موده: ۵ ورځ

د کورس تفصیلات

د اړیکو یوه اړینه اړخ په توګ واضح، کلکه، نښه شوې او هڅنده متن مهم ګنل کیږي. د خپل بریښناليک، راپورونو، پروپوزلونه، سپارښتنو راپورونو، او نورو سوداګریزو اسنادو د نتایجو ترلاسه کولو لپاره ستاسو د ګدون کوونکی پاملرنه د خپل لیکنه پوری اړه لري او داچی دوی تشویق وکری ترسو ستاسو د نظریات ملاتړ کري

دا کورس، تاسو د اغیزمن راپور لیکلو مهارتونو ته وده ورکوئ چې یو باوري پیغام وړاندې کوي او مسلکي انځور ویوونکی ته ورانډی کري. د عملي لاسونو په تمرینونو کې، تاسو د پیاوړي او زبردست کاروباري راپورونو او نورو اسنادو چمتو کول ورتیا پیدا کری

موږ د دې کورس سره راغلی یو ترڅو د راپور لیکلو لپاره د پرمختیایي کارمندانو او مدیرانو اړتیاوو ته ځواب ووایو. دا جامع روزنیز ورکشاپ به به مرسته وکري چې ګډونوال خپل فعالیت کې بدلون راوړي او نه یوازې یو څه ګټور معلومات

ګټې

دا روزنه به تاسو سره په لاندی برخو کې مرسته وکړي

د راپور پیل کولو لپاره اړین معلومات لیدل –

په راپور لیکلو کې د خپلو اوسنیو کړنو د ښه کولو لپاره لارې چارې –

د اوه خبری اتری اصول په سوداګریزې لیکنې کې –

د مختلفو حالاتو راپور ورکولو لپاره سمه لاره –

په راپورونو کی د سم ډول ګرافیکونو کارول –

د راپورونو لپاره د محتوا اداره او په لیکلو کې همغږي –

څوک باید ګډون وکړي

دا کورس یوازیګټور نه دی، مګر د نادولتي موسسو مدیریت، د ټیم مشران، د نادولتی مؤسسو رییسانو، اجراییوی ریسانو، د بورډ غړي، د سوداګریز مالکین، او د پروژې مدیرانو لپاره اړین دی. دا کورس د مشاورین او په ځانګری توګ کارکوونکی سره هم مرسته کوي