پیش زمینه

با پیش رفت تکنالوژی، تقریبا تمام مردم جهان به جای ارتباطات زبانی، بیشتر از ارتباطات گرافیکی استفاده می کنند. که این امر باعث صرفه جویی در اتلاف وقت و افزایش عملکرد می شود. با این حال ای امر ممکن است باعت ایجاد سردرگمی ها و یا سو تفاهم ها نیز شود. بعلاوه بالا رفتن نیازمندی برای رسمیات در انواع مختلف کسب و کار ها، مدیران و رییسان را بعلاوه کارکنان دیگر مکلف ساخته تا مهارت های نوشتاری خود را بالا ببرند. ما این کورس را طرح ریزی کردیم تا نیاز های رییسان و مدیران را برای برقراری ارتباطات رسمی در محل کار را بر اساس تحقیقات نطق کنیم. این پنچ روز آموزش  اطمینان می دهد که برقراری ارتباط گرافیکی موثر و مثمر می تواند ارزش بالا تر از پول داشته باشد

منافع

این کورس به شما کمک می کند تا موارد ذیل را بهتر بیاموزید

تشخیص این که استرس و پریشانی چیست؟ –

افسانه های رایج در باره استرس و پریشانی –

استرس های مزمن در برابر استرس های حاد و شدید –

چی مقدار استرس ما را متضرر نمی سازد –

چطور استرس را کنترول کنیم –

چطور از استرس جلوگیری کنیم و یا آن را کاهش دهیم –

چی کسانی باید شرکت کنند

این کورس برای تمامی سطوح مدیریتی، رهبران تیم ها، مدیران اجرائیوی، مالکین کار و تجارت و مدیران پروژه ها زروری است. و همچنان برای ترنر ها و مشاورین نیز کمک می کند