پیش زمینه

هوش عاطفی یکی از مهم ترین اجزای موفقیت در ضمینه های کاری است. همان طور که تاریخ هوشیاری در احساسات بیان می کند، این امر مهم بر موفقیت تمرکز می کند که متفاوت از دانش و صلاحیت ها می باشد. هوش عاطفی ثابت ساخته که از شاخص های دیگر نظیر آی کیو نیز در رسیدن به موفقیت مهم تر است. این کورس برای شما مهارت های لازم برای چیره دست شدن در شایستگی ها و منافع هوش عاطفی را در زندگی شخصی و حرفوی شما فراهم می سازد. این کورس بیشتر بر جنبه  شخصی و منافع فردی هوشیاری در احساسات تمرکز دارد. همچنان کورس دیگری تحت نظر همین موضوع وجود دارد که بیشتر بر جنبه های رهبری هوشیاری در احساسات در حرفه رهبری و بهبود عملکرد های گروهی تمرکز دارد

منافع این کورس

بعد از ختم این کورس، اشتراک کنندگان شایستگی موارد ذیل را خواهند داشت

موفقیت چیست و چرا بعضی ها شکست می خورند –

چطور بیشترین منفعت را از دانش و مهارت های خود کسب کنیم –

اگاهی از هوش عاطفی در احساسات –

بالا بردن سطح مدیریت و احساسات دخیل آن –

چی کسانی می توانند شرکت کنند

این کورس برای مدیرانی که می خواهند توانایی های رهبری را ببرند و خود را توسعه بدهند زروری است. هوش عاطفی یک نیروی حمایوی است که ظرفیت عملگرایی هر شخص حرفوی را بالا می برد. و هر سطح و یا نوعی از مدیران می توانند شرکت کنند