موده: ۴ ورځ

د کورس تفصیلات

د احساساتی پوهاوي  د بریالي مسلک له یوو مهمو برخو څخه دی. لکه څنګه چی د احساساتی پوهاوي تاریخ وایی، دا په بریالیتوب تمرکز کوي، چی د پوهې او وړتیاوو څخه توپیر لري، د احساساتی پوهاوي د داخلی وړتیاوي پرته د ژوند بریالیتوب دیر مهم عنصر دی

دا کورس به تاسو ته د احساساتی پوهاوی  وړتیاوو د لوړولو او له دې څخه ستاسی په مسلکي او شخصي ژوند کې د ګټې لپاره مهارتونه درکوي. دا کورس د احساساتی پوهاوي د شخصي استعمال او انفرادي ګټو باندې ډیر تمرکز کوي. یو بل کورس هم شتون لړي چی د په رهبریت او احساساتی پوهاوی کی تمرکز کوی او د احساساتی پوهاوي کارولو د رهبریت په حرفه او د تیم ښه فعالیت کولو کی نقش لړي

ګټې

د دی کورس له بشپر کیدو څخه وروسته

د بریالیتوب پوهاوي او د خلکو ناکامی انګیزې –

د خپل د پوهه او مهارتونو څخه د ګټې زیاتولو څرنګوالي –

د احساساتو او احساساتي پوهې درک کول –

د دوی د احساساتو مدیریت ښه کول –

څوک باید ګډون وکړي؟

دا کورس د هغوی مدیرانو لپاره ګټور دی چې غواړي د دوی رهبریت او ځان پراختیایي وړتیاو ته وده ورکړي، د احساساتی پوهه د یو ملاتړ ځواک په توګه دی چی د هر مسلکی کاري وړتیا لوړوي. دا د مدیریت کوم ځانګړي رول یا کچه ته اړتیا نلري.