تأمین برق قسمت  الف افشار شهر کابل

شرح مختصر

درین کارموضوعات مربوط به تامین برق پروژه رهایشی قسمت الف افشارکابل طرح وبررسی گردیده است. مصرف کننده های مختلف درین پروژه که عبارت انداز: بلاکهای رهایشی،مکاتب،کودکستان،مساجدشریف،فاتحه خانه،ستدیوم، ،سرکهای عمومی ،پیاده روها،مغازه هاوغیره میباشد. درطرحریزی پروژه رهــــایشی قسمت الف افشارکابل مسایل ذیل موردبررسی قرارمیگرد:
-ــ جمع آوری یک سلسله معلومات مورد نیازپروژه واجرای محاسبات ابتدائی جهت پیشبردکارهای بعدی. تقسیم سیستم تامین برق پروژه بدوقسمت عمده (سیستم تامین برق داخلی وخارجی)که بخش اول آنراقسمت خارجی یا ولتاژمتوسط وبخش دوم آنراقسمت داخلی یاولتاژپایین احتوامینماید. درقسمت تامین برق خارجی(شبکه ولتاژمتوسط)بعدازتشکیل یکتعداد اسکلیت وریانت مناسب انتخاب میگردد. برای هروریانت سیلانهای طاقت محاسبه شده وبرای مناسب ترین وریانت،دریافت محاسبات تخنیــــکی-اقتصادی صورت گرفته که درنتیجه مناسب ترین وریانت نظد به مصارف آورده شده سالانه اصغری انتخاب میگردد.درشبکـــه ولتاژبلندانتخاب مقطع به اساس جریان مجازی Іgon،کثافت اقتصادی جریان kЭ j واستحکامیت حرارتی انتخــاب میگردد.برعلاوه جریان های شارتی درسطوح مخطلف ولتاژمحاسبه گردیده ونظربه شارتی آن اپارات های برقی انتخاب گردیده است.
-ــ دربخش موضوعات اختصاصی تامین برق یک تعمیرمسکونی که دارای سه منزل ویک تهکوی نظربه پلان مهندسی وســـــایرخصوصیات آن محاسبه گردیده است.
-دربخش اخیردرموردتخنیک بیخطر(مصؤنیت کار)دستگاه های برق اصول وقواعــدمربوط آن معلومات ارائه گردیده است.

______________________________________________________

نگارنده: احمد منیر حسن                       مرجــــــــــــــع: پوهنتون پولی تخنیک کابل، دیپارتمنت تامین برق

با همکاری: پوهاند محمد قیس                ســـــــــــــــــال:    1391

______________________________________________________

مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــه

انرژی برق در جهان امروزی دارای اهمیت زیاد میباشد که مقدارزیاد این انرژی بوسیله جنراتور ها مستقیمآ از انرژی میخانیکی بدست می آید . طرق تبدیل انرژی هستوی و حرارتی به انرژی برقی که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد ممکن است که در آینده انکشاف بیشتر نموده و قسمت اعظم منابع انرژی برقی را تشکیل دهند . بهر ه گیری از انرژی برقی به علت قابلیت انتقال و سهولت آن چنان توسعه یافته است که هر انسان به ساده گی میتواند از این انرژی استفاده نماید.
اولین دستگاه انرژی برق در افغانستان در سال 1272 هجری شمسی نصب و بکار انداخته شد . همچنان در سال 1290 ه ش به ظرفیت 19 کیلو وات فعال گردید .و در سال 1300 ه ش دستگاه آبی برق جبل سراج به ظرفیت 1500 کیلو وات آغاز به کار کرد ، همزمان با ساختمان دستگاه تولید برق جبل سراج در سال 1300 لین انتقالی انرژی برق به ولتاژ 44 کیلو ولت از دستگاه برق آبی جبل سراج به شهر کابل توسط پایه های فلزی با سیم های مسی مغز فولادی تمدید گردید .
نسبت کم بود مصرف کننده گان انرژی برق از ظرفیت این دستگاه کوچک برق تا سال 1308 صرف 50 استفاده میگردید.
انرژی برقی اساس فعالیت های تمام آلات ،اپارات ها ، موتورها و دیگر واحد های الکترونیکی محسوب میگردد . آلات برقی یکه در سیستم های اتومات تخنیک کار میکند مانند رادیو . تلویزیون . کمپیوتر . آلات اندازه گیری و غیره برای فعالیت خود به یک وات و یا چندوم حصه یک وات انرژی برق ضرورت دارد . میشود ستلزم ده ها صد ها کیلوات
بطور فشرده تر میتوان گفت که از انرژی برق در موسسات صنعتی . امور کشاورزی در تنویر و تسخین تعمیرات رهایشی و در ترانسپورت شهری ، موسسات تعلیمی ، شفاخانه ها و در عالی ترین تحقیقات علمی مانند قمر مصنوعی در دیگر موارد استفاده وسیع صورت میــــــگــرد.
منابع تولیدی انرژی برق عبارت اند از :
استیشن های حرارتی برق : (сэт) ، استیشن های ابی برق : (сэг) ، استیشن های اتومی برق : (сэΑ)
استیشن های دیزلی برق ، استیشن های افتابی برق : (СЭС) ، استیشن های بادی برق : (СЭВ) ، استیشن های زیرزمینی برق ، استیشنهای های مد و جذر برق .
ستیشن های تولیدی انرژی برقی نه تنها انرژی برقی را تولید می نماید بلکه یک مقدار انرژی برقی را نیز درخود سبستیشن ها بخاطر تهیه نمودن انرژی برقی به مصرف میرساند . مقدار تولید و مصرف انرژی برقی هر مملکت بیانگر حجم تولیدی صنعتی و در مجموع صنعتی بودن آن است .
مقدار مصرف و ضرورت انتقال امروزی به انرژی برقی نشان دهنده رول و اهمیت آن در زندگی بشر است . ازهمه مهمتر انرژی برقی در تولید . انتقال .توزیع ومصرف میگردد . در منازل رهایشی مصرف آن بشکل انرژی حرارتی ، میخانیکی و نوری مثال برجسته آن است . مصرف کننده های انرژی برقی را میتوان گفت که تبدیل کننده های نوع میخانیکی که انرژی برقی را به انرژی میخانیکی تبدیل مینماید . موتور های اسینکرونی و سینکرونی جریان متناوب و جریان ثابت . تبدیل کننده های نوع حرارتی که انرژی برقی را به انرژی حرارتی تبدیل مینماید : منقل ها . داش ها و کوره های برقی ماشین های ولدینگ و غیره .
تبدیل کننده های نوع نوری که انرژی برقی را به انرژی نوری تبدیل مینماید مانند : گروپ های گازی . حرارتی و غیره .
انتقال انرژی برقی از منبع الی مصرف کننده توسط شبکه های انرژی برقی صورت میگرد که متشکیل از لین های هوائی ، کیبلی سبستیشن ها ، ترانسفارمرها و غیره تجهیزات کمکی و ساختمان های توزیعی انرژی برقی میباشد .
انرژی برقی به مصرف کننده های نزدیکی با ولتاژ جنراتوری و به مصرف کننده های تغیر (دور ) به ولتاژ بلند و بلند تر فرستاده می شود . بلند بردن ولتاژ جهت کاهش ضایعات طاقت و انرژی برقی و درنهایت امر جهت بلند بردن مشخصات تخنیکی اقتصادی شبکه و سیستم صورت میگرد .
برای تحقق این منظور در شروع و انجام لین های انتقال انرژی برق اعمار سب ستشن های کاهشی در محل مصرف و افزایشی در محل تولید میباشد . درسب ستشن ها علاوه از ترانسفارمر ها تجهیزات دیگری مانند . سوچ های اتومات . قطع کننده ها و سیستم دفاعی نیز و جود دارد . که توسط آن قطع کردن و صل کردن و هدایت تجهیزات اساسی شبکه و سیستم مانند لین ها و تراسنفارمر ها صورت میگرد . با پیشرفت جامعه بشری و ازدیاد نفوس در جهان مصرف انرژی برقی تز اید می یابد که علت بلند رفتن مصرف انرژی برق همان برقی ساختن موسسات ترانسپورتی کشاورزی و غیره موارد زندگی است . که در نتیجه باعث تذاید طاقت سب ستیشن ها میگردد . در کشور افغانستان طوریکه دیده می شود در سال 1357 طاقت سبستیشن ها برقی تمام کشور به MBT 396 در سال 1364 به MBT 476 میرسید. به همین ترتیب در منطقه کابل سب ستیشن های شمال غرب شمال برشناکوت ، بتخاک و سب ستیشن پلخمری فعالیت داشتند که تمام این سب ستیشن ها در سیستم تامین برق 15kB شهر کابل شامل بوده وبه شکل حلقه ی همه آنهافعالیت دارند .

1.1 فصل اول
.1.1معلومات عمومی درباره پروژه قسمت الف افشارکابل

این پروژه درقسمت الف افشار کابل درجنوب شهر کابل موقعیت داشته که یک کارته(بخش) مسکونی هموطنان عزیز ما بوده که ازجــــــــانب شرق به کارته مأمورین وسیلوی مرکزی ،ازجانب غرب به قسمت ب افشار،ازشمال به کوه افشاروازجنوب به پروژه قلعه واحدمحدودبوده که دارای نفوس14008.8نفرومساحت192.3264هکتارکه 1923264مترمربع (M2) میشوددرطولالبلد شرق بین 48″، 30’، 60°و51’،74°وعرض البلد شمال بین 22’،29°و30’،38°واقع بوده همچنان احالی مذکــورعلاوه برانرژی برق ازانرژی چوپ،ذغال ،گازوتیل نیزاستفاده میکنندکه این امرباعث کاهش سطح مصرفی برقی گــــــردیده است .این قسمت شهرکابل ازسب ستیشن شمال غرب وسلسلتاازجکشن هشتم که درداخل پروژه موقعیت داردتغذیه گردیده ودارای مصرف کننده های کتگوری IIوIIIمیباشند.
اهالی آن بزبانهای دری وپشتوتکلّم(صحبت)مینمایند،اکثریت نفوس آنراطبقه روشن فکروتحصیل کرده تشکیل می دهد وهمچنان این پروژه دارای ساحه سبز، سرکها وتاسیسات عام المنفعه میباشد.

1.1. ارقام اولیه
دراین بخش مشخصات منازل رهایشی از قبیل تعدادمنازل ، تعداد اپارتمانها در یک بلاک ونیز تعداد
تاسیسات عام المنفعه ومساحت ها به شکل جداول ارایه می گردد .

جدول 1.1. مشخصات بلاک های بلند منزل پروژه رهایشی افشار کابل
تعداد منزل تعداد اپارتمان نمبر بلاک شماره

تعداد منزل

تعداد اپارتمان نمبر بلاک شماره
4 3 2 1
5 20 1 1
5 20 2 2
5 20 3 3
5 20 4 4
80

جدول1.2. مشخصات منازل مسکونی پروژه افشار کابل
تعداد منازل تعداد اپارتمان نمبر بلاک شماره

تعداد منازل

تعداد اپارتمان نمبر بلاک شماره
4 3 2 1
2 19 1 1
2 39 2 2
2 38 3 3
2 45 4 4
2 56 5 5
2 28 6 6
2 31 7 7
2 61 8 8
2 60 9 9
2 61 10 10
2 60 11 11
2 62 12 12
2 17 13 13
2 31 14 14
2 25 15 15
2 65 16 16
2 50 17 17
2 24 18 18
2 45 19 19
2 61 20 20
2 39 21 21
2 39 22 22
2 27 23 23
2 16 24 24
2 30 25 25

ادامه جدول 1.2.

4 3 2 1
2 30 25 25
2 34 26 26
2 47 27 27
2 15 28 28
2 6 29 29
2 10 30 30
2 14 31 31
2 33 32 32
2 36 33 33
2 36 34 34
2 37 35 35
2 38 36 36
2 7 37 37
2 44 38 38
2 58 39 39
2 36 40 40
2 38 41 41
2 49 42 42
2 42 43 43
2 40 44 44
2 27 45 45
2 18 46 46
2 30 47 47
2 40 48 48
2 38 49 49
2 35 50 50
2 39 51 51
2 38 52 52
2 26 53 53

ادامه جدول 1.2.

4 3 2 1
2 16 55 55
2 28 56 56
2 25 57 57
2 19 58 58
2 3 59 59
2 14 60 60
2 26 61 61
2 22 62 62
2 22 63 63
2 10 64 64
2 13 65 65
2 28 66 66
2 31 67 67
2 34 68 68
2 31 69 69
2 29 70 70
2 15 71 71
2 16 72 72
2 30 73 73
2 22 74 74
2 9 75 75
2403 مجموعه

جدول 1.3. مشخصات مغازه ها وساحات تجارتی
تعداد منازل تعداد واحد اندازه گیری نوع ساحه شماره

تعداد منازل تعداد واحد اندازه گیری نوع ساحه شماره
5 4 3 2 1
2 1×775 m2 مارکیت ودکاکین 1
2 1×775 m2 مارکیت ودکاکین 2
2 1×775 m2 مارکیت ودکاکین 3

جدول 1.4. مشخصات تا سیسات عام المنفعه پروژه افشار
تعداد منازل تعداد واحد اندازه گیری نام موسسه شماره

تعداد منازل تعداد واحد اندازه گیری نام موسسه شماره
5 4 3 2 1
1×66005 m2 استیشن موتر برقی 1
1X800 چوکی سینما 2
1×5000 m2 استدیوم 3
1×230 جای رستورانت 4
6×951 نماز گذار مسجد 5
1×8580 m2 مقبره 6
5×740 طفل کودکستان 7
5×1770 شاگرد مکتب 8
1×2275 m2 اطفائیه 9
1×1376 m2 استیشن برق 10
1×400 m2 مرکز صحی 11
1×364 m2 موزیم 12
1×280 m2 سره میاشت 13
1×650 m2 فاتحه خانه 14
1×480 m2 ناحیه 15
1×300 m2 بانک 16
1×1200 m2 هال مجلس 17
1×734 m2 گلخانه 18

ادامه جدول 1.4

5 4 3 2 1
1×734 m2 گلخانه 18
1×400 m2 کلپ سپورتی 19
1×44 1000 جلد کتاب کتابخانه 20
1×1162 m2 سارندوی 21
1×354 m2 حمام 22
1x m2 تکیه خانه 23
3×4320 m2 پارکینگ عامه 24
1×900 m2 فواره 25

فصـــــل دوم
دریـافت بـار مـحاســبوی

2.1. محاســــبه بار های برقی مصرف کننده های منطقه مسکونی :
تعیین مناسب بارهای برقی از جمله مسایل عمده و اساسی نخستین مراحل پروسه طرح دیزاین شبکه های برق رسانی مناطق مسکونی شهری بوده و یکی از شرایط لازمی انتخاب مناسب پارامتر های شبکه میباشد . غلطی در محاسبه بار های برقی باعث بلند رفتن سرمایه گزاری در شبکه بلند رفتن ضایعات انرژی برق در شبکه گردیده . تاثیرات قابل ملاحظه را بالای پارامتر های شبکه های برقی و اطمینانیت لازم تامین انرژی برق مصرف کننده ها وارد میسازد .
باربرقی قابلیت عبوری و شاخص های تخنیکی واقتصادی شبکه و همچنان تدابیر را جهت تنظیم ولتاژ و تامین کیفیت انرژی تعیین و مشخص میسازد . ارقام اولیه جهت محاسبه بار های برقی بالای تحقیقات خاص و تجارب بهره برداری استوار میباشد. بار های برقی محاسبوی مصرف کننده های انرژی برقی و همچنان شبکه های برقی کمیت های تصادفی ( اتفاقی ) بوده که احتمال مشخص میتوانند قیمت های مختلف را داشته باشند .
دریافت و محاسبه بارهای برقی با در نظر داشت تغییر و تحول آنها نظر به زمان نخستین مرحله پروسه طرح و دیزاین تامین برق را تشکیل داده و آنرا میتوان به اساس تحلیل همه جانبه سیستم موجوده تامین برق و کلیه امکانات توسعه بعدی سکتور های صنعتی رهایشی موسسات عام المنفعه ساختار اجتماعی و شرایط اقلیمی راحل نمود .
تا چند سال قبل در اکثر کشور های جهان جهت دریافت بار های محاسبوی برقی مصرف کننده های منازل رهایشی از میتود های مخصوص استقاده میکردند . مقادیر ولزوم های مخصوصه برقی توسط هدایات و دستور العمل های موسسات دولتی ایکه درین بخش فعالیت می نمایند تعین و تنظیم می گردد . بطور مثال مقدار بار مخصوصه برقی منازل رهایشی وات بر متر مربع ( w/m2 ) مساحت مفیده تعیین میگردید . اما در این اواخر در نتیجه تحقیقات متود جدید محاسبه بار های برقی تهیه و مروج گردیده است .
مطابق به این میتود اساس محاسبه بار برقی منازل رهایشی را اندازه گیری متعدد بار برقی در نقاط مختلف شبکه برقی چون میتر بکس ها لین های ولتاژ 380 ولت ترانسفارمرستیشن ها(ТП ) تشکیل میدهد .
درنتیجه تحقیقات معلوم گردید که پرکاری (پوشش) باربرقی ومقادیر باراعظمی چگونه تحول مینماید وعلت عمده این تحول ها دراحتمالی بودن کمیت بارهای برقی نهفته است . بناء به این نتیجه رسیدند تا درمحاسبات نتایج اندازه گیری ها ازمیتود های تئوری احتمالات واحصاییه ریاضی استفاده شود .
طی تحقیقا ت چندین ساله ارقام لازم در مورد مصرف انرژی گیرنده های مختلف وتعداد ساعات اعظمی استفاده ازآن بدست آمده است . که به اساس آن نورم های مشخص مصرف انرژی برای مصرف کننده های مختلف انرژی تعیین وکمیات بارهای مخصوصه برقی مشخص گردیده است .
خصوصیات بارهای برقی در ارتباط به پروژه سازی شبکه های برقی نظر به شکل وساختار شبکه های برقی متفاوت میباشد . بطورمثال حین طرح ودیزاین شبکه های شهری درمجموع ویا مناطق مشخص شهرها بارمحاسبوی به اساس شاخص های عمده واساسی مصرف کننده های جداگانه تعیین میگردند ، درحالیکه حین پروژه سازی شبکه های توزیعی 380 ولت وتا مین برق منازل رهایشی از ترانسفارمرستیشن باید بارمحاسبوی هر بلاک (هرمصرف کننده ) دریافت گردد .
بدین ترتیب مسائل عمده واساسی که دراین فصل باید مطالعه ومحاسبه گردند عبارتند از:
الف ) دریافت ومحاسبه بارهای برقی منازل رهایشی ؛
ب (محاسبه بارهای برقی موسسات عام المنفعه وادارات دولتی ؛
ج ) محاسبه باربرقی منطقه مورد نظر درمجموع ؛
د ) تعین شاخص های عمده منطقه مورد نظر
2.2. دریافت بار های برقی محاسبوی منازل رهایشی و موسسات عام المنفعه
میتودهای مختلف محاسبه بارهای برقی منازل رهایشی وموسسات عام المنفعه وجود دارد که در بالا از آنها تذکر به عمل آمده است . دراین جا بارمحاسبوی برقی منازل رهایشی وموسسات عام المنفعه را به شکل جداگانه دریافت میداریم :

الف. بارمحاسبوی منازل رهایشی .
جهت در یافت بارمحاسبوی منازل رهایشی از میتود که اساس آن را مصرف انرژی یک خانه تشکیل میدهد استفاده مینما یم . مطابق به این میتود باربرقی محاسبوی مساویست به :
PkB = PKB.yg .nKb , ( 2.1 )
در رابطه:
PKB.yg ـــ بارمخصوصه فعال برقی منزل ، که از جدول راهنما گرفته میشود ، kw/kvar
n kB ـــ تعداد خانه ( منزل )
درتعمیرات بلند منزل که دارای لفت باشند بار محاسسبوی لفت از رابطه ذیل دریافت میگردد :

, ( 2.2)
در رابطه:
Кс(л) ـــ ضریب تقاضا برای لفت ؛ n ــ تعداد لفت های که به لین 380 ولت وصل میشود ؛
Пвi ــ دوام چالانی لفت که طور اوسط مساوی به 0.6 (60% ) میبا شد .

Рg(i)ـــ بار اضافی که در ارتباط به برک الکترو مقنا طیسی ، اپارات رهبری کننده وتنویر لفت ها که به تعداد منازل ارتباط میگرد ( برای موتورهای برقی لفت های باربری 7.4-4 کیلو وات و برای لفت های انتقال (افراد)
2.5-1.5 کیلووات انتخاب میگردد.
جهت در یافت بارمحاسبوی منطقه مورد نظر محاسبات را به تر تیب ذیل انجام میدهیم :
ازهمه اولتر با درنظر داشت شماره گذاری بلاک های پایین و بلند منزل به ترتیب تعداد خانه ها در یک بلاک طاقت ناصبه یک منزل بادرنظرداشت طاقت های نومینال مصرف کننده ها در یک منزل محاسبه منمایم . طاقت های نومنال، وتعداد مصرف کننده ها در یک آپارتمان در جدول 2.1 درج گردیده است .

جدول 2:1 تعداد وطاقت نومینال مصرف کننده ها دریک اپارتمان

طاقت نومینال (w)

تعداد نوع مصرف کننده شماره
200 1 تلویزیون 1
24 2 سی دی 2
3000 1 داش برقی 3
1500 1 منقل 4
2000 2 آبگرمی 5
130 2 باد پکه 6
520 8 نیون 7
1000 1 اتو 8
140 1 یخچال 9
270 1 ماشین لباس شویی 10
250 1 ماشین آب میوه 11
1500 1 بایلر برقی 12
1400 1 جاروب برقی 13
250 1 واترپمپ 14
1200 1 بخاری برقی 15
680 2 کامپیوتر 16
50 1 ماشین خیاطی 17
140 1 تیپ 18
14.204 kw ـــ

مجموعه

طاقت ناصبه یک منزل را از رابطه ذیل دریافت میداریم :

(2.3) PycT = ∑ Pнi ,

بادرنظرداشت ارقام جدول فوق طاقت یک منزل را= 14.204kw Pycقبول مینمایم . نظربه طاقت ناصبه (PycT ) یک خانه ازتابع
Pyg= f(n) که به شکل جدول ویا گرافیکی داده شده استفاده منمایم . تابع مذکوردر اشکال گرافیکی که از زیمنس داده شده ارایه میگردد .
با استفاده از توضیحات فوق محاسبات را برای یک بلاک ( مجوع از چندین خانه ) مثلا در بلاک (1) که دارای 265 آپارتمان (خانه ) است انجام داده ومتبا قی محاسبات را در جداول ارائه میداریم .
محاسبات را قرار ذیل آغاز مینمایم :
n = 19

از گراف راهنما در صورتیکه طاقت ناصبه هر اپارتمان PycT = 14kw باشد برای19 خانه طاقت مخصوصه را Pyg=2.45Kw/Kvar دریافت مینمایم :
Ppвар =Руg . nКвар = 2.45 .19 = 46.55 kw
هم چنان بار محاسبوی سایر موتورهای ممکنه در یک آپارتمان از رابطه ذیل دریافت میگردد :
Рр(gв) = 0,9∑Рр(gв) = 0,9. Ро(gв) .n , ( 2.4 )
در رابطه:
Ро(gв) ـــــ بارمخصوصه سایر موتور های ممکنه در یک منزل وتقریبا مساویست به 0,05kw/kvar
بنا بر فورمول فوق طاقت یا بار محاسبوی سایر موتور های ممکنه را در بلاک 1 که دارای19 آپارتمان است دریافت میداریم :
Рр(gв) = 0,9.0.05. 19= 0.855 kw ,

طاقت مجموعی فعال را از رابطه ذیل دریافت میداریم :

Рр ∑ = Рркварт +Рр(gв) , (2.5)
طاقت مجموعی بلاک ( 1) را دریافت میداریم :

Рр∑ = 46.55+0.855 = 47.405 kw

طاقت غیر فعال را از رابطه ذیل دریافت مینمایم :
Q рквар = Рр∑ .tg , (2.6)
برای منازل رهایشی ضریب طاقت فعال COS =0.98 بوده که مطابق آن برای منازل رهایشی tg= 0.2
دریافت میگردد .
طاقت غیرفعال برای بلاک (1) دریافت میداریم ، بنا بر فورمول (2.6) داریم :
Q рквар = 9.452 квар
بعداز دریافت طاقت غیر فعال برای هر آپارتمان طاقت کلی را از رابطه ذیل پیدا مینمایم :
(4.7) , Sp =√ Pp2∑+Qp2

طاقت کلی را برای بلاک فوق الذکر دریافت میداریم :
Sp =√(47.405)2+(9.452)2 =48.338 kvar
ب ـــ بارمحاسبوی موسسات عام المنفعه
بارمحاسبوی فعال برقی موسسات عام المنفعه وتا سیسات اداری با استفاده از فورمول ذیل دریافت میگردد :
Ррьщ.зg = Po.no .Kм , (2.8)
دراینجا :
Po ــ بارمخصوصه موسسات عام المنفعه بوده واز رهنما گرفته می شود ؛
n ــ تعداد( نظربه خصوصیت موسسه باهم متفاوت میباشد )
Км ــ ضریب سهم گیری باربرقی دربار اعظمی شبانه ،
بنا بر توضیحات فوق باربرقی تاسیسات عام المنفعه را به شکل ذیل محاسبه مینمایم . باربرقی را برای مسجد شریف که در این پروژه به تعداد 6 می باشد را دریافت میداریم :
n = 6*951=5706
ازراهنما برای مسجد شریف قیمت طاقت مخصوصه وضریب سهمگیری را دریافت میکنیم :
Руg = 0.04kw/m2
Км = 0,9
соs = 0.96 , tg = 0.29
ازفورمول (2.8) میا بیم
Ррьщ.зg = 0,04.5706 =228.4 kW
Q рьщ.зg = Ррьщ.зg. tg=219.0.29=66.23kvar

بادر نظرداشت طاقت محاسبوی فعال وغیر فعال ، طاقت کلی را به اساس رابطه ذیل در یافت مینمایم :
Sp рьщ.зg = 2

برای مسجد شریف تسخین توسط انرژی برق درنظرگرفته شده است .
محاسبات مشابه برای تمام موسسات عام المنفعه وادارات دولتی صورت گرفته ونتایج آن درجداول 2.4 2.5, درج گردیده است .

جدول2.2 محاسبه بار های برقی منازل رهایشی

کتگوری مصرف کننده ها

Sp

(KVA)

Qp

(Kvar)

tgΦ cosΦ pp∑

(Kw)

pp(gb)

(Kw)

pp

(Kw)

Pyg     

(Kw/Kvar)

تعداد اپارتمان نمبر بلاک شماره
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
III 48.338 9.452 0.2 0.98 47.405 0.855 46.55 2.45 19 1 1
III 83.302 16.235 0.2 0.98 81.705 1.755 79.95 2.05 39 2 2
III 81.554 15.895 0.2 0.98 79.99 1.71 78.28 2.06 38 3 3
III 91.067 17.727 0.2 0.98 89.325 2.025 87.3 1.94 45 4 4
III 111.042 21.605 0.2 0.98 108.92 2.52 106.4 1.9 56 5 5
III 64.092 12.508 0.2 0.98 62.86 1.26 61.6 2.2 28 6 6
III 70.643 13.786 0.2 0.98 69.285 1.395 67.89 2.19 31 7 7
III 117.844 22.915 0.2 0.98 115.595 2.745 112.85 1.85 61 8 8
III 116.525 22.661 0.2 0.98 114.3 2.7 111.6 1.86 60 9 9
III 117.844 22.915 0.2 0.98 115.595 2.745 112.85 1.85 61 10 10
III 116.525 22.661 0.2 0.98 114.3 2.7 111.6 1.86 60 11 11
III 118.511 23.039 0.2 0.98 116.25 2.79 113.46 1.83 62 12 12
III 44.117 8.630 0.2 0.98 43.265 0.765 42.5 2.5 17 13 13
III 70.643 13.786 0.2 0.98 69.285 1.395 67.89 2.19 31 14 14
III 59.776 11.676 0.2 0.98 58.625 1.125 57.5 2.3 25 15 15
III 123.582 24.022 0.2 0.98 121.225 2.925 118.3 1.82 65 16 16
III 99.655 19.392 0.2 0.98 97.75 2.25 95.5 1.91 50 17 17
III 58.120 11.355 0.2 0.98 57 1.08 55.92 2.33 24 18 18
III 91.067 17.727 0.2 0.98 89.325 2.025 87.3 1.94 45 19 19
III 117.844 22.915 0.2 0.98 115.595 2.745 112.85 1.85 61 20 20
III 83.302 16.235 0.2 0.98 81.705 1.755 79.95 2.05 39 21 21
III 83.302 16.235 0.2 0.98 81.705 1.755 79.95 2.05 39 22 22
III 63.181 12.336 0.2 0.98 61.965 1.215 60.75 2.25 27 23 23
III 43.155 8.447 0.2 0.98 42.32 0.72 41.6 2.6 16 24 24
III 68.364 13.341 0.2 0.98 67.05 1.35 65.7 2.19 30 25 25
III 74.357 14.498 0.2 0.98 72.93 1.53 71.4 2.1 34 26 26
III 95.594 18.610 0.2 0.98 93.765 2.115 91.65 1.95 47 27 27
III 40.458 7.919 0.2 0.98 39.675 0.675 39 2.6 15 28 28
III 21.693 4.264 0.2 0.98 21.27 0.27 21 3.5 6 29 29
III 31.053 6.092 0.2 0.98 30.45 0.45 30 3 10 30 30
III 38.618 7.562 0.2 0.98 37.87 0.63 37.24 2.66 14 31 31
III 72.844 14.206 0.2 0.98 71.445 1.485 69.96 2.12 33 32 32
III 77.996 15.205 0.2 0.98 76.5 1.62 74.88 2.08 36 33 33
III 77.996 15.205 0.2 0.98 76.5 1.62 74.88 2.08 36 34 34
III 79.785 15.552 0.2 0.98 78.255 1.665 76.59 2.07 37 35 35
III 81.554 15.895 0.2 0.98 79.99 1.71 78.28 2.06 38 36 36
III 23.166 4.549 0.2 0.98 22.715 0.315 22.4 3.2 7 37 37

ادامه جدول 2.2

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
III 89.492 17.422 0.2 0.98 87.78 1.98 85.8 1.95 44 38 38
III 113.824 22.142 0.2 0.98 111.65 2.61 109.04 1.88 58 39 39
III 77.996 15.205 0.2 0.98 76.5 1.62 74.88 2.08 36 40 40
III 81.554 15.895 0.2 0.98 79.99 1.71 78.28 2.06 38 41 41
III 98.162 19.104 0.2 0.98 96.285 2.205 94.08 1.92 49 42 42
III 87.567 17.057 0.2 0.98 85.89 1.89 84 2 42 43 43
III 84.214 16.407 0.2 0.98 82.6 1.8 80.8 2.02 40 44 44
III 63.181 12.336 0.2 0.98 61.965 1.215 60.75 2.25 27 45 45
III 46.712 9.138 0.2 0.98 45.81 0.81 45 2.5 18 46 46
III 68.364 13.341 0.2 0.98 67.05 1.35 65.7 2.19 30 47 47
III 84.214 16.407 0.2 0.98 82.6 1.8 80.8 2.02 40 48 48
III 81.554 15.895 0.2 0.98 79.99 1.71 78.28 2.06 38 49 49
III 76.544 14.925 0.2 0.98 75.075 1.575 73.5 2.1 35 50 50
III 83.302 16.235 0.2 0.98 81.705 1.755 79.95 2.05 39 51 51
III 81.554 15.895 0.2 0.98 79.99 1.71 78.28 2.06 38 52 52
III 62.433 12.196 0.2 0.98 61.23 1.17 60.06 2.31 26 53 53
III 33.036 6.478 0.2 0.98 32.395 0.495 31.9 2.9 11 54 54
III 43.155 8.447 0.2 0.98 42.32 0.72 41.6 2.6 16 55 55
III 64.092 12.508 0.2 0.98 62.86 1.26 61.6 2.2 28 56 56
III 59.776 11.676 0.2 0.98 58.625 1.125 57.5 2.3 25 57 57
III 48.338 9.452 0.2 0.98 47.405 0.855 46.55 2.45 19 58 58
III 13.755 2.711 0.2 0.98 13.485 0.135 13.35 4.45 3 59 59
III 38.618 7.562 0.2 0.98 37.87 0.63 37.24 2.66 14 60 60
III 62.433 12.196 0.2 0.98 61.23 1.17 60.06 2.31 26 61 61
III 76.175 14.965 0.2 0.98 74.69 0.99 73.7 3.35 22 62 62
III 53.726 10.498 0.2 0.98 52.69 0.99 51.7 2.35 22 63 63
III 31.053 6.092 0.2 0.98 30.45 0.45 30 3 10 64 64
III 36.655 7.180 0.2 0.98 35.945 0.585 35.36 2.72 13 65 65
III 64.092 12.508 0.2 0.98 62.86 1.26 61.6 2.2 28 66 66
III 70.643 13.786 0.2 0.98 69.285 1.395 67.89 2.19 31 67 67
III 74.357 14.498 0.2 0.98 72.93 1.53 71.4 2.1 34 68 68
III 70.643 13.786 0.2 0.98 69.285 1.395 67.89 2.19 31 69 69
III 66.381 12.955 0.2 0.98 65.105 1.305 63.8 2.2 29 70 70
III 40.458 7.919 0.2 0.98 39.675 0.675 39 2.6 15 71 71
III 43.155 8.447 0.2 0.98 42.32 0.72 41.6 2.6 16 72 72
III III 68.364 13.341 0.2 0.98 67.05 1.35 65.7 2.19 30 73 73
III 53.726 10.498 0.2 0.98 52.69 0.99 51.7 2.35 22 74 74
III 27.948 5.483 0.2 0.98 27.405 0.405 27 3 9 75 75
5300.762 1048.641 5191.39 118.73 5079.66 2400 مجموعه

جدول 2.3 محاسبه بارهای برقی بلاکهای بلند منزل

کتگوری مصرف کننده ها

Sp (KVA)

 

Qp (Kvar) tgΦ cosΦ pp∑ (Kw) pp(gb) (Kw) pp (Kw) Pyg Kw/Kvar تعداد آپارتمان نمبر بلاك شماره
III 260.121 50.359 0.2 0.98 255.2 7.2 248 1.55 160 1 1
III 146.387 28.428 0.2 0.98 143.6 3.6 140 1.75 80 2 2
III 682.406 131.582 0.2 0.98 669.6 21.6 648 1.35 480 3 3
III 201.213 38.987 0.2 0.98 197.4 5.4 192 1.6 120 4 4
III 314.948 60.918 0.2 0.98 309 9 300 1.5 200 5 5
III 146.387 28.428 0.2 0.98 143.6 3.6 140 1.75 80 6 6
1751.462 338.702 1718.4 50.4 1668 مجموعه

جدول 2.4 محاسبه بارهای برقی ساحات تجارتی

شماره

نام موسسه واحد اندازه گیری تعداد Руg
kW/kvar
Рр
kW
Рр∑
kW
cosφ tgφ Qp
kvar
Sp
kVA
کتگوری مصرف کننده ها
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1 مارکت و دکاکین M2 775 0.09 69.75 69.75 0.85 0.62 43.24 82.068 III
2 مارکت و دکاکین M2 775 0.09 69.75 69.75 0.85 0.62 43.24 82.068 III
3 مارکت و دکاکین M2 775 0.09 69.75 69.75 0.85 0.62 43.24 82.068 III
مجموعه 217.25 140.7 258.204

جدول 2.5 محاسبه بارهای برقی ساحات عام المنفع

شماره نام موسسه واحد اندازه گیری تعداد Руg
kW/kvar
Рр
kW
cosφ tgφ Qp
kvar
Sp
kVA
کتگوری مصرف کننده ها
1 2 3 4 5 6 9 10 11  12 13
2 استیشن بس برقی m2 20650 0.02 413 0.82 0.69 284.970 501.774 ]]
3 سینما چوکی 800 0.035 28 0.92 0.43 12.040 30.479 ]]]
4 استدیوم m2 5000 0.1 500 0.96 0.29 145 520.601 ]]]
5 رستورانت جای 230 0.3 69 0.9 0.48 33.120 76.537 ]]]
6 مسجد نمازگذار 6×951 0.04 228.24 0.96 0.29 66.190 237.644 ]]]
7 مقبره m2 8580 0.01 85.8 0.96 0.29 24.882 89.335 ]]]
8 کودکستان طفل 5×200 0.03 30 0.95 0.328 9.840 31.573 ]]]
9 مکتب شاگرد 5×1770 0.14 1239 0.95 0.33 408.870 1304.721 ]]]
10 اطفائیه m2 910 0.04 36.4 0.95 0.328 11.939 38.308 ]]
11 جنکشن برق m2 1376 0.02 27.52 0.75 0.88 24.218 36.658 ]]]

ادامه جدول 2.5

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
12 مرکز صحی m2 400 0.15 60 0.92 0.42 25.2 65.077 ]]]
13 موزیم m2 364 0.04 14.56 0.9 0.48 6.989 16.150 ]]]
14 سره میاشت m2 280 0.02 5.6 0.9 0.48 2.688 6.212 ]]]
15 فاتحه خانه m2 650 0.021 13.65 0.95 0.33 4.505 14.374 ]]]
16 ناحیه m2 480 0.04 19.2 0.95 0.328 6.206 20.206 ]]]
17 بانک m2 300 0.045 13.5 0.9 0.48 6.480 14.975 ]]
18 هال مجلس m2 1200 0.03 36 0.9 0.48 17.280 39.932 ]]]
19 گلخانه m2 734 0.03 22.02 0.9 0.48 10.570 25.425 ]]]
20 کلپ سپورتی m2 400 0.03 12 0.92 0.43 5.160 13.062 ]]]
21 کتابخانه m2 44 0.04 1.76 0.92 0.43 0.751 1.916 ]]]
22 مرکز پولیس m2 1116 0.04 44.64 0.92 0.43 19.195 48.592 ]]]
23 حمام m2 354 0.01 3.54 0.92 0.43 1.522 3.853 ]]]
24 پارکینگ عامه m2 12960 0.01 129.6 0.97 0.25 32.4 133.589 ]]]
مجموعه 3033.03 1160.015 3270.993

2.3.محاسبه باربرقی مجموعی قسمت الف خوشحال خان
محاسبه باربرقی ساحه فوق الذکرنظربه پاراگراف 2.1 قرارذیل انجام میدهیم:
مقدارمجموعی آپارتمانهای بلندمنزل وپایین منزل درپروژه مطروحه به 3523 آپارتمان میرسدیعنی
nkварт=3523 квартup.
ازگراف برای 3523 آپارتمان طاقت مخصوصه رادریافت میداریم.
Pyg = 1,25 квт/ квартup

بارمحاسبوی فعال را قرارذیل دریافت میداریم :
Рркварт =кварт .n = 1,25.3523 = 4403,75 kw.
بارمحاسبوی سا یرموتورهای ممکنه دراین پروژه مساویست به :
Рр(gв) = 0,9.0,05. 3523 =158,535 kw.

بارمحاسبوی فعال بادر نظرداشت باربرقی سایر موتور های ممکنه مساویست به :
Рр’∑ = Ррквар + Рр(gв) = 4403,75+158,535 =4562,285 kw
ظریب طاقت فعال Cos =0.98 که مطابق آن tg =0.2 میباشد:
Q’p∑ = Рр’∑ . tg =4562,285.0,2 = 912,457 kvar

مطا بق به طاقت کلی فعال وغیر فعال ، طاقت کلی Sp را برای منازل رهایشی دریافت میداریم :

بار محاسبوی فعال تاسیسات عام المنفعه را قرار ذیل دریافت میکنیم :
Ррьщ.зg = Pp∑1+ Pp∑2 , ( 2.9 )
دراینجا :
Pp∑1 ــ طاقت فعال محاسبوی تاسیسات عام المنفعه که از جدول 2.5. اخذ میگردد ؛
Pp∑2 ــ طاقت فعال محاسبوی مارکیت ودکاکین که از جدول 2.4 گرفته شده است .
طاقت فعال محاسبوی تاسیسات عام المنفعه مساویست

Pp∑1 =
طاقت فعال محاسبوی مارکیت ودکاکین مساویست به:
Pp∑2=
بنا برفورمول (2.9 ) طاقت مجموعی فعال را دریافت میداریم :
Ррьщ.зg = 3033,030+209,25 =3242,280 kw
بارمحاسبوی غیر فعال تا سیسات ومغازه ها را دریافت میداریم :
Q рьщ.зg = Qp∑1+Qp∑2 (2.10)
بارمحاسبوی غیرفعال تاسیسات (Qp∑1) مساویست به :
Qp∑1 =
بارمحاسبوی غیر فعال مارکیت ودکاکین (2Qp∑) مساویست به :
Qp∑2 =
بنابر برفورمول 2.10 طاقت مجموعی محاسبوی غیر فعال مساوی میشود به :
Q рьщ.зg =1160,015+129,735=1289,750 kvar
طاقت کلی رابرای تاسیسات عام ا لمنفعه وساحات تجارتی قرارذیل میا بیم :
S рьщ.зg =
بارتنویری داخل ساحه به اساس رابطه ذیل دریافت میگردد:
Pyg.внутр = 1,2-1,6Kw/Hectar ( 2.11)
مساحت که درآن ساحات سبز، کوچه ها وپیاده رو ها است :
F′ =532790m2 =53,279 hectar
بنا بر فورمول 2.11 برای تنویر داخل ساحه میابیم که :
Pyg.внутр = 1,2. 53,279= 63,935kW
بارتنویری محیط ساحه ( سرک های عمومی ) ازرابطه ذیل دریافت میگردد:
Pyg.наруж = 40ВТ/noгон.м (2.12)

طول محیط قسمت الف افشار به اساس اندازه گیری ازروی پلان مساویست به :
L= 5658.091
نظربه رابطه 2.12 بارتنویری محیط پروژه رامیابیم :
Pyg.наруж = 40.5658,091= 226323,640w = 226,324 kW .
به اساس محاسبات که درفوق اجراگردید بارمحاسبوی فعال ،غیرفعال وکلی را درمیابیم :
Pp∑ =Pp∑вар +Pp∑(gв) + Рр∑ьщ.зg + Pyg.внутр + Pyg.наруж (2.13)

Pp∑ =4403,750+158,535+3242,280+63,935+226,324 =8094,824kW (2.14)

Qp∑ =912,457+1289,750 =2202,207 kvar
Sp∑ = (2.15)
Sp∑=
2.4. محاسبه شاخص های عمده
الف . تراکم باربرقی نظربه طاقت فعال ازرابطه ذیل دریافت میگردد:
бp= (2.16)
دراینجا :
Pp∑ ــ طاقت محاسبوی فعال مجموعی پروژه فوق به kW.10-3 ، F ــ مساحت مجموعی پروژه به km2
бp=
ب ــ تراکم باربرقی نظربه طاقت کلی ازرابطه ذیل دریافت میگردد:
бs = (2.17)
دراینجا :
Sp∑ ــ طاقت محاسبوی کل پروژه به Kva.10-3 ، F ــ مساحت مجموعی پروژه به km2 .
бs =

فصل سوم
مسائل اطمینانیت تامین برق

3.1. تعیین کتگوری مصرف کننده های انرژی برقی
تمام مصرف کننده های انرژی برقی به اساس قواعد ساختمان دستگاهای برقی(ПУЭ ) بادرنظرداشت درجه اطمینانیت به سه کتگوری تقسیم می شوند. درموقع ایجاد سیستم تامین برق مصرف کنندهای مشخص (گروپ مصرف کنندها) باید مسآله تغذیه آنها به شکل مستقلانه بررسی گردد .
تعیین کتگوری مصرف کننده ها بنابرتفاوت های زیادی که میان آنها وجود دارد کاری بسا مشکل ودشوار است ، ولی باآن هم مصرف کننده های مختلف دارای خصوصیات مشترک بوده که میتوان آنهارا دریک کتگوری مشخص ساخت . شناخت کامل از پروسه تکنالوژیکی وتولیدی مصرف کننده ها وهمچنان تاثیرات وعواقب سکتگی درتامین برق گیرنده ها (مصرف کننده های برقی ) درمجموع ازجمله شرایط اساسی وعمده درحل مناسب تامین برق میباشد .
درکتگوری I گیرنده های برقی که شامل این کتگوری میشود وقفه تامین برق درآن خطرات جانی نقصان بزرگ دراقتصاد ملی , عارضه درتجهیزات , اساسی تولید نیمه کار , محصولات واختلال پروسه های مغلق تکنالوژیکی رادرقبال دارد مانند کوره های فلزکاری فابریکات کیمیاوی کرن ها شفاخا نه ها وغیره شامل میباشد وقفه انرژی برق برای مصرف کننده های کتگوری اول وصل کردن منابع احتیاطی توسط ) AПΒ ( میباشد وبرای کتگوری اول دو یا بیشتر ازدومنبع باید درنظرگرفته شود .
منابع مستقل تغذیوی میتواند درسکشن ها و یا سیستم شین یگانه و دوگانه ستیشن و یا سب استیشن باشد . منبع مستقل دومی میتواند منابع جداگانه چون (ستیشن های دیزلی ،بطری های اکومولاتوری ) وارتباط ریزرفی درجانب 0.4 کیلوولت باشد که ازنزدیکترین ترانسفارمرستیشن (ТП )در ولتاژمتوسط ازمنبع مستقل تغذیه میگردد،توسط ساختمانهای چالانی اتوماتیکی ریزرف (ABP ) درمحلات دخول لین های 0.4کیلو ولت به گیرنده های کتگوری اول درنظر گرفته میشود.
کتگوری IIعبارت ازگیرنده هائی اند که وقفه تامین برق درآنها باعث توقف میکانیزم های تولیدی ترانسپورت و برهم خوردن فعالیت نورمال کارگران وساکنین شهرها وشعبات میشود مانند :فارم ها سینما ها سالونهای کنسرتی مکاتب غیرفعا ل شدن وسائل ساده کارگران وغیره .
مصرف کننده های این کتگوری باید از دو منبع مستقل تغذیه گردند وقفه انرژی برق برای مصرف کننده های کتگوری دوم وصل کردن منابع احتیاطی بوسیله اتوما ت و یا پرسونل موظف میباشد .برای کتگوری دوم دو و یا بیشتر از دو منبع احتیاطی درنظرگرفته می شود.در موقع طرح و دیزان شبکه برق رسانی مصرف کننده های کتگوری دوم تغذیه آنها توسط لین های یک دوره یی ولتاژ0.4-20 کیلو ولت مجازاست بشرط آنکه درصورت بروز حادثه عارضوی لین مذکوردرمدت 24ساعت ترمیم گردد.تغذیه گیرنده های کتگوری دوم ТП های یک ترانسفارمره مجاز است بشرطی که درصورت بروزحادثه درترانسفارمرستیشن امکانات ترمیم ونصب ترانسفارمر ریزرفی درمدت 24 ساعت ممکن میباشد . تغذیه گیرنده های کتگوری دوم درژیم عارضوی میتواند بصورت یکطرفه ازیک منبع که اتصال ریزرفی بصورت اتوماتیکی صورت نگیرد تغذیه گردد.
تمام گیرنده های که درکتگوری اول ودوم شامل نمیباشد شامل کتگوری سوم میشود مانند :منازل رهایشی کودکستان ها گدام های مواد سوخت و ساختمانی و غیره که میتواند از یک منبع تغذیه شوند .
وقفه انرژی برقی برای کتگوری سوم ا لی ترمیم و یا تعویض منبع احتیاطی مجاز میباشد اما نباید که وقفه انرژی برقی از یک شبانه روز تجاوز نماید .با در نظرداشت مواد مندرج فوق مصرف کننده های انرژی برق قسمت (الف) افشار درجداول 2.2،2.3 ،2.4 و2.5 درج میباشد .چنانچه به ملاحظه میرسد که درقسمت پروژه فوق
مصرف کننده های I وجود ندارد ، مصرف کننده های کتگوریII III تشکیل میدهد .
3.2انتخاب تعداد مناسب ترانسفارمرستیشن ها و ترانسفارمرها درآنها:
ترانسفار استیشن ها ( ΤΠ ) ارتباط مستقیم را به مسایل اقتصادی تخنیکی و اطمینانیت سیستم تامین انرژی برق مصرف کننده داشته و یکی از حلقه های اساسی در سیستم تامین برق منازل رهایشی , تاسیسات عام المنفعه موسسات صنعتی بشمار میرو د بنا براین در موقع ساختمان سیستم تامین برق جابجا کردن و انتخاب تعداد مناسب ترانسفار مر ها و محل نصب ترانسفار مر استیشن ها در محلات تراکم مسکونی موسسات عام المنفعه و موسسات صنعتی یک مسله مهم و اساسی میباشد .
محل تراسنفار مر استیشن ها باید قسمی انتخاب شود که نزدیک مرکز بار برقی ( مرکز مصرف کنند ه ها ) باشد که از نظر اقتصادی در طول لین و مقطع لین های شبکه ولتاژ پایین ( 400 )ولت و کاهش مصارف در سرمایه گذاری فلزات رنگه و کاهش ظایعات انرژی برق و بالاخره کاهش مصارف عمومی در ساختمان شبکه میگردد .
با در نظرداشت دلایل فوق الذکر در سیستم تامین برق شهر ها ترانسفار مر های کم طاقت الی
( 1000KBA ) مورد استفاده وسیع صورت میگیرد .
انتخاب تراسنفار مر استیشن ها به اساس تعداد ترانسفار مر ها باید از نقطه نظر اقتصادی تخنیکی اساس درست داشته باشد زیرا تعداد و طاقت ترانسفار مر ها تاثیرات قابل ملاحظه را بالای شیمای مناسب سیستم تامین برق دارد . تعداد ترانسفارمر ها به اساس تقا ضا های اطمینانیت تامین برق تعیین میشود . نصب ترانسفار مر ها در ترانسفار مر استیشن ها ( ΤΠ ) معمولایک ترانسفارمره دو ترانسفاره مره سه ترانسفارمره و یا اضافه تر از آن میباشد . اما انتخاب تعداد ترانسفارمر ها ارتباط مسقیم با مصرف کننده ها از نگاه کتگوری دارد مثلا برای مصرف کننده های کتگوری اول و مصرف کننده های کتگوری دوم ترانسفارمر های استیشن های دوترانسفارمره بهتر و مناسب تر میباشد نسبت به یک ترانسفارمره و سه ترانسفارمره و یا چندین ترانسفارمره . که نصب دو ترانسفارمر در رژیم نورمال هر کدام آن به مصرف کننده های خود انرژی میرساند و هر کدام از ترانسفارمر ها به منبع مستقل وصل بوده و به شکل جداگانه کار میکند اما در رژیم عارضه در یکی از ترانسفارمرها , ترانسفارمر دیگر با درنظرداشت درجه اضافه باری مجازی انرژی مورد ضرورت مصرف کننده های مربوط ترانسفارمر استیشن را تامین نماید .
قسمی که در فوق تشریح گردید در رژیم نورمال باید ترانسفارمر ( %100 ) بار داشته باشد اما در رژیم عارضه در یکی از ترانسفارمر ها نظر به قواعد ساختمان تجهیزات برق , ترانسفارمر دیگری باید ( %140 ) استعداد اضافه باری در داشته باشد که در وقت ترمیم و یا تعویض ترانسفارمرعارضه دیده , ترانسفارمر دیگری باید مصرف کننده های مهم ترانسفارمر عارضه دیده تامین نماید و این اضافه باری نباید از پنج شبانه روز تجاوز نماید و هر شبانه روز نباید از شش ساعت این اضافه باری تجاوز نماید .
که دراین صورت مصرف کننده های کتگوری سوم قسمآ مصرف کننده های کتگوری دوم بشکل وقفه ای قطع گردد ترانسفارمراستیشن های که دارای مصرف کننده های کتگوری دوم و سوم باشد میتوان آنرا توسط یک ترانسفارمر تغذیه نمود که در رژیم عارضه تغذیه مصرف کننده های مهم کتگوری دوم را از نزدیک ترین ترانسفارمر استیشن که اتصال ریزرفی آنها در ولتاژ ( 400 ) ولت ترانسفارمر استیشن ها اتصال آنرا میسر میسازد تا در رژِیم نورمال در ساعات بار اصغری ( ایام تابستان ساعات شبانه ) تعداد مختلف ترانسفارمر استیشن ها از شبکه تعداد مختلف ترانسفارمر استیشن ها را از شبکه جدا ساخته و بار آنها از طریق همین اتصال ریزرفی از دیگر ترانسفارمر استیشن ها تامین نماید . و در نتیجه میتوان ضایعات طاقت و مصرف طاقت غیر فعال را کاهش بخشد .
دروقت اعمار و یا طرح ترانسفارمراستیشن ها با ید توسعه بعدی نیز در نظرگرفته شودکه امکا ن جابجا نمودن ترانسفارمر باطاقت بلند تر موجود باشد .
با در نظرداشت آنچه تذکر یافت تعیین طاقت مقدماتی ترانسفارمر ها به اساس محاسبات تخنیکی , اقتصادی وریانت های مختلف ساختار شبکه 0.4KB ولتاژ شبکه ولتاژ متوسط20 کیلوولت و ترانسفارمر استیشن ها در مجموع محاسبه وقرارذیل تعیین میشود .
Зс =Зтп +Зв +Зн , (3.1)
در اینجا :
ЗС مصارف آورده شده تمام شبکه برق رسانی ، Ruble/year
– ЗΤП مصارف آورده شده ترانسفارمر استیشن ها بهRuble/year:
– ЗBمصارف آورده شده شبکه ولتاژ متوسط (20-6) کیلو ولت به; Ruble/year
-ЗHمصارف آورده شده شبکه ولتاژ الی1000 ولت: Ruble/year
پس از مطالعه و تحلیل همه جانبه رابطه 3.1 میتوان فورمولی رادریافت که بار مناسب ترانسفارمراستیشن قرارذیل بدست میاید :
Sтп.опт = (3.2)
دراینجا :
Sтпــ بارمناسب ترانسفارمراستیشن به kVA
б- تراکم بار برقی نظربه طاقت فعال به kW/km2
m – تعداد لین های خروجی 0.4kvکه به صورت اوسط 6 انتخاب میگردد.
A1=850Ruble/yr ، A3= 38.5Ruble/yr ، A4=34.6Ruble/yr ــ ضرایب ثابت ؛
Cosφ ــ ضریب طاقت فعال که دراینجا 1 قبول میگردد.
بااستفاده ازفورهای فوق ونتایج که درفصل دوم بدست آوردیم بارمناسب ترانسفارمر ستیشن رابرای پروژه رهایشی افشار به شکل ذیل دریافت میداریم :
Sтп.опт =
بعضی اوقات بطور مختصر ازکتاب راهنما نظربه تراکم طاقت فعال طاقت مناسب ترانسفارمرستیشن ها قرارذیل تعین می گردد :

1- бp =0,8 – 1 MW/km2  1×160 kVA
2- бp =1-2 MW/km2  1×250 kVA
3- бp =2- 5 MW/km2  1×400 kVA
4- бp = 5- MW/km2  1x630kVA
نظربه دریافت طاقت مناسب ترانسفارمرستیشن که ازفورمول 3.2 بدست آمده مقطع مناسب استندرد را به طور مقدماتی قراررابطه ذیل دریافت میداریم :
Fопт = Sтп.опт / m.
Fотп = Sтп.опт / m.
طوریکه دریافت کردیم درصورت که لین های خروجی m=6 باشد مقطع مناسب Fотп = 50-70mm2 ودرصورتیکه لین های خروجی m=4 باشد مقطع مناسب Fотп = 70-95mm2 باید انتخاب گردد.
بادرنظرداشت انکه اکثرا مصرف کننده های پروژه رهایشی مرکز کندز کتگوری III اند (% ) ومصرف کننده های II هم آنقدرعمده نیستند ، پس طاقت مناسب ترانسفارمرستیشن را 1x400kVA انتخاب مینما یم .
بعد ازانتخاب وریانت فوق (1x400kVA ) ساحه مربوطه که درپلان تفصیلی داده شده است طوری تقسیمات مینمایم که در ساحه اضافه باری ترانسفارمردرساعات اعظمی باررژیم نورمال 130% تجاوز نکند وبدین ترتیب تعداد ترانسفارمرستیشن هارا برای وریانت 1×400 کیلو ولت آمپیر دریافت مینمایم .

حال طورمثال ساحه نمبر 1 را برای وریانت فوق مطالعه و بررسی مینما یم ، درساحه نمبر 1 مصرف کننده های ذیل شامل اند :
ــ تعداد 169 خانه رهایشی ؛
ــ 1باب مکتب ؛
ــ 1 باب کودکستان ؛
مجموعا تعداد آپارتمان ها دراین ساحه به169 آپارتمان (nквар = 169 ) میرسد . بنابر تعداد آپارتمان های فوق ازگراف 2.1 طاقت مخصوصه رابرای این تعداد آپارتمان دریافت میداریم :
nквар∑ =nквар = 169 кварmup.
Pyg = 1,51 kW/кварт
ــ بارمحاسبوی فعال اپارتمان های رهایشی ساحه 1 را بااستفاده ازفورمول 2.1 دریافت میداریم :
Рквар = Pyg . nквар = 1,5.169 = 255,190 kW
ــ بارمحاسبوی سایرموتورهای ممکنه که درمنازل موجود است ازرابطه (2.4) دریافت میگردد:
Pp(gв) = 0,9.0,05.nкв = 0,9.0,05.169 = 7,605 kW
ـــ طاقت مجموعی فعال راازرابطه 2.5 دریافت میداریم :
Pp.kв = 255,190 +7,605 = 262,795 kW
ـــ بارمحاسبوی غیرفعال آپارتمان های رهایشی را ازرابطه 2.6 میابیم :
Qp.kB = Pp,kB .tgφ = 262,795.0,2 = 52,559 kvar
ـــ دریافت بارمحاسبوی کودکستان و مکتب دراین ساحه را مستقیما ازجدول2.4 میگیریم .
چون دراین ساحه صرف یک باب کودکستان و مکتب واقع است ، بنا ء :
در کودکستان که دارای 200 طفل می باشد:
Рр =4و2 kW , Q р =1,218kvar
S=4,373kVA
و در مکتب که دارای 1770 شاگرد می باشد
Рр = 198,24kW, Q р = 63,437 kvar
S=208,143kVA

ــ بارمحاسبوی برای تنویر سذک های فرعی و پیاده رو های مربوط ترانسفارمر 1 ازرابطه (2.13) دریافت میگردد. مساحت ساحه مذکور راز روی پلان دریافت منمایم :
F =3,923 hectar
Pp =1,2.Km.Fвнуm =1,2.3,923.0,8 =3,766 kW
Qp = tg .Pp = 0,29. 3,766 =1,092 kvar

ـــ بارمحاسبوی بزای تنویر سرک های عمومی مربوط تدانسفارمر 1 را ازرابطه 2.14 دریافت نموده طول سرک را از روی پلان دریافت می کنیم. 675,43m L=
Pp = 40,675.435.0,8 =21613,920W = 21,614 kW
Qp = tg .Pp = 0,29. 21,614 =6,268 kvar

– بار محسبیوی برای تنویر ساحه سبز مربوط ترانسفارمر 1 از رابطه 2.15 دریافت می نماییم و مساحت ساحه مذکور را از روی پلان اخذ می داریم. F= 0,874hectar
Pp =1,2. Km Fвнуm =1,2.0,8.0,874 =0,839 kW

ــ بارمجموعی فعال را برای ترانسفارمر 1 قرارذیل دریافت میداریم :
Pp∑ = 255,190+7,605+4,2+198,240+3,766+21,614+0,839 = 491,454 kW
بارمجموعی غیر فعال رابرای ساحه 1 چنین میابیم :
Qp∑ = 52.559 + 1,218+ 63.437+1,092+6,268+0,243 = 124,817 kvar
ــ بارمجموعی کلی ساحه نمبر1 راازرایطه ذیل دریافت میداریم :
Sp∑ =
ــ ضریب بارترانسفارمررابرای ساحه 1 چنین دریافت میداریم :
Kз =
مطابق به محاسبات اجراشده تعداد ساحات درپروژه رهایشی افشار درصورتیکه 1×400 باشد به 19 ساحه تقسیم میگردد.
محاسبات مشابه برای تمام ساحات اجراگردیده درجدول 3.1 الی 3.19 درج گردیده است

جدول 3.1. بار محاسبوی TП-1

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
267.999 52.559 0.2 0.98 262.795 7.605 255.19 1.51 169 خانه منازل رهایشی 1
4.373 1.218 0.29 0.96 4.2 0.7 6 0.03 200 طقل 1 کودکستان 2
208.693 65.221 0.329 0.95 198.24 0.8 247.8 0.14 1770 شاگرد 1 مکتب 3
1.271 3.921 1.092 0.29 0.96 3.766 0.8 4.7076 1.2 3.923 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 4
22.504 6.268 0.29 0.96 21.614 0.8 27.0174 0.04 675.435 متر سرک عمومی 5
0.874 0.243 0.29 0.96 0.83904 0.8 1.0488 1.2 0.874 هکتاد ساحه سبز 6
508.365 126.601 491.454 541.764 مجموعه

جدول 3.2. بار محاسبوی TП-2

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
481.465 94.423 0.2 0.98 472.115 14.805 457.31 1.39 329 خانه منازل رهایشی 1
1.299 1.644 0.457 0.29 0.96 1.5792 0.8 1.974 1.2 1.645 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
36.650 10.208 0.29 0.96 35.2 0.8 44 0.04 1100 متر سرک عمومی 3
519.759 105.089 508.894 503.284 مجموعه

جدول 3.3. بار محاسبوی TП-3

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
378.102 74.152 0.2 0.98 370.760 11.16 359.600 1.45 248 خانه منازل رهایشی 1
1.189 3.521 0.981 0.29 0.96 3.382 0.8 4.228 1.2 3.523 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
93.951 26.168 0.29 0.96 90.233 0.8 112.791 0.04 2819.781 متر سرک عمومی 3
475.575 101.300 464.375 476.619 مجموعه

جدول 3.4. بار محاسبوی TП-4

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
346.81 68.015 0.2 0.98 340.075 10.035 330.04 1.48 223 خانه منازل رهایشی 1
35.647 9.92844 0.29 0.96 34.236 0.9 38.04 0.04 951 نماز کذار 1 مسجد
0.977 2.522 0.702403 0.29 0.96 2.42208 0.8 3.0276 1.2 2.523 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
5.078 1.414338 0.29 0.96 4.877027 0.8 6.096284 0.04 152.4071 متر سرک عمومی 3
0.794 0.221 0.29 0.96 0.762 0.8 0.9528 1.2 0.794 هکتاد ساحه سبز
390.850 80.28123 382.3723 378.1567 مجموعه
Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
264.935 51.958 0.2 0.98 259.79 7.47 252.32 1.52 166 خانه منازل رهایشی 1
4.373 1.218 0.29 0.96 4.2 0.7 6 0.03 200 طقل 1 کودکستان 2
208.693 65.22096 0.329 0.95 198.24 0.8 247.8 0.14 1770 شاگرد 1 مکتب 3
1.288 2.385 0.664262 0.29 0.96 2.29056 0.8 2.8632 1.2 2.386 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 4
32.063 8.930422 0.29 0.96 30.79456 0.8 38.4932 0.04 962.33 متر سرک عمومی 5
2.736 0.761981 0.29 0.96 2.62752 0.8 3.2844 1.2 2.737 هکتاد ساحه سبز 6
515.185 128.754 497.9426 550.7608 مجموعه

جدول 3.5. بار محاسبوی TП-5

جدول 3.6. بار محاسبوی TП-6

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
412.5 80.898 0.2 0.98 404.49 12.51 391.98 1.41 278 خانه منازل رهایشی 1
35.647 9.92844 0.29 0.96 34.236 0.9 38.04 0.04 951 نماز کذار 1 مسجد
1.213 3.206 0.892829 0.29 0.96 3.07872 0.8 3.8484 1.2 3.207 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
33.758 9.402301 0.29 0.96 32.42173 0.8 40.52716 0.04 1013.179 متر سرک عمومی 3
0.127 0.035 0.29 0.96 0.122 0.8 0.1524 1.2 0.127 هکتاد ساحه سبز
485.237 101.1569 474.3484 474.548 مجموعه

جدول 3.7. بار محاسبوی TП-7

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
259.316 50.856 0.2 0.98 254.28 7.335 246.945 1.515 163 خانه منازل رهایشی 1
4.373 1.218 0.29 0.96 4.2 0.7 6 0.03 200 طقل 1 کودکستان 2
208.693 65.22096 0.329 0.95 198.24 0.8 247.8 0.14 1770 شاگرد 1 مکتب 3
1.227 3.240 0.902294 0.29 0.96 3.11136 0.8 3.8892 1.2 3.241 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 4
12.344 3.438027 0.29 0.96 11.85526 0.8 14.81908 0.04 370.477 متر سرک عمومی 5
2.844 0.792048 0.29 0.96 2.7312 0.8 3.414 1.2 2.845 هکتاد ساحه سبز 6
490.809 122.427 474.4178 522.8673 مجموعه

جدول 3.8. بار محاسبوی TП-8

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
202.987 39.809 0.2 0.98 199.045 5.445 193.6 1.6 121 خانه منازل رهایشی 1
233.894 123.248 0.62 0.85 198.7875 0.95 209.25 0.09 2325 متر مربع 3 مارکیت 2
65.0566 28.152 0.48 0.9 58.65 0.85 69 0.3 230 جای 1 رستورانت 3
3.468 1.370 0.43 0.92 3.186 0.9 3.54 0.01 354 متر مربع 1 حمام 4
1.288 1.615 0.449894 0.29 0.96 1.55136 0.8 1.9392 1.2 1.616 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 4
5.653 1.574565 0.29 0.96 5.429536 0.8 6.78692 0.04 169.673 متر سرک عمومی 5
2.345 0.653126 0.29 0.96 2.25216 0.8 2.8152 1.2 2.346 هکتاد ساحه سبز 6
515.019 195.257 468.9016 486.9313 مجموعه

جدول 3.9. بلر محاسبوی TП-9

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
65.844 12.913 0.2 0.98 64.565 1.665 62.9 1.7 37 خانه منازل رهایشی 1
35.647 9.92844 0.29 0.96 34.236 0.9 38.04 0.04 951 نماز کذار 1 مسجد 2
43.733 17.27568 0.430 0.920 40.176 0.9 44.64 0.04 1116 متر مربع 1 مرکز پولیس 3
1.724 0.68112 0.430 0.920 1.584 0.9 1.76 0.04 44 1000 جلد کتاب 1 کتابخانه 4
13.062 5.16 0.430 0.920 12 1 12 0.03 400 متر مربع 1 کلپ سپورتی 5
19.540 8.45568 0.480 0.900 17.616 0.8 22.02 0.03 734 متر مربع 1 گلخانه 6
31.946 13.824 0.480 0.900 28.8 0.8 36 0.03 1200 متر مربع 1 هال مجلس 7
11.980 5.184 0.480 0.900 10.8 0.8 13.5 0.045 300 متر مربع 1 بانک 8
1.261 18.186 5.66784 0.328 0.950 17.28 0.9 19.2 0.04 480 متر مربع 1 ناحیه 9
71.468 19.9056 0.290 0.960 68.64 0.8 85.8 0.01 8580 متر مربع 1 مقبره 10
35.475 8.604 0.250 0.970 34.416 0.9 38.240 0.01      3824 متر مربع 1 پارکینگ 11
30.479 12.04 0.430 0.920 28 1 28 0.035 800 چوکی 1 سینما 12
45.718 18.06 0.430 0.920 42 0.7 60 0.15 400 متر مربع 1 مرکز صحی 13
12.920 5.59104 0.480 0.900 11.648 0.8 14.56 0.04 364 متر مربع 1 موزیم 14
4.969 2.1504 0.480 0.900 4.48 0.8 5.6 0.02 280 متر مربع 1 سره سیاشت 15
12.937 4.054 0.330 0.950 12.285 0.9 13.65 0.021 650 متر مربع 1 فاتحه خانه 16
24.296 5.89275 0.250 0.970 23.571 0.9 26.19 0.01 2619 متر مربع 1 پارکینگ 17
0.453 0.126115 0.29 0.96 0.43488 0.8 0.5436 1.2 0.453 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 18
11.927 3.321822 0.29 0.96 11.45456 0.8 14.3182 0.04 357.955 متر سرک عمومی 19
6.122 1.7052 0.29 0.96 5.88 0.8 7.35 1.2 6.125 هکتاد ساحه سبز 20
490.994 142.481 469.866 550.8918 مجموعه

جدول 3.10. بار محاسبوی TП-10

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw
36.66 24.22 0.88 0.75 27.52 1 27.52 0.02 1376 متر مربع 1 جکشن برق 1
1.289 416.48 116.00 0.29 0.96 400 0.8 500 0.1 5000 متر مربع 1 استدیوم 2
24.30 5.89 0.25 0.97 23.571 0.9 26.19 0.01 2619 متر مربع 1 پارکینگ عامه 3
38.31 11.94 0.33 0.95 36.4 1 36.4 0.04 910 متر مربع 1 اطفاییه 4
515.74 158.05 487.491 590.11 مجموعه

جدول 3.11. بار محاسبوی TП-11

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
317.776 62.321 0.2 0.98 311.605 9.135 302.47 1.49 203 خانه منازل رهایشی 1
35.647 9.92844 0.29 0.96 34.236 0.9 38.04 0.04 951 نماز کذار 1 مسجد
1.008 4.009 1.116662 0.29 0.96 3.85056 0.8 4.8132 1.2 4.011 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
45.313 12.6208 0.29 0.96 43.52 0.8 54.4 0.04 1360 متر سرک عمومی 3
0.291 0.081 0.29 0.96 0.279 0.8 0.3492 1.2 0.291 هکتاد ساحه سبز
403.036 86.06792 393.4909 400.0724 مجموعه

جدول 3.12. بار محاسبوی TП-12

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
355.351 69.69 0.2 0.98 348.45 10.35 338.1 1.47 230 خانه منازل رهایشی 1
35.647 9.92844 0.29 0.96 34.236 0.9 38.04 0.04 951 نماز کذار 1 مسجد
1.042 2.493 0.69433 0.29 0.96 2.39424 0.8 2.9928 1.2 2.494 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
23.277 6.483305 0.29 0.96 22.35622 0.8 27.94528 0.04 698.632 متر سرک عمومی 3
0.040 0.011 0.29 0.96 0.038 0.8 0.048 1.2 0.04 هکتاد ساحه سبز
416.807 86.80721 407.4749 407.1261 مجموعه

جدول 3.13. بار محاسوی TП-13

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
478.538 93.849 0.2 0.98 469.245 14.715 454.530 1.39 327 خانه منازل رهایشی 1
1.273 2.390 0.666 0.29 0.96 2.295 0.8 2.869 1.2 2.391 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
28.100 7.827 0.29 0.96 26.988 0.8 33.736 0.04 843.39 متر سرک عمومی 3
509.028 102.341 498.529 491.135 مجموعه

جدول 3.14. بار محاسبوی TП-14

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
311.968 61.182 0.2 0.98 305.91 8.91 297 1.5 198 خانه منازل رهایشی 1
35.647 9.928 0.29 0.96 34.236 0.9 38.04 0.04 951 نماز کذار 1 مسجد
0.918 2.261 0.629 0.29 0.96 2.171 0.8 2.7144 1.2 2.262 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
17.029 4.743 0.29 0.96 16.355 0.8 20.44428 0.04 511.107 متر سرک عمومی 3
0.130 0.036 0.29 0.96 0.125 0.8 0.156 1.2 0.13 هکتاد ساحه سبز
367.035 76.519 358.797 358.3547 مجموعه

جدول 3.15. بار محاسبوی TП-15

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
330.299 64.777 0.2 0.98 323.885 9.495 314.390 1.49 211 خانه منازل رهایشی 1
1.066 1.838 0.512 0.29 0.96 1.765 0.8 2.207 1.2 1.839 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
94.360 26.282 0.29 0.96 90.626 0.8 113.282 0.04 2832.062 متر سرک عمومی 3
426.497 91.571 416.276 429.879 مجموعه

جدول 3.16. بار محاسبوی TП-16

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
292.378 57.340 0.2 0.98 286.700 8.46 278.240 1.48 188 خانه منازل رهایشی 1
4.373 1.218 0.29 0.96 4.200 0.7 6.000 0.03 200 طقل 1 کودکستان 2
208.693 65.221 0.329 0.95 198.240 0.8 247.800 0.14 1770 شاگرد 1 مکتب 3
1.289 0.580 0.161 0.29 0.96 0.557 0.8 0.696 1.2 0.58 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 4
8.839 2.462 0.29 0.96 8.489 0.8 10.611 0.04 265.285 متر سرک عمومی 5
0.874 0.243 0.29 0.96 0.839 0.8 1.049 1.2 0.874 هکتاد ساحه سبز 6
515.736 126.646 499.025 544.396 مجموعه

جدول 3.17. بار محاسبوی TП-17

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
471.557 92.480 0.2 0.98 462.400 14.4 448.000 1.4 320 خانه منازل رهایشی 1
1.247 0.549 0.153 0.29 0.96 0.527 0.8 0.659 1.2 0.549 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 2
26.636 7.419 0.29 0.96 25.582 0.8 31.978 0.04 799.442 متر سرک عمومی 3
498.742 100.052 488.509 480.636 مجموعه

جدول 3.18. بار محاسبوی TП-18

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
210.635 41.309 0.2 0.98 206.545 4.545 202 2 101 خانه منازل رهایشی 1
4.373 1.218 0.29 0.96 4.200 0.7 6 0.03 200 طقل 1 کودکستان 2
208.693 65.221 0.329 0.95 198.240 0.8 247.8 0.14 1770 شاگرد 1 مکتب 3
1.100 1.986 0.553 0.29 0.96 1.908 0.8 2.384 1.2 1.987 هکتاد سرک های فرعی و پیاده رو ها 4
12.475 3.475 0.29 0.96 11.982 0.8 14.977 0.04 374.428 متر سرک عمومی 5
1.639 0.457 0.29 0.96 1.574 0.8 1.968 1.2 1.64 هکتاد ساحه سبز 6
439.802 112.232 424.449 475.130 مجموعه

جدول 3.19. بار محاسبوی TП-19

Kz Sp Qp tgφ cosφ Рр Км Pp(gв) Рр Pуg مساحت یا تعداد خانه واحد اندازه گیری تعداد نام تاسیسات شماره
kVA kVar kW Kw Kw Kw
1.254 501.77 284.97 0.69 0.82 413 1 413 0.02 20650 متر مربع 1 استیشن بس های برقی 1
501.774 284.970 413 413 مجموعه

3.3. تعیین محل اعمارترانسفارمر ستیشن ها
ترانسفارمرستیشن (тп) ازجمله حلقه های عمده واساسی سیستم تامین برق شهرها بوده از اینرو جابجا نمودن مناسب آنها درساحه مسکونی ازمسائل با اهمیت به شمار میرود . درسیستم تامین برق شهرها (тп) ها معمولا به شکل تعمیرات جداگانه وخاص درساحات مسکونی اعمارمیگردند .
جابجا نمودن ترانسفارمرستیشن ها درساحات مسکونی باید با در نظرداشت کمترین مصارف ، تقاضاها وخواسته های ادارات شهرسازی و مسکن و نیز سهولت ها در بهره برداری ترانسفارمرستیشن ها صورت بگیرد. ترانسفارمرستیش ها باید درمرکز بارهای نیرویی که ازهمین (тп) تغذیه میشوند جابجا گردند . فاصله میان (тп) از10m کمتر نباشد ودرمرکز ساحات سبزومیدانهای سپورتی اعمارنگردد.
جهت دریافت مرکز بارهای برقی میتودهای متعدد آنالیتکی ( تحلیلی ) وجود دارندکه با استفاده ازآنها میتوان مرکز بارهای برقی راتعیین ومحاسبه نمود . مرکزباهای برقی را از روابط ذیل دریافت مینمایند :
ХЦ.Н =
Yц.н = و (3.3)
دراینجا :
ХЦ.Н ، Yц.нــ کاردینات مرکز بارهای برقی تعمیر ؛ Pi ــ بار برقی i تعمیر . در رابطه فوق به منظورمحاسبه مرکز بارهای برقی قیمت های Pi ازجدول 2.2،2.3 ،2.4 و2.5 اخذ میگردد.
Xi ،Yi ــ فاصله ازمحورات X ،Y که از روی پلان اندازه می شود.
به طورمثال مرکز با ربرقی ومحل نصب ترانسفارمر 6 را قرارذیل دریافت میداریم . اولا کاردینات تمام بلاک های بلندمنزل ،پایین منزل وتاسیسات عام المنفعه را ازروی پلان تفصیلی اندازه کرده وبرای سهولت محاسبه درجدول های ذیل درج میگردد.
جدول3.2. بارمحاسبوی فعال وکاردینات بلاک های رهایشی وموسسات عام المنفعه ساحه نمبر 6

نظربه فومول 3.3وجدول فوق محل اعمارترانسفارمرستیشن نمبر 6 راقرارذیل دریافت میداریم :
(115,595.23,36+115.595.67,97+114,3.112,87+114,3.156,84+115,595.196,18+71,445.226,72+34,239.16,61)
====
(115,595+115,595+114,3+114,3+115,595+71,445+34,239)

M 118.687 =X

(115,595.108,6+115,595.103,07+114,3.106,1376+114,3.106,1219+115,595.106,09+71,445.105,34+34,239.203,9)
====
(115,595+115,595+114,3+114,3+115,595+71,445+34,239)

M 110.860 = Y

با توجه به کاردینات بدست آمده می توانیم موقعیت TП را برای این بخش پیدا نمائیم که این موقعیت در فضای بالای خانه ها بدست می آید که جای مناسب برای اعمار محل ترانسفارمر استیشن نمیباشد بنا، کوشش بعمل میآید تا ترانسفارمر را در محلیکه در آن خانه ها موجود نباشد اعمار کدد که البته در محل سبز بهتر میباشد و برای سایر قسمت ها نیز کار مشابه انجام میشود که البته ناگفته نباید گذاشت که در پلان های شهری به طور کامل مرکز بار برقی قابل تطبیق نمی باشد و موقعیت تقریبی را نظر به ساحه بدست می آوریم

فصل چهارم
شبکه های تقسیماتی ولتاژپایین 0.4 کیلوولت

4.1. طرق محاسبه مقطع لین های شبکه برقی
مقطع لین های هوایی وکیبلی شبکه های ولتاژ پایین ، متوسط و بلند با درنظرداشت یک تعداد فکتورهای تخنیکی ــ اقتصادی انتخاب میشوند. این فکتورها برای لین های هوایی عبارتند از: تاثیرات حرارتی جریان کاری (جریان محاسبوی ) ،شرایط میخانیکی ، اقلیمی، حادثه کرونی وضایعات ولتاژ .
برای لین های کیبلی عبارتند از: تاثیرات حرارتی جریان کاری (جریان محاسبوی ) ، شرایط میخانیکی ، استحکامیت یا پایداری ترمیکی دربرابر جریان شارتی وضایعات ولتاژ.
بنابراین متود های متعددی وجود دارد که به اساس آن مقطع لین های هوائی و کیبلی شبکه های ولتاژ پایین . متوسط و بلند انتخاب می شود . که از جمله میتوان در سه متود عمده که اساس سایر متود های دیگر متود های محاسبوی را تشکیل میدهد مختصرا یاد آوری نمود :

الف ) انتخاب مقطع لین های هوایی و کیبلی نظربه شرایط حرارتی :
نظر به قانون ژول ـ لینز میدانیم که عبور جریان برق از یک هادی باعث گرم شدن هادی مذکور گردیده و درجه حرارت در هادی بصورت تدریجی بلند میرود مقدار انرژی حرارتی در این صورت متناسب به مربع جریان عبوری از هادی ، مقاومت های هادی و زمان عبورجریان از هادی بوده که از رابطه ذیل دریافت میگردد .

دراینجا : Q ــ مقدارانرژی حرارتی درلین انتقالی ؛ R ــ مقاومت هادی ؛ t ــ زمان عبورجریان کاری ازهادی .
درجه حرار ت هادی تا زمانی بلند میرود که بیلانس میان مقدار حرارت هادی در فی واحد زمان و مقدار حرارتی که هادی به ماحول خود در همان واحد زمان میدهد برقرار گردد . حین برقرار شدن این بیلانس گرم شدن بعدی هادی قطع میگردد . و در این صورت درجه حرارت بنام درجه حرارت استقراری یادمیشود . درجه حرارت زیاد بلند لین های هوایی و کیبلی باعث فرسوده شدن عایق آنها و خراب شد ن اتصالات و کانتکت ها و همچنان بروز حوادث غیر مترقبه چون حریق میگردد . با درنظر داشت آنچه که تذکر یافت در پرکتیک حدود معین جریان عبوری برق از یک هادی تعیین گردیده است .
مقدار اعظمی جریان عبوری برق را بنام جریان مجازی نظر به شرایط حرارتی یاد مینماید در صورتیکه حین عبور آن از یک هادی درجه حرارت هادی درحدود مجازی قرار داشته باشد .
مقدار جریان مجازی به مقطع و مواد که از آن هادی ساخته شده و همچنان درجه حرارت محیط ماحول، نوع و مواد هادی و طریق تمدید و استفاده وابستگی دارد . مقدار جریان مجازی لین های هوایی و کیبلی را با درنظرداشت درجه حرارت مجازی ، شرایط محیط ماحول و خصوصیات تمدید لین های مذکور می توان در نتیجه محاسبات حرارتی بدست آورد ولی این محاسبات دشوار و پرحجم بوده که در پرکتیک از جدول تهیه شده جریان های مجازی برای مقطع های مختلف استفاده می نمایند . کمیت های مندرج این جدول درنتیجه محاسبات آزمایش های عملی و بادر نظرداشت درجه حرارت مجازی و شرایط تمدید برای انواع و مقطع های مختلف لین های هوایی و کیبلی بدست آمده است . بدین ترتیب مقطع های لین های هوایی و کیبلی نظر به شرایط حرارتی به قرار ذیل انتخاب میگردد.
a – جریان در سیستم اعظمی که از لین عبور مینماید از رابطه ذیل دریافت می گردد :
دراینجا :
Sp ــ سیلان طاقت محاسبوی درقسمت مورد نظرشبکه به kVA ، UHOM ــ ولتاژنومینال شبکه به kV
Iнб(р) ــ جریان محاسبوی عبوری ازلین دررژیم اعظمی به A ، nц ــ تعداد دوره(سرکت ) .
با استفاده از جدول که قبلا از آن تذکر به عمل آمد مقطع لین ها طوری انتخاب می شودکه شرایط ذیل برآورده شود:
Iнб(р) Igon ,
دراینجا : Igonــ جریان مجازی مقطع انتخاب شده به A.
مقطع انتخاب شده فوق الذکر نظر به شرایط ذیـــل تعیین مــیگردد:

دراینجا : Ugon ــضایعات مجازی ولتاژکه برای شبکه های مختلف قبلاتعیین شده است .
Uнь(р) ــ ضایعات ولتاژ در رژیم اعظمی .
مقطع انتخاب شده نظر به متود مذکور باید به اساس ضایعات ولتاژ در همان لین امتحان شود ومقدار ضایعات ولتاژ از حدود مجازی آن اضافه نشود .
اگردرقسمتی از شبکه دولین تمدید شده باشد در آن صورت باید مقطع انتخاب شده در رژیم عارضوی (قطع یکی ازلین ) نیز امتحان شود و شرایط ذیل برآورده شود :

دراینجا:
ــ جریان رژیم بعدازعارضه ؛ ــ جریان مجازدوامداردررژیم بعدازعارضه

ب – انتخاب مقطع لین های هوایی و کیبلی نظر به کثافت اقتصادی جریان :
واضح است که قیمت ضایعات انرژی در لین های انتقالی ، ترانسفارمرها و همچنان مصارف سالانه بهره برداری از چندین مرکبه تشکیل شده و در مصارف مجموعی شبکه شامل میباشد بنآ در اثنای طرح ریزی شبکه های برق رسانی باید مصارف اصغری تامین گردد . این مسئله با انتخاب درست مقطع لین های انتقالی انرژی برق وابستگی عمیق دارد اگر مقطع لین بلندتر انتخاب شود قیمت ضایعات انرژی کمتر و معکوس آن در صورت انتخاب مقطع های کوچک قیمت ضایعات انرژی بلند میرود مقطع های که به مصارف اصغری تصادف نماید بنام مقطع های اقتصادی یاد میشود بنآ باید حدود دریافت شود که به اساس آن مصارف آورده شده در اعمار و بهره برداری شبکه های برقی اصغری باشد . اجرای این محاسبات با نظرداشت تمام فاکتور های دخیل در آن کار زیاد دشوار میباشد ولی با آن هم تراکم اقتصادی جریان تعیین و مشخص گردیده که با مصارف آورده شده اصغری مطابقت کامل داشته و تناسب مناسب را میان مصارف فلزات رنگه و ضایعات انرژی برقی در لین انتقالی برقرار میسازد .
مقطع لین های هوایی و کیبلی مطابق به متود فوق الذکر به ترتیب ذیل صورت میگیرد:
ابتدا جریان عبوری را در رژیم نورمال به اساس رابطه 4.2 دریافت مینمایم ، بعدا مقطع اقتصادی را ازرابطه ذیل محاسبه مینمایم :
Fэк = (4.3)
درحالیکه :
JэΚ ــ تراکم (کثافت) اقتصادی جریان A/mm2 بوده و از جدول رهنما با در نظرداشت مواد لین و تعداد ساعات استفاده از باراعظمی اخذ میگردد مقطع انتخاب شده به اساس متود فوق الذکر نظر به شرایط حرارتی ( متود اول ) و ضایعات مجازی ولتاژ امتحان شود یعنی :
IH.P  Igon ,H.p
UH.P  Ugon,H.P

نظر بهПуэ محدودیت های ذیل برای این متود مشخص گردیده است :
الف : مقطع شبکه های ولتاژ کمتراز1000 ولت که جهت تغذیه مصرف کننده های جداگانه تمدید شده باشد ونیز شبکه های تنویری ؛
ب : مقطع شبکه های کمتراز1000 ولت درموسسات صنعتی وشهرها Tmax= 4000-5000hour.

ج ) انتخاب مقطع لین های هوایی وکیبلی نظربه ضایعات ولتاژ
در بعضی موارد در محاسبات لین های انتقالی از مقاومت غیر فعال صرف نظر میشود که باعث سهولت زیادی در محاسبات میگردد. درمحاسبات شبکه های مناطق مسکونی و موسسات عام المنفعه ازطریقه فوق استفاده نمود ، چون که محاسبات برای پریود (زمان) بار اعظمی زمانیکه ضریب بار قیمت بلند را در شبکه های تنویری،شبکه های تغذیوی منازل رهایشی و موسسات عام المنفعه ( بدون لفت ها ) اختیار مینماید و تقریبآ 0.9 تا 0.95 ارتقا مینماید در این صورت رابطه دریافت ضایعات ولتاژ را به فیصدی به شکل ذیل میتوان نوشت .
(4.4)
میدانیم که مقاومت مخصوصه فعال است و ، پس رابطه( 4-4 ) شکل ذیل را به خود میگرد:
و (4.5)
حالاUHOM./105 را به ( C ) نشان داده و رابطه رابه شکل ذیل مینویسم :
و (4.6)
از رابطه فوق میتوان مقطع لین را از طریق ضایعات ولتاژ به شکل ذیل بدست آوریم و (4.7)
طوریکه از رابطه4.7 دیده میشود مقطع لین را میتوان از طریق ضایعات ولتاژ محاسبه نمود . طرق متعددی وجود دارد که اساس آنرا ضایعات ولتاژ تشکیل میدهد و به اساس آن میتوان مقطع لین های هوایی و کیبلی را محاسبه نمود که ذیلا مورد محاسبه و بررسی قرار داده میشود :
الف : دریافت مقطع هادی درصورت که مقطع در امتداد طول لین ثابت باشد ( F= const ) :
برای لین های انتقالی که در تمام طول دارای مقطع یکسان باشد و از یک نوع مواد تهیه شده باشد ، ضایعات ولتاژ را بدون در نظرداشت مقاومت غیر فعال از رابطه 4.4 بدست میاوریم :

مقاومت مخصوصه لین RO را از طریق هادیت مخصوصه و مقطع لین دریافت نموده و در رابطه فوق وضع مینمایم: به عوض ΔU%مقدار مجازی ولتاژ یعنی ΔUgon% را در رابطه مذکور وضع نموده و بعداز یک سلسله تبادلات رابطه ذیل را جهت دریافت مقطع لین سه فاز به اساس ضایعات ولتاژ بدست میاوریم :

و (4.8)

از اینکه رابطه میان مقاومت فعال لین ومقطع لین خیلی ساده بوده و ولی در مقابل این رابطه با مقاومت غیر فعال خیلی دشوار است بنا جهت دریافت مستقیم مقطع لین از طریق ضایعات ولتاژ از طریقه ذیل استفاده مینمایم: میدانیم که ضایعات ولتاژ در لین سه فازه در صورت ثابت بودن مقطع در امتداد لین از دو مرکبه ذیل تشکیل گردیده است :

مرکبه فعال و (4.9)
مرکبه غیرفعال و

(4.10)

در اینجا : ΔU- ضایعات ولتاژ به ولت میباشد .
از مقایسه مقاومت های فعال لین ها دیده میشود که مقدار آن نظر به مقطع کم تغییر مینماید. بطور مثال برای لین های هوایی مقاومت غیر فعال در فی کیلومتر طول در حدودOM/KM 0.46ـــ0.36 در نوسان است . برای لین های کیبلی ولتاژ 10ــ6 کیلوولت آمپیر این کمیت در حدودOM/KM 0.09ـــ 0.06 میباشد . ارقام فوق الذکر این امکان را میسر میسازد تا به سهولت مقطع لین ها را دریافت نمایم .
درآغاز محاسبه کمیت متوسط مقاومت غیر فعال را در حدود Xo =0.35- 0.4/km قبول مینمایم و به اساس آن مرکبه غیر فعال ضایعات ولتاژ را از رابطه ذیل دریافت میداریم :

(4.11)

اگر ΔUgon = ΔU باشد در این صورت :
و (4.12)

بدین معنی که اگر از مقدار ضایعات مجازی در لین مقدار ضایعات در مقاومت غیر فعال ΔUp منفی شود ، مقدار ضایعاتی بدست میاید که صرف به مقاومت فعال لین ارتباط داشته ، یعنی :

بعداز وضع نمودن قیمت رابطه ذیل را جهت دریافت مقطع لین بدست می آورند :
(4.13)
مقطع که به اساس رابطه فوق محاسبه میشود با مقطع های استندرد مقایسه و مقطع بلندتر از مقطع محاسبوی انتخاب میشودکه بعدآ با در نظرداشتRo و Xo مقطع اســتندرد ضایعات ولتاژ در لین محاسبه میشود . در صورت بلند بودن ضایعات از ضایعات مجازی مقطع بلندتر انتخاب میشود . مقطع انتخاب شده باید نظر به جریان مجازی نیز امتحان شود.
در صورت که از مقاومت های غیر فعال لین صرف نظر شود، در آن صورت مقطع لین به اساس رابطه ذیل دریافت میگردد :
و (4.14)

ب: دریافت مقطع لین نظر به شرایط اصغری بودن مصارف فلزات رنگه .
بار برقی لین که چندین مصرف کننده را تغذیه مینماید از مرکز تغذیوی بطرف انجام لین کمتر میشود . بنا استفاده از لین عین مقطع در طول لین گرچه سهولت های زیادی را در رابطه به بهره داری دارد، مگر غیر اقتصادی میباشد . چونکه لین درآغاز اضافه بار ولی در انجام کم بار میباشد، که در حالت اول باعث افزایش ضایعات و در حالت دوم باعث اضافه مصرف فلزات رنگه میشود. از این جهت طریقه دیگری که این دو نقیضه فوق را مرفوع ساخته باشد و در عین زمان ضایعات مجازی ولتاژ صرفه جوی فلزات رنگه را تامین نموده باشد مورد ارزیابی قرار میدهیم.لین های انتقالی که صرف دو مصرف کننده انرژی برقی را تغذیه مینماید

شکل 1-4 شیمای شبکه دارای دو بار برقی

درشکل 4.1 مقادیر باربرقی ، سیلان های طاقت درقسمت های شبکه وهمچنان ضایعات ولتاژ درمقاومت های فعال قسمت اول ودوم ونیز تمام لین نشان داده شده است .هدف عمده عبارت ارآنست که شرایط Ugon درقسمت های اول ودوم شبکه صدق کند ومصارف فلزات رنگه اصغری باشد ، پس :
برقی مقطع درقسمت اول شبکه

مقطع درقسمت دوم شبکه برقی:
حجم فلزیکه در هر سه فاز لین مذکور به مصرف میرسد مساویست به :

در رابطه فوق تمام کمیت هاداده شده و ثابت میباشد بجز ضایعات ولتاژ درقسمت اول لین .
با تغییر دادن کمیت های مختلف حجم فلزات رنگه رابدست میاوریم :
جهت دریافت مقدار اصغری فلزات رنگه باید مشتق اول معادله فوق را نظربه گرفته و مساوی به صفر قرار داد:

از اینجا:

صورت و مخرج طرف چپ معادله را در P1 و قسمت راست معادله را در P2 ضرب نموده و همچنان هر دوطرف معادله را در ضرب نموده ، بدست میاوریم که :

از اینکه معادلات داخل قوس در هردو جانب رابطه فوق باهم مساوی است به 2F1و2F2 ، پس :

بدین ترتیب جهت کاهش مصارف فلزات رنگه مقطع ها در قسمت های جداگانه لین باید متناسب به جذرمربع بار های برق درهر قسمت لین انتخاب شود.
کمیت برای لین ثابت بوده و میتواند از طریق مرکبه فعال ضایعات طاقت دریافت شود :

Ua.gon = (4.17)

دراینجا کمیت Kp مساویست به :
(4.18)
با دریافت و محاسبه نمودن کمیتKP به سهولت میتوان مقطع لین را دریافت نمود:
(4.19)

مطابق به متود فوق الذکر محاسبه به ترتیب ذیل اجرا میشود :
• سیلانهای طاقت فعال و غیر فعال در قسمت های جداگانه شبکه دریافت میشود .
• قیمت متوسط مقاومت غیر فعال Xo تعیین و به اساس آن ΔUp به فورمول ذیل دریافت میگردد:

• مقدار ΔUa goп نظر به رابطه (4.15) وKp از رابطه(4.18) دریافت و بعدا مقطع لین در قسمت مربوط از معادله( 4.18) در یافت میگردد .
نزدیکترین مقطع بلندتر از مقطع محاسبوی از جدول مقطع های استندرد انتخاب میگردد و نظر به ضایعات ولتاژ وجریان مجازی مقطع انتخاب شده امتحان میشود .
ج : دریافت مقطع های هادی نظر شرایط اصغری بودن ضایعات طاقت :
درطریقه اصغری بودن مصارف فلزات رنگه که قبلا تشریح گردید مصارف اصغری فلزات رنگه تامین میگردد. ولی مقطع هادی که به اساس متود مذکور انتخاب میشود ، نمیتواند ضایعات اصغری طاقت را در شبکه تامین نماید .
حالا شرایط انتخاب مقطع لین را که جوابگوی تقاضای اصغری بودن ضایعات طاقت در شبکه باشد مورد مطالعه قرار میدهیم.
شبکه شکل 4.1 را در نظر میگیریم . میدانیم که ضایعات طاقت در شبکه مذکور مساویست به:
در حالیکه : :و به ترتیب مقاومت های فعال قسمت اول و دوم لین .
حجم فلزات رنگه یک فاز را در تمام طول لین به V و حجم فلزات رنگه در قسمت اول لین به V1 نشان میدهیم پس :
و قیمت را دررابطه فوق قرارداده چنین بدست میاوریم :

جهت دریافت قیمت اصغری ضایعات طاقت لازم است تا مشتق اول رابطه فوق را نظر به V1( وابسته به مقطع است )
در نظر میگیریم و مساوی به صفر قرار میدهیم:

ازاینجا :

چون V1= F1. L1 و V –V1= F2. L2 است پس :

چون وUH×I2 = S2. است در حالیکه I1 I2 جریان ها در قسمت های اول و دوم لین میباشد پس :

بنا به شرایط اصغری بودن ضایعات طاقت در لین عبارت از ثابت بودن کثافت جریان در تمام قسمت های لین میباشد مقدار تراکم (کثافت ) جریان که به ضایعات اصغری مطابقت داشته باشد نظر به ضایعات ولتاژUa.gon دریافت میگردد.
و یا

چون قبلا دریافت نموده بودیم کهI/F =JΔР پس بدست آورده میتوانیم که:
از اینجا :
(4.20)
اگر قیمت کثافت( تراکم) جریان را دریافت نمائیم پس به سهولت مقطع لین رادر قسمت های جداگانه لین محاسبه میتوانیم: (4.21) .
در حالیکه : I جریانی است که از قسمت مشخص لین عبور مینماید.
ترتیب اجرای محاسبه بامحاسبات متود قبلی مشابه بوده و به شکل ذیل اجرا میگردد :
ـــ قیمت متوسطX1 تعیین میگردد
ـــ Up و Ua.gonدریافت میگردد.
ازرابطه 4.20 JΔРرادریافت نموده و بلاخره با استفاده از رابطه 4.21 مقطع قسمت مربوطه لین را دریافت میگردد و مقطع استندرد انتخاب شده که بعدا به اساس جریان مجازی و ضایعات ولتاژ امتحان میگردد .
متودهای متذکره که اساس آنرا ضایعات ولتاژ تشکیل میدهد برای شبکه های محلی که در تراکم ( کثافت جریان ) از کثافت اقتصادی جریان اضافه تر باشد مورد استفاده قرار میگیرند. این متود که در شبکه هائی قابل استفاده میشود که برای آنها متود تراکم ( کثافت ) اقتصادی جریان مورد اجرا نباشد .
طوری که دیده میشود هر کدام از متود های متذکره دارای جهات مثبت بوده و درعین حال نواقص هم دارند که نمیتوان بصورت کامل جواب گوی تقاضای های ارائه شده باشند .
4.2.انتخاب اسکلت(شیما) شبکه توزیعی ولتاژپایین 0.4 کیلوولت .
اسکلیت شبکه عبارت از شیمای مشخص اتصالی بوده که رابطه مستقیم با موقعیت منابع و مصرف کننده ها ،تعدادآنها، طاقت مصرف کننده ها و خصوصیات اقلیمی دارد.
شبکه توزیعی باید تقاضای ذیل را برآورده سازد :
ـــ باید اطمینانیت لازم تامین برق را به مصرف کنده ها بادرنظرداشت کتگوری آنها برآورده سازد.
ــــ تغذیه مصرف کننده ها ازکوتاهترین فاصله صورت بگیرد ،کیفیت انرژی ومقدار معین ولتاژ را درتمام رژیم گیرنده های کاربه مصرف کننده ها تامین نماید.
ـــ به حد اعظمی سعی شود تا مصارف مواد وضایعات انرژی کم باشد تا قیمت اعمار ومصارف سالانه بهره برداری شبکه درحدود مناسب قرارگیرد .
شبکه های توزیعی الی 1000 ولت دارای شیماهای مختلف میباشد که نظر به کتگوری مصرف کننده ها مورد استفاده قرارمیگیرد .
جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری سوم ( تعمیرات رهایشی الی 5 منزل ) اکثرا از شیمای رادیالی استفاده مینمایند.
معمولا مصرف کننده درانجام لین وصل میگردد. واین شیما ها انرژی برق را ازمنبع (ستیشن ،سب ستیشن ، مرکزتقسیماتی وтп ) بدون انشعاب به مصرف کننده انتقال میدهد.
وبرای تغذیه مصرف کننده های شبکه شهری درصورتیکه تغذیه آنها توسط شبکه (شیمای ) رادیالی مناسب نباشد وتعداد مصرف کننده ها زیاد باشد میتوان ازشیمای مگیسترالی استفاده نمود . درشکل 4.2a و4.2b شبکه رادیالی ومگیسترالی ارائه گردیده است .

a – شبکه رادیالی و b – شبکه مگستریالی.

طوریکه از شکل به وضاحت دیده میشود که در شبکه های رادیالی مگستریالی تغذیه مصرف کننده را صرف رژیم نورمال تغذیه مینماید درصورت عارضه یعنی قطع شدن یکی از لین ها و یا بروز شارتی و قسمت از لین ها تعداد زیادی از مصرف کننده های انرژی برقی فاقد تغذیه انرژی میگردد در این صورت مصرف کننده ها صرف بعد از ترمیم محل آصیب دیده مبرا تامین انرژی میگردد .
در شبکه های توزیعی حلقوی جهت تغذیه مصرف کننده های عمده کتگوری دوم بطور مثال تعمیرات رهایشی بلندتر از5 منزل زیاد معمول میباشد این نوع شبکه در شکل 4.3 نشان داده شده است :

دراین نوع شبکه ها اتصال دورانی نیز در نظر گرفته شده که در رژیم نورمال قطع (باز) میباشد در صورت بروز حادثه اتصال مذکور بسته شده و تمام مصرف کننده ها تغذیه میگردد .
در صورت بروز شارتی در نقطه K2 مصرف کننده 2 فاقد تغذیه مانده ولی بابسته شدن اتصال ریزرفی مصرف کننده 2 ازطریق لین L2 تغذیه میشود .
این شیما ها دارای نواقص ذیل میباشد .
ـــ درصورت بروز شارتی در نقطه K1 تمام مصرف کننده ها از لین L2 تغذیه میگردد که این کار باعث بلند رفتن مقطع لین تغذیوی میگردد.
ـــ اتصال ریزرفی در رژیم نورمال استفاده نمیشود .
جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری اول (منازل رهایشی بلند تر از 16 منزل که دارای مصرف کننده های کتگوری اول مانند لفت ها و غیره میباشد) از شبکه ها ریزرف اتوماتیکی شکل 4.4 استفاده مینمایند .

شکل 4.4 شیمای اصولی تغذیه تعمیرات بلند تر از 16 منزل

L1 لین تغذیوی منازل رهایشی, L2 لین تغذیوی لفت ها.
در رژیم نورمال مصرف کننده های کتگوری اول بطور مثال از طریق لین L2 ترانسفارمر Tp2 تغذیه میشود . درصورت عارضه لین L2 و یا Tp2 تغذیه مصرف کننده ها بصورت اتوماتیکی از لین L1 ترانسفارمر Tp1 تامین میگردد .
جهت تغذیه تعمیرات بلند منزل منازل رهایشی چندین سکشنه و همچنان مصرف کننده های بزرگ جداگانه از شیمای ذیل صورت میگیرد .

شکل 4.5. شیمای اصولی تعمیرات بلند منزل ، رستورانت و یا مغازه
در شهرهای بزرگ از شیما های بسته 380 ولت استفاده میشود با در نظرداشت اطمینانیت تامین برق , شبکه های بسته میتوانند دارای یک ویا چندین منابع تغذیوی باشند در صورت که شبکه بسته دارای یک منبع تغذیوی باشد در آن صورت شبکه را بنام حلقوی یاد میکنند.

شکل4.6.شبکه بسته ساده با یک منبع تغذی
ازشکل بوضاحت دیده میشودکه درصورت قطع شدن لین مصرف کننده ها فاقد انرژی نمی ماند .
بطورمثال درصورت قطع شدن لین درنقطه K مصرف کننده های 1,2,3,4 ازلین بالایی ومصرف کننده های 5.6و 7 ازلین پائینی تغذیه میگردند .
اگرشبکه ازدوجانب منابع مستقل انرژی تغذیه شود ، درآنصورت بنام شبکه تغذیه دوجانبه یادمیشود .

درشبکه ها ی شهری از جمله شبکه های بسته ساده که دارای یک منبع تغذیوی باشد استفاده وسیع صورت میگیرد. این شبکه ها از نقطه نظر ساختار بسیط بوده و اطمینانیت عالی برق رسانی مصرف کننده ها را تامین مینماید .
شبکه های بسته 220/380 ولت شکل خیلی مشابه به جالی مانند داشته که به ساختمانهای تقسیماتی ترانسفارمر استیشن ها وصل میگردند از اینکه مصرف کننده های عمده پروژه رهایشی قسمت مرکزی کندز اکثرا مصرف کننده های کتگوری سوم میباشد بناء بعد از تحلیل همه جانبه انواع گوناگون شبکه های ولتاژ 0.4 کیلو ولت برای پروژه مذکور شبکه رادیالی انتخاب مینمایم .
برای تامین تدابیر بی خطر وتامین زیبایی منطقه درولتاژ پایین ازشبکه کیبلی استفاده مینمایم .
4.3. محاسبه مقطع لین های شبکه ولتاژ 380 ولت .
قبل ازاینکه به محاسبه مقطع لین های ولتاژ پایین بپردازیم وطریقه مشخص راانتخاب نمایم باید خاطر نشان ساخت که بارمحاسبوی برقی هرسرکیت (لین ) خروجی ازترانسفارمرستیشن که مصرف کننده های مختلط را تغذیه مینماید (منازل رهایشی وموسسات عام المنفعه ) به اساس رابطه ذیل محاسبه میگردد:
Pp = Ppmax +K1PP1+K2PP2+…..+KiPPi , (4.22)
دراینجا : Pp ــ بارمحاسبوی لین ( سرکت ) مورد نظر ؛ Ppmaxــ باراعظمی مصرف کننده که نظربه باربرقی سایر مصرف کننده های وصل شده به لین بیشترباشد ؛ Ki ،….K2 ، K1 ــ ضرایب سهمگیری سایر مصرف کننده ها نظربه مصرف کننده اعظمی باربرقی [ ] ؛
طرق محاسبوی مقطع لین های هوایی وکیبلی ولتاژهای مختلف درپاراگراف 4.1 همه جانبه توضیح گردیده است . همچنان برتری ها ونواقص هرکدام از طرق برجسته گردیده است .
جهت محاسبه مقطع لین های شبکه 400 ولت منطقه افشار مینه (قسمت الف) ازطریق شرایط حرارتی استفاده مینمایم .جهت اجرای محاسبات شبکه 0.4 کیلوولت درقدم اول اسکلیت شبکه راتشکیل میدهیم ، بعدا برای هرقسمت لین های خروجی ازтп ازرابطه 4.22 بارمحاسبوی رادریافت میداریم .برای اجرای محاسبات Pp وQp منازل رهایشی وتاسیسات بااستفاده ازمواد مندرج درجدول 2.2 ، 2.3 ، 2.4 ، 2.5 دریافت مینمائیم .
بعداز دریافت طاقت محاسبوی فعال و غیرفعال طاقت محاسبوی کلی را دریافت میداریم وجریان حالت نورمال را از رابطه ذیل دریافت میکنیم :

مطابق به جریان محاسبوی ازماخذ ها مقطع راانتخاب نموده که شرایط ذیل رابرآورده سازد [ ]

دراینجا :
ــ جریان مجازی مقطع انتخاب شده ؛ ـــ ضایعات مجازی ولتاژدرشبکه 0.4 کیلوولت که مساویست به 5% ـــ ضایعات ولتاژ دررژیم نورمال بوده وازرابطه ذیل بدست میاید :
(4.23)

دراینجا : R ،X ـــ مقاومت های فعال وغیرفعال هرقسمت لین بوده و از رابطه ذیل بدست میاید :
R =Ro.L , X= Xo.L
دراینجا : L ــ طول قسمت موردنظرلین ؛ Roو Xoــ مقاومت های فعال وغیرفعال مخصوصه [ ] .
طریقه محاسبات فوق الذکر را بطور مثال برای ترانسفارمرستیشن نمبر 1 قرارذیل تطبیق مینمائیم :
برای روشن ساختن هرچه بیشتر اسکلیت های انتخابی شبکه 0.4 کیلو ولت به شرح بعضی علایم اختصاری که دراسکلیت های فوق الذکراستفاده شده است ، میپردا.
{علا ئم اختصاری }

انتخاب مقطع برای ولتاژ پا یین 0.4 کیلوولت برای ТП1 .

سرکیت سوم
قسمت 1 ~ 2 که شامل مکتب می باشد
Pp = 198.24 kw , Qp = 65.221kvar

با درنطرداشت جریان حالت نورمال دراین قسمت از ماخذ ها مقطع رادریافت مینمایم :
FCT = 95 mm2 , Igon = 310A ,
R= Ro .L =0.194. 0.096 =0.019
X=Xo. L =0.07 .0.096 = 0.006
این مقطع رادرشرط اول (جریان مجاز) امتحان مینمایم :

ضایعات ولتاژ را در این قسمت دریافت میداریم :

درقسمت Tp,2:
Pp=202.44kw ,Qp =66.439kvar

با درنطر داشت جریان حالت نورمال دراین قسمت از ماخذ ها مقطع را دریافت مینمائیم :
FCT = 95 mm2 , Igon = 310A ,

چون ضایعات در مجموع %5.442 میشود بنا، مقطع را بلند برده تا زمانیکه ضایعات کمتر و یا مساوی به %5 گردد روی همینمنطور مقطع نهایی که در جدو ل ذیل درج است انتخاب مس کنیم.

فصل پنجم
شبکه های توزیعی ولتاژ متوسط

5.1 . شبکه های توزیعی ولتاژمتوسط 6-20 کیلوولت .
شبکه های توزیعی ولتاژ 20-6 کیلوولت میتواند مستقیما ازمنبع تغذیوی (ип) و یا جکشن (РП ) تغذیه گردند . اگرشبکه توزیعی ازРП تغذیه شود ، درآنصورت یک حلقه اضافی ایجاد میگردد که شبکه 20-6 کیلوولت رابا منبع تغذیوی پیوند مینمایند . ضرورت اعمار به جکشن به مثابه حلقه اضافی شکل تغذیوی باید درنتیجه مقا یسه آن باوریانت اتصال مستقیم شبکه 20-6 کیلوولت به منبع تغذیوی مدل ساخته شود.
درشکل5.1. شیمای شبکه تغذیوی ولتاژ 20-6 کیلوولت ارائه گردیده که جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری دوم وسوم بکاربرده میشوند.
درشکل 5.1,a تغذیه جکشن توسط دو لین موازی ازیک منبع تغذیوی صورت میگیرد. درهمچو شبکه ها از دفاعیه اعظمی جهت داده شده ، استفاده میشود که درصورت عارضه دریکی ازلین های تغذیوی РП توسط لین سالم دومی استفاده میگردد.

شکل 5.1. شیمای شبکه تغذیوی .
دراین شیما ها هرلین دررژیم نورمال 65% بار و در رژیم عارضه 130% باربرقی را تغذیه میکند.
درشکل 5.1,b تغذیه جکشن توسط سه لین موازی صورت میگیرد . درصورت عارضه دریکی ازلین ها تغذیه توسط دو لین متباقی صورت میگیرد. لین عارضه دار از هردو طرف قطع میگردد. برتری این شیما به مقایسه به شیمای شکل 5.1,a درآن نهفته است که در رژیم نورمال سه لین میتواند80% باربرقی را تغذیه نماید .
جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری اول جکشن از دو منبع مستقل توسط دو لین جداگانه تغذیه میشود.

شکل5.2 . شبکه تغذیوی ولتاژ 10-20Kv جهت تغذیه گیرنده های کتگوری اول.
در رژیم نورمال تغذیه جکشن صرف توسط لین L1 از منبع ИП1 صورت میگیرد و لین L2 از منبع ИП2 به شکل لین ریزرفی تحت ولتاژ قرارداشته میباشد .در سویچ 1 لین دومی ساختمان اتومات ABP نصب میگردد که درصورت عارضه L1 تغذیه РП به شکل اتوماتیکی ازلین L2 ومنبع ИП2 تامین میگردد.
ایجاد و اعمار جکشن (РП ) درشبکه های شهری شرایط خاصی دارد که با بار محاسبوی منطقه و فاصله آن از منبع تغذیوی وابستگی دارد .که در دستورالعمل پروژه سازی شبکه های شهری به شکل ذیل ارائه شده است . در ولتاژ های 10-20 kv اگر بارمحاسبوی منطقه ( مصرف کننده های انرژی) در حدود8MVA باشد و در فاصله 10km و یا اضافه تراز آن منبع تغذیوی موقعیت داشته باشد .، جکشن در نظرگرفته میشود .
5.2.انتخاب شبکه توزیعی ولتاژ10-20 کیلوولت.
انتخاب شیمای شبکه توزیعی با در نظرداشت خصوصیات مصرف کننده ها درساحه صورت میگیرد ، قبلا تذکرگردید که جهت تغذیه مصرف کننده ها از شیمای بسته ( شیما با تغذیه احتیاطی ، شیمای دایروی و شیمای مغلق بسته) شیما باز (شیمای بدون تغذیه احتیاطی ، شیمای رادیالی ومگیسترالی ) استفاده صورت میگیرد .
استعمال شیمای بسته مغلق درطرحریزی پروژه تامین برق زمانی صورت میگیرد که:
الف . طول مجموعی شبکه بسته نظر به شبکه باز کمتر باشد .
ب . دردوره های بسته مصرف کنندهای کم طاقت شامل نباشد .زیرا شرایط فعالیت شبکه در رژیم بعد از عارضه دشوارمیگردد. و بالای مشخصات تخنیکی – اقتصادی تاثیر منفی وارد میشود .
انتخاب و مشخص ساختن شیمای شبکه توزیعی 10-20kv به درجه اطمینانیت تامین برق به مصرف کننده ها وهمچنان موقعیت مصرف کننده ها نظر به ИП و یا РПبستگی دارد شیمای رادیالی و مگیسترالی شبکه های10-20kv ازجمله شیماهای ساده ،بسیط واقتصادی محسوب میگردند که درشکل 5.3 نشان داده شده است.

شکل5.3. شیماهای رادیالی ومگیسترالی توزیعی ولتاژ10-20 کیلوولت
تغذیه مصرف کننده ها ازیک جانب ازجمله خصوصیات این نوع شبکه ها به شمار میرود. درصورت بروز عارضه درقسمت های L1 وL2 لین مذکور توسط سویچ های B1 و B2 ازمنبع قطع وتمام مصرف کننده ها الی ترمیم ورفع عارضه فاقد انرژی برقی میماند . شبکه های توزیعی رادیالی ومگسترالی الی فاقدتغذیه ریزرفی بوده ، بنابراین دلیل اطمینانیت لازم تامین انرژی به مصرف کننده ها توسط این شبکه ها برآورده نمیشود . این نوع شبکه ها معمولا جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری سوم استعمال میگردند.
درشهرهای بزرگ اکثرا ازشیمای های حلقوی 6-10-20 کیلوولت استفاده میشود که درشکل 5.4 نشان داده شده است .

شکل5.4. شبکه حلقوی توزیعی 10 و20 کیلوولت
اگرچه شیمای شکل 5.4 اتوماتیزه شده نبوده ولی شیما میتواند امکانات تغذیه دوجانبه هر ТП را فراهم سازد . بنا برهمین دلیل است که این شیما جهت تغذیه مصرف کننده های کتگوری دوم و سوم استعمال میشود .
ازشکل فوق دیده میشود که ТП ها از PП تغذیه میشوند . درحالت نورمال قطع کننده P1 بازبوده وتغذیه مصرف کننده ها توسط دولین مگیسترالی بطور مستقلانه صورت میگیرد .درصورت بروز عارضه دریکی ازلین ها لین عارضوی توسط سویچ مربوطه از منبع تغذیه میگردد و تغذیه تمام مصرف کننده های مربوط لین عارضوی بعد از بسته نمودن قطع کننده P1 ازطریق لین سالم صورت میگیرد . نقیصه عمده این شیما ها عبارت ازعدم استفاده ازقطع کننده P1 در رژیم نورمال می باشد.
با در نظرداشت مطالبات فوق جهت تغذیه مصرف کننده ها ، شبکه ولتاژ متوسط قسمت افشار دو نوع اسکلت را رسم نموده از این دو وریانت مناسب را انتخاب و محاسبات بعدی را به اساس آن انجام میدهیم .
اولا اسکلت شبکه ولتاژمتوسط را رسم نموده و بعدا محاسبه اقتصادی میکنیم و اقتصادی ترین آنها را انتخاب مینمائیم .
وریانت اول ـــ شبکه حلقوی( بسته ) ؛ وریانت دوم شبکه رادیالی (باز)
محاسبات رابرای وریانت ها به ترتیب ذیل انجام می دهیم :
ـــ طول هرقسمت راازپلان اندازه نموده و در جدول یا شیما درج مینمائیم ؛
ـــ سیلان طاقت را با در نظرداشت ضریب همزمانیت برای هر قسمت دریافت میداریم ؛
ـــ سیلان عارضوی را درهر قسمت دریافت میکنیم ؛
ـــ جریان محاسبوی حالت نورمال را درهر قسمت دریافت میداریم ؛
ـــجریان عارضوی رادرهرقسمت دریافت مینمائیم ؛
ـــ بعدا مقطع رانظربه کثافت اقتصادی جریان (Jэk )به اساس رابطه ذیل محاسبه می کنیم :

эΚ= (5.1)
دراینجا :Fэk ـــ مقطع اقتصادی به mm2 ؛ IH.P ـــ جریان حالت نورمال به A ؛ jэk ــ کثافت اقتصادی جریان بوده که به نوع مواد هادی ، تعداد ساعات استفاده ازطاقت اعظمی و اقلیم منطقه ارتباط دارد و ازماخذ jэk=1.4A/mm2 دریافت میگردد.
: محاسبه سیلان طاقت در شاخه ها برای دریافت نقطه انقسام .
5.2.1 : طریقه تبدیل نمودن شیما.
اولآ برای نقاط طاقت کلی بار را می نویسیم .
محاسبه وریانت اول (وریانت بسته دررژیم نورمال ) :
ℓ2-1=0,58km
ℓ19-2= 0,49km
ℓ1-3=0,5km
ℓ4-9=0,342km
ℓ3-5=0,82km
ℓ5-6=0,83km
ℓ7-6=0,566km
ℓ4-8=0,274km
ℓ9-10=0,12km
ℓPn-10=0,106km
ℓ7-11=0,28km
ℓ12-13=0,18km
ℓ13-11=0,74km
ℓ14-18=0,46km
ℓ14-15=0,47km
ℓ15-16=0,4km
ℓ16-17=0,18km
ℓ8-12=0,664km
ℓ19-17=0,186km

وریانت اول: شیمای حلقوی (بسته)

شکل 5:5 شیمای حلقوی

درصورتیکه شبکه را منحیث شبکه متجانس قیاس کنیم درآنصورت دراین طریقه مجبورهستیم تا طاقت شاخه های عمده شبکه را دریافت کنیم که دراین صورت سیلان طاقت را چنین دریافت می کنیم .

طاقت غیرفعال را مانند طاقت فعال دریافت میکنیم .

طاقت ها (سیلان طاقت ) را در نقاط دیگر حاصل کرده میتوانیم در هر جائیکه علامه حاصل تفریق تغییر میکند در همان نقطه سیلان از دو طرف بوده وشیما از همان نقطه باز میشود .

نقطه انقسام

به همین طور طاقت غیر فعال را دریافت میکنیم

نقطه انقسام
درصورت که علایم طاقت فعال وغیرفعال در یک نقطه مطابقت نکند درآنصورت برای طاقت فعال وغیر فعال شیمای های جداگانه ترسیم گردد در غیر صورت یک شیما کفایت میکند .
و حالا محاسبه را از طرف دیگر شیمای بسته شروع میکنیم:

وحالا محاسبه طاقت ها را با در نظر داشت ضریب سهم گیری KM محاسبه می نمائیم:
چون نقطه انقسام در طاقت فعال و غیر فعال یکسان نیست بنا، شیما های مختلف را تشکیل داده و طاقت های مذکور را بطور جداگانه دریافت می کنیم و بعدا طاقت کلی را از حاصل حمع آنها حاصل میداریم.

اکنون طاقت فعال را نظر به نقطه انقسام با درنظرداشت ضریب سهم گیری دریافت میداریم..

اکنون طافت کلی را از حاصل جمع هر در طاقت ها با درنظرداشت ضریب سهم گیری حاصل میداریم.

– انتخاب مقطع لین هوائی برای شبکه ولتاژ متوسط 20 کیلوولت نظر به کثافت اقتصادی جریان .

برای لین (Pn-10) :

در یافت ضایعات ولتاژ در این وریانت :
حاسبات
فوق را درج جدول ذیل مینمائیم

و حالا شیما را در رژیم عارضه در قسمت Pn-18 مورد مطالعه قرار میدهیم:

شکل5:6 شیمای حلقوی در صورت قطع شاخه Pn-18

محاسبه را از ترانسفارمر استیشن 18 با در نظر گرفتن ضریب سهم گیری KM شروع مینماییم:

محاسبات فوق را درج جدول ذیل مینمائیم:

ارقام محاسبوی را درج جدول میکنیم محاسبه مینماییم(Pn-10درین قسمت شیما را در صورت عازضه در قسمت شاخه اساسی دیگر (

شکل:5:7 شیمای حلقوی در صورت قطع شاخه Pn-10

در این قسمت از نتیجه گیری در محاسبات در سیستم عارضه در قسمت های A و B جدول نهائی را ترتیب مینمائیم که در جدول 5.4 قرار می دهیم:

محاسبه وریانت دوم: (شیمای باز)

شکل 5:8 شیمای باز

محاسبه وریانت سوم: (شیمای مختلط)

شکل 5:9 شیمای مختلط

و ارقام محاسبوی را درج جدول میکنیم محاسبه مینماییم(Pn-10درین قسمت شیما را در صورت عازضه در قسمت شاخه اساسی (

شکل 5:10 شیمای مختلط در صورت قطع شاخه Pn-10

و ارقام محاسبوی را درج جدول میکنیم محاسبه مینماییم (Pn-18)درین قسمت شیما را در صورت عازضه در قسمت شاخه اساسی (

شکل 5:11 شیمای مختلط در صورت قطع شاخه Pn-18

محاسبه وریانت چهارم: (شیمای باز)

شکل 5:12 شیمای باز

محاسبه وریانت پنجم: (شیمای باز)

شکل 5:13 شیمای مختلط

5:3. محاسبات تخنیکی – اقتصادی وریانت های شبکه ولتاژ متوسط:
محاسبات تخنیکی – اقتصادی برای اهداف ذیل انجا م داده میشود.
– برای انتخاب مناسبترین شیمای تامین برق در موسسات صنعتی وشهری .
– برای انتخاب تعداد , طاقت و رژیم کارترانسفارمرهای سب استیشن های اساسی کاهشی .
– برای انتخاب ولتاژ مناسب سیستم تامین برق .
– برای انتخاب مناسب واقتصادی آلات جبران کننده طاقت غیرفعال ومحل نصب ساختمان های جبران کننده .
– برای انتخاب آپارات های برقی , عایق ها و ساختمان های هادی جریان .
– برای انتخاب مقطع لین های هوائی , شین و لین های کیبلی نظربه نوع عوامل تخنیکی – اقتصادی .
– برای انتخاب طاقت مناسب سب استیشن ها ودستگاهای جنراتوری برای مصارف ذاتی موسسات در صورت ضرورت به آنها
– برای انتخاب مسیر لین , طرق جابجا کردن (تمدید ) شبکه های برقی کیبلی با درنظرداشت کمونیکشن .
هدف اساسی محاسبات تخنیکی – اقتصادی عبارت است از تعیین شیمای وریانت مناسب پارامترهای شبکه برقی وعناصر آن
مطابق به طریقه محاسبات تخنیکی – اقتصادی معیار مناسب بودن وریانت ها در انرژتیک عبارت است از سطح مصارف آورده شده سالانه .
درهنگام طرح ریزی سیستم تامین برق انتخاب مناسب ترین وریانت به اساس تحلیل همه جانبه شاخصه های تخنیکی –اقتصادی انجام میابد .
شاخصها ی تخنیکی عبارت اند از : اطمینانیت , بهره برداری مناسب , طویل المدت بودن ساختمان , حجم ترمیمات جاری واساسی , درجه اتوماتیزه شدن وغیره.
شاخصهای اقتصادی عبارت است از : سرمایه گذاری و مصارف بهره برداری (جاری ) سالانه . انتخاب بهترین حل مصرف در صورت مقایسه وتحلیل تمام شاخصهای تخنیکی – اقتصادی وریانت ها ممکن است.
مطابق به طریق موجوده محاسبات تخنیکی – اقتصادی به حیث طریقه اساسی ارزیابی اقتصادی بوده وریانت ها از طریق مقایسه زمان باز خرید که عبارت از سرمایه گذاری اساسی به مصارف بهره برداری میباشد پیشنهاد میگردد.
شاخصهای اقتصادی در اکثر حالات در موقع محاسبات تخنیکی – اقتصادی فیصله کن میباشد درحالیکه اگر وریانت مطالعه شونده از نظر ارزش نسبت به شاخصهای ارزشی مساوی باشد . باید برتری به وریانت باشاخصهای بهتر تخنیکی داده شود ضمنآ باید در نظرداشت که نتایج مقایسه اقتصادی باید با درنظرداشت درجه احتمالی اشتباه نتایج محاسبات که توسط ارقام اولیه غیر دقیق و استفاده از شاخصها ی تقریبی وغیره تعیین میشود انجام میابد .
انتخاب اقتصادی ترین وریانت جهت محاسبه درنتیجه مقایسه تخنیکی – اقتصادی چند وریانت صورت میگیرد برای اینکه انتخاب وریانت اقتصادی از بین چندین وریانت اجرا گردد باید مصارف آورده شده سالانه دریافت گردد
مصارف آورده شده سالانه از رابطه ذیل دریافت میگردد.
(5.2)
دراینجا:
З – مصارف آورده شده سالانه برای هر وریانت
P – ضریب نور ماتیفی نشان دهنده زمان باز خرید شبکه بوده و مساویست به P=0.12 .
– سرمایه گزاری اساسی در هر وریانت بوده ومساویست .
(5.3)
در اینجا :
– مصارف مخصوصه ( قیمت یک کیلومترلین به Thousand Ruble/km
Li – طول I قسمت لین به km . در این پروژه از شکل گرفته میشود
йΣ – مصارف دربهره برداری بوده و متشکل است از

(5.4)

ЙА –مصارف در استهلاک بوده واز رابطه ذیل دریافت میگردد.
(5.5)

– ضریب استهلاک بوده برای لین کیبلی وبرای لین هوائی قبول میشود
– مصارف درضایعات انرژی از رابطه ذیل دریافت میگردد.
(5.6)

– زمان ضایعات اعظمی بوده واز رابطه ذیل دریافت میگردد.
(5.7)
– زمان استفاده از طاقت اعظمی بوده و در پروژه قیمت آن قبول میگردد.
– قیمت یک کیلو وات ساعت انرژی برقی و در این پروژه است
S – سیلان عبوری حالت نورمال که از جدول سه وریانت اخذ میگردد.
بادر نظرداشت توضیحات فوق محاسبات تخنیکی – اقتصادی را به منظور انتخاب وریانت نهائی اجرامینمائیم .
محاسبات تخنیکی – اقتصادی شبکه 15 کیلوولت را برای وریانت اول انجام داده و برای سایر وریانت ها همچون محاسبات اجرا میشود ونتایج آن در جدول درج بوده و وریانت مناسب را انتخاب مینمائیم . قیمت یک کیلومتر لین را با در نظر داشت مقطع های نهائی از ماخذ اخذ مینمائیم {2}. بادرنظر داشت رابط (5.3) محاسبه سرمایه گذاری اساسی را برای وریانت (I) قرار ذیل انجام میدهیم .
KPn-18=4.5×0.342=1.539ThousandRuble
K18-14=4.5×0.46=2.07 ThousandRuble
K14-15=4×0.47=1.88 ThousandRuble
K15-16=4×0.4=1.6 ThousandRuble
K16-17=4×0.18=0.72 ThousandRuble
K17-19=4×0.186=0.744 ThousandRuble
K19-2=3.67×0.49=1.7983 ThousandRuble
K2-1=3.67×0.58=2.129 ThousandRuble
K1-3=3.67×0.5=1.835 TousandRuble
K3-5=3.67×0.82=3.009 ThousandRuble
K5-6=3.67×0.83=3.046 ThousandRuble
K6-7=3.67×0.566=2.041 ThousandRuble
K7-11=3.67×0.28=1.028 ThousandRuble
K11-13=3.67×0.74=2.7158 ThousandRuble
K13-12=4×0.18=0.72 ThousandRuble
K12-8=4×0.664=2.656 ThousandRuble
K8-4=4×0.274=1.096 ThousandRuble
K4-9=4×0.342=1.3680 ThousandRuble
K9-10=4.5×0.12=0.54 ThousandRuble
KPn-10=4.5×0.106=0.477 ThousandRuble
KNn-pn=4.5×0.5=2.25 ThousandRuble

سرمایه گذاری مجموعی را قرار ذیل دریافت میداریم .

محاسبه مصارف بهره برداری متشکل است از محاسبه مصارف دراستهلاک ومصارف در ضایعات انرژی برقی وطبق فورمول های (5.5)و(5.6) دریافت میشود:
مصارف مجموعی در استهلاک را برای شبکه وریانت اول قرارذیل دریافت مینمائیم :
ИPn-18=0.035×1.539=0.054 103Ruble/year
И18-14=0.035×2.07=0.072x103Ruble/year
И14-15=0.035×2.115=0.074x103Ruble/year
И15-16=0.035×1.6=0.056x103Ruble/year
И16-17=0.035×0.72=0.025x103Ruble/year
И17-19=0.035×0.744=0.026x103Ruble/year
И19-2=0.035×1.7983=0.0629x103Ruble/year
И2-1=0.035×2.129=0.075x103Ruble/year
И1-3=0.035×1.835=0.064x103Ruble/year
И3-5=0.035×3.009=0.105x103Ruble/year
И5-6=0.035×3.046=0.107x103Ruble/year
И6-7=0.035×2.041=0.071x103Ruble/year
И7-11=0.035×1.028=0.036x103Ruble/year
И11-13=0.035×2.7158=0.0951x103Ruble/year
И13-12=0.035×0.72=0.025x103Ruble/year
И12-8=0.035×2.656=0.093x103Ruble/year
И8-4=0.035×1.096=0.038x103Ruble/year
И4-9=0.035×1.3680=0.0479x103Ruble/year
И9-10=0.035×0.54=0.019x103Ruble/year
ИPn-10=0.035×0.477=0.017x103Ruble/year
ИNn-pn=0.035×2.25=0.0788x103Ruble/year

مصارف مجموعی دراستهلاک رابرای شبکه وریانت اول قرارذیل دریافت مینمایم:

محاسبه مصارف درضایعات انرژی برقی :

hour/year

دراینجا :
S – طاقت کلی ( سیلان طاقت حالت نورمال ) برای هر وریانت ازجدول اخذ میگردد .
R – مقاومت فعال لین از ماخذها دریافت میگردد
وبالاخره
И∆э∑=

بادر نظرداشت محاسبات انجام شده , مصارف مجموعی در بهره برداری را قرار ذیل مییا بیم :

مصارف آورده شده سالانه مساویست به :
З∑
برای وریانت های باقی مانده محاسبات مشابه اجرا گردیده ونتایج آن در جدول درج گردیده است . درنتیجه محاسبات وریانت مناسب انتخاب میگردد که دارای مصارف آ ورده شده سالانه اصغری باشد یعنی باشد.

قسمیکه از جداول فوق دیده میشود وریانت 5 کمترین مصارف آورده شده سالانه را دارا میباشد بنا، وریانت مذکور هم از نظر بخنیکی و هم از نظر اقتصادی مناسب میباشد.

فصل ششم
محاسبه جریان های شارتی وانتخاب آپارات های برقی
6.1. علل واقسام جریان های شارتی درسیستم تامین برق
یکی ازعلل عمده مختل شدن کار نورمال تجهیزات و شبکه ها در مجموع پیدایش شارتی در سیستم تامین برق بوده که آنها به شکل تصادفی و یا بدون در نظرداشت رژیم نورمال شبکه بین اتصالات نقاط مختلف تجهیزات با زمین بوجود میاید .
درمحل شارتی ممکن است قوس برقی ایجاد شود. چنین قوس به مقایسه جریان زیاد کاملا ثابت و بدون تغییر میباشد. تماس مستقیم بازمین ویا شبکه های ریزونانسی به وسیله قوس برقی وهمچنان اتصالات مستقل تجهیزات را شارتی گویند . به ارتباط از رژیم نترال درشبکه های برقی اقسام مختلف شارتی ها وتماس های ساده بوجود می آید.
شارتی وتماس ها اقسام مختلف داشته که دراینجا از انواع شارتی و علامت گذاری آنها ذیلا نام میبریم :
ـــ شارتی سه فازه که اکثرا بنام شارتی متناظر یادمیشود وبه K(3) نشان داده میشود.
ـــ شارتی سه فازه تماس با زمین و به شکل K(1,1,1) نشان داده میشود .
ــــ شارتی دوفازه با زمین و به شکل K(2) نشان داده میشود .
ـــ شارتی دوفازه با زمین و به شکل K(1,1) نشان داده می شود.
ـــ شارتی یک فازه با زمین به شکل K(1) نشان داده میشود.
کمیت وسطی فیصدی احتمال بوجود آمدن شارتی ها درعمل قرارذیل میباشد:
, , ,

لیکن در بررسی استاتیکی سال های اخیر نشان میدهد که سرعت نسبی پیدایش شارتی ها وابسته به ولتاژ میباشد .
همچنان مطالعه و بررسی استاتیکی نشان میدهد که پیدایش شارتی درتمام حصص سیستم تامین برق یک نواخت نبوده درسب استیشن ها 47% دربخش برقی سب ستیشن ها 19.1% ؛ دربخش نیرویی ستیشن ها 26.6% و در دیگر حصص شبکه ها 7.7% را احتوی میکند .
شارتی ها درنتیجه تخریب عایق ها که به علل مختلف (فرسوده شدن عایق ها ، بهره برداری متداول ، اضافه ولتاژ اصابت مستقیم صاعقه ، آسیب میخانیکی ، افتادن اشیای اجنبی بالای هادی ها وعلل دیگرآن عمل اشتباه پرسونل خدماتی بوقوع می پیوندد.
6.2 . حوادث ناشی ازوقوع شارتی .
غیرمجاز بودن گرمای تجهیزات برقی و آسیب استحکامیت ترمیکی آنها بخاطر افزایش جریان از5-10 مرتبه ،پیدایش فشار بین هادی های جریان که باعث آسیب میخانیکی عایق ها میگردد. کاهش ولتاژ مجازی که تاثیرات منفی را به مصرف کننده ها وارد میکند .در صورتیکه ولتاژ 30-40% کاهش یابد،فعالیت موتور نباید اضافه تر از 1% تجاوز نماید .زیرا این علل باعث تخریب دوره های تکنالوژیکی ، نقص درتولید و نواقص زیاد فواید عامه میگردد. اگرشارتی های نامتناظر باعث بوجود آمدن قوه تحریک برق بین لین های ارتباطی و سیگنالیزشن باشد،چنین حالت باعث خطر برای پرسونل خدماتی وآپارات های اجرایوی خواهد بود .
ازبین رفتن ثبات تجهیزات و رژیم های سیستم تامین برق بصورت عموم باعث حوادث عارضوی مانند قطع مصرف کننده ها و سوختن تجهیزات میگردد. اثرات زیاد خطر درتجهیزات ، خصوصا درنقطه شارتی میباشد . درصورت شارتی دور افتاده،جنراتور افزایش جریان را مانند اضافه باری تحمل نموده وکاهش زیاد ولتاژ صرف درمحل شارتی سه فازه می باشد و بس .
برای اینکه تامین برق مصرف کننده ها را به شکل بهتر و خوبتر برآورده نموده باید نکات آتی را درنظرگرفت که امکان پیدایش شارتی ، مراعات جدی از قوانین تخنیک بی خطر و بهره برداری ، بلند بردن سطح تخنیک وکیفیت تجهیزات برقی را درطرحریزی و ساختمان سیستم تامین برق در نظرگرفت .
جهت جلوگیری از تاثیرات شارتی درسیستم تامین برق و تحکیم ثبات بار ریلی های دفاعی با عمل سریع هریک از اجزای سیستم ، شیمای اتوماتیکی چالانی احتیاطی ، تقسیم پروسه های چالانی خودبخودی ، تجهیزات تحریک ماشین های سنکرونی و غیره را داخل سیستم فوق مینمایند .
محاسبه جریان های شارتی درسیستم تامین برق به هدف دریافت کمیت جریان و ولتاژ در دوره های شارت که این مسأله
دارای اهمیت مهم جهت طرحریزی و بهره برداری درسیستم تامین برق می باشد .

6.3 .اهداف محاسبه جریان های شارتی .
محاسبه جریان های شارتی را جهت اهداف ذیل انجام میدهیم :
1- روشن ساختن شرایط کار مصرف کننده ها درصورت احتمال بروز شارتی ودریافت رژیم های مجازی ؛
2- انتخاب اپارات های تجهیزات برقی نظربه شرایط استحکامیت ستاتیکی والکترودینامیکی ؛
3- طرحریزی وعیارنمودن تجهیزات درفاعیه های ریلی یی واتومات ها درسیستم؛
4- مقایسه ،تخمین وانتخاب شیمای ارتباطی سیستم تامین برق ؛
5- تخمین ثبات کارسیستم وتعیین قابلیت بارگیری آنها؛
6- طرحریزی تجهیزات زمین کننده ؛
7- تعیین و تاثیرات جریان شارتی درلین های ارتباطی ؛
8- انتخاب تخلیه کننده ها ؛
9- تحلیل عارضه ها درتجهیزات برقی؛
10- براه انداختن آزمایش های مختلف درسیستم تامین برق؛
در پروژه هذا از جمله اهداف که فوقا ذکرگردیده محاسبه جریان های شارتی را بخاطر انتخاب آپارات ها انجام میدهیم .
به منظورمحاسبه جریان شارتی درشبکه ولتاژ متوسط 20 کیلوولت ابتدا شیمای تعویضی را الی نقطه شارتی ترتیب داده و مقاومت مجموعی را دریافت میداریم . شیمای تعویضی به اساس شیمای محاسسبوی ترتیب وتشکیل میگردد . شیمای تعویضی دربرگیرنده شیمای تعویضی عناصر شبکه بوده و باید همان ارتباطات که درشیمای محاسبوی وجود دارد در شیمای تعویضی نیز حفظ شود.
در شکل 6.1 شیمای اتصالات برقی وریانت منتخبه را برای طویل ترین وکوتاه ترین لین (سرکت) درنظرگرفته شده است و جریان های شارتی برای هرسرکت دریافت میگردد.

5:4.محاسبه جریان های شارتی وانتخاب آپاراتهای شبکه 20 کیلوولت
به منظور انتخاب آپاراتهای شبکه 20 کیلوولت
ج.محاسبه جریان های شارتی وانتخاب آپاراتهای شبکه 20 کیلوولت
به منظور انتخاب آپاراتهای شبکه 20 کیلوولت جریان های شارتی را در نقاطی که در شیمای اتصالات برقی نشان داده شده است محاسبه می نمائیم . بدین هدف شیمای تعویضی سیستم تامین برق را الی نقاط شارتی ترتیب مینمائیم و پارامتر های که برای انتخاب آپاراتها ضرور است میابیم .
برای محاسبه جریان شارتی شیمای تعویضی در ابتدا هر کمیت جریان شارتی که جکشن از آن تغذیه می گردد معلوم باشد چون پروژه مطروحه مربوط از جکشن هشتم تغذیه میشود و نزدیکترین جکشن به پروژه موصوف محسوب میشود جریان شارتی مذکور در شین ولتاژ (15KV ) مساوی به (7.5KA ) می باشد بنا، در ولتاژ 20 کیلو ولت مساوی به 5.625 کیلو امپیر میباشد

Uδ= 20.1,05 =21kV
Sc=Sδ=100MVA
برای مقاومت غیر فعال سیستم داریم :

برای سهولت محاسبه مقاومت های لین های هرقسمت راقرار فورمول ذیل میابیم :

ـــ دریافت جریان شارتی درنقطه 2K (برای طویل ترین سرکت ) .

شکل 6:3..شیمای تعویضی نقطه شارتیK2

برای دریافت جریان شارتی در نقطه K2 از فورمول ذیل استفاده مینمائیم:

جریان ضربوی :

Ky ـــ ضریب ضربه ای چالانی مساویست به 1.8 ؛
جریان موثرضربوی :
Iy= Iп0 .
امپولس مربعی جریان :
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =3.74462.(0.08+0.01) =1.2620kA2.sec

toTkз ــ زمان قطع سویچ مساویست به : 0.08sec=toTkз

Taــ زمان خاموشی مرکبه غیرپیریودیکی جریان شارتی ومساویست به : Ta=0.01sec

دریافت جریان شارتی برای نقطه K2’ :
ئ

X*∑ = 0.0338+0.0288+0.0129+0.0146+0.0246+0.488+0.0350=0.63Oe

Iy= Iп0 .
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =4.31132.(0.08+0.01) = 1.6729kA2.sec
دریافت جریان شارتی برای نقطه K1 :

شکل.6:5.شیمای تعویضی نقطه شارتی K1
X*∑ = 0.0246+0.488+0.0350=0.5476Oe

Iy= Iп0 .
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =5.02062.(0.08+0.01) =2.2686kA2.sec
.
ونیز محاسبات مشابه برای سرکت کوتاه اجراگردیده ودرج جدول شده است

دریافت جریان شارتی برای نقطه K3

X*∑ =0.0443+0.4888+0.0350=0.5673 Oe

شکل.6:6.شیمای تعویضی نقطه شارتی K3

Iy= Iп0 .
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =4.84632.(0.08+0.01) =2.1138A2.sec

دریافت جریان شارتی برای نقطه K4

X*∑ = 0.0148+0.0443+0.4888+0.0350=0.5821 Oe

شکل.6:7.شیمای تعویضی نقطه شارتی K4

Iy= Iп0 .
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =4.79812.(0.08+0.01) =2.0720kA2.sec

دریافت جریان شارتی برای نقطه K5
X*∑ = 0.0081+0.4888+0.0350=0.5319 Oe

شکل6:8.شیمای تعویضی نقطه شارتی K5

Iy= Iп0 .
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =5.16902.(0.08+0.01) =2.4047kA2.sec

دریافت جریان شارتی برای نقطه K6
X*∑ = 0.0456+0.0378+0.0094+0.0081+0.4888+0.0350=0.627 Oe

Iy= Iп0 .
Bk = Ik.з2(toTkз+Ta) =4.40102.(0.08+0.01) =1.7432kA2.sec

جدول 6.1. نتایج محاسبات جریان شارتی برای کوتاه ترین لین ولتاژ20kV
نقاط شارتی MVA


kV

kA
X*∑
o.e

Ik
kA Iп0
kA
Ky
iyg
kA
Iyg
kA Bk
kA2.sec

1 100
21 2.7493 0.476 1.8262 5.0206 1.8 12.7805 7.5809 2.2686
2 0.7342 1.3620 3.7446 1.8 9.5322 5.6542 1.2620
2’ 0.6377 1.5688 4.3113 1.8 10.9747 6.5099 1.6729
3 0.5673 1.7627 4.8463 1.8 12.336 7.3178 2.1138
4 0.5821 1.7179 4.7981 1.8 12.2140 7.2450 2.0720
5 0.5319 1.8801 5.1690 1.8 13.1580 7.8050 2..4047
6 0.627 1.6008 4.4010 1.8 11.2031 6.6454 1.7432

6.4.1.انتخاب شین نوع سخت در ولتاژ20kv :

1- انتخاب شین تجمعی :
برای انتخاب شین های تجمعی ،دریافت جریان ضروری بوده ومقطع شین به اساس کثافت اقتصادی جریان قرارذیل دریافت میگردد:
IHpmax=

نظر به مقطع استندرد که از رهنما اخذ نموده و به اساس آن شین یک پلیسه ای مقطع مستطیلی را قرار ذیل دریافت میداریم .

امتحان شین در استواری حراتی :
Igoп IHpmax 480>208.9121

Bk- امپولس مربعی جریان

C – ضریب است که تابع نوعیت مواد است با استفاده از رهنما اخذ میگردد.

برای شین های آلمو نیمی مساوی است به C=88

نظر به شرایط فوق شین انتخابی دارای استواری حرارتی در رژیم شارتی است .

– امتحان شین دراستواری دینامیکی :

شین انتخابی دارای استواری دینامیکی است اگر شرایط ذیل صدق نماید .

Бgoп Бmax

Бmax- تشنجات اعظمی در شین .
Бgoп – تشنجات مجازی در شین .
(6:12) , = Бmax

– قوه بالای یک واحد طول کیبل

) 6،13(
-وایه اعظمی شین دو عایق پایه مانند

KBP- ضریب متقابل موقیعت فاز بوده که ازجدول رهنما اخذ میگردد.

a- فاصله بین هادی دو فاز بوده بطور تقریبی مساوی است به :0.4;M a=

b– انتخاب شین های ارتباطی شبکه 20KV: (6,14)
s . طاقت کلی لین л19-18که دران شازتی درنظرگرفته شده است.

FЭK=
نظر به مقظع دریافت شده FЭK شین المونیمی یک پلسه ئی بامقطع ستندرد از رهنما اخذ می نمایم .
FCT=75 MM2 h=25 MM, b=3 MM =265A

امتحان شین در استواری حرارتی در رژیم شارتی :

امتحان شین در استواری دینامیکی :

قوه بالای یک واحد طول :

Бmax =
اگر شرط ذیل صدق نماید شین استواری دینامیکی دارند.

< бgoп 27.3320<50 N/mm2

جدول 6.2. انتخاب آپاراتهای ولتاژ متوسط 20 کیلوولت .
شماره نوع آپارات کمیات محاسبوی شرایط انتخاب کمیات پاسپورتی تیپ
1 2 3 4 5 6
1 سویچ UH=20kv
IHP=208.9121A
IKЗ=5.1690KA
Iyg=13.1580KA
BK=2.4047KA2sec UHOMUH.yCT
IHOMIH.P
IOTK IKЗ
IOTK Iyg
It2 BK UHOM=20KV
IHOM=1000A
IOTK=15KA
It2=57.6KA2sec BMK20-1000-20
2 جداکننده UH=20kv
IHP=208.9121A
Iyg=13.1580KA
BK=2.4047KA2sec UHOMUH.yCT
IHOMIH.P
IOgH Iyg
It2 BK UHOM=20KV
IHOM=400A
Iyg=45KA
It2=30KA2sec PB-20-400
3 ترانسفارمرجریان UH=20Kv
IHPonk=208.912A
Ikz= 5.1690KA UHOMUH.yCT
IHOMIH.P
.Itcp>Ikz UHOM=20k
IHOM=600A
Itcp=20/4 TЩB-20
4 سویچ بار با فیوز UH=20kv
IHP=208.9121A
IKЗ=5.1690KA
Iyg=13.1580KA
BK=2.7552KA2sec UHOMUH.yCT
IHOMIH.P
IOTK IKЗ
IOTK Iyg
It2 BK UHOM=20KV
IHOM=400A
IOTK=12KA
Iyg=20KA
It2=45KA2sec BH-20(T)
5 فیوز UH=20kv
IHP=208.9121A
IKЗ=5.1690KA
Iyg=13.1580KA
BK=2.4047KA2sec UHOMUH.yCT
IHOMIH.P
IOTK IKЗ
IOTK Iyg
It2 BK UHOM=20KV
IHOM=400A
IOTK=12KA
Iyg=20KA
It2=45KA2sec пk3-20
6 شین تجمعی SЭK=149.2229MM2
IH,Max=208.912A
Бmax=22.67N/MM2
Smin=17.62MM2 S≥SЭK=
≥IH,MOX IgΛuTgoп
Бgoп ≥ Бmax
S>Smi S= 160 MM2
Igon=480 A
Бgoп=140 N/MM2
SCT=160;MM2 AЛЮMЦHΝΜ-AТ
7 شین ارتباطی SЭK=70.8146 MM2
IH,Max=99.1404A
Бmax=27.332N/MM2
Smin=17.115MM2 S≥SЭK=
≥IH,MOX IgΛuTgoп
Бgoп ≥ Бmax
S>Smi S= 75 MM2
Igon=265 A
Бgoп=50 N/MM2
SCT=65MM2 AЛЮMЦHΝΜ-AТ

6:5محاسبه جریان های شارتی و انتخاب آپارات های شبکه ولتاژ0.4kv
شبکه های ولتاژکوچکتر از 1kv بادرنظرداشت طاقت بلند و فاصله زیاد از منبع تغذیه مشخص میگردد.طوریکه میدانیم طاقت سب استیشن ها 25 مرتبه از طا قت دستگاه های ترانسفارمری 6-10/0.4 کیلوولت افزایش نموده وروی همین منظورمرکبات پیریودیکی جریان شارتی به طرف ولتاژ پائین ترانسفارمرثابت و بدون تغییر قیاس میگردد. دراین حالت مقا ومت ارتبا طی بین ترانسفارمر کاهشی و سیستم انرژی به وسیله فورمول ذیل دریافت میگردد:
X”c =
X”c =
دراینجا:
X”c- مقا ومت تجهزات ارتبا طی بین ترانسفارمر کاهشی وسیستم انرژی به m ملی اوم.
UCPBـــ ولتاژوسطی اتصالیه های ولتاژبالای ترانسفارمر به kv .
IHOM .OTK ــ جریان نومینال قطع اپارات های کموتشنی .
IK.Bــ جریا ن شارتی سه فازه اتصالیه های ولتاژبلند گوتک های ترانسفارمرکاهشی .
فرق عمده محاسبه جریان شارتی ولتاژ کوچکتراز1kv وولتاژهای بلند عبارتند از:
ـــ درشبکه های ولتاژکوچکتراز1kv پارامترهای شیمای تعویضی به واحدات حقیقی دریافت میگردد ،
ـــ درشبکه های ولتاژپائین بخش عمده مقا ومت های مرکبه فعال مقا ومت تجهزات رادربرمیگرد ، مقا ومت غیرفعال دراین سطح ولتاژمساوی ویا کوچکترازمقا ومت فعال میباشد ،
ـــ دراین نوع شبکه هابرعلاوه ازدریافت مقا ومت تجهیزات نیروی ضرورا” باید مقا ومت تجهیزات هدایت کننده ودفاعیوی نیزدریافت میگردد .
بادرنظرداشت مطالب فوق ابتدا شیمای برقی یک п رابطرف ولتاژ پائین بااستفاده ازماخذترسیم نموده وجریان شارتی رادرنقط (دردورترین مصرف کننده ونزدیک ترین مصرف کننده) دریا فت مینما یم . یه منظورمحا سبه جریا ن شارتی شیمای تعویضی تجهیزات را الی نقط شارتی تشکیل میدهیم [4] .
درصورتیکه اگررابط Sп , 50SC راصدق نماید ، بنا” ازمقا ومت سیستم XC درمحاسبه بعدی صرف نظر میگردد. چون پروژه رهایشی حصه الف افشار کابل مییباشد که دارای دوترانشفارمر 25MV.A میباشد که مجموعا” 50MV.A میشود پس :
Sп , 50SC
400 . 50  50000 kv.A
20000  50000 kv.A
بادرنظرداشت رابط فوق ازمقا ومت سیستم درمحاسبات بعدی صرف نطرمیگردد .

شکل .6.10 شیمای برقی ترانسفارمرستیشن ولتاژ 0.4 کیلوولت .
درشیمای فوق :
XTP , RTP -مقاومت فعال وغیر فعال ترانسفارمر باطاقت 400kV.A
RTT , – XTT مقاومت فعال وغیر فعال ترانسفارمر جریان
XoBT , RoBT – مقاومت فعال وغیر فعال سویچ های اتومات
ــ مقاومت فعال وغیرفعال شین
,RPyб XPyб – مقاومت فعال وغیر فعال قطع کننده .
– مقا ومت فعال وغیرفعال کانتکت ها Xpacn , RPaCn
RTP = 0.026 m XTP= 0.015 m 
RTT = 0.4  XTT= 0.7 m
RЩ =2.12 m XЩ = 3 m
RPyб= 0.2 m XPyб= 0.7 m
ROЬT=1.3 m XoЬт= 0.9 m
RPaCn= 0.3 m Xpacn=0.4 m
اولا برای محاسبه جریان شارتی شیمای تعویضی راقرارذیل ترتیب میدهیم :

محاسبه را برای مصرف کننده دور و نزدیک دریکی از لین ها (سرکت) انجام میدهیم (لین L1 د رп 1 ):
Rkub=Ro . L Xkub=Xo . L
R1=RTP+RTT+ ROЬT+ RPyб+ RЩ=0.026+0.4+1.3+0.2+2.12=4.03 m
X1=XTP+XTT+ XoЬт+ XPyб+ XЩ=0.015+0.7+0.9+0.7+3 =5.45 m
مقا ومت مجموعی مسا وی است به:
m =0.00677 
جریا ن شارتی درنقطه k1 مساویست به:

iyg=

جریا ن شارتی برای نزدیکترین نقطه (مصرف کننده)k2 :
Rkub=0.0166  =16.64m Xkub=0.004=4m
R2= R1+ RPaCn +Rkub =4.03+0.3+16.64=20.97m
X2= X1+ Xpacn+ Xkub=5.45+0.4+4=9.85m
m
جریا ن شارتی درنقطهk2 مسا ویست به:

iyg=
6.6 .انتخاب شین برای شبکه 0.4 Kv

شین از کتاب راهنما به اساس شرط ذیل انتخاب میگردد:

F=300 mm2 ، h=6 mm ، b=50 mm , 50×6 mm
Igoп=740 A 740>701; A

امتحان شین در استواری دینامیکی :

LMax= اعظمی ترین وایه بین سلیتر ها .
=KBP× iyg2/a×10-7=

شین استواری دینامیکی دارد اگر شرایط ذیل صدق کند .
Fgoп=0.6FPeЗ ≥ FPoeЗ LMax FPoeЗ=11.3.1.1=12.43N

جدول 6.3. انتخاب آپاراتهای ولتاژ0.4 کیلوولت .
شماره آپارت کمیات محاسبوی شرایط انتخاب کمیات پاسپورتی تیپ
1 2 3 4 5 6
1 سویچ اتومات UCeTu=0.4kv
IHPmax=701A
Iyg=5.11KA
IKЗ=3.411KA UHOMUCeTu
IHOMIH.max
IYUH Iyg
IOTK IKЗ UHOM=0.4KV
IHOM=1000A
IYUH=42KA
IOTK=20KA ABM10-H
2 جداکننده UCeTu=0.4kv
IHPmax=701A
Iyg=5.11KA
BK=4.71KA2sec UHOMUCeTu
IHOMIH.max
IYUH Iyg
It2 BK UHOM=0.4KV
IHOM=1600A
IOTK=50KA
It2=90KA2sec PB-400-1600
3 ترانسفارمرجریان UCeTu=0.4kv
IHPmax=701A
BK=4.71KA2sec UHOMUCeTu
IHOMIH.max
It2 BK UHOM=0.4KV
IHOM=1000A
It2=50KA2sec Tпoн-0.4
4 شین SЭk=485.795KVA
IHPmax=701A
Бmax=0.38.107 H/M2
S≥SЭk
Igoп≥IHP
Бgoп≥БMax

S=300mm2
Igon=740 A
Бmax=840kg/cm2 At-300

فصل هقتم

تامین برق داخلی تعمیرمسکونی

.7.1 عمومیات.
تامین برق تعمیرمسکونی یا منازل رهایشی بصورت عموم بدو بخش عمده واساسی تقسیم میگردد:
ــــ تنویر ، ـــ بارهای نیرویی داخل منزل . بخش تنویر عبارت از تعین نورم شدت روشنایی برای اطاق های مختلف میباشد.
قبل ازمحاسبه بارهای تنویری تعمیرمسکونی تذکر نکات چند پیرامون مبحث تنویر ضروری پنداشته می شود.
درعصر حاضر دستگاهای تنویر مصنوعی ( برقی) نسبت به سایر ساختمانهای انجنیری زیادتر مورد استفاده ساختمان وبهره برداری آن مصارف هنگفت مادی ، کار انسانی ومقدار زیاد انرژی برقی را میطلبد .
این مصارف نه تنها موثریت خودرا به اثبات رسانیده بلکه به اسرع وقت بازخرید گردیده ،تنویر مصنوعی شرایط نورمال زنده گی و کار در شرایط عدم موجودیت نورطبعی و ناکافی بودن آن مهیا میسازد . بر علاوه خصوصیت کار دستگاه های تنویری در اکثر موارد مصونیت کار و افزایش تولید را ارایه میکند.
معمولادستگاه های تنویر برقی عمارات بزرگ رهایشی وکامپلکسی موسسات صنعتی مغلق بوده که از ساختمانهای تقسیماتی شبکه مگستر الی ، گروپی ، الکتریکی ،وسایل مختلف اندازه گیری ، منابع نوری، . آرماتور، برای نصب منابع نوری وغیره آلات و ترتیبات استحتکامی تشکیل گردیده است.شیماهای تنویربرقی ، طرز اجرای اتصالات برقی، ساختار چراغ ها (سیت ) و منابع نوری از ویژه گی های ساختمانی دستگاه های تنویر برقی بوده که برای هدایت آنها از ساختمان های پیچیده اتوماتیکی استفاده مینمایند .
. 7.2انواع تنویر
نظر به وظایف، دستگاه های تنویربرقی را میتوان به انواع ذیل تفکیک کرد .
ـــ تنویر عمومی : عبارت از تنویر کلی وقسمت ا ز اطاق و یا شعبه میباشد ؛
ـــ تنویر محلی (موضعی) : عبارت از تنویر محل کار یک شی و یا بک سطح معین میباشد ؛
بطور مثال : تنویر پرزه جات تحت کار و یا افزار کار در ماشین های خرادی .
ـــ تنویر ترکیبی : استفاده از تنویر عمومی وتنویر موضعی را بنام تنویر ترکیبی یاد میکند ؛
ـــ تنویر کاری : عبارت از تنویر است که زمینه نور مال فعالیت تولیدی و مواد کمکی موسسات را مهیا میسازد ؛
ـــ تنویر عارضوی : عبارت از تنویر است که از اثر اختلال موقتی تنویر کاری بوجود آمده ادامه کار و یا تخلیه پرسونل از محل کار مهیا میسازد .از تنویر عارضوی شعبات تولیدی ، دهلیزها ، زمینه ها و محلات عبور و مرور زیر زمینی استفاده میگردد .
7.3 . محاسبه شدت روشنایی .
هدف اصلی محاسبه شدت روشنایی را دریافت تعداد وطاقت چراغها (گروپ) برای مقدار ضروری شدت روشنایی تشکیل میدهد. درصورتیکه تنویر توسط گروپ های عادی ، نکالی ، دسیچارچ گازی (نیونی ) صورت گیرد، تعداد چراغ ها رامعمولا قبل ازمحاسبه تعین نموده وموضوع تعین طاقت گروپ ها ازجمله مسایلی است که باید حل گردد.اما درتعمیرات رهایشی شدت روشنایی به حیث ارقام اولیه برای اطاق های مختلف داده شده ونظربه آن ابتدا بادر نظرداشت مساحت اطاق وارتفاع ، طاقت مخصوصه دریافت گردیده ومطابق ان تعدتد گروپ ها دریافت میشود .
محاسبه تنویر توسط طرق ذیل صورت میگیرد :
ـــ محاسبه به اساس سیلان نوری ( طریقه ضریب استفاده دستگاهای تنویری وطریقه طاقت مخصوصه )؛
ـــ طریقه نقطوی ؛
ـــ طریقه ترکیبی ؛
طوریکه قبلا متذکر شدیم درمحاسبه تنویر تعمیرمسکونی یاتعمیرمنازل رهایشی عموما از طریقه طاقت مخصوصه استفاده می گردد.
طریقه طاقت مخصوصه برای محاسبات تقریبی بکاربرده میشود . برعلاوه ازاین میتود برای امتحان محاسبات به منظور جلوگیری از اشتباهات زیاد استفاده به عمل می آید.
طریقه طاقت مخصوصه توسط رابطه ذیل ارایه می گردد:
, (7.1)
درانجا:
P ــ طاقت کلی به W ؛
F ــ مساحت به m2 ؛
7.4 . تعین محل شیت ها
انتخاب محل نصب شیت ها ( چراغها) تنویر عمومی ازجمله مسایل عمده واساسی بوده که تاثیر معین را بالای کیفیت تنویر ، بهره برداری مناسب واقتصادی بودن تنویر داشته ودراثنای طرح وساختمان دستگاهای تنویر برقی حل میگردد.
دراشکال ذیل طرق جابجا نمودن چراغها دراطاق نشان داده شده است .

شکل 7.1 . تعین محل نصب چراغها
درانجا:
H ــ ارتفاع شعبه (اطاق) ؛
hc ــ فاصله چراغ ازسقف اطاق ؛
hp ــ ارتفاع سطح کاری ازسطح چراغ ؛
hn ــ ارتفاع تعلیق چراغ ؛
h ــ ارتفاع محاسبوی ؛
L ــ فاصله بین چراغها .
h= hn – hc = H – hc -hp
ازجمله ابعاد ذکر شده H وhc معلوم می باشد .hc از صفر(درصورتیکه چراغ سقفی باشد ) الی1.5m تغیرمینماید.میت بلند تر از1.5mبرای hcتوصیه نه میشود . فاصله درحدود درصورتیکه عبورومروردرپهلویدیوارباشدو درسایرحالات .
.7.5محاسبه تنویرتعمیرمسکونی.
تامین برق شبکه های برق تعمیرمسکونی، منازل رهایشی و تجارتی بصورت عموم به دو بخش تقسیم میگردد .
.1تنویر
.2تسخین
مسایل که شامل بخش تنویر میگردد در اول تامین نورم های روشنائی برای اطاقهای مختلف و هم چنان ساحات تجارتی میباشد .
شدت نور وابسته به ارتفاع مساحت نوعیت چراغ و غیره میباشد . هم چنان چراغها از نقطه نظر نوعیت خود بصورت عموم به دو دسته عادی ( نکال ) و نیون ( دسچارچ گازی ) تقسیم میگردند . که شدت نور نیز نظربه چراغها متفاو ت میباشند باید گفت که اکثر چراغها ونیون در ساحات تجارتی و تعمیرات اداری و دولتی و از چراغهای عادی در منازل رهایشی استفاده میگردد .
گرچه استفاده از چراغهای عادی از نقطه نظر غیر اقتصادی میباشد . اما از ینکه درتعمیرمسکونی وقتافوقتا روشن و خاموش میگردند بنا باعث تخریب دسچارچ کننده میگردد . لذا استفاده از آن در تعمیرمسکونی زیاد معمول است .
نظربه پلان مهندسی تعمیر دهایشی فوق الذکر دارای سه منزله میباشد . از پلان استفاده نموده مساحت و ارتفاع هر اطاق را معلوم نموده نظر به اطاق شدت روشنائی نورم تعین شده را از کتاب رهنما تعین نموده و محاسبات را مطابق به میتود ضرایب استفاده انجام میدهیم .
فورمول میتود ضرایب استفاده عبارت است از :
, ( 7.8 )

S – مساحت سطح روشن شونده .
ــ ضریب مفیدیت که ازازجدول نظربه اندکس محل اخذ میگردد؛
Z ــ ضریب اصغری روشنایی Z=1.1-1.15 ؛
K ــ ضریب احتیاطی K=1.1-1.5
ــ سیلان نوری گروپ ؛
,Lumin
اندکس محل را توسط افاده ذیل دریافت میداریم :
7.10
ارتفاع محاسبوی مساویست به :

دراینجا : به ترتیب ارتفاع کلی اطاق . ارتفاع از سقف الی چراغ ارتفاع از کف الی سطح کاری که اکثرا مطابق به اندکس محل ضریب مفیدیت را از کتاب راهنمااخذ مینمایم .

محاسبه برای اطاق خواب :
شدت روشنائی مساویست به : En= 70lux از کتاب رهنما اخذ میشود.
ارتفاع H =2.8m hp=0.75m hc= 0.3m

کمیت از کتاب رهنما . 26% =
اولا چراغ رابرای محل انتخاب نموده که درین صورت چراغ (قندیل) که دارای 5 گروپ میباشد .
گروپهای دا که در چداغ مذکور استفاده میکنم عبارت از نوع Energy saver میباشد که سیلان نوری این نوع گروپ ها که ظاقت آن 11W است مساوی به 700 لومن میباشد.
سیلان نوری چراغ ازرابطه ذیل بدست می آید:

تعداد چراغ ها نوسط فومول ذیل بذست می آید:

حال شدت روشنایی دریافت میداریم :

طاقت کلی :

طاقت درفی متر مربع :

جابجا نمودن چراغها انتخاب شده در محل تنویر شونده بترتیب ذیل صورت میگیرد .
محاسبات مشابه برای تمام قسمت ها ( تشنابها، اطاق کمپیوتر، دهلیزها ، حمام و غیره) انجام شده وبرای تمامی منزلمحاسبات را انجام می دهیم .

.7.6 دریافت بارنیروئی تعمیرمسکونی :
ازجمله بار های نیروئی تعمیرمسکونی ،منازل رهایشی و تجارتی . ساکت ها از اهمیت خاص برخوردار بوده که پارامتر ها ی مربوط آنرا ذیلا متذکر میشویم .
برای تعمیرات در هر 36m2 مساحت مصرف بارنیرئی 1kW در نظر گرفته میشود . ساکت های عادی دارای طاقت 250W و ساکت های مصرف کننده های دیگر مانندجاروبرقی ، بایلربرقی ، ایرکندیشن و غیره دارای طاقت مختلف میباشند .
فاصله های ساکت های از سطح اطاقM (0.3-0.4) در نظر گرفته میشود . و فاصله ساکت ها از دروازه وردی به اندازه 0.5M دور تر باشند .
مقطع سیم برای ساکت های عادی (cu)M-2.5mm2و برای مصرف کننده با طاقت بیشتر 4mm2 در نظر گرفته میشود .
برای هر ساکت سه لین در نظر گرفته میشود ( فاز.. صفری .. و آرت ) .
آرت نمودن ساکت ها باعث اطمیناینت آنها میگردد . باید توجه کرد که در هنگام منتاژ ساکت های عادی درتعمیرمسکونی و منازل رهایشی 25A و16 در نظر گرفته میشوند .
باید متذکر شد که تمام مصرف کننده های نیروی و تنویری از یک پنل بورد ر که در جای مناسب نصب میگردد تغذیه میشوند .
تامین برق شبکه های منازل رهایشی بلند منرل بلند از ( 15 منزل ) و تاسیسات عام المنفعه دارای محاسبات طولانی و طرحریزی وسیع میباشد .
محاسبات تنویرو تسخین را نظر به طریقه صریب استفاده و مطابق به پلان مهندسی هر اطاق انجام داده و فواصل تعداد وطاقت چراغها برای تمام محلات فرق میکند .
برای قطع و وصل چراغها از چراغهای یک پله و دوپله استفاده شده است .
ارتفاع سویچ از کف اطاق 1.4-1.5.m بوده و فاصله آن از دروازه ورودی 0.5mمیباشد . در هر اطاق یک جین بکس در نظر گرفته میشود که از سقف اطاق 0.4m پاینتر جایجا میگردند . قابل یاد آوری است که در بخش بار های نیروئی مهمترین بارنیروی عبارت ازلفت میباشد که در پلان موجود لفت ضرورت نمیباشد .
بارتنویری را ذیلا محاسبه میداریم :
ـــ شدت روشنایی را نظربه نورم برای اطاق های جداگانه ازمآخذ دریافت مینمایم ؛
ـــ مساحت هراطاق را ازروی پلان حساب میکنیم ؛
ـــ طاقت محاسبوی را بااستفاده از طریقه طاقت مخصوصه دریافت میداریم .
Pp=Pyg .Fو ) 7.2(
درانجا:
Pyg ــ طاقت مخصوصه بهW/m2 ؛
F ــ مساحت به m2 ؛
ــ بادرنظرداشت طاقت محاسبوی تعداد شیت هارا دراطاق ازرابطه ذیل دریافت میداریم :
N=Pp/n.PH و )7.3(
درانجا :
N ــ تعداد شیت (چراغ ها)دراطاق ؛
PHــ طاقت نومنال یک گروپ ؛
n ــتعداد گروپ دریک شیت .
محاسبه سرکت های سیستم تنویری :
انتخاب مقطع : برای بارتنویری با طاقت 1.5kWمقطع 1.5mm2 را در نظر میگیریم . وانتخاب فیوز به اساس جریان که نسبت طاقت فعال به ولتاژ است انتخاب میگردد .
-1بارمحاسبوی سرکت های تنویر .
بار محاسبوی سرکت های تنویر از رابطه ذیل در یافت میگردد
درانیجا:
– Pciبار محاسبوی سرکت نمبر i
n – تعداد گروپهای در یک بست .
– PHOM طاقت یک گروپ .
– miتعداد سیت ها در اطاق نمبر
کمیات فوق از جدول 7.1. برای تهکوی و منزل اول اخذ میگردد .
تعین بار محاسبوی سرکت های تنویری ونیرویی برای منزل اول وتهکوی .
Pc1 ={2 (1×26)+ (2x1x26)=104W
Pc2=10(1×26)+2(1×26)+2(1×26)=364 W
Pc3= 2(1×23)+2(2×11)+3(2×11)+4(2×26)+4(4×11)=604W
Pc4=2(1×23)+2(5×11)+4(5×15)=456W
Pc5=4(1×26)=104W

بار محاسبوی سرکت های نیروئی از رابطه ذیل در یافت میگردد :
Pci=PHOM x n
در اینجا:
PHOM طاقت ساکت .
– n تعداد ساکت در یک سرکت .
Pc6=6×180=1080W
Pc7=6×180=1080W
Pc8=6×180=1080W
Pc9=6×180=1080W
Pc10=6×180=1080W
Pc11=6×180=1080W

دریافت جریانهای محاسبوی قرار ذیل میباشد :

تعین بار محاسبوی سرکت های تنویری ونیرویی منازل دوم و سوم راکه غیرتیپک میباشد بعین ترتیب همانندمنزل اول وتهکوی میتونیم دریافت نماییم اماازمحاسبات قدم بقدم آن صرف نظرنموده وبعدازمحاسبات آنرامستقیمادرج جدول مذکور مینماییم :

فصل هشتم
تخنیک بیخطر
معلومات عمومی راجع به تخنیک بیخطر
تخنیک بیخطر عبارت از تدابیر تخنیکی و سازماندهی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی فکتور های عامل آن بالای صحت انسانها در موقع اجرای پروسه های تولیدی میباشد .
تخنیک بیخطر منحیث مضمون تخنیکی میتود های تخنیک و ساز ماندهی شده را به منظور تامین شرایط نورمال کار مورد مطالعه قرار میدهد .
میکانیز یشن و اتوماتیزیشن پروسه های تولیدی نه تنها باعث ازدیاد قدرت تولیدی گردیده بلکه مسایل مهم تخنیک امینت را در ساحه همه جانبه مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .
مسایل عمومی تخنیک بیخطر :
1 . جلوگیری از حوارث ناگوار .
2 . مطالعه فکتور های عامل حوادث ناگوار .
3 . دریافت تدابیر و سازماندهی آن به منظور جلوگیری از حوادث .
4 . آموزش شرایط برخورد انسان با ماشین های ساده . اتوماتیزه و میکانیزه شده .
در ارتباط به بروز خصوصیات فیزیولوژیکی در وجود انسانها میکانیزمها و ماشین ها از نقطه نظر اطمینانیت در کار یعنی از نظر تخنیک قرار ذیل تقسیم میگردند .
1 . ماشین ها و میکانیزم های که شرایط مطمئن و بیخطر کار را در سالم بودن آنها آماده و در نظر گرفته شده اند .
2. ماشین ها و میکانیزم هایی که فقط خطر توسط سیگنال ها از بین برده میشوند .
تاثیرات جریان برق بالای ارگانیزم بدن انسان :
در برق گرفتگی دو حالت ذیل وجود دارد .
1 . جراحات برقی .
2 . شوک برقی .
جراحات برقی به اشکال سوختگی برقی بروز مینماید .
جراحات برقی در موقع تاثیر 2-3A جریان برق و یا بیشتر از آن بوجود میاید .
سوختگی برقی در نتیجه تماس و یا نزدیک شدن انسان به فاصله معین از جریانهای قوی ولتاژ های بلند تر از 1000V با قسمت از هادی برق بوقوع می پیوندد که دراین حالت خواص تخلیوی جریان برق فعال گردیده و شکل قوس برقی را به خود میگیرد .
شوک برقی باعث فلج شدن عضلات سیستم عصبی . سکته قلبی از کار افتادن گرده ها و جهاز هضمی میگردد.
در صورت که جریان برق …………. باشد جهاز تنفسی متوقف گردیده و اگر جریان ……….. باشد باعث سکته قلبی میگردد .
بهترین فکتور را در حالت برق گرفتگی مقاومت جسم انسان تشکیل میدهد که مقاومت قشر ضخیم جلد دارا بوده که ضخامت آن به …………. میرسد مقاومت قشر ضخیم جلد از 100000/2000 در طیف است .
مقاومت ارگانهای بدن انسان در حدود 1000/800 میباشد.
قطع کردن ولتاژ برای بیخطر بودن کار در ساختمانهای برقی :
برای قطع کردن ولتاژ جهت بیخطری کار در ساختمانهای برقی موارد ذیل بطور دقیق . جدی و مسلسل اجرا گردد.
1. قطع لازمی و بوجود آوردن یک عامل که از وصل اشتباهی و یا اتوماتیکی جلوگیری نماید .
2. آویزان کردن لوحه های ممانعت در کلید ها و دکمه ها مربوط لازمی .
3. امتحان ولتاژ هادی ها در محل کار .
درصورت کارکردن در ساختمانهای برقی تحت ولتاژ بلند باید عناصر ذیل قطع باشد .
1 .تمام هادی های که تحت کار باشند .
2. هادی های احاطه نشده که پرسونل ولوازم از فاصله معین نورم تعیین شده به آن نزدیک میگردند .
3. در ساختمانهای برقی ولتاژ بلند تر از 1000v منابع ولتاژ و مصرف کننده ها توسط تجهیزات لازم موجود به شکلی قطع گردد که نمایان باشد .
ترانسفارمرهای نیروی ولتاژ بلند باید از طرف ولتاژ بلند قطع باشند . برای برطرف ساختن اتصالات اشتباهی توسط پرسونل واتومات ها که باعث دادن ولتاژ در محل کار در ساختمانهای ولتاژ 1000v و بلند تر از آن میگردد قرار ذیل در نظر گرفته شود :
قطع کننده ها . جدا کننده ها و مصرف کننده ها تا از وصل اشتباهی جلوگیری بعمل آید .
احاطه قطع کننده های دستگیر دار عملیاتی حذف گردد .
منابع تغذیه محرکات میخانیکی قطع گردد .
منابع تغذیه محرکات بصورت عموم قطع گردد .
قطع کردن دوره های ولتاژ بلند تر از 1000v در محل کار باید عناصر ذیل قطع باشند :
1. هادی جریان تحت کار .
2. هادی های که احتمال تماس و یا نزدیک شدن بیشتر از فاصله معینه موجود باشند .
3. هادی های که دارای شرایط ذیل باشند و در فواصل کمتر از آن قرار داشته باشند
4. برای ولتاژ 15kv و کمتر از آن در فاصله 0.7m
5. برای ولتاژ 15/35kv به فاصله 1m
6. برای ولتاژ 35/110kv به فاصله 1.5m
7. برای ولتاژ 220kv به فاصله 2.5m
در صورتیکه در شرایط فوق هادی جریان قطع نباشد احاطه آن توسط علایم و یا موانع جسمی میباشد .
فاصله از عایق الی هادی جریان مطابق شرایط فوق الذکر در نظر گرفته میشود .
برای احاطه لازمی محیط پایه ضروری بوده که مطابق شرایط محیطی خصوصیات کار معین آماده گردد.
احاطه ساختمان با توجه عمیق اشخاص مسوول آماده میگردد .
قطع کردن ولتاژ طوری صورت میگیرد که تمام تجهیزات و ساختمانها از هادی های تحت کار قطع باشند . دراینصورت باید از هر طرف قطع نمایان باشد .
قطع نمایان توسط قطع کننده ها جدا کننده ها و کشیدن فیوز ها صورت میگیرد .
کار کردن در ساختمانهای که از طریق سویچ ها و یا قطع کننده های اتومات قطع شده باشند ممنوع است .
محرک های سویچ های بار و جدا کننده ها در حالت کار باید قفل باشند از اتصالات اشتباهی پرسونل واتومات جلوگیری بعمل آید .
قطع کردن دوره های پائینتر از 1000v
برای قطع کردن ولتاژ در محل کار از سبب ترانسفار مریشن باید تمام ترانسفارمرهای نیروئی و اندازه گیری از طرف بالا و پائین قطع گردند .
در محل کار باید تما م هادی های تحت کار و هادی های که با آن امکانات تماس موجود است قطع گردد .
هادی های که با آن امکانات تماس موجود است تنها در صورت قطع شده نمیتوانند که توسط عایقهای بصورت اطمینانی محفوظ باشند .
هادی ها و ساختمانهای تحت کار باید از هر طرف که منبع ولتاژ وصل باشد توسط قطع کننده ها و فیوزها قطع گردند .
قطع تجهیزات برقی تحت کار قرار ذیل صورت میگیرد :
1. توسط قطع کننده ها . بادست هدایت داده شود و یا کانتکت های آنها نمایان باشند .
2. توسط کانتکور و غیره تجهیزات قطع کننده برقی که اتومات و غیر اتومات باشند .
تدابیر بیخطری کار بالای لین هوائی
لین های هوائی انتقال انرژی برق شبکه های داخلی ولتاژ های 20.15.10.6.2.38.0.23.kv برای پرسونل و کارمندان موسسات دارای خطرات جدی میباشند .
اگر فاصله لین هوائی کمتر از نورم مجازی باشند . هنگام عبور و مرور انسانها و سایل ترانسپورتی و غیره اشیا خطرات جدی متوجه آنها خواهد گردید و هم چنان امکان قطع لین ها و جود دارد . باید از طرف موسسه موظف در زمینه در محلات که خطرات ناشی از لین های هوائی میگردد ذریعه علامات اختصاری خطرات توسط لوحه ها تثبیت گردد .

بیخطری کار معین اجرای امور مختلف د رشبکه های شهری .
کارکنان تخنیکی شبکه شهری که بالای تجهیزات تحت ولتاژ (فعال ) با ولتاژ کمتر و یا بیشتر از 1kv کار مینمایند باید قواعد تخنیک بیخطر را خوب بدانند و در عمل پیاده کرده بتوانند. در غیر آن حق کار را در صورت فعال بودن تجهیزات ندارند .
علاوه بر آن باید ترتیب اجرای امور برق را داشته و با وصف آن از وسایل دفاع انفرادی در اوقات کار استفاده نماید علاوه بر آن سایر کارگران باید توانائی آنرا داشته باشند تا در صورت بروز کدام واقعه خطرناک شخص مذکور را به نزدیکترین محل صحی انتقال دهند .
در صورت تخلف از قواعد امنیتی تخریب تجهیزات و یا حالت دفاعی که باعث بوجود آمدن حوادث ناگوار برای شخص و یا موسسه میگردد لازم است تا افراد مسوول را در رابطه به موضوع در جریان قرار داد . تا از خطرات احتمالی که متوجه موسسه و یا پرسونل میگردد جلوگیری بعمل آید .
فقط برای اشخاصی اجازه کار داده میشود که اجازه رسمی بصورت تحریری و شفاهی داشته داشند آنهم در صورت که در محلات کار کمتر از سه نفر نباشند .
قابل ذکر است که قبل از آغاز بکاز پرسونل جهت ترمیم و یا تعویض تجهیزات آسیب دیده تدابیر تخنیکی ذیل باید در نظر گرفته شود .
1. قطع ولتاژ و انتخاب تدابیر جهت جلوگیری وصل نمودن عمدی و یا سهوی اپاراتها .
2. نصب لوحه های اخطاریه .
3. اطمینانیت از قطع جریان برق .
4. زمین نمودن .
5. محدود ساختن ساحه کار .
قابل یاد آوریست که پرسونل تخنیکی شبکه شهری از سامان آلات مختلف برق مانند . برمه چکش و غیره استفاده مینمایند . به آنعده پرسونل فنی که چنین کار ها را انجام میدهند باید گفته شود تا حین انجام کار ها در ساحات تحت ولتاژ در خانه ها و ادارات که جریان برق وجود دارد وسایل آنها با هادی های برق که در تحت پلستر و یا کاه گل میباشند اصابت ننماید که خطرات جانی را در قبال دارد .
در محلات پرخط ( در رطوبت زیاد ) کار با وسایل برق اضافه تراز 42v غیر مجاز شمرده میشود . لازم است تا کارگران و سایل دفاع انفرادی تجهیزگردند .
در محلات پرخطر و دیگر جاهائی که انرژی برق در آنجا زیاد استفاده میگردد باید تجهیزات به زمین آرت گردند .

وسائل مدافعوی برای پرسونل در شبکه های شهری :
مطابق به قواعد تخنیک بیخطر حین اجرای امور منتاژ بالای تجهیزات برق به منظور مصنونیت دار اجرای کار لازمست تا از وسایل مدافعوی استفاده گزدد .
در جمع وسایل مدافعوی اشیای ذیل شامل میباشند .
1.وسایل عایق کننده .
2. نشاندهنده موجودیت ولتاژ و هم چنان نشاند هنده هم فاشسازی .
3. وسایل عایق کننده برای کار های ترمیماتی تجهیزات تحت ولتاژ بیشتر از 1kv .
4.وسایل جهت منتاژ با پوش هادی عایق شده .
5.دست کش ها و موزه های محضوص .
6.زمین کننده های قابل انتقال .
7.عینک های مدافعوی آسینچه های مدافعوی و ماسک ضدگاز و گرد .
8. کمر بند حفاظتی . طنابهای حفاظتی و هم چنان کالاهای حفاظتی .
دنده های عایق برای قطع ووصل جدا کننده های یک قطبی و جابجا کردن زمین کننده های قابل انتقال بکار میرود .
انبور عایق کننده برای جابجا سازی و بیرون کردن فیوز ها بکاز میرود .
وسایل زمین کننده های انتقال موقتی و لوحه های اخطاریه برای حفاظت آنکه در لین جمل کار گران کار میکنند بکار میرود .
استفاده از زمین کننده های انتقالی طور ذیل صورت میگیرد .
1. لین انتقالی آرتی زمین کننده را با زمین وصل مینماید .
2. موجودیت و یا عدم موجودیت و لتاژ توسط نشان دهنده ها امتحان میگردد .
3. توسط دنده عایق کننده گاز ها توسط زمین کننده با هم شارت میگردند .
از زمین کننده های انتقالی در جاهائیکه زمین کننده ثابت و جود نداشته باشد استفاده میگردد .

لوحه های که در شبکه های لازمی استفاده میگردد . میتواند ثابت و یا انتفالی باشد این لوحه ها عبارتند از .
1- مراقبتی ( احتیاطی . توقف ولتاژ بلند )
2- مانعی ( چالان نکیند کار ادامه دارد )
3- اجازه گیر ( این کار صورت گیرد )
4- زمین کنید .
علاوه بر مطالب فوق الذکر حین اجرای امور منتاژ در شبکه های مختلف شهری لازمست تا دفاع سر از صدمات احتمالی از کلاه های مستحکم که وظیفه دفاع از سر در برابر سقوط سامان آلات و وسایل مختلف ساختمانی و ترمیماتی . پایه ها . دستگاه های کوچک بزرگ برقی استفاده گردد .
استیشن ها و سب ستیشن های برق در برابر آسیب جریان برق نفوذ سردی هوا جلوگیری از شعاع استفاده میگردد.
جهت دوران هوا بین سر پوش (کلاه ) مجرا ها در پوش آن در نظر گرفته شده است وزن کلاه از 400gr زیاد نبوده و فشار آن 60 را تحمل کرده میتواند .
در بعضی حالات نظر به ضرورت از کلاه هائی استفاده بعمل میاید که لین برق بطری و چراغ در آن نصب گردیده باشد .
علاوه بر مطالب فوق الذکر بازهم تاکید است که حین اجرای کار . پرسونل حتمی باید از وسایل ایمنی و مدافعوی جهت مصونیت و بهتر سازی امور استفاده گردد .
نتایج عمومی
در پروژه طرحریزی شده . تامین برق قسمت الف افشار درنظر گرفته شده است . که در ابتدا با استفاده از پلان تفصیلی متذکره کتگوری مصرف کننده ها را تعیین نموده ایم .
طوریکه به ملاحظه میرسد در این پلان اکثر مصرف کننده ها مربوط کتگوری های دوم سوم میباشد .
بعد از تعیین کتگوری مصرف کننده ها بار محاسبوی مصرف کننده ها را تعیین نمودیم در اینجا قسمی که به مشاهده میرسد زیاد ترین بار محاسبوی را منازل رهایشی و کمترین بار محاسبوی را پارک ها دارای میباشند .