موده: ۵ ورځ

د کورس تفصیلات

د مدیریت تول مسلکي کسان او لیکوالان په دې موافق دي چې “کنترول” د مدیریت یو مهم فعالیت دی. مدیر د دې کنټرول د تطبیق لپاره د بیالبیلو چلند سره یی تطبیق کری دي. څارنه د پروژې مدیرانو لپاره د کنترول کلیدي میکانیزم دی. دا د نورو کنترول چلندونو پرته، د پروژی کیفیت، مهال ویش او موثریت ډاډمن کوي.

موږ د دې کورس سره راغلی یو چې د پروژې مدیرانو “د څیړنې پر بنسټ” اړتیاوو د څارنې او کنټرول مهارتونو لپاره حل کړوو. دا جامع پنځه ورځني روزنیز ورکشاپ به د نظارت اغیزمن او موثر مهارتونو کارونې ډاډ ترلاسه کړي او پیسو ته یو ارزښت به وي.

ګټې

دا روزنه (تریننګ) به تاسو سره مرسته وکړي چې لاندی موضوعات زده کرې

 •ولې مدیران باید نظارت وکړي

 • د څارنې کلیدي اصول څه دي

 • کوم شیان موږ ته څارنه نه راکوي

 •ستاسو د څارنې اړتیاو لپاره څرنګه عملي او اړین وسایل تیار کړوو

 •د نظارت موندنو سره څه وکړوو

 •د زده کړې دوام او د کیفیت ښه والی

څوک باید ګډون وکړي

دا کورس د پروژې مدیرانو، افسرانو او هر هغه څوک چې د پروژې په  مدیریت کې ښکیل دي ګټوربریښی