موده: 5 ورځ

د کورس تفصیلات

دا د لوجستیک عملی کورس به تاسو ته د لوجستیک په څانګه کی د یو زړه پوری کار چمتو کړي. د بنسټ په توګه د دې پروګرام په کارولو سره د خپل کاری مهارتونو او روزنه ته په چټک پرمختیایی څانګو کی پراختیا راوړي. دا وړتیاوي د زده کونکو لپاره یو ځانګړی، ارزانه او ارزشی فرصت وړاندې کوي

ګټې

دا روزنه به تاسو سره په لاندی برخو کی مرسته وکړي

د بریالی او موفق لوجستیک ټیم، ریاست یا پروژه رهبري کول –

په لوجستيکي مدیریت د عملي او وروستي تخنیکونو پوهیدل –

د لوجستيکي مدیریت د پایلو پیاوري کول لپاره د نور کسان ګمارل –

د نویو سوداګریزو اړتیاو په مطابق د مال مناسبو ریکارډونو، ذخیره، انبار او تجهیزاتو تضمین کول –

د لوجستيکي مدیریت د پایلو پیاوري کول لپاره د نور کسان ګمارل –


د نویو سوداګریزو اړتیاو په مطابق د مال مناسبو ریکارډونو، ذخیره، انبار او تجهیزاتو تضمین کول –

د برابر او مناسب ذخیره کولو ځای تضمین کول او د مال عرضه کولو اصولو برابري –

د لویو کچو نړیوال لوجیستیکونه اداره کول –

څوک باید ګډون وکړي؟

د لوجیستیک افسران، مدیران او کم رتبه کارکونکې چې غواړي په  د څانګه کی پرمختګ ترلاسه کري. په هم دی توګه، د پروژې ټیم مشران، لوړ پوړي او منځنۍ کچې مدیران، د شرکت مالک، سلاکاران، مشاورین، مربییان، او د روزنه هغه متخصصین چې غواړي په دې سیمه کې خپلې پوهې ته وده ورکړي