 1982.

3.Koзлов ВА. Тороgckue pacnpege. Шmelыные элекmpuческue cemu.л.:энергоuзgаm,1982.

4.Koзлов В.А и gp . cnpaboчник по npoekmupobaншю элекmpoснвженua гороgob. –.л.:
энергоаmaмuзgam, 1986.

5. Baлчков К.К , Козлов в в. Эксnлуаmaцuя сооруженuй гороgckoй элекmpuческойсеmu –л .:энергия ,1979 .

6. пульчин u,k , нудлер .u . элекmpuческue cemu жuлых и общественных зданий –м  энергоаmaмuзgam .1983.

7. чукаев D.C. элекmpuфикция городского хозяйства . –м высш.школа .1974.

8.Кнорринг .м . осветительные установки .- л энергоuздак .1981.

9.Охрана труда в Элекмроусманоьках /nog peg .Kнязевска Б.А .- м  энергоаmaмuзgam.1983.

10. Посоue k kypcoваиу и диплоинаму проектурованшо для Элекмроэнергетическux cneцuaлнсстей /под ред . Блок В.М. –М Высш.школа .1981 .