د کورس تفصیلات

دا لوړ ګډون کوونکي پروګرام تاسو ته مهارتونه برابروي چی تاسو د خپل سازمان پلان کول، ارزونه او داخلی کنترول ته وده ورکړي.

دا کورس په کاری ځای کی به ستاسو وړتیا پیاوړي کوي او تاسو ته اجازه درکوي چی د درکړل شوو معلومات څخه د راپور پوهاوي، تولید او ارزونه ترلاسه کړئ. دا کورس تاسو او د ستاسو د سازمان پرمختګ ته به مرسته وکړي.

ګټې

دا روزنه تاسو سره په لاندی زده کړې برخو کې به مرسته وکړي

•  پرمختللی تحلیلي مهارتونه چې تاسو به د مدیریت لخوا د سم پریکړې کولو پوهاوي کی مرسته وکړي

•  د اړیکو (افهام و تفهیم) مهارتونه چې د ګرافیکي او احصایوي تحلیل څخه ملاتړ شوي وي.

•  د پرمختللي غوره مهارتونه چی د اړوند معلوماتو تحلیل او وړاندیز کی مرسته وکړي.

• د معلوماتو وړاندیز کولو وړتیا

•  د معلوماتو لوړ احصایوی پوهاوي او مهارتونه

• د معلوماتو د تحلیل تخنیکونو (په کار ځای کی) توانایی

څوک باید ګډون وکړي

دا کورس د هر څوک لپاره بلخصوص د ستراتیژیک جورونکی کارکونکی، پروګرام / د پروژې مدیرانو، د سوداګریز تحلیل کوونکو، د سوداګریزو پروسو مدیرانو او نورو کسان ته چی د معلوماتو/ارقامو تحلیلولو ته اړتیا لري مناسب ګنل کیږي