پیش زمینه

فرضیه ها در مورد روش های مدیرتی فعلی
این کورس بر اساس فرضیه های ذیل در بارهی روش های مدیریتی می باشد

برقراری ارتباط  در هر سطح، ادارات را ممکن است مواجه به مشکلات نظیر کمبود اطلاعات، اشتباه بودن اطلاعات و عدم دریافت شخص مناسب می سازد. همچنان مدیران در تمام سطوح ممکن است مهارت های لازم را نظیر،  ساختن یک پرزنتیشن، دستور دادن درست، فیدبک دادن و اداره ملاقات ها و جلسات به خاطر برقراری ارتباط موثر با کارمندان را نداشته باشند.

فرضیه ها در باره معلومات و مهارت های اشتراک کنندگان

برقراری ارتباط، تبادله ی گفت و گو هاست –

ارتباطات درون فردی کافی است –

برقراری ارتباطات بر اساس توافق و همدردی است –

سطح مدیریت یک اداره مکلف است تا کارمندانشان را از حالات مختلف آگاه بسازند –

منافع

بعد از ختم این کورس، اشتراک کنندگان در نکات ذیل توانمد می شوند

تشخیص عناصر روند و فاکتور هایی که بر برقراری ارتباطات اثر می گزارند –

تشخیص اشکال برقراری ارتباطات –

توصیف کردن واسطه های برقراری ارتباطات در محل کار –

نشان دادن، توانایی امر کردن در کار –

نمایش دادن توانایی در گرفتن و دادن فیدبک ها –

نشان دادن توانایی در ارائه پرزنتیشن های موثر با استفاده از زبان های گفتاری و غیر گفتاری –

نشان دادن توانایی در اشتراک و یا اداره ملاقات ها و جلسات –

چی کسانی می توانند شرکت کنند

این کورس در برقراری ارتباطات به شکل موثر، بنا شده برای آن عده از کسانی که گروپ های مختلف مردمی را مدیریت می کنند، در اصل شامل مالکین کار و تجارت، مدیران سطح بالا و یا تمام مدیرانی که در شکرت های متوسط و یا کوچک دخیل هستند