پس زمینه

زمانی که یک کارمند از رابطه عملکردش با دورنما و اهداف اداره آگاهی داشته باشد، آنگاه برای تلاش بیشتر و عملکرد بهتر کوشش بیشتری می کند. همچون روابط سیستماتیک نیاز به ارزیابی و تاکید بیشتر دارد. به همین دلیل نیاز به کی پی آی به عنوان ابزاری برای ارزیابی منظم و معین عملکرد کارمندان پیدا می شود.

منافعی که در کورس برای شما فراهم می سازد

آشنایی با تعصبات در عملکرد کارمندان –

تعریف کردن کیفیت –

شناسایی راه های مختلف برای اندازه گیری کیفیت –

استاندارد گذاری و شاخص سازی برای مدیریت عملکرد ها –

تطبیق مدیریت کیفیتی –

مفهوم کیفیت کلی برای انکشاف پروژه ها –

آشنایی با ابزار های طراحی برای بهبود و اندازه گیری کیفیت –

چه کسانی باید شرکت کنند

این کورس برای تمامی سطوح مدیریتی، رهبران گروه ها، روئسا، روئسای اجرائی، اعضای بورد ها، مالکین کسب و کار و مدیران پروژه ها اهمیت بسیاری دارد و همچنان برای مشاورین نیز پیشنهاد می شود.