موده: ۵ ورځ

د کورس تفصیلات

د مالي کړنلارو او مدیریت مناسب معلومات درلودل د کارمندانو مسلکي لپاره په هر وخت کې اړین دي. د مالی پروسیجرونو او سیستم پوهاوي د پروژې مدیر څخه ترهر تخنیکي کارکونکي  ته اړتیا ګنل کیږی چی د دی پروسیجرونو معلومات ولړي.

دیر خلک د مالی ارزونه د عادي تعلیماتو د یوې برخې په توګه زده کوي، مګر د عملي مسلو په اړه یو تازه ورکشاپ د عملی په څانګو کی د پوهې بیاکتنه ته ارزوي.

په دی کورس کی هغه معلومات او پوهاوي شامل دي چی د غیرمالی مسلکی کسان لپاره اړین دي او تول ورځني، مهم او عملی مسایل د مالی په اره بحث کیږی.

ګټې

ګدون کونکی څه ترلاسه کوي

د لګښتونو مختلف ډولونه پیژندنه –

د مالي  رول تعریف –

محاسبه څه دي او اصلی حسابونه څه دي –

مالي بیانونه څنګه چمتو شوي دي –

* د ګټې او نغدو تر منځ توپیر –

(په شمېرلو کی څه مهم دي (د مالي بیان –

مالي راپور – یو راپور د نمبر په توګه –

مالي بیانات تحلیلولو –

د پروژې مالي امکانات ارزونه –

د بودیجې ډولونه او د بودیجې چمتو کولو څرنګوالی –

څوک باید ګډون وکړي؟

دا کورس د لاندی کسان لپاره طرح شوی دی

د مدیرانو بورډ، د ریاست رییسان، د پروژې مدیران څارونکي او د برخې سرونه