پیش زمینه

درک و فهم کامل، اولین و مهم ترین فاکتور برای برقراری ارتباط در محل کار و یا مکان های دیگر می باشد. عدم در و فهم کامل، تمام تلاش و کوشش ها در ضمینه های مختلف در محل کار ممکن است باعث کم شدن بهره وری کار ها شود. زمانی که یک پیام ارسال می شود، باید این امر را در نظر گرفت که ممکن است دریافت کننده، پیام را طور دیگری درک کند، که باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی می شود. بنابراین انتقال پیام به شکلی که قابل درک برای همگان باشد یک هنر است.
این کورس، بر اساس روش های مطالعات رفتاری بنا شده که در محیط کاری تطبیق پذیر است، و باعث بهبود در برقراری ارتباطات با افراد و اشخاص مختلف می شود. این کورس برقراری ارتباطات ره در هر موقعیت و وضعیت با افراد و اشخاص مختلف را به شکل موثر و قابل فهم فراهم می سازد

منافع

این کورس شما را کمک می کند تا موارد ذیل را بیاموزید

ارتباطات کاری و چالش های آن –

تا شما درک بهتری از استایل برقارری ارتباط مخصوص خود آگاه شوید –

آگاهی از اشکال مختلف ارتباطات رایج –

فهمیدن این که چرا افراد و اشخاص مشابه به هم نیستند –

تشخیص حراس ها، نگرانی ها و انتظارات مردم –

تحلیل نقاط قوت و ضعف برقراری ارتباطات خود –

برای درک و قدردانی از اولویت های ارتباطات مختلف مردم –

تشخیص دهی رفتار های نامناسب و یا رفتار هایی که باعث سو تفاهم می شوند –

ساختن استراتژی برای انطباق رفتار ها برای ایجاد ارتباط موثر تر –

مدیریت استرس و پریشانی برای برقراری ارتباط در مواقع بهرانی –

چطور نه بگوییم –

چطور شنونده باشیم تا اگاه شویم و پاسخ ندهیم –

چی کسانی باید اشتراک کنند

این کورس برای تمام سطوح مدیرتی، رهبران تیم ها، رئسای اجرائیوی، مالکین کار و تجارت و مدیران پروژه ها ضروری می باشد. و همچنان برای ترینر ها و مشاورین نیز کمک می کند