موده: ۴ ورځ

د کورس تفصیلات

د سوداګرۍ پانګونه تل په خطر کې دي – دا خطر کېدای شي د تصمیم نیولو خطرونه، اټکل او پلان کولو خطرونه، پروسې او پروسیجرونه، او د سوداګریزو سرچینو د نور ډولونه درغلیو یا د ناوړه ګټه اخیستلو شامل وي

دا کورس د خطرو په مختلفو دولو مدیریت لپاره نړیوال معیارونه یوځای کوي او د متخصص کارپوهانو لخوا ترتیب شوی دي. دا کورس د مدیرانو، د مالی او تفتیشی مسلکی کسان د سم پوهی وړتیا لپاره پام ته نیول شوی ترسو د د خطر مدیریت اړوند مهارتونه ترلاسه کړي

ګټې

ګدون کونکی څه ترلاسه کوي

د بیلابیلو سوداګریزو شتمنیو تشخیص –

د داخلي کنټرول سیسټم جوړښت او عناصر بیانول –

د سوداګرۍ ممکنه خطرونه تشخیص او پلانونو پیل د دوی سمه اداره کولو لپاره –

د شتمنیو کنټرول فعالیتونه وده کول –

د شتمنیو کنټرول فعالیتونه په اغیزمن ډول پلي کولو تفصیلات –

څوک باید ګډون وکړي؟

دا کورس د لاندی کسان په شمول د مدیرانو او د کوچنۍ یا منځنۍ کچې شرکت کارکوونکو لپاره مشخص شوی دی

د سوداګرۍ مالکین، مدیران، شریکان او داسې نور کسان –

د مدیرانو بورډ او د څارونکو بورډ –

هر څوک چې په مالي چارو کې نوي کار کوي –

نور هغه څوک چې د سوداګرۍ شتمني اداره کوي یا کنټرولوي –