پیش زمینه

در این زمانه چالش ها و فاکتور های پیش بینی نشده زیادی هستند که بر روز کسب و کار ما تاثیر می گذارد . در حالی که شرکت ها و ادارات با این متغیر ها، مشکلات روبه رو می شوند، مدیران باید شایستگی و لیاقت کافی را برای مواجه شدن با اختلاف نظر ها را همراه با مهارت حل مشکلات و داوری کردن را داشته باشند.
این کورس اصول ثابت شده ای را برای تعامل و مدیریت وضعیت ها و افراد مختلف در موقعیت های اختلافی برای شما فراهم می سازد. و همچنان برای رهبران نشان داده می شود که چطور به شکل موثر به مشکلات رسیدگی کنند قبل از این که این مشکلات منجر به اختلافات و بهران های بیشتر شوند

منافع

این کورس مطالب ذیل را برای شما فراهم می سازد

مهارت لازم رهبری برای برد یک مزاکره –

اصول ساختار یک اداره برای دوری کردن از اختلافات –

رسیدن به توانایی مشخص ساختن آن عده از مشکلاتی مه منجر به اختلافات می شوند –

تخنیک های مدرن داوری و حل اختلافات در فضای کاری –

توانایی رسیدن به حقوق خود –

مهارت ساختن و پیش بردن معاملاتی که برد-برد باشد –

تخنیک های که در حالت اختلافات، شما را مطمئن می سازد که صدای شما شنیده می شود –

ابزار ها برای مزاکرات بهرانی تا حد ضرر را به حد اقل برسانید –

چی کسانی باید اشتراک کنند

این کورس برای مدیرانی که می خواهد بهران ها و اختلافات را به شکل موثر مدیریت کنند و یا از آن ها دوری کنند پیشنهاد می شود. مشورت های کاربردی نیز برای چگونگی داوری حقوقی نیز در زمان مناسب داده می شود. این پروگرام نیازی به آموزش های قبلی ندارد و به تمام اشخاص حرفوی در هر سطحی مهارت های داوری و مزاکرات را آموزش می دهد