موده: ۳ ورځ

د کورس تفصیلات

د کنترول لګښت په کوچنۍ یا منځنۍ کچې شرکت کی اوس مهال د کلیدی ستونزو څخه دي

د سوداګرۍ مالکین او مدیران پدې باور دي چې د مالي بیاناتو چمتو کول د مالي مسلکی کسان دنده ده ځکه دوی یوازې د صلاحیت په توګه د مصارف لست ساتنه کوي.

د سوداګریزو مالکینو په تصمیم نیولو کې مالي بیانات نه کارول

د ګډونوالو د کړنو په اړه اندیښنه

دا کورس د هغو انګیرنو پر بنسټ ډیزاین شوی چې زده کوونکي د سوداګري مالکان یا مدیران دي مګر په محاسب او مالي کې زده کره نلري. کله چې د مالي بیانونو په کارولو سره، دوی ډیری وختونه لاندی ستونزو سره رامخ دي

د سوداګرۍ مالکین او مدیران باید ډیری وختونه مالي بیانات لاسلیک او تصویب کړي مګر په حقیقت کې هغوی آشنایی نلري چی معلومات په دی بیانات کی تفسیر کړي

د سوداګرۍ مالکین او مدیران نشي کولای د معلوماتو او مدیریت د کارونو لپاره د مالي بیاناتو څخه معلومات وکاروي

د سوداګرۍ مالکین او مدیران نه پوهیږي چې د مالي بیاناتو له لاری څنګه د سوداګرۍ فعالیت ارزونه وکړي

(لکه د تیر دوره لپاره غیر منظم متغیر پیژندل)

ګټې

ګدون کونکی څه ترلاسه کوي

د تصمیم نیولو په پروسه کې د محاسبې معلوماتو فعالیتونه پیژندل –

د مالي بیاناتو عناصر تشریح کول –

د مالي فعالیت اساسي څیړنې ترسره کول –

د تصمیم نیولو لپاره د حساب ورکولو معلوماتو کارول –

څوک باید ګډون وکړي؟

دا کورس  د کوچنۍ یا منځنۍ کچې شرکت مالکینو او لوړ پوړو مدیرانو لپاره چی لاندنی کسان شامل کیږی ډیزاین شوی دی

د رییسانو بورډ، د څانګې مشرانو، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په محاسبه او مالي کی مسلکی بلدیت نلري او نورو خلکو چې غواړي د مالي راپورونو څخه موجود معلومات وکاروي ترڅو پرېکړې وکړي